23 Ekim 2017 Pazartesi3 Safer 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:51Güneş 07:17Öğle 12:56İkindi 15:50Akşam 18:21Yatsı 19:40
  • 28°C Adana
  • 25°C Adıyaman
  • 20°C Afyon
  • 17°C Ağrı
  • 22°C Amasya
  • 21°C Ankara
  • 24°C Antalya
  • 18°C Artvin
  • 25°C Aydın
  • 26°C Balıkesir
 • BIST: 107.673 -0.75
 • Altın: 151,891 0.50
 • Dolar: 3,7069 0.99
 • Euro: 4,3562 0.74

Çılgın Muhalefet

M. Şevket Eygi

GÖR­MÜ­YOR mu­su­nuz, adam­lar çıl­gın gi­bi, her ko­nu­yu, her üzü­cü ha­di­se­yi, her fe­la­ke­ti, her ka­za­yı, her ci­na­ye­ti, her şe­yi si­ya­si­leş­ti­ri­yor, fit­ne fe­sa­da alet edi­yor,  yı­kı­cı bir mu­ha­le­fet mal­ze­me­si ola­rak kul­la­nı­yor.

Çok üzü­cü, çok kahr edi­ci bir ma­den ka­za­sı olu­yor, üç yüz ki­şi ölü­yor, bu he­men si­ya­si­leş­ti­ri­li­yor, si­vil dar­be tam­tam­la­rı ça­lı­nı­yor.

Bir üni­ver­si­te­li kız  fe­ci şe­kil­de öl­dü­rü­lü­yor, ger­çek­ten üzü­cü,  ger­çek­ten vah­şi­ce bir ci­na­yet. Bu da çı­ğı­rın­dan çı­kar­tı­lı­yor.

Bü­yük yük­sek bi­na­da­ki asan­sö­rün ipi ko­pu­yor, dü­şü­yor, on­dan faz­la iş­çi ölü­yor, tam­tam­lar ça­lı­nı­yor.

San­ki bu adam­lar her fe­la­ket­ten, her ka­za­dan, her ci­na­yet­ten, her olum­suz­luk­tan   sa­pık bir zevk ala­rak  bun­la­rı  ala­bil­di­ğin­ce alet ve is­tis­mar edi­yor.

Halk sa­mi­mî göz­yaş­la­rı dö­ker­ken bun­lar tim­sah göz­yaş­la­rı dö­kü­yor. İki­si de göz­ya­şı de­me­yin, bi­ri in­san, di­ğe­ri tim­sah ya­şı­dır. El­bet­te ara­la­rın­da fark var­dır.

Mem­le­ket­te  yan­lış  iş­ler yok mu­dur.  Hiç ol­maz olur mu? Mu­ha­le­fet ya­pıl­ma­sın mı? Ni­çin ya­pıl­ma­ya­cak­mış, el­bet­te ya­pıl­sın.  La­kin va­tan­se­ver­ce ya­pıl­sın. Çı­ğı­rın­dan çı­kar­tıl­ma­sın. Si­vil ve­ya as­ke­rî  dar­be kış­kır­tı­cı­lı­ğı ol­ma­sın.

Ben­de­niz (kaç ke­re yaz­dım) mu­ha­lif bir va­tan­da­şım. Si­ya­sî mu­ha­lif de­ği­lim, kül­tü­rel ve sos­yal  açı­dan mu­ha­li­fim. Bun­ca olum­suz­lu­ğun ce­re­yan et­ti­ği şu mem­le­ket­te  Müs­lü­man olup da mu­ha­lif ol­ma­mak müm­kün mü­dür? El­bet­te mu­ha­le­fet ya­pı­la­cak. Hem de öy­le  mıy­mın­tı, süt dök­müş  ke­di  mu­ha­le­fe­ti de­ğil, sert mu­ha­le­fet ya­pı­la­cak ama ge­mi­ye za­rar ve­ril­me­ye­cek, fit­ne fe­sat çı­kar­tıl­ma­ya­cak,  iç sa­vaş ha­va­sı oluş­tu­rul­ma­ya­cak, va­tan­se­ver­ce ya­pı­la­cak. 

