26 Ekim 2016 Çarşamba24 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:55Güneş 07:21Öğle 12:55İkindi 15:47Akşam 18:16Yatsı 19:36
  • 15°C Adana
  • 10°C Adıyaman
  • 5°C Afyon
  • 11°C Ağrı
  • 3°C Amasya
  • -1°C Ankara
  • 16°C Antalya
  • 7°C Artvin
  • 13°C Aydın
  • 10°C Balıkesir
 • BIST: 79.433 -0.63
 • Altın: 125,756 0.44
 • Dolar: 3,0719 -0.40
 • Euro: 3,3449 -0.29

Çılgın Muhalefet

M. Şevket Eygi

GÖR­MÜ­YOR mu­su­nuz, adam­lar çıl­gın gi­bi, her ko­nu­yu, her üzü­cü ha­di­se­yi, her fe­la­ke­ti, her ka­za­yı, her ci­na­ye­ti, her şe­yi si­ya­si­leş­ti­ri­yor, fit­ne fe­sa­da alet edi­yor,  yı­kı­cı bir mu­ha­le­fet mal­ze­me­si ola­rak kul­la­nı­yor.

Çok üzü­cü, çok kahr edi­ci bir ma­den ka­za­sı olu­yor, üç yüz ki­şi ölü­yor, bu he­men si­ya­si­leş­ti­ri­li­yor, si­vil dar­be tam­tam­la­rı ça­lı­nı­yor.

Bir üni­ver­si­te­li kız  fe­ci şe­kil­de öl­dü­rü­lü­yor, ger­çek­ten üzü­cü,  ger­çek­ten vah­şi­ce bir ci­na­yet. Bu da çı­ğı­rın­dan çı­kar­tı­lı­yor.

Bü­yük yük­sek bi­na­da­ki asan­sö­rün ipi ko­pu­yor, dü­şü­yor, on­dan faz­la iş­çi ölü­yor, tam­tam­lar ça­lı­nı­yor.

San­ki bu adam­lar her fe­la­ket­ten, her ka­za­dan, her ci­na­yet­ten, her olum­suz­luk­tan   sa­pık bir zevk ala­rak  bun­la­rı  ala­bil­di­ğin­ce alet ve is­tis­mar edi­yor.

Halk sa­mi­mî göz­yaş­la­rı dö­ker­ken bun­lar tim­sah göz­yaş­la­rı dö­kü­yor. İki­si de göz­ya­şı de­me­yin, bi­ri in­san, di­ğe­ri tim­sah ya­şı­dır. El­bet­te ara­la­rın­da fark var­dır.

Mem­le­ket­te  yan­lış  iş­ler yok mu­dur.  Hiç ol­maz olur mu? Mu­ha­le­fet ya­pıl­ma­sın mı? Ni­çin ya­pıl­ma­ya­cak­mış, el­bet­te ya­pıl­sın.  La­kin va­tan­se­ver­ce ya­pıl­sın. Çı­ğı­rın­dan çı­kar­tıl­ma­sın. Si­vil ve­ya as­ke­rî  dar­be kış­kır­tı­cı­lı­ğı ol­ma­sın.

Ben­de­niz (kaç ke­re yaz­dım) mu­ha­lif bir va­tan­da­şım. Si­ya­sî mu­ha­lif de­ği­lim, kül­tü­rel ve sos­yal  açı­dan mu­ha­li­fim. Bun­ca olum­suz­lu­ğun ce­re­yan et­ti­ği şu mem­le­ket­te  Müs­lü­man olup da mu­ha­lif ol­ma­mak müm­kün mü­dür? El­bet­te mu­ha­le­fet ya­pı­la­cak. Hem de öy­le  mıy­mın­tı, süt dök­müş  ke­di  mu­ha­le­fe­ti de­ğil, sert mu­ha­le­fet ya­pı­la­cak ama ge­mi­ye za­rar ve­ril­me­ye­cek, fit­ne fe­sat çı­kar­tıl­ma­ya­cak,  iç sa­vaş ha­va­sı oluş­tu­rul­ma­ya­cak, va­tan­se­ver­ce ya­pı­la­cak. 

