23 Ekim 2016 Pazar22 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:51Güneş 07:18Öğle 12:55İkindi 15:50Akşam 18:21Yatsı 19:40
  • 26°C Adana
  • 25°C Adıyaman
  • 20°C Afyon
  • 18°C Ağrı
  • 18°C Amasya
  • 19°C Ankara
  • 24°C Antalya
  • 16°C Artvin
  • 26°C Aydın
  • 24°C Balıkesir
 • BIST: 78.844 -0.51
 • Altın: 125,483 0.78
 • Dolar: 3,0876 0.94
 • Euro: 3,3575 0.40

Vasıflı Müslüman Eleman Aranıyor

M. Şevket Eygi

Vasıflı­, güç­lü, üs­tün, müm­taz, fa­zi­let­li, me­zi­yet­li, ruh soy­lu­lu­ğu­na sa­hip   Müs­lü­man ele­man  alı­na­cak­tır. Ara­nan şart­lar şun­lar­dır:

1. Okur ya­zar ola­cak, hal­kı­mı­zın ve dev­le­ti­mi­zin bin yıl­dan faz­la bir müd­det kul­lan­mış ol­du­ğu  ede­bî zen­gin Os­man­lı­ca Türk­çe­si­ni  iyi de­re­ce­de oku­ya­cak, ya­za­cak, an­la­ya­cak­tır.

2. Fu­zu­lî Di­va­nı­nı oku­yup, an­la­ya­cak, şerh ede­cek se­vi­ye­de ede­bî kül­tü­re sa­hip ola­cak­tır.

3. İn­gi­liz­ce­ye kül­tür ve dü­şün­ce ma­ka­le ve ki­tap­la­rı ya­za­bi­le­cek se­vi­ye­de  va­kıf ola­cak­tır.

4. Mü­kem­mel Arap­ça bi­le­cek, bu li­san­la ya­za­bi­le­cek, araş­tır­ma ya­pa­bi­le­cek­tir.

5. Ehl-i Sün­net  iti­ka­dı­na  sa­hip ola­cak­tır.

6. Beş va­kit na­ma­zı dos­doğ­ru kı­la­cak, bu hu­sus­ta ih­mal ve te­hâ­vün gös­ter­me­ye­cek­tir.

7. Şe­r’­î bir öz­rü ol­ma­dı­ğı tak­dir­de farz na­maz­la­rı ce­ma­at­le eda ede­cek­tir.

8. Ge­le­nek­sel is­la­mî-mil­lî sa­nat­la­rı­mız­dan bi­ri­ne va­kıf ola­cak ve ürün ve­re­cek­tir, ya­ni sa­nat sa­nat­kâr bo­yu­tu­na sa­hip ola­cak­tır.

9. İs­lam, Ku­r’­an, Pey­gam­ber (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) ah­la­kı­na sa­hip ola­cak­tır.

10. Bü­yük gü­nah­la­rı açık­ta açık­ça, küs­tah­ça iş­le­yen fâ­sık-ı mü­te­câ­hir ol­ma­ya­cak­tır.

11. Gün­de en az bir sa­at, an­la­mak su­re­tiy­le fay­da­lı ki­tap oku­ya­cak­tır.

12. En az yir­mi bin kül­tür re­fe­ran­sı­na sa­hip bu­lu­na­cak­tır.

13. Ce­ma­at, ta­ri­kat, fır­ka, grup, hi­zip, par­ça mi­li­tan­lı­ğı, ho­li­gan­lı­ğı, fa­na­tiz­mi yap­ma­ya­cak­tır.

14. Bi­at­li ve ita­at­li ola­cak, ezel­de ver­miş ol­du­ğu ahd  ü  mi­sâ­ka sa­dık bu­lu­na­cak­tır.

15. Lüks, is­raf­lı, şa­ta­fat­lı bir ha­yat sür­me­ye­cek, ka­na­at­li ve mü­te­vâ­zı  ola­cak­tır.

16. Bü­yük­le­re hür­met ede­cek,  kü­çük­le­re şef­kat­li ola­cak­tır.

17. Kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­lin de­ğe­ri  -aza­mî-  on beş bin do­la­rın üze­rin­de ol­ma­ya­cak­tır.

18. Ha­lim, se­lim, fi­ra­set­li, mü­deb­bir, sa­bır­lı, ta­ham­mül­lü, se­bat­lı, azim­li, uzak gö­rüş­lü, ge­niş ufuk­lu, şe­ca­at­li, if­fet­li  ola­cak­tır.

