20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
  • 6°C Adana
  • 0°C Adıyaman
  • 1°C Afyon
  • 7°C Ağrı
  • 2°C Amasya
  • 0°C Ankara
  • 8°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 8°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 82.300 -0.58
 • Altın: 148,344 0.87
 • Dolar: 3,8298 1.58
 • Euro: 4,0711 1.09

Deli dana muhalefet

M. Şevket Eygi

YAĞ­CI­LIK ya­la­ka­lık  med­dah­lık ne ka­dar ayıp ve utanç ve­ri­ci ise, onun tef­ri­ti (öbür ta­raf­ta­ki aşı­rı ucu) olan yı­kı­cı, çıl­gın, ho­li­gan, de­li da­na  mu­ha­le­fet de o ka­dar  kö­tü ve re­zil­dir.

Mu­ha­le­fet­siz el­bet­te ol­maz. El­bet­te mu­ha­le­fet ya­pı­la­cak­tır ama­… Bu ama’­dan son­ra­ki şart­lar şun­lar­dır:

Sert ve şid­det­li ol­sa da,  mut­la­ka  âdil ve in­saf­lı mu­ha­le­fet ya­pı­la­ca­k… Mu­ha­le­fet ya­par­ken ge­mi­ye za­rar ve­ril­me­ye­ce­k… Ser­best se­çim­ler­le or­ta­ya çı­kan halk ira­de­si­ne say­gı gös­te­ri­le­ce­k…As­ke­rî ve si­vil dar­be çı­ğırt­kan­lı­ğı ya­pıl­ma­ya­ca­k…  Sos­yal ba­rış ve mu­ta­ba­kat  ze­de­len­me­ye­ce­k… Te­mel in­san hak­la­rı­na ve hür­ri­yet­le­ri­ne say­gı­lı olu­na­ca­k…

Ege­men azın­lık men­sup­la­rı  hal­kın si­ya­sî ter­ci­hi­ne say­gı gös­ter­mi­yor.  Se­çim­le iş ba­şı­na ge­len ik­ti­dar ama şöy­le ama böy­le mut­la­ka de­ğiş­sin is­ti­yor­lar.  Ya­nı­lı­yor­lar. Se­çim­le ge­len bir ik­ti­dar an­cak se­çim­le git­me­li­dir. As­ke­rî ve si­vil dar­be ke­sin­lik­le meş­ru ve ah­la­kî  de­ğil­dir.

Avaz  avaz ban­gır ban­gır  de­li da­na gi­bi mu­ha­le­fet ya­pı­yor­lar  ama ço­ğun­luk on­la­ra ku­lak ver­mi­yor,  yi­ne bil­di­ği­ni oku­yor, is­te­di­ği­ni se­çi­yor.

Ate­ist ve la­ik Fran­sız­lar­dan  faz­la  Char­li­e’­ci­lik ya­pan­la­ra  Müs­lü­man ço­ğun­luk  el­bet­te gü­ven­mez.

Bu­gün­kü ik­ti­dar  res­mî  ide­olo­ji­li fa­şist  ve­sa­yet azın­lık re­ji­mi­ni sars­mış ve  ül­ke­ye ge­niş bir din ve inanç hür­ri­ye­ti ge­tir­miş­tir. Çıl­gın­lar gi­bi mu­ha­le­fet ya­pan­lar iş ba­şı­na ge­lir­se  bu hür­ri­ye­tin kı­sıt­la­na­ca­ğı ko­nu­sun­da bü­yük kay­gı var­dır.

De­li da­na mu­ha­lif­ler, son Char­li­e ha­di­se­le­rin­de mas­ke­le­ri­ni at­tı­lar ve  İs­la­ma, din­dar Müs­lü­man­la­ra  çat­tı­lar.  Müs­lü­man hal­kın, İs­la­ma  cep­he alan­la­ra  gü­ven­me­si el­bet­te bek­le­ne­mez.

De­li da­na  mu­ha­lif­ler el­le­rin­de cım­bız­lar­la, iş­le­ri­ne ge­len  söz­le­ri için­den cüm­le­ler se­çip  den­ge­siz­ce  sal­dı­rı­yor.  El­bet­te mu­ha­lif ol­mak hak­kı var­dır ama  ada­let­siz mu­ha­le­fet yap­mak kim­se­ye  hay­si­yet ka­zan­dır­maz.

Bu­gün dik­ta­tör­lük var di­ye­rek ye­ri gö­ğü bir­bi­ri­ne ka­tan­lar,  1924 ile 1945 yıl­la­rı ara­sın­da­ki  tek par­ti­li  fa­şist  ka­ran­lık re­ji­mi ide­al ve ör­nek ola­rak gös­te­ri­yor.  İn­saf­sız­lı­ğın, çar­pıt­ma­nın böy­le­si­ni an­cak de­li­ler ya­par. 

Hiç­bir mu­ha­li­fin  as­ke­rî ve­ya si­vil dar­be çı­ğırt­kan­lı­ğı yap­ma­ya hak­kı yok­tur.

İs­la­ma ve Müs­lü­man­la­ra  ağır ve ga­liz  şe­kil­de sal­dı­ran­lar, hal­kı­mı­zın din ve inanç hür­ri­ye­ti­ni ayak­la­rı al­tı­na al­mak is­ti­yor.

De­mok­ra­si­nin, in­san hak­la­rı­nın, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü pren­si­bi­nin be­şi­ği olan İn­gil­te­re­’de şu an­da 85 Şe­ri­at mah­ke­me­si bu­lun­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da hiç ses­le­ri çık­mı­yor.

Bi­ri­le­ri Sa­ba­tay­cı ve­ya Giz­li Ya­hu­di ola­bi­lir ama  yı­kı­cı mu­ha­le­fet yap­ma­ya kim­se­nin hak­kı yok­tur.

On­la­rın ni­yet­le­ri ve amaç­la­rı, Tür­ki­ye­yi ye­ni­den ve­sa­yet­çi, 

res­mî  ide­olo­ji­li  gün­le­re  ge­ri dön­dürt­mek ise mu­ha­le­fet­le­ri bâ­tıl­dır, za­rar­lı­dır.

Bu mem­le­ket âdil bir ik­ti­da­ra, onun kar­şı­sın­da âdil bir mu­ha­le­fe­te ka­vuş­maz­sa  bu­gün ol­du­ğu gi­bi  kriz­den kri­ze ko­şa­cak­tır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.