30 Mart 2017 Perşembe1 Recep 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!” (Tevbe, 119)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk’a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:16Güneş 06:44Öğle 13:16İkindi 16:46Akşam 19:34Yatsı 20:55
  • 12°C Adana
  • 10°C Adıyaman
  • 11°C Afyon
  • -1°C Ağrı
  • 8°C Amasya
  • 8°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • 6°C Artvin
  • 13°C Aydın
  • 11°C Balıkesir
 • BIST: 89.270 -1.01
 • Altın: 146,921 -0.22
 • Dolar: 3,6543 0.18
 • Euro: 3,9297 -0.55

Feryat Ediyorum

M. Şevket Eygi

Yine cı­lız se­sim­le fer­yat ede­ce­ği­m… Müs­lü­man­lar Müs­lü­man­lar Müs­lü­man­lar! Si­zi uya­rı­yoru­m… Şu say­dık­la­rı­mı en kı­sa za­man­da terk et­mez­se­niz siz­le­ri çok ka­ran­lık gün­ler bek­le­mek­te­dir.

Bu terk edil­me­si ge­re­ken­ler ne­ler­dir?

Bi­rin­ci­si: Gün­lük ma­ga­zin­le­ri, de­di­ko­du­la­rı, in­cir çe­kir­de­ği­ni dol­dur­maz fâ­nî­lik­le­ri, fa­sa fi­so­la­rı, hiç­bir de­rin­li­ği ol­ma­yan gün­cel ha­di­se­le­ri, ge­ve­ze­lik­le­ri, zev­zek­lik­le­ri, mâ­lâ­yâ­ni­yi bı­ra­kı­nız, dik­kat­le­ri­ni­zi on­la­ra yo­ğun­laş­tır­ma­yı­nız.

İkin­ci­si: Gaf­le­ti terk edi­niz.

Üçün­cü­sü: Şey­ta­nî ku­run­tu­la­rı­nı­zı terk edi­niz.

Dör­dün­cü­sü:  Ayak­ta uyu­ma­yı terk edi­niz.

Be­şin­ci­si: Ya­la­ka­lı­ğı, yağ­cı­lı­ğı, med­dah­lı­ğı terk edi­niz.

Al­tın­cı­sı; Her tür­lü ho­li­gan­lı­ğı, mi­li­tan­lı­ğı, meş­rep fa­na­tiz­mi­ni, şu­cu­lu­ğu, bu­cu­lu­ğu, mü’­min­le­re düş­man­lık et­me­yi terk edi­niz.

Ye­din­ci­si: Pa­ra­yı ana de­ğer ka­bul et­me sa­pık­lı­ğı­nı terk edi­niz.

Se­ki­zin­ci­si: Kır­sal ke­sim, taş­ra, be­de­vî, â­ra­bî kül­tü­rü­nü terk edi­niz.

Do­ku­zun­cu­su: Ha­ram olan, bü­yük gü­nah olan is­ra­fı, lük­sü, aşı­rı kon­fo­ru, aşı­rı tü­ke­ti­mi,  şa­şa­ayı, deb­de­be­yi, tan­ta­na­yı terk edi­niz.

Onun­cu­su:  Tef­ri­ka­ya, fit­ne fe­sa­da, güç kay­bı­na yol açan bü­tün kö­tü­lük­le­ri, za­af­la­rı terk edi­niz.

Bun­la­rı terk et­mez, tek bir Üm­met ça­tı­sı al­tın­da ve teş­ki­la­tı için­de top­lan­maz, râ­şid âdil muk­te­dir bir İma­m’­a bi­at ve ita­at et­mez­se­niz ge­le­ce­ği­niz ka­ran­lık­tır.

Son yıl­lar­da bir kıs­mı­mı­zın eli­ne bir mik­tar hür­ri­yet, im­kân ve fır­sat geç­ti ve he­men ga­ni­met­le­re, ha­ram rant­la­ra sal­dır­dı­lar. Müs­lü­man­lar, mi­la­dî 732 ta­ri­hin­de Fran­sa­nın Po­iti­ers şeh­rin­de­ki sa­va­şı ga­ni­met top­la­ma fur­ya­sı için­de kayb et­miş­ler­di.