19. Ev­cil ve­ya vah­şi hay­van­la­ra, bit­ki­le­re, ye­şil­li­ğe kar­şı mer­ha­met­li ve ko­ru­yu­cu ola­cak­tır.

20. Açık­ta, her­ke­sin ara­sın­da ye­me­ye­cek ve iç­me­ye­cek­tir.

21. Za­ru­ret ol­ma­dık­ça tar­tış­ma­ya­cak ve po­le­mik yap­ma­ya­cak­tır.

22. Ha­yat­ta en az kul­lan­dı­ğı ke­li­me ben ola­cak­tır.

23. Ki­bar ve kül­tür­lü in­san­lar­la ko­nu­şur­ken, ken­di­si için ben­de­niz ya­hut  bu fa­kir di­ye­cek­tir.

24. Lüks­ten, is­raf­tan, gös­te­riş­ten, şa­ta­fat­tan uzak ola­cak­tır.

25. Gün­de yüz­ler­ce de­fa efen­dim, te­şek­kür ede­rim, Es­tağ­fi­rul­lah di­ye­cek­tir.

26. Os­man­lı­ca  ve La­tin­ce el ya­zı­sı çok düz­gün ola­cak­tır.

27. Ana­di­li olan Türk­çe­yi tu­tuk­luk yap­ma­dan, ke­ke­le­me­den, ee­e ee­e ee­e de­me­den akı­cı ve düz­gün bir şe­kil­de ko­nu­şa­bi­le­cek­tir.

28. Mu­zır ve ah­lak­sız Tv seyr et­me­ye­cek­tir.

29. Ah­lak­lı, fa­zi­let­li, doğ­ru, dü­rüst, gü­ve­ni­lir, iyi, va­tan­se­ver bir in­san ol­du­ğu­na da­ir en az beş düş­ma­nın­dan ve kar­şı­tın­dan şe­ha­det­na­me­si ola­cak­tır.

30. Fık­ha ve Şe­ri­ata ay­kı­rı  ve ede­ni küf­re gö­tü­re­ne ye­min­ler et­me­ye­cek­tir.

31. Dec­cal­la­rı, kez­zab­la­rı,  Nem­rud­la­rı, Fi­ra­vun­la­rı, Hâ­man­la­rı, Ta­ğut­la­rı sev­me­ye­cek ve des­tek­le­me­ye­cek­tir.

32. Ge­li­ri­nin kırk­ta bi­ri­ni her ay sa­da­ka ola­rak da­ğı­ta­cak­tır.

33. Acık­ma­dan ye­me­ye­cek, sof­ra­dan doy­ma­dan ön­ce kal­ka­cak­tır.

34. De­di­ko­du ve gıy­bet et­me­ye­cek­tir.

35. Ken­di­si­nin, ka­rı­sı­nın, kı­zı­nın iç ça­ma­şır­la­rı­nı bal­kon­da, pen­ce­re­de ku­rut­ma­ya­cak­tır.

36. Sa­bah işe gi­der­ken, ak­şam evi­ne dö­ner­ken oto­mo­bi­lin­de tek ba­şı­na ol­ma­ya­cak, ya­nın­da en az iki ki­şi da­ha bu­lu­na­cak­tır.

37. Ken­di­si­ni hiç­bir şe­kil­de öv­me­ye­cek­tir.

38. Tra­fik ku­ral­la­rı­na son de­re­ce ria­yet ede­cek, ge­ce sa­at üç ol­sa bi­le kır­mı­zı ışık­ta geç­me­ye­cek­tir.

39.Her gün et  ve pa­ha­lı lüks ye­mek­ler, tat­lı­lar ye­me­ye­cek­tir.

40. Üç be­yaz ze­hir­den uzak du­ra­cak­tır: Şe­ker, lü­zu­mun­dan faz­la tuz ve elen­miş  buğ­day unu.

41. Özel me­tod­lar­la çe­kil­miş fo­toğ­ra­fın­da, vü­cu­du­nun çev­re­sin­de, çıp­lak göz­le gö­rül­me­yen bir au­ra=hâ­le  tes­bit edi­le­cek­tir.

42. Hak­kın­da ya­pı­lan is­ti­ha­re­de ha­yır­lı bir in­san ol­du­ğu  bil­di­ri­le­cek­tir.

43. Hiç­bir bü­yü­ğü, ve­li­yi, sa­lih ki­şi­yi, muh­te­re­mi, haz­re­ti  er­bab ha­li­ne ge­tir­me­ye­cek, put­laş­tır­ma­ya­cak­tır.

Yu­ka­rı­da­ki şart­la­ra sa­hip olan ve­ya ol­du­ğu sa­nı­lan  kim­se­ler,  biz­zat mü­ra­ca­at et­me­ye­cek­le­rin­den,  ta­nı­yan­la­rın bil­dir­me­si ve tek­lif et­me­si ri­ca ve is­tir­ham olu­nur. (Biz­zat mü­ra­ca­at eden­ler ya­ni işe tâ­lib olan­lar­la mü­la­kat ya­pıl­ma­ya­cak­tır.)

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.