Bu­gün­kü olum­suz, den­ge­siz, ada­let­siz, in­saf­sız, öl­çü­süz mu­ha­le­fe­tin so­nu iç sa­vaş­tır.

Yol­suz­luk­lar var di­ye fer­yat edi­yor­lar. Bu yol­suz­luk­la­rın  fel­se­fe­si ne­re­ye da­ya­nı­yor, bi­len var mı? Ha­ni, Cum­hu­ri­ye­tin  ilk yıl­la­rın­da  iki önem­li ve bü­yük Pa­şa An­ka­ra tren is­tas­yo­nu bi­na­sın­da  soh­bet eder­ken Bü­yük Pa­şa­nın bi­ri öte­ki­si­ne ne de­miş­ti: 

“Di­ni ve na­mu­su olan­lar ka­za­na­maz­lar!.. Fa­kir kal­ma­ya mah­kum­dur­lar... Böy­le kim­se­ler­le mem­le­ke­ti zen­gin­leş­tir­mek müm­kün de­ğil­dir. Bu­nun için, ön­ce din ve na­mus te­lak­ki­si­ni kal­dır­ma­lı­yız. Par­ti­yi, bu­nu ka­bul eden­ler­le kuv­vet­len­dir­me­li ve bun­la­rı ça­buk zen­gin et­me­li­yiz. Bu su­ret­le kal­kın­ma ko­lay ve ça­buk olur."

İş­te Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­mi­zi sa­rıp sar­ma­la­yan yol­suz­luk­lar yu­ma­ğı­nın  pı­na­rı, kay­na­ğı  Bü­yük Pa­şa­nın bu sö­zü­dür.

Ben­ce mâ­lum ve mâ­hut  dev­rim­le­rin en önem­li­si­dir bu il­ke. 

Bu ko­nu­da faz­la bil­gi,  al­mak is­te­yen­ler /fik­riy­yet/ si­te­sin­de Meh­met Şev­ket Ey­gi ke­li­me­le­ri­ni ek­le­ye­rek ara­sın­lar. Kar­şı­la­rı­na “Al­lah Be­la­nı­zı Ver­sin!”  baş­lık­lı ya­zım ve ona ya­pı­lan şerh­ler, ila­ve­ler, açık­la­ma­lar  çı­ka­cak­tır.  Bu ya­zı­yı in­ter­net­ten sil­miş­ler­di.  Si­te ara­mış bul­muş,  ye­ni­den te­da­vü­le koy­muş.

Evet mu­ha­le­fet ya­pıl­sın, hem de sert şe­kil­de ya­pıl­sın ama âdil ol­sun, in­saf­lı ol­sun, ge­mi­ye za­rar ver­me­sin,  içi­ne ya­lan do­lan ka­tıl­ma­sın,  va­tan­se­ver­lik sı­nır­la­rı için­de ya­pıl­sın.

Bu mem­le­ket­te­ki yol­suz­luk­la­rın kay­na­ğı­nın yu­ka­rı­ya nakl et­ti­ğim Pa­şa sö­zü ve il­ke­si ol­du­ğu iyi bi­lin­sin.

İki züm­re­yi çok kı­nı­yo­rum:

Bi­rin­ci­si: Olum­suz, yı­kı­cı, ada­let­siz, in­saf­sız, so­rum­suz   tim­sah mu­ha­le­fe­ti ya­pan­la­rı.

İkin­ci­si:  Mut­la­ka, za­ru­rî ola­rak  mu­ha­le­fet ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ko­nu­lar­da mu­ha­le­fet yap­ma­yan  Müs­lü­man­la­rı. 

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.