Bu­gün­kü olum­suz, den­ge­siz, ada­let­siz, in­saf­sız, öl­çü­süz mu­ha­le­fe­tin so­nu iç sa­vaş­tır.

Yol­suz­luk­lar var di­ye fer­yat edi­yor­lar. Bu yol­suz­luk­la­rın  fel­se­fe­si ne­re­ye da­ya­nı­yor, bi­len var mı? Ha­ni, Cum­hu­ri­ye­tin  ilk yıl­la­rın­da  iki önem­li ve bü­yük Pa­şa An­ka­ra tren is­tas­yo­nu bi­na­sın­da  soh­bet eder­ken Bü­yük Pa­şa­nın bi­ri öte­ki­si­ne ne de­miş­ti: 

“Di­ni ve na­mu­su olan­lar ka­za­na­maz­lar!.. Fa­kir kal­ma­ya mah­kum­dur­lar... Böy­le kim­se­ler­le mem­le­ke­ti zen­gin­leş­tir­mek müm­kün de­ğil­dir. Bu­nun için, ön­ce din ve na­mus te­lak­ki­si­ni kal­dır­ma­lı­yız. Par­ti­yi, bu­nu ka­bul eden­ler­le kuv­vet­len­dir­me­li ve bun­la­rı ça­buk zen­gin et­me­li­yiz. Bu su­ret­le kal­kın­ma ko­lay ve ça­buk olur."

İş­te Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­mi­zi sa­rıp sar­ma­la­yan yol­suz­luk­lar yu­ma­ğı­nın  pı­na­rı, kay­na­ğı  Bü­yük Pa­şa­nın bu sö­zü­dür.

Ben­ce mâ­lum ve mâ­hut  dev­rim­le­rin en önem­li­si­dir bu il­ke. 

Bu ko­nu­da faz­la bil­gi,  al­mak is­te­yen­ler /fik­riy­yet/ si­te­sin­de Meh­met Şev­ket Ey­gi ke­li­me­le­ri­ni ek­le­ye­rek ara­sın­lar. Kar­şı­la­rı­na “Al­lah Be­la­nı­zı Ver­sin!”  baş­lık­lı ya­zım ve ona ya­pı­lan şerh­ler, ila­ve­ler, açık­la­ma­lar  çı­ka­cak­tır.  Bu ya­zı­yı in­ter­net­ten sil­miş­ler­di.  Si­te ara­mış bul­muş,  ye­ni­den te­da­vü­le koy­muş.

Evet mu­ha­le­fet ya­pıl­sın, hem de sert şe­kil­de ya­pıl­sın ama âdil ol­sun, in­saf­lı ol­sun, ge­mi­ye za­rar ver­me­sin,  içi­ne ya­lan do­lan ka­tıl­ma­sın,  va­tan­se­ver­lik sı­nır­la­rı için­de ya­pıl­sın.

Bu mem­le­ket­te­ki yol­suz­luk­la­rın kay­na­ğı­nın yu­ka­rı­ya nakl et­ti­ğim Pa­şa sö­zü ve il­ke­si ol­du­ğu iyi bi­lin­sin.

İki züm­re­yi çok kı­nı­yo­rum:

Bi­rin­ci­si: Olum­suz, yı­kı­cı, ada­let­siz, in­saf­sız, so­rum­suz   tim­sah mu­ha­le­fe­ti ya­pan­la­rı.

İkin­ci­si:  Mut­la­ka, za­ru­rî ola­rak  mu­ha­le­fet ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ko­nu­lar­da mu­ha­le­fet yap­ma­yan  Müs­lü­man­la­rı. 

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.