23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:53Akşam 18:17Yatsı 19:41
  • 12°C Adana
  • 7°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • 2°C Amasya
  • -4°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • 3°C Artvin
  • 11°C Aydın
  • 5°C Balıkesir
 • BIST: 83.048 -0.02
 • Altın: 147,065 0.37
 • Dolar: 3,7593 -0.84
 • Euro: 4,0369 -0.30

Mevlid kandili yazısı

M. Şevket Eygi

MUH­TE­REM Müs­lü­man­lar!.. Ku­ru ede­bi­ya­tı bı­ra­ka­lım  da Pey­gam­be­rin  (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) me­sa­jı­nı, da­ve­ti­ni, Sün­ne­ti­ni ha­ya­ta uy­gu­la­ya­lım.

O bi­ze, Ke­la­mul­lah olan Ku­r’­anı ge­tir­di. Ku­r’­anın  emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­lim, ya­sak­la­rın­dan uzak du­ra­lım, öğüt­le­ri­ni tu­ta­lım.

Al­la­hü Tea­la Ku­r’­anın­da  biz mü’­min­le­ri Ken­di­si­ne ve Pey­gam­be­ri­ne ita­at et­me­ye ça­ğı­rı­yor.  İta­at eden­ler­den ola­lım.

Söz­le Pey­gam­ber ede­bi­ya­tı ya­pıp, ha­yat­ta onun Sün­ne­ti­ne ay­kı­rı iş­ler iş­ler­sek, el­bet­te iyi Müs­lü­man­lar ola­ma­yız.

Dün­ye­vî­leş­mek, ya­ni din ile ha­ya­tı bir­bi­rin­den ayır­mak en kor­kunç ve za­rar­lı bi­d’­at­tir.

Pey­gam­be­ri­mi­zin bi­rin­ci Sün­ne­ti  Ku­r’­an ah­la­kı ile ah­lak­lı ol­ma­sı­dır. Biz  de eli­miz­den gel­di­ği ka­dar Ku­r’­an, Sün­net Müs­lü­ma­nı ola­lım.

İn­sa­nı din­den çı­kar­tan kö­tü­lük­ler­den bi­ri,  Şe­ri­at­sız ve ci­had­sız light ve ılım­lı bir İs­lam tü­ret­mek­tir.

Böy­le şey­ta­nî tu­zak­la­ra düş­me­ye­lim.

Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at  hü­küm­le­ri hak­tır, on­la­ra zıt ve ay­kı­rı olan her şey ya kü­für­dür, ya da bi­d’­at­tir, da­la­let­tir ve he­der­dir.

Pey­gam­be­rin, As­ha­bı­nın, Sâ­lih Se­lef­le­rin ima­nı gi­bi doğ­ru, sa­hih bir iman­la mü’­min ola­lım. 

Pey­gam­ber na­maz­la­rı hiç ak­sat­ma­mış­tı, biz­de na­ma­zı dos­doğ­ru kı­la­lım.

Pey­gam­ber ih­las­lıy­dı, biz de öy­le ola­lım.

Pey­gam­ber  dos­doğ­ruy­du, dü­rüst­tü, Mu­ham­me­dü­’l-Emî­n’­di.  Biz de onun gi­bi ola­lım.

O, in­san­la­rın en iyi­siy­di, biz de gü­cü­müz yet­ti­ği ka­dar iyi ola­lım, iyi­le­şe­lim.

O, fâ­ni dün­ya­ya dö­nük de­ğil­di, “Ben bu dün­ya­da ga­rip bir yol­cu gi­bi­yi­m” bu­yur­muş­lar­dır. Biz sa­kın dün­ya­pe­rest ol­ma­ya­lım.

Efen­di­miz mü’­min­le­ri, Üm­me­ti­ni se­ver­di, ko­rur­du, on­la­ra ra­uf ve ra­him­di; biz de iman kar­deş­le­ri­mi­ze böy­le ola­lım.

Efen­di­miz as­la gıy­bet et­me­miş­tir,  biz de (küs­tah fa­sık-ı mü­te­ca­hir­ler) dı­şın­da kim­se­nin gıy­be­ti­ni yap­ma­ya­lım.

O ne ka­dar  sa­bır­lı, se­bat­lı, azim­li idi­…  Biz ni­çin bu ka­dar sa­bır­sız, se­bat­sız, azim­si­ziz?

İn­san­la­rın en fa­zi­let­li­si ol­ma­sı­na rağ­men, on­da zer­re mik­ta­rı gu­rur, ki­bir yok­tu. Biz de gu­ru­ru, kib­ri, bü­yük­len­me­yi terk ede­lim.

İs­met sı­fa­tıy­la mut­ta­sıf ol­du­ğu hal­de, Al­la­hın en faz­la is­tiğ­far eden ku­lu ol­mak is­ter­di. Biz de bun­ca gü­nah­la­rı­mı­za, ku­sur­la­rı­mı­za, nok­san­la­rı­mı­za, ha­ta­la­rı­mı­za göz yaş­la­rı dö­ke­rek  ge­ce gün­düz tev­be ede­lim, ba­ğış­lan­ma di­le­ye­lim.

O, Al­la­hın  ni­met­le­ri­ni pay­la­şır­dı, biz de in­fak eden, pay­la­şan ola­lım.

Yer­de ku­ru ha­sır üze­rin­de ya­tar­dı,  ha­sı­rın iz­le­ri­ni mü­ba­rek be­de­nin­de iz bı­ra­kır­dı.  Lük­sü, aşı­rı kon­fo­ru, gel key­fim gel ha­ya­tı biz de bı­ra­ka­lım.

Al­la­hü Tea­la bi­ze bü­yük ni­met­ler ve şe­ref­ler bahş et­miş. Bi­rin­ci­si Tev­hid  ima­nı ver­mek­le. İkin­ci­si Mu­ham­med aley­his­sa­la­tü ves­se­la­ma üm­met et­mek­le­…  Sa­de­ce laf­la şü­kür ol­maz, Re­su­lu­la­hın Sün­ne­ti­ne uy­mak su­re­tiy­le ha­len ve fii­len şükr ede­lim.

Pey­gam­ber ırk­çı­lı­ğı, kav­mi­yet­çi­li­ği  kal­dır­dı. Sa­kın bu şey­ta­nî tu­zak­la­ra düş­me­ye­lim.
İti­ka­dı­mı­zı tas­hih ede­li­m… Beş va­kit na­ma­zı dos­doğ­ru kı­la­lı­m… Şe­ri­atın emir­le­ri­ne uya­lım, ya­sak­la­rın­dan ka­ça­lı­m… Ku­r’­an ve Pey­gam­ber ah­la­kı ile ah­lak­la­na­lı­m…  Âbid ola­lım, zâ­hid ola­lım, sâ­lih ola­lım, mut­ta­qi ola­lım, müs­tağ­fir ola­lım,  mâ­ruf ile emr ede­lim, mün­ker­den nehy ede­lim, âdil ola­lım, mu­sal­li ola­lım, mü­te­va­zı ola­lım, ezel­de ver­miş ol­du­ğu­muz sö­ze, ahd ü mi­sa­ka sa­dık ka­la­lı­m…

Ku­ru ede­bi­ya­tı bı­ra­ka­lı­m… Bi­zi gö­ren, iş­te bu Mu­ham­me­dî bir  Müs­lü­man­dır  de­sin.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.