17 Ekim 2017 Salı27 Muharrem 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:45Güneş 07:11Öğle 12:57İkindi 15:57Akşam 18:29Yatsı 19:49
  • 23°C Adana
  • 17°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 9°C Amasya
  • 9°C Ankara
  • 23°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 18°C Aydın
  • 15°C Balıkesir
 • BIST: 106.872 0.37
 • Altın: 151,903 0.04
 • Dolar: 3,6611 0.47
 • Euro: 4,3075 0.10

Terörü anlamak

Selçuk Özdağ

El Ka­ide’­nin Hi­civ der­gi­si Char­li­e Heb­do'ya  yap­tı­ğı sal­dı­rı bü­yük yan­kı uyan­dır­dı. 

Bir de­fa da­ha İs­la­m’­la te­rö­rü yan ya­na ge­tir­mek is­te­yen­le­re uzun yıl­lar kul­la­nı­la­cak mal­ze­me ve­ril­di.

Bu tür ey­lem­ler,  -kut­sal­la­ra sal­dı­ran bir der­gi­yi- he­def alı­yor gö­zük­se de esas he­def İs­la­m’­dır.

Bu bar­bar­ca kat­li­am­dan son­ra  en çok  ne ve ne­le­rin ko­nu­şul­du­ğu­nu bir dü­şü­nün. Te­rör de­ğil, da­ha çok İs­lam ko­nu­şul­du. Bu tür ey­lem­le­rin hep İs­lam dün­ya­sın­da uç ver­di­ği­nin al­tı çi­zil­di. Si­ya­set­çi­ler İs­la­m’­la te­rör ara­sı­na çiz­gi çek­me­ye özen gös­ter­me­le­ri­ne rağ­men, te­rö­ris­tin hep Müs­lü­man ol­ma­sı, İs­la­m’­la te­rö­rü öz­deş­leş­tir­me­ye yat­kın olan­lar için  ye­ter­li bir ka­ri­ne ol­du.

Biz yap­ma­yız, et­me­yiz, İs­lam bu tür ey­lem­le­re ce­vaz ver­mez  gi­bi sa­vun­ma­lar­dan ön­ce, bi­ze ne ol­du so­ru­su­nu sor­ma­mız ge­re­ki­yor. Evet ger­çek­ten bi­ze ne ol­du?  Dün­ya­ya ay­dın­lık ge­tir­miş bir me­de­ni­ye­tin ço­cuk­la­rı ola­rak ni­çin bu ha­le düş­tük?

Baş­ka­la­rı­nı suç­la­ya­rak ken­di ya­ra­la­rı­mı­zı sa­ğalt­ma­mız müm­kün de­ğil­dir. Ba­tı şu­nu yap­mış, bu­nu yap­mış gi­bi ma­ze­ret­ler te­rör ey­lem­le­ri­ne hak­lı­lık ka­zan­dır­maz. Ba­tı ile mü­ca­de­le­nin bin bir yo­lu var. Ni­ye il­la kan, ni­ye il­la te­rör? 

Bu­gü­nün dün­ya­sın­da bir ki­şi­yi vur­mak mil­yon ki­şi­yi  o din­den ka­çı­rır, bin­ler­ce­si­ni düş­man eder. Te­rör, bir düş­man ço­ğalt­ma bi­çi­mi­dir. Hak­kı­mız var mı buh­ran­la­rın pen­çe­sin­de kıv­ra­nan bu­gü­nün in­sa­nı­nı İs­la­m’­ın ay­dın­lı­ğın­dan  ka­çır­ma­ya?

Bu tür ey­lem­le­rin bü­tün so­rum­lu­lu­ğu­nu İs­lam dün­ya­sı­na yık­mak da hak­sız­lık­tır. Ba­tı ken­di­ne bu­laş­ma­dı­ğı müd­det­çe hep te­rö­re ça­nak tut­muş­tur. Baş­ka­la­rı­nın te­rö­ris­ti­ne kah­ra­man mu­ame­le­si yap­mış­tır. Ba­yan Mi­te­ran­d’­ın Be­ka­a, Kan­dil tur­la­rı­nı ha­tır­la­yın. Çok de­ğil iki yıl ön­ce Fran­sa­’da öl­dü­rü­len PKK’­lı ba­yan te­rö­rist­ler­den Fi­dan Do­ğan ile gö­rüş­tü­ğü­nü söy­le­yen Hol­lan­de de­ğil miy­di? Bir Cum­hur­baş­ka­nı­nın  bir te­rö­rist­le ne işi ola­bi­lir? Her ül­ke ay­rı bir te­rör ör­gü­tü­ne ar­ka çı­kın­ca so­nun­da iş­te böy­le olu­yor. Her ör­güt ay­rı bir gü­ce yas­la­na­rak kan dök­me­ye, can al­ma­ya de­vam edi­yor.

Uzun yıl­lar­dır te­rör­le bo­ğu­şan bir ül­ke­nin va­tan­da­şı ola­rak Fran­sız hal­kı­nın duy­gu­la­rı­nı an­lı­yo­rum. Üzün­tü­le­ri­ni, in­fi­al­le­ri­ni gö­rü­yo­rum. Keş­ke Fran­sa hal­kı da za­ma­nın­da bi­zi an­la­say­dı. Bel­ki te­rö­re kar­şı or­tak bir plat­form oluş­tu­ru­lur, in­san­lık bu tip acı ve­ri­ci ey­lem­ler­le kar­şı kar­şı­ya gel­mez­di.
Unut­ma­ma­lı­yız ki, hiç­bir te­rör ör­gü­tü dış yar­dım al­ma­dan bin­ler­ce mi­li­tan bes­le­ye­mez, on­la­rı uzun sü­re is­tih­dam ede­mez. Bu­gün İs­lam dün­ya­sın­da  or­ta­ya çık­mış ol­sa da,  te­rör ulus­la­ra­ra­sı dü­ze­nin bir ço­cu­ğu­dur. İs­lam dün­ya­sı­na ağır  bir kül­tü­rel sal­dı­rı var. İn­san­lar de­ğer yar­gı­la­rı­nı, öl­çü­le­ri­ni, kıs­tas­la­rı­nı kay­bet­ti­ler. Ne tam ba­tı­lı ne tam Müs­lü­man di­ye­bi­le­ce­ği­miz araf­ta kal­mış ne­sil­ler ye­tiş­ti. Dün­ya­ya şa­şı ba­kan, hep çift gö­ren, dü­şün­ce­si ka­rar bu­la­ma­yan bir ne­sil. Bu ne­sil­le­rin kalp­le­ri bi­ze ait­se ka­fa­la­rı ba­tı­ya ait. Bu ey­lem­ler iki ba­ba­lı, iki ruh­lu  ol­ma­nın bir so­nu­cu­…  Ken­di­miz ola­ma­dık­ça ken­di­miz gi­bi dav­ra­na­ma­yız. Uzun za­man­dır biz ken­di­miz de­ği­liz. Be­de­ni­miz­de bi­ze ait ol­ma­yan bir şey­ler ya­şı­yor. Bel­ki prob­le­mi çöz­me­ye ön­ce bu­ra­dan baş­la­ma­lı­yız.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.