29 Mart 2017 Çarşamba1 Recep 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!” (Tevbe, 119)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk’a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:18Güneş 06:46Öğle 13:16İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
  • 20°C Adana
  • 16°C Adıyaman
  • 11°C Afyon
  • 3°C Ağrı
  • 10°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 10°C Artvin
  • 15°C Aydın
  • 11°C Balıkesir
 • BIST: 89.109 -1.19
 • Altın: 146,701 -0.37
 • Dolar: 3,6410 -0.19
 • Euro: 3,9269 -0.62

Deli dana muhalefet

M. Şevket Eygi

YAĞ­CI­LIK ya­la­ka­lık  med­dah­lık ne ka­dar ayıp ve utanç ve­ri­ci ise, onun tef­ri­ti (öbür ta­raf­ta­ki aşı­rı ucu) olan yı­kı­cı, çıl­gın, ho­li­gan, de­li da­na  mu­ha­le­fet de o ka­dar  kö­tü ve re­zil­dir.

Mu­ha­le­fet­siz el­bet­te ol­maz. El­bet­te mu­ha­le­fet ya­pı­la­cak­tır ama­… Bu ama’­dan son­ra­ki şart­lar şun­lar­dır:

Sert ve şid­det­li ol­sa da,  mut­la­ka  âdil ve in­saf­lı mu­ha­le­fet ya­pı­la­ca­k… Mu­ha­le­fet ya­par­ken ge­mi­ye za­rar ve­ril­me­ye­ce­k… Ser­best se­çim­ler­le or­ta­ya çı­kan halk ira­de­si­ne say­gı gös­te­ri­le­ce­k…As­ke­rî ve si­vil dar­be çı­ğırt­kan­lı­ğı ya­pıl­ma­ya­ca­k…  Sos­yal ba­rış ve mu­ta­ba­kat  ze­de­len­me­ye­ce­k… Te­mel in­san hak­la­rı­na ve hür­ri­yet­le­ri­ne say­gı­lı olu­na­ca­k…

Ege­men azın­lık men­sup­la­rı  hal­kın si­ya­sî ter­ci­hi­ne say­gı gös­ter­mi­yor.  Se­çim­le iş ba­şı­na ge­len ik­ti­dar ama şöy­le ama böy­le mut­la­ka de­ğiş­sin is­ti­yor­lar.  Ya­nı­lı­yor­lar. Se­çim­le ge­len bir ik­ti­dar an­cak se­çim­le git­me­li­dir. As­ke­rî ve si­vil dar­be ke­sin­lik­le meş­ru ve ah­la­kî  de­ğil­dir.

Avaz  avaz ban­gır ban­gır  de­li da­na gi­bi mu­ha­le­fet ya­pı­yor­lar  ama ço­ğun­luk on­la­ra ku­lak ver­mi­yor,  yi­ne bil­di­ği­ni oku­yor, is­te­di­ği­ni se­çi­yor.

Ate­ist ve la­ik Fran­sız­lar­dan  faz­la  Char­li­e’­ci­lik ya­pan­la­ra  Müs­lü­man ço­ğun­luk  el­bet­te gü­ven­mez.

Bu­gün­kü ik­ti­dar  res­mî  ide­olo­ji­li fa­şist  ve­sa­yet azın­lık re­ji­mi­ni sars­mış ve  ül­ke­ye ge­niş bir din ve inanç hür­ri­ye­ti ge­tir­miş­tir. Çıl­gın­lar gi­bi mu­ha­le­fet ya­pan­lar iş ba­şı­na ge­lir­se  bu hür­ri­ye­tin kı­sıt­la­na­ca­ğı ko­nu­sun­da bü­yük kay­gı var­dır.

De­li da­na mu­ha­lif­ler, son Char­li­e ha­di­se­le­rin­de mas­ke­le­ri­ni at­tı­lar ve  İs­la­ma, din­dar Müs­lü­man­la­ra  çat­tı­lar.  Müs­lü­man hal­kın, İs­la­ma  cep­he alan­la­ra  gü­ven­me­si el­bet­te bek­le­ne­mez.

De­li da­na  mu­ha­lif­ler el­le­rin­de cım­bız­lar­la, iş­le­ri­ne ge­len  söz­le­ri için­den cüm­le­ler se­çip  den­ge­siz­ce  sal­dı­rı­yor.  El­bet­te mu­ha­lif ol­mak hak­kı var­dır ama  ada­let­siz mu­ha­le­fet yap­mak kim­se­ye  hay­si­yet ka­zan­dır­maz.

Bu­gün dik­ta­tör­lük var di­ye­rek ye­ri gö­ğü bir­bi­ri­ne ka­tan­lar,  1924 ile 1945 yıl­la­rı ara­sın­da­ki  tek par­ti­li  fa­şist  ka­ran­lık re­ji­mi ide­al ve ör­nek ola­rak gös­te­ri­yor.  İn­saf­sız­lı­ğın, çar­pıt­ma­nın böy­le­si­ni an­cak de­li­ler ya­par. 

Hiç­bir mu­ha­li­fin  as­ke­rî ve­ya si­vil dar­be çı­ğırt­kan­lı­ğı yap­ma­ya hak­kı yok­tur.

İs­la­ma ve Müs­lü­man­la­ra  ağır ve ga­liz  şe­kil­de sal­dı­ran­lar, hal­kı­mı­zın din ve inanç hür­ri­ye­ti­ni ayak­la­rı al­tı­na al­mak is­ti­yor.

De­mok­ra­si­nin, in­san hak­la­rı­nın, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü pren­si­bi­nin be­şi­ği olan İn­gil­te­re­’de şu an­da 85 Şe­ri­at mah­ke­me­si bu­lun­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da hiç ses­le­ri çık­mı­yor.

Bi­ri­le­ri Sa­ba­tay­cı ve­ya Giz­li Ya­hu­di ola­bi­lir ama  yı­kı­cı mu­ha­le­fet yap­ma­ya kim­se­nin hak­kı yok­tur.

On­la­rın ni­yet­le­ri ve amaç­la­rı, Tür­ki­ye­yi ye­ni­den ve­sa­yet­çi, 

res­mî  ide­olo­ji­li  gün­le­re  ge­ri dön­dürt­mek ise mu­ha­le­fet­le­ri bâ­tıl­dır, za­rar­lı­dır.

Bu mem­le­ket âdil bir ik­ti­da­ra, onun kar­şı­sın­da âdil bir mu­ha­le­fe­te ka­vuş­maz­sa  bu­gün ol­du­ğu gi­bi  kriz­den kri­ze ko­şa­cak­tır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.