22 Ekim 2016 Cumartesi21 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:50Güneş 07:16Öğle 12:56İkindi 15:51Akşam 18:22Yatsı 19:42
  • 21°C Adana
  • 20°C Adıyaman
  • 16°C Afyon
  • 14°C Ağrı
  • 9°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 19°C Antalya
  • 14°C Artvin
  • 20°C Aydın
  • 20°C Balıkesir
 • BIST: 78.844 -0.51
 • Altın: 125,483 0.78
 • Dolar: 3,0876 0.94
 • Euro: 3,3575 0.40

Cami mi önemli lise mektebi mi?

M. Şevket Eygi

SO­RU: Bu de­vir­de Tür­ki­ye Müs­lü­man­la­rı için ca­mi­ler mi önem­li­dir, yok­sa li­se­ler mi?.. Ben­de­niz bu so­ru­ya, hiç te­red­düt et­me­den li­se­ler da­ha önem­li ce­va­bı­nı ve­ri­rim.  Li­se­ler ca­mi­le­re ce­ma­at ye­tiş­tir­mez­se mâ­bet­ler des­tek­siz ka­lır, mâ­nen yı­kı­lır.

İn­gil­te­re li­se­le­rin­de  öğ­ren­ci­le­re üç bo­yut ka­zan­dı­rı­lır. Bi­rin­ci­si bil­gi ve kül­tür, ikin­ci­si ah­lak ve ka­rak­ter, üçün­cü­sü sa­nat es­te­tik gü­zel­lik.

Gü­nü­müz Tür­ki­ye­sin­de,  İn­gil­te­re­nin Eton Ko­le­ji­ne ben­zer bir tek li­se yok­tur.  Ney­miş bu Eton? 1440’dan be­ri ara­lık­sız fa­ali­yet­te bu­lu­nan bu okul, ül­ke­si­ne 19 baş­ba­kan ka­zan­dır­mış­tı­r…  Gü­nün ba­zı sa­at­le­rin­de öğ­ren­ci­le­ri frak­la ge­ze­r… Okul komp­lek­si için­de di­ğer bi­na­lar­dan da­ha yük­sek ve sa­nat­lı bir ki­li­se var­dır ve her ders gü­nü,  sa­bah­le­yin ora­da âyin ve iba­det ya­pı­lır. Oku­la kız ta­le­be alın­maz.  Eton İn­gil­te­re­yi İn­gil­te­re ya­pan  ku­rum­dur.

Bir Eton­lu­nun yı­lı­şık­lık,  şı­ma­rık­lık, hop­pa­lık, züp­pe­lik, it­lik, ser­se­ri­lik, hay­laz­lık, ko­puk­luk, hay­ta­lık   yap­tı­ğı gö­rül­me­miş­tir.

İm­pa­ra­tor­luk za­ma­nın­da  biz­de  de bir Ga­la­ta­sa­ray Sul­ta­ni­si var­dı.  Eto­n’­da her sa­bah ayin ya­pıl­dı­ğı gi­bi Ga­la­ta­sa­ra­y’­da da va­kit na­maz­la­rı, oku­lun ca­mi­in­de, oku­lun res­mî ima­mı­nın ar­dın­da bü­tün Müs­lü­man öğ­ren­ci­le­rin iş­ti­ra­ki  ile top­lu­ca ce­ma­at­le kı­lı­nır­dı. Tür­ki­ye­nin en bü­yük din âlim­le­ri, me­se­lâ Ha­cı Meh­med Zih­ni efen­di, sa­rı­ğıy­la cüb­be­siy­le o okul­da ders ve­rir­di. Ga­la­ta­sa­ray­dan be­ye­fen­di­ler, ri­cal, din ü dev­le­te hiz­met ve­ren­ler  ye­ti­şir­di.

Ba­zı do­ğu ül­ke­le­ri, me­se­la Ja­pon­ya, Çin, Gü­ney Ko­re, Tay­van, Sin­ga­pur çok iler­li­yor. Ni­çin? Mek­tep­le­ri­nin, eği­tim sis­tem­le­ri­nin güç­lü ve et­ki­li olu­şun­dan do­la­yı.

Biz­de­ki okul sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum ama öğ­ret­men sa­yı­sı­nın do­kuz yüz bi­ni çok­tan geç­ti­ği­ni ve bir mil­yo­na yak­laş­tı­ğı­nı bi­li­yo­rum.  

Eği­tim ko­nu­sun­da ka­li­te­ye faz­la önem ver­mi­yo­ruz, kan­ti­te=kem­mi­yet  üze­rin­de du­ru­yo­ruz.

Azer­bay­can li­se­le­rin­de Fu­zu­li­yi oku­yup an­la­ya­cak genç­ler ye­ti­şi­yor ama, biz­de ye­tiş­mi­yor.

Genç­le­ri­mi­ze, en az on bin re­fe­rans­lı ge­nel kül­tür ve­re­mi­yo­ruz.    Bı­ra­kın nor­mal li­se­le­ri, İmam Ha­tip okul­la­rı­mız­da bi­le  (bir iki  is­tis­na dı­şın­da) beş va­kit na­maz top­lu­ca kı­lın­mı­yor.

Kar­ma eği­tim hem  ma­ari­fi­mi­zi, hem de ah­la­kı­mı­zı çö­kert­miş­tir.

Genç ne­sil­le­re ede­bî, sos­yal, ta­ri­hî, sa­nat­la mi­mar­lık­la es­te­tik­le il­gi­li kül­tü­rü ya hiç ve­re­mi­yo­ruz, ya­hut ye­ter­li mik­tar­da  ve­re­mi­yo­ruz.

Eği­ti­mi­miz ka­li­te­li ol­say­dı, Tür­ki­ye­nin ulus­la­ra­ra­sı şef­faf­lık ve te­miz­lik no­tu bu ka­dar dü­şük ve ye­ter­siz olur muy­du?

Müs­lü­man ço­ğun­luk, âhir za­man alâ­me­ti olan mü­zey­yen ca­mi­ler  fur­ya­sı­nı ikin­ci pla­na atıp,  eği­ti­mi ve bil­has­sa li­se­le­ri ıs­lah et­me­yi, İs­lam­laş­tır­ma­yı  dü­şün­se çok iyi eder.

Tâ­ğu­tî  eği­tim bi­zi bu­gün­kü ha­le ge­tir­di.

Ca­mi­ler da­ha sa­de ol­sun, bu­na mu­ka­bil biz­de de Eton­lar ol­sun, es­ki Ga­la­ta­sa­ray Sul­ta­ni­si gi­bi mü­kem­mel mek­tep­ler bu­lun­sun.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.