25 Ocak 2017 Çarşamba25 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:45Güneş 08:14Öğle 13:23İkindi 15:55Akşam 18:20Yatsı 19:43
  • 12°C Adana
  • 0°C Adıyaman
  • -1°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 1°C Amasya
  • -2°C Ankara
  • 6°C Antalya
  • -4°C Artvin
  • 9°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 84.208 1.40
 • Altın: 147,005 0.12
 • Dolar: 3,7769 0.44
 • Euro: 4,0596 0.51

Top­lu­mun so­rum­lu­lu­ğu

Selçuk Özdağ

Te­rör sa­de­ce po­li­si­ye ted­bir­ler­le ön­len­mez. Bir­çok ön­le­yi­ci fak­tör için­de en önem­li­si halk­tır. Halk so­rum­lu­luk alır, te­rö­re kar­şı cid­di tep­ki­ler or­ta­ya ko­yar­sa   prob­le­min bü­yük kıs­mı ken­di­li­ğin­den çö­zü­lür. Te­rör ey­lem­le­ri­nin ama­cı pro­pa­gan­da­dır. Onun için ör­güt­le­rin jar­go­nun­da si­lah­lı ey­le­min di­ğer adı si­lah­lı pro­pa­gan­da­dır. Ya­ni he­def kit­le halk­tır. Top­lum tep­ki gös­te­rir, bu ey­lem­le­ri onay­la­ma­dı­ğı­nı gös­te­rir­se  bir müd­det son­ra ör­gü­tün mo­ral mo­ti­vas­yo­nu bo­zu­lur, ken­di ken­di­ni yut­ma­ya, ye­me­ye baş­lar. Çün­kü uğ­ru­na mü­ca­de­le et­tik­le­ri halk ken­di­le­ri­ne kır­mı­zı kart gös­ter­miş önü­ne si­lah­sız bir ba­ri­kat koy­muş­tur.

İs­pan­ya­’da yö­ne­tim ETA ile bir­çok de­fa gö­rüş­me­si­ne rağ­men ör­gü­te si­lah bı­rak­tı­ra­ma­mış­tır. An­cak yüz­bin­ler pro­tes­to mi­ting­le­ri­ne baş­la­dık­tan son­ra­dır ki ör­güt he­def­le­ri­ni bı­rak­ma­mak kay­dıy­la si­lah bı­rak­mak zo­run­da kal­mış­tır.

Fran­sa­’da el ka­ide­nin son ey­le­mi­ne kar­şı bir kaç mil­yon ki­şi­nin so­ka­ğa çı­kıp te­rör ör­güt­le­ri­ni la­net­le­me­si de ay­nı bağ­lam­da de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Bir ör­güt için en bü­yük ha­yal kı­rık­lı­ğı, uğ­ru­na sa­vaş­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği hal­kın bu mü­ca­de­le bi­çi­mi­ni ret et­me­si­dir.

Tür­ki­ye­’de de böy­le bir halk in­si­ya­ti­fi oluş­tu­ru­la­bi­lir, te­rö­re kar­şı top­lum­sal bir re­ak­si­yon ge­liş­ti­ri­le­bi­lir­di. Ya­zık ki yıl­lar­ca ya­pı­lan yan­lı ya­yın­lar­la böy­le bir   bi­linç oluş­tu­ru­la­ma­dı­ğı gi­bi te­rör hak­lı mak­sat­la­rın meş­ru bir ara­cı  ola­rak tak­dim edil­di. TV’­ler, ga­ze­te­ler ör­güt pro­pa­gan­da­sı­nın bir va­sı­ta­sı ha­li­ne ge­ti­ril­di. Dağ ro­man­tiz­mi adı al­tın­da ör­güt gü­zel­le­me­le­ri ya­pıl­dı. Genç­le­rin da­ğa çık­ma­sı için ola­ğa­nüs­tü  ça­ba har­can­dı. Ha­la da med­ya­nın so­rum­lu ya­yın­cı­lık yap­tı­ğı­nı söy­le­mek müm­kün de­ğil.

Te­rö­re mu­ha­tap ol­muş ül­ke­le­rin tec­rü­be­le­rin­den is­ti­fa­de et­mek el­bet­te önem­li­dir. Ama da­ha önem­li­si her top­lu­mun ken­di­ne özel şart­la­rı ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek ken­di prob­lem­le­ri­mi­ze özel ça­re­ler üret­mek­tir.30 yıl­dır te­rör­le bo­ğu­şan bir ül­ke­de üni­ver­si­te­le­rin, ay­dın­la­rın doğ­ru dü­rüst ça­lış­ma­sı yok­sa o ül­ke bu olay­lar­dan hiç ders çı­kar­ma­mış de­mek­tir. Şim­di­ye ka­dar te­rö­rün ön­len­me­si­ne da­ir kü­tüp­ha­ne­ler do­lu­su ya­yın ve sa­ha araş­tır­ma­la­rı ya­pıl­ma­lıy­dı.

Her po­li­ti­ka­nın eleş­ti­ri­le­cek yan­la­rı var­dır. Ama eleş­tir­mek için bi­le il­gi­li ko­nu­da bil­gi  sa­hi­bi ol­mak ge­rek. Dü­şün­me­yen, yaz­ma­yan, bu kah­re­di­ci prob­lem üze­rin­de cilt­ler do­lu­su ki­tap üret­me­yen bir ül­ke­nin ay­dı­nı han­gi bil­giy­le eleş­ti­ri ya­pa­cak?

Si­ya­set ül­ke­nin, mil­le­tin sa­ade­ti için ya­pı­lır. He­def so­run üret­mek de­ğil, so­run çöz­mek­tir. Atıl ka­la­rak, ken­di ken­di­ni tek­rar ede­rek hiç­bir prob­le­mi çö­ze­mez­si­niz. Bir şey yap­mak, her za­man hiç­bir şey yap­ma­mak­tan da­ha iyi­dir. Hep be­ra­ber  bir şey yap­mak­la mü­kel­le­fiz. Hal­ka da yu­ka­rı­da ifa­de et­ti­ğim gi­bi so­rum­lu­luk­lar düş­mek­te­dir. Si­ya­set ku­ru­mu­na ve­ri­len ve­ka­let hal­kın so­rum­lu­lu­ğu­nu or­ta­dan kal­dır­maz. Top­lum ne ka­dar çok se­si­ni yük­sel­tir, bi­riz, be­ra­be­riz, kar­de­şiz, bu ül­ke­yi hiç­bir te­rör ör­gü­tü­ne yem et­me­ye­ce­ğiz di­ye ba­ğı­rır­sa si­ya­set ku­ru­mu prob­lem­le­ri çöz­mek için ken­din­de o ka­dar güç bu­lur. 

Bu­gün çev­re­ni­ze bir  ba­kın kim ba­ğı­rı­yor, kim su­su­yor. Sü­kut ka­dar ül­ke üze­rin­de he­sa­bı olan­la­rı ce­sa­ret­len­di­ren baş­ka bir şey yok­tur. Ül­ke­mi­zin bir­li­ği­ne, va­ta­nı­mı­zın bü­tün­lü­ğü­ne, mil­le­ti­mi­zin kar­deş­li­ği­ne sa­hip çı­ka­lım. 

Hem de yük­sek ses­le!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.