25 Ekim 2016 Salı24 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:54Güneş 07:20Öğle 12:55İkindi 15:48Akşam 18:18Yatsı 19:38
  • 18°C Adana
  • 13°C Adıyaman
  • 6°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 10°C Amasya
  • 4°C Ankara
  • 21°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 12°C Balıkesir
 • BIST: 79.933 1.38
 • Altın: 125,211 -0.22
 • Dolar: 3,0841 -0.11
 • Euro: 3,3545 -0.09

Deli dana muhalefet

M. Şevket Eygi

YAĞ­CI­LIK ya­la­ka­lık  med­dah­lık ne ka­dar ayıp ve utanç ve­ri­ci ise, onun tef­ri­ti (öbür ta­raf­ta­ki aşı­rı ucu) olan yı­kı­cı, çıl­gın, ho­li­gan, de­li da­na  mu­ha­le­fet de o ka­dar  kö­tü ve re­zil­dir.

Mu­ha­le­fet­siz el­bet­te ol­maz. El­bet­te mu­ha­le­fet ya­pı­la­cak­tır ama­… Bu ama’­dan son­ra­ki şart­lar şun­lar­dır:

Sert ve şid­det­li ol­sa da,  mut­la­ka  âdil ve in­saf­lı mu­ha­le­fet ya­pı­la­ca­k… Mu­ha­le­fet ya­par­ken ge­mi­ye za­rar ve­ril­me­ye­ce­k… Ser­best se­çim­ler­le or­ta­ya çı­kan halk ira­de­si­ne say­gı gös­te­ri­le­ce­k…As­ke­rî ve si­vil dar­be çı­ğırt­kan­lı­ğı ya­pıl­ma­ya­ca­k…  Sos­yal ba­rış ve mu­ta­ba­kat  ze­de­len­me­ye­ce­k… Te­mel in­san hak­la­rı­na ve hür­ri­yet­le­ri­ne say­gı­lı olu­na­ca­k…

Ege­men azın­lık men­sup­la­rı  hal­kın si­ya­sî ter­ci­hi­ne say­gı gös­ter­mi­yor.  Se­çim­le iş ba­şı­na ge­len ik­ti­dar ama şöy­le ama böy­le mut­la­ka de­ğiş­sin is­ti­yor­lar.  Ya­nı­lı­yor­lar. Se­çim­le ge­len bir ik­ti­dar an­cak se­çim­le git­me­li­dir. As­ke­rî ve si­vil dar­be ke­sin­lik­le meş­ru ve ah­la­kî  de­ğil­dir.

Avaz  avaz ban­gır ban­gır  de­li da­na gi­bi mu­ha­le­fet ya­pı­yor­lar  ama ço­ğun­luk on­la­ra ku­lak ver­mi­yor,  yi­ne bil­di­ği­ni oku­yor, is­te­di­ği­ni se­çi­yor.

Ate­ist ve la­ik Fran­sız­lar­dan  faz­la  Char­li­e’­ci­lik ya­pan­la­ra  Müs­lü­man ço­ğun­luk  el­bet­te gü­ven­mez.

Bu­gün­kü ik­ti­dar  res­mî  ide­olo­ji­li fa­şist  ve­sa­yet azın­lık re­ji­mi­ni sars­mış ve  ül­ke­ye ge­niş bir din ve inanç hür­ri­ye­ti ge­tir­miş­tir. Çıl­gın­lar gi­bi mu­ha­le­fet ya­pan­lar iş ba­şı­na ge­lir­se  bu hür­ri­ye­tin kı­sıt­la­na­ca­ğı ko­nu­sun­da bü­yük kay­gı var­dır.

De­li da­na mu­ha­lif­ler, son Char­li­e ha­di­se­le­rin­de mas­ke­le­ri­ni at­tı­lar ve  İs­la­ma, din­dar Müs­lü­man­la­ra  çat­tı­lar.  Müs­lü­man hal­kın, İs­la­ma  cep­he alan­la­ra  gü­ven­me­si el­bet­te bek­le­ne­mez.

De­li da­na  mu­ha­lif­ler el­le­rin­de cım­bız­lar­la, iş­le­ri­ne ge­len  söz­le­ri için­den cüm­le­ler se­çip  den­ge­siz­ce  sal­dı­rı­yor.  El­bet­te mu­ha­lif ol­mak hak­kı var­dır ama  ada­let­siz mu­ha­le­fet yap­mak kim­se­ye  hay­si­yet ka­zan­dır­maz.

Bu­gün dik­ta­tör­lük var di­ye­rek ye­ri gö­ğü bir­bi­ri­ne ka­tan­lar,  1924 ile 1945 yıl­la­rı ara­sın­da­ki  tek par­ti­li  fa­şist  ka­ran­lık re­ji­mi ide­al ve ör­nek ola­rak gös­te­ri­yor.  İn­saf­sız­lı­ğın, çar­pıt­ma­nın böy­le­si­ni an­cak de­li­ler ya­par. 

Hiç­bir mu­ha­li­fin  as­ke­rî ve­ya si­vil dar­be çı­ğırt­kan­lı­ğı yap­ma­ya hak­kı yok­tur.

İs­la­ma ve Müs­lü­man­la­ra  ağır ve ga­liz  şe­kil­de sal­dı­ran­lar, hal­kı­mı­zın din ve inanç hür­ri­ye­ti­ni ayak­la­rı al­tı­na al­mak is­ti­yor.

De­mok­ra­si­nin, in­san hak­la­rı­nın, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü pren­si­bi­nin be­şi­ği olan İn­gil­te­re­’de şu an­da 85 Şe­ri­at mah­ke­me­si bu­lun­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da hiç ses­le­ri çık­mı­yor.

Bi­ri­le­ri Sa­ba­tay­cı ve­ya Giz­li Ya­hu­di ola­bi­lir ama  yı­kı­cı mu­ha­le­fet yap­ma­ya kim­se­nin hak­kı yok­tur.

On­la­rın ni­yet­le­ri ve amaç­la­rı, Tür­ki­ye­yi ye­ni­den ve­sa­yet­çi, 

res­mî  ide­olo­ji­li  gün­le­re  ge­ri dön­dürt­mek ise mu­ha­le­fet­le­ri bâ­tıl­dır, za­rar­lı­dır.

Bu mem­le­ket âdil bir ik­ti­da­ra, onun kar­şı­sın­da âdil bir mu­ha­le­fe­te ka­vuş­maz­sa  bu­gün ol­du­ğu gi­bi  kriz­den kri­ze ko­şa­cak­tır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.