21 Ocak 2017 Cumartesi22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
  • 7°C Adana
  • -2°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • -4°C Amasya
  • -2°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • -2°C Artvin
  • 3°C Aydın
  • 3°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,627 -1.10
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Bahar fitneleri kıştan başladı

M. Şevket Eygi

GE­ÇEN yıl ha­ber ver­miş­tim, 2015 ba­ha­rın­da kış­kırt­ma düz­me­ce halk  ve genç­lik ha­re­ket­le­ri baş­la­tı­la­cak, es­ki­si­nin yüz mis­li GE­Zİ  kal­kış­ma­la­rı de­ne­ne­cek de­miş­ti­m… Ba­ha­ra kal­ma­dı, ocak şu­bat­ta baş­la­dı.

Ba­zı Müs­lü­man­lar bi­zim ül­ke­miz du­alı­dır,  böy­le şey­ler­den faz­la kork­mak ge­rek­mez, ku­run­tu­ya ka­pıl­ma   de­miş­ler­di.  On­la­ra ce­va­bım: En­dü­lüs  de bir İs­lam ül­ke­siy­di, son­ra ne ol­du? Par­ça­lan­dı ve ye­rin­de yel­ler esi­yor.

Ru­me­li de dua­lıy­dı ama eli­miz­den git­ti.

Kı­rım bir İs­lam ül­ke­siy­di, son­ra ne ol­du? Şu an­da  ora­da  yüz­de 12 nis­pe­tin­de Müs­lü­man var.

Fi­lis­tin ne ol­du?

Mülk Al­la­hın­dır, di­le­di­ği­ne ema­ne­ten ve­rir,  ema­ne­te hı­ya­net eden­ler­den alır.    Di­le­di­ği­ni aziz kı­lar, di­le­di­ği­ni ze­lil.

İs­tan­bul bi­ze 1453’te ve­ril­di. İs­tan­bul ema­ne­ti­ne  ria­yet mi edi­yo­ruz, hı­ya­net mi?

Dün­ya­nın fit­ne ve fe­sa­dı bit­mez.  Ka­nu­nî gi­bi bir ci­han pa­di­şa­hı bi­le oğ­lu­nu idam et­tir­mek zo­run­da kal­mış­tır.

Düş­man uyu­maz, uyu­yan­lar pe­ri­şan olur.

Şu zem­he­rir kı­şı­nın or­ta­sın­da  deh­şet­li fit­ne ve fe­sat   fır­tı­na­la­rı es­me­ğe baş­la­dı. 

Giz­li de­rin güç­ler li­se ço­cuk­la­rı­nı so­kak­la­ra mey­dan­la­ra dök­mek is­ti­yor. Na­sıl ol­sa, on se­kiz yaş­tan aşa­ğı­sın­da­ki­le­ri  sor­gu­la­mak, ce­za­lan­dır­mak güç ya, bun­dan  ya­rar­lan­mak is­ti­yor­lar.

Aşı­rı, aman­sız, ho­li­gan mu­ha­lif­le­rin yaz­dık­la­rı­nı oku­sa­nız tüy­le­ri­niz ür­pe­rir.  Ür­pe­rir de ra­hat uyu­ya­maz­sı­nız. 

Ben­de­niz  bu­gün­kü ti­yat­ro­la­rı  1960 kı­şın­da, ba­ha­rın­da da seyr et­miş­tim.  İk­ti­dar, halk bi­zi tu­tu­yor,  halk bi­zi se­çi­yor, halk bi­zi çok se­vi­yor   gaf­le­ti  ve ra­ha­ve­ti için­dey­di.  İş­ler bo­zu­la bo­zu­la 27 Ma­yı­sa ka­dar gel­di ve as­ke­rî dar­be ol­duy­du.  Dar­be­den son­ra ne  de­mok­ra­si,  ne ser­best se­çim­ler, ne halk sev­gi­si kal­dıy­dı.

