Atılanlar ne kadar tazminat ödüyor?

Atılanlar ne kadar tazminat ödüyor?
“TSK’da Eğitim” yazı dizisi, bölüm 3. Askeri okullara başvuru koşulları ve aranan şartlar neler? Atılanlar ne kadar tazminat ödüyor?

Ders 1: Sen asker kişisin

Neden TSK, Neden Eğitim, Amacımız Ne?

FATİH AKKAYA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde askeri liselere, astsubay meslek yüksekokulları ve harp okullarına herkes başvuramaz. Öğrencinin başvuru koşullarını taşıması gerekiyor.
TSK, bağlı Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulu’nda öğrenim görecekleri seçmek amacıyla yazılı sınav yapıyor. Öğrencilerin bu okullar için yapılan sınavlara girebilmesi için “bazı şartları” taşımaları gerekiyor. Kabul edilen ve sınavda başarı gösteren öğrenciler, askeri okula girerken yüklenme senedi imzalıyor. Kendileri ve kefillerinin imzaladığı yüklenme senedi, öğrenim boyunca yapılan her türlü harcamayı kapsıyor. Öğrenciler bu kurumlardan ayrılmaları veya atılmaları halinde devlete milyarlarca lira tazminat ödüyor.

Sınavlara girebilmeleri için taşımaları gereken şartlar şöyle:

-Kendisi ve aile bireyleri kusursuz ahlak ve karakter sahibi olmak,
-Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
-Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
-En fazla 16, en az 13 yaşında olmak,

HARP OKULLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

Kara, Deniz ve Hava harp okullarına girmek isteyen kız ve erkek adayların öncelikle “yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmaması” gerekiyor. Ayrıca, şu koşulları taşımaları gerekiyor:
-Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
a. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,
b. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
c. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmamakta olmak,
ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

UYGUN NİTELİKTE VELİ DE ŞART!
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
-Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
-Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermeleri gerekiyor.

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDETTİRİLİYOR
4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu’nun 38. maddesine göre, sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, kendileri için devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödettiriliyor. Kanunun “Disiplin ve Okuldan Çıkarılma” hükümleri şöyle:

Madde 38 - Harp okullarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi cezalar için disiplin notundan ne miktarda düşüleceği yönetmelikte belirtilir.
Harp okullarında eğitim ve öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar;
a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince her öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler,
b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler,
c) Bu Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar,
d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,
e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından harp okulu öğrenimine devam imkanı kalmayanlar,
f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.
Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödettirilir.
Harp okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde başka askeri yükseköğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilemezler. 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri bütün askeri yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine, alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

NE KADAR TAZMİNAT ÖDÜYORLAR?
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel yetiştiren okullardaki öğrencilerin bu kurumlardan ayrılmaları veya atılmaları halinde ödemeleri gereken tazminat tutarının indirilmesi gündemde. TBMM'de görüşmeleri süren tasarının yasalaşması durumunda, tazminatı ödeyenlere, oluşan fark geri verilecek.
Askeri liseden gelen yaklaşık 350 öğrencinin, geçen yıl Menteş Kampı'ndaki ağır koşulları yerine getirememesi üzerine Kara Harp Okulu'na (KHO) girmeden ayrılmaları, bu öğrenciler ve ailelerinin ödeyeceği tazminat miktarını daha ciddi bir şekilde gündeme getirmişti. Tasarı ile askeri okullardan ayrılan veya atılan öğrencilerden alınacak tazminattan personel ve amortisman (bina, tesis) giderleri çıkarılıyor. Öğrencilerin, askeri okula girerken kendilerinin ve kefillerinin imzaladığı yüklenme senedi, öğrenim boyunca yapılan her türlü harcamayı kapsıyor. Askeri lise mezunu bir öğrenci için çıkarılan faturanın toplamı yasal faizi dışında 41 bin 589 liraya ulaşıyor. Bu faturanın yalnızca 20 bin 819 lirasını personel gideri oluşturuyor. Amortisman gideri ise bin 861 lira tutuyor. Tasarının yasalaşmasıyla iki masraf kalemi çıkacak ve askeri lise mezunu öğrenci devlete ilk çıkarılan faturanın yarısından azını ödeyecek.

Yarın:

*TSK’da doktrin değişikliği şart
*Demokrasi halk popülizmi olarak görülüyor, laiklik dayatılıyor
*Askerlik din değil, yaşam tarzı değil, meslektir