24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:22İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:41
  • 5°C Adana
  • 3°C Adıyaman
  • -5°C Afyon
  • -4°C Ağrı
  • 2°C Amasya
  • -1°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 4°C Artvin
  • 4°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 118.400 0.99
 • Altın: 162,450 0.30
 • Dolar: 3,7705 -0.21
 • Euro: 4,6284 0.17

Fine dinning in Istanbul

M. Şevket Eygi

ŞU in­ter­net bir bil­gi­ler ok­ya­nu­su, için­de ne in­ci­ler mer­can­lar va­r… Ge­çen gün ka­rış­tı­rır­ken, Mil­li­yet.co­m’­da  ya­yın­lan­mış, Er­sin Sü­zer im­za­lı  kü­çük bir ha­ber gör­düm. Bir­lik­te  oku­ya­lım:

“İS­TAN­BU­L’­UN EN PA­HA­LI RES­TO­RA­NI:  Kül­tür baş­ken­ti İs­tan­bu­l’­un lüks res­to­ran sa­yı­sı dün­ya­da­ki met­ro­pol­le­re kı­yas­la yok de­ne­cek ka­dar az. İs­tan­bu­l’­un bu ka­dar az ‘fi­ne din­nin­g’ res­to­ra­nı ol­ma­sı­nın en önem­li ne­de­ni yük­sek fi­yat po­li­ti­ka­sı. Dün­ya­ca ün­lü Hak­ka­san bi­le İs­tan­bu­l’­u bu ne­den­le terk et­mek zo­run­da kal­dı­…

Ge­çen­ler­de, önem­li isim­le­rin bu­lun­du­ğu bir ak­şam ye­me­ğin­de bu ko­nu gün­de­me gel­di. İs­tan­bu­l’­da en pa­ha­lı res­to­ra­nın han­gi­si ol­du­ğu tar­tı­şıl­dı. İlk sı­ra­yı da Or­ta­kö­y’­de­ki Zu­ma al­dı. İs­mi ben­de sak­lı, önem­li bir isim geç­ti­ği­miz gün­ler­de al­tı ki­şi git­tik­le­ri Zu­ma­’da 4 bin 500 tl he­sap öde­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ma­sa­da­ki her­kes sa­de­ce bir ye­mek­te bu ka­dar meb­la­ğa na­sıl ulaş­tık­la­rı­nı çöz­me­ye ça­lış­tı. He­sa­ba içi­len lüks şa­rap da da­hil­miş. Zu­ma­’da­ki en lüks şa­rap üç bin 900 TL’­lik Che­ta­u  (Cha­te­au ola­cak) La­to­ur.   O ge­ce içi­len şa­rap ise bin 500 TL’­lik  La Tur­qu­e. ( 12.02.2010)”

Ara­dan beş se­ne geç­miş ama yi­ne de çok ib­ret­li bir ha­ber.   Ma­ga­zin ko­nu­su de­me­ye­lim, zen­gin fa­kir, Türk Kürt, Sün­nî Ale­vî, Müs­lü­man la­ik bü­tün Tür­ki­ye­li­le­ri il­gi­len­di­ri­yor.
Enf­las­yon do­la­yı­sıy­la fi­yat­lar at­mış­tır her hal­de­…  Eti­ler’de bir lo­kan­ta var­mış, onun fi­yat­la­rı da­ha da yük­sek­miş. Fi­ne din­ning yap­mak el­bet­te ucuz ol­maz.

Fi­ne din­nin­g’­i an­la­dık da, pek fi­ne ol­ma­yan şey­ler de var. Ge­çen haf­ta Zu­ma­’ya git­tik, al­tı ki­şi 4 bin 500 li­ra he­sap öde­dik gi­bi. Fi­ne  cen­til­men­ler ve lad­y’­ler ye­dik­le­ri fi­ne ye­mek­le­ri an­lat­maz­la­r…

***

1920’te An­ka­ra­’da ilk Bü­yük Mil­let Mec­li­si açıl­dı­ğın­da “Dü­ğün­ler­de Me­n’-i İs­ra­fa­t” (dü­ğün­ler­de is­ra­fı=sa­vur­gan­lı­ğı ön­le­me) Ka­nu­nu çı­kar­tıl­mış­tı. Bu ka­nun, ca­duc (ge­çer­siz kal­mış) ol­sa da,  Tur­gut Özal za­ma­nı­na ka­dar yü­rür­lük­tey­di.  Son­ra büs­bü­tün kal­dı­rıl­dı.
Za­ma­nı­mız­da is­raf kor­kunç bo­yut­la­ra ulaş­mış­tır. Ga­ze­te­ler­de zen­gin, elit, ye­ni bur­ju­va sı­nı­fı­nın de­li­ce mas­raf­la­rı ya­zı­lıp du­ru­yor.  İki yüz, üç yüz, hat­tâ beş yüz bin do­lar­lık lüks oto­mo­bil­le­r…  Akıl al­maz de­re­ce­de pa­ha­lı  trip­leks vil­la­la­r…  Çok lüks, çok pa­ha­lı gi­yim ku­şam eş­ya­sı­…  Ye­di yıl­dız­lı otel­le­r… 

Kö­tü med­ya (ga­ze­te­ler, der­gi­ler, tv’­ler) hal­kı ve genç­li­ği lük­se, is­ra­fa, şa­ta­fa­ta im­ren­di­ri­yor.
Mut­lu azın­lı­ğın bir kıs­mı bu is­raf,  sa­çıp sa­vur­ma çıl­gın­lı­ğı için­de ya­şar­ken, mil­yon­lar­ca va­tan­da­şı­mız sı­kın­tı için­de ya­şı­yor. Zen­gin­ler­le fa­kir­ler ara­sın­da uçu­rum­lar var.
Öl­çü­lü ol­mak ne gü­zel, ne bü­yük bir fa­zi­let ama  ni­ce­miz, eli­ne pa­ra ve im­kan ge­çin­ce bu­nu ya­pa­mı­yor.

Yıl­da fert ba­şı­na dü­şen or­ta­la­ma 77 bin do­lar­lık ge­li­riy­le,  Lük­sem­burg’­tan son­ra dün­ya­nın en zen­gin ül­ke­si olan Nor­ve­ç’­i an­la­tı­yor­la­r… Ora­da öy­le lüks ve şa­şa­alı oto­mo­bil­ler yok­muş. Halk ge­nel­lik­le ikin­ci el Vol­vo ara­ba­la­rı­na bi­ni­yor­muş. Her­kes arı gi­bi ça­lı­şı­yor­muş.
İs­raf im­pa­ra­tor­luk­la­rı, ci­har dev­let­le­ri­ni bi­le yık­mış­tır.  Bi­zi  de sa­vu­rur atar. Bu teh­li­ke­nin far­kın­da olan var mı?

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.