Hal­kı ve genç­li­ği so­kak­la­ra dök­mek is­te­yen­le­rin  ço­ğu iki kim­lik­li­dir. Ba­na inan­maz­sa­nız Tür­ki­ye ga­ze­te­si­nin 9. 2. 2012  ta­rih­li nüs­ha­sın­da ya­yın­lan­mış olan  “Er­me­ni­ler Ger­çek Kim­li­ği­ne Dö­nü­yo­r”  baş­lık­lı ha­be­ri oku­ya­bi­lir­si­niz. (Bu ha­be­ri ez­ber­le­me­ni­zi tav­si­ye edi­yo­rum.)

Ge­mi­yi ba­tır­mak is­ti­yor­la­r…. Tür­ki­ye­yi par­ça­la­mak is­ti­yor­la­r… Bu­gün­kü  Er­me­nis­ta­nın beş mis­li bü­yük­lü­ğün­de­ki  top­rak­la­rı­mı­zı  al­mak is­ti­yor­la­r…  Bü­yük mik­tar­da taz­mi­nat  is­ti­yor­la­r…

De­mok­ra­siy­miş, mem­le­ket dik­ta­tör­lü­ğe gi­di­yor­muş,  soy­gun ve hır­sız­lık var­mış, park­ta­ki ağaç­lar ke­si­li­yor­mu­ş… Bun­lar ba­ha­ne­dir. Bu mem­le­ket en bü­yük soy­gu­nu  on­la­rın al­kış­la­dı­ğı de­vir­de gör­müş­tür.

Bu mem­le­ket­te iki tür­lü Ale­vî var­dır:   Tek kim­lik­li ger­çek Ale­vi­ler. On­lar Ku­r’­ana, Pey­gam­be­re, âhi­re­te ina­nır. Bir de iki kim­lik­li­ler var­dır. Ali­siz Ale­vi­li­k… Biz Müs­lü­man de­ği­liz di­yen­le­r…  Pen­dik­te bir Ce­me­vi açıl­mış, ba­şın­da­ki  Ba­ba efen­di,  ora­nın bir kö­şe­si­ne mes­cid yap­tır­mış, Sün­nî kar­deş­le­ri­miz­den ge­len olur­sa na­maz­la­rı­nı  bu­ra­cık­ta  kı­lı­ver­sin­ler de­miş. Ale­vi­lik bu­du­r… 

Bu ka­çın­cı ya­zı­şı­m… Fır­tı­na ge­li­yo­r… Fit­ne ve fe­sat­çı­lar mem­le­ke­ti yak­mak­tan çe­kin­me­z…  Adam öl­me­sin­den çok mem­nun olur­la­r… Çün­kü tam­tam ça­la­cak­lar­dır.

Ge­zi­’de yap­tık­la­rı gi­bi ya­ka­cak­lar, yı­ka­cak­lar, tah­rip ede­cek­ler­dir.

Vit­rin cam­la­rı kı­rı­lan, ek­mek tez­gah­la­rı  tah­rip edi­len es­na­f… 

Kim­se li­se ço­cu­ğu­nu so­kak ha­re­ket­le­ri­ne gön­der­me­sin.  Ayak al­tın­da ka­lır, bir şey olur, ya­zık­tır.

Tür­ki­ye­’de ser­best se­çim­ler ya­pı­lı­yor, ya­pı­la­cak. İk­ti­da­rı is­te­mi­yor­lar­sa bü­tün ener­ji­le­riy­le  se­çim­le­re yö­nel­sin­ler.

Se­çimn­ler­den ümi­di kes­ti­ler­se, azın­lık­ta kal­ma­yı ka­bul et­sin­ler.

Her hâl ü kâr­da fit­ne fe­sat kar­ga­şa ka­os anar­şi çı­kart­ma­sın­lar, tah­ri­bat yap­ma­sın­lar, kan dök­me­sin­ler. Yol­suz­luk­la­ra, kö­tü­lük­le­re el­bet­te ha­yı­r… La­kin yol­suz­luk­la­rı ba­ha­ne ede­rek si­vil dar­be yap­ma­ya da ha­yır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.