18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:36
  • 15°C Adana
  • 8°C Adıyaman
  • 3°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 5°C Amasya
  • 1°C Ankara
  • 13°C Antalya
  • 4°C Artvin
  • 10°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 82.509 0.18
 • Altın: 147,630 0.51
 • Dolar: 3,7808 0.12
 • Euro: 4,0420 0.09

Sünnî Müslümanlara telgraf

M. Şevket Eygi

Se­lam­dan son­ra­… Tel­graf gi­bi kı­sa ya­za­ca­ğı­m… Siz bu mem­le­ket­te ço­ğun­luk­ta­sı­nız ama  ay­nı za­man­da azın­lık­ta­sı­nı­z… Siz  ken­di ül­ke­niz­de sö­mür­ge yer­li­si, par­ya,  ikin­ci sı­nıf va­tan­daş gi­bi ya­şı­yor­su­nu­z… Bir avuç ag­re­sif  re­zil din­siz si­zin­le, ke­di­nin fa­rey­le oy­na­dı­ğı gi­bi oy­nu­yo­r…  Siz bu­gün­kü par­ça­lan­mış­lık, tef­ri­ka,  ko­puk­luk için­de,  kur­tu­lup  yü­ce­lip aziz ola­maz­sı­nı­z…  Bu­gün­kü  Üm­met­siz­lik,  baş­sız­lık,  kır­sal ke­sim şi­fa­hî  kül­tü­rü, da­ğı­nık­lık  ile  ye­nil­gi­den ye­nil­gi­ye  uğ­ra­ma­ya mah­kum­su­nu­z…  En  kı­sa  za­man­da tek bir Üm­met ol­mak, râ­şid ve âdil bir İma­ma bi­at ve  ita­at et­mek, bü­yük zel­ze­le­ye ha­zır ol­mak zo­run­da­sı­nı­z…  Siz yak­la­şan bü­yük zel­ze­le ne­dir bi­li­yor mu­su­nuz?... To­par­lan­maz, bir­leş­mez, bi­at ve ita­at et­mez, me­de­nî  ve fa­zi­let­li Müs­lü­man­lar ol­maz­sa­nız,  Su­ri­ye ve Mı­sır Müs­lü­man­la­rı­nın du­ru­mu­na dü­şer pe­ri­şan olur­su­nu­z…  Na­ma­zı terk edip şeh­vet­le­ri­ne uyan Müs­lü­man bir top­lum if­lah ol­ma­z… Din­dar Müs­lü­man­lar  emr-i mâ­ruf  ve nehy-i mün­ker yap­maz,  ema­net­le­ri ehil olan­la­ra ver­mez, iş­le­ri­ni  li­ya­kat­li da­nış­man­lar­la is­ti­şa­re ede­rek gör­mez ise fe­lah bul­ma­z… Al­lah yo­lun­da ih­las­la ve usu­lü­ne gö­re bü­yük ve kü­çük  ci­had yap­maz­sa­nız kö­le­lik si­zi sa­rı­ve­ri­r…     Ku­r’­anı oku­mak­la iş bit­mez, Ki­ta­bul­la­hın emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek, ya­sak­la­rın­dan ka­çın­mak, öğüt­le­ri­ne ku­lak ve­rip tut­mak ge­re­ki­r…  Al­da­tı­cı fâ­ni dün­ya ga­fil­le­ri oya­lı­yo­r… Lüks, is­raf­lı, nem­ru­dî,  gu­rur ve ki­bir ve­ren şey­ta­nî bi­nit­ler­le  Sı­rat köp­rü­sün­den na­sıl ge­çe­cek­si­niz?.. Mus­luk­la­rı al­tın kap­lı ja­ku­zi­ler  si­zi ya­ka­r… Gıy­bet, ya­lan ve de­di­ko­du yer­le­re se­re­r… Azı­lı İs­lam düş­ma­nı ka­fir­le­rin ve mü­na­fık­la­rın ga­ze­te ve tv’­le­ri­ni  oku­yup sey­re­den­ler bir tür sar­hoş olu­r… Kur­tu­luş bir­lik­te­dir, Üm­met ol­mak­ta­dır, râ­şid bir İma­ma bi­at et­mek­te­di­r… İl­mi, eh­li­ye­ti ve li­ya­ka­ti ol­ma­dı­ğı hal­de ken­di he­va ve re­’y­le­ri   ile  di­ni mın­cık­la­yan be­yin­siz­ler  şey­ta­nın tu­za­ğı­na dü­şe­r… İs­raf,  zi­na, ri­ba, mü­’mi­ne düş­man­lık ha­ram­dı­r…  İs­lam­dan baş­ka hak ib­ra­hi­mî din yok­tur, var di­yen din­den çı­ka­r… Fut­bol ho­li­gan­lı­ğı gi­bi ce­ma­at ve ta­ri­kat ho­li­gan­lı­ğı ya­pan­lar se­fih­ti­r… Yan­gı­nın alev­le­ri ba­ca­yı sar­ma­dan,  zel­ze­le ka­pı­ya da­yan­ma­dan, azap te­pe­mi­ze in­me­den ken­di­mi­ze ge­le­lim ve  to­par­la­na­lı­m… Ak­si tak­dir­de Su­ri­ye­… Mı­sı­r… Lib­ya­…  Ta­ri­he ba­kı­nız, be­yin­siz­lik­le­ri yü­zün­den yurt­la­rı ha­rap, ken­di­le­ri­ni pe­ri­şan olan top­lum­lar­dan ib­ret alı­nı­z… Mu­al­lak ka­der­ler, müb­rem  ka­za­lar ha­li­ne gel­me­dik­çe bir şey­ler ya­pa­bi­li­ri­z… Re­su­lul­lah Efen­di­miz (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) “Ya­rın Kı­ya­met ko­pa­ca­ğı­nı bil­sen, bu­gün elin­de­ki hur­ma fi­da­nı­nı top­ra­ğa di­k” bu­yur­muş­tur. Bu­ra­da di­ker­sin, ya­rın Kı­ya­met ko­par ama hur­ma­nın  mey­ve­si­ni sen ahi­ret­te yer­si­n…  Mol­la Ka­sım acı söy­ler ama doğ­ru söy­le­r… Kur­tu­luş, iz­zet ve yük­se­liş Din­de­dir, İman­da­dır,  Ku­r’­an­da­dır, Sün­net­te­dir, Şe­ri­at­ta­dır, İs­lam ah­la­kın­da ve hik­me­tin­de­dir.   Rah­ma­na iba­det ve ita­at eden aziz olur, Ta­ğu­ta ve Dec­ca­la  uyan ze­lil ve re­zil olur, ate­şe dü­şe­r…  Ka­pı­la­rı­mı­za vu­rul­ma­dan uya­nıp  ha­zır­lık ya­pa­lı­m… Va­kit da­ra­lı­yo­r… 

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.