Âhir za­man­da Fı­ra­t’­ın ya­ta­ğın­dan çı­ka­cak ha­zi­ne­le­re sal­dı­ran­la­rın he­lak ola­ca­ğı­nı duy­ma­dı­nız mı?

Mı­sır­da olup bi­ten­ler­den ib­ret ala­ma­dık. Ora­da, dik­ta­tör­lük re­ji­mi­ne ka­fa tu­tan Müs­lü­man­lar idam edil­me­ye baş­lan­dı.  Mur­sî­’nin bir yıl­lık re­is­li­ğin­de Müs­lü­man­lar za­fer sar­hoş­lu­ğu­na ka­pıl­mış­lar ve ge­rek­li ted­bir­le­ri al­ma­mış­lar­dı. Za­ten ara­la­rın­da bir­lik de yok­tu. İh­van ile Nur Par­ti­si bir­bi­ri­ne düş­man­dı.

Üm­met bir­li­ği­ni yi­ti­ren ve bir­bi­rin­den ko­puk bin­ler­ce hi­zip­ten olu­şan bir yı­ğın, bir mo­za­ik  mu­zaf­fer ol­maz, ne­cat bul­maz.

İs­la­mın sos­yal ve si­ya­sî te­mel de­ğer­le­ri­nin ba­şın­da Üm­met bir­li­ği, uhuv­vet=kar­deş­lik, te­sa­nüd, vi­fak ge­lir. Bun­lar ol­maz­sa Müs­lü­man­lar zil­let­ten, esa­ret­ten, ye­nil­gi­den, sö­mü­rül­mek­ten,  ha­ka­re­te uğ­ra­mak­tan kur­tu­la­maz.

Böy­le gi­der­se Tür­ki­ye Müs­lü­man­la­rı­nın âki­be­ti­nin, Su­ri­ye Mı­sır Lib­ya Müs­lü­man­la­rı­nın so­nu­na ben­ze­me­sin­den kor­ku­yo­rum.

Düş­man­la­rı­mız ha­rıl ha­rıl ge­ce gün­düz bi­zi es­ki ka­ran­lık, kan­lı, ezi­yet­li gün­le­re sü­rük­le­mek için ça­lı­şır­ken biz ne­ler ya­pı­yo­ruz?

İçi­miz­de Üm­met Bir­li­ği, râ­şid ve âdil bir İma­ma bi­at ve ita­at için ça­lı­şan kaç ki­şi var?

Bu ha­ram ye­me­nin, bu rant­çı­lı­ğın, bu is­raf lük­sün, bu Süs­lü­man­lı­ğın so­nu ne ola­cak­tır? Ha­ram yi­yen­le­re Müs­lü­man de­mek müm­kün mü­dür, on­lar el­bet­te Süs­lü­man­dır.

Bir uyan­ma, top­lan­ma, to­par­lan­ma, bir­leş­me gö­rü­lü­yor mu?

Önü­müz­de­ki ay­lar­da ül­ke­miz Uk­ray­na­’ya dö­ner­se ne ya­pa­ca­ğız?

Düş­man­la­rı­mız iç sa­vaş yan­gın­la­rı çı­kart­ma­ya uğ­ra­şı­yor.  Bun­la­rı sön­dü­re­cek it­fa­iye teş­ki­la­tı­mız var mı?

Ya­kın ta­ri­hi­miz­de­ki ka­ra ve kan­lı gün­le­ri unut­tuk mu?  O zâ­lim İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri­… İdam edi­len İs­ki­lip­li Âtıf efen­di­le­r…  Da­ha ni­ce idam­lar, sü­rün­dü­rü­len ule­ma fu­ka­ha me­şâ­yih mü’­min­le­r…  Yı­kı­lan, sa­tı­lan, ki­ra­ya ve­ri­len ca­mi­le­r… Ka­pa­tı­lan med­re­se­ler, tek­ke-

le­r…  Di­nî ri­sa­le okur­ken ca­ni­ler gi­bi ya­ka­la­nıp tu­tuk­la­nan, ağır ce­za mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­la­nan mü’­min­le­r… 

İs­la­mı, İma­nı, Ku­r’­anı, mu­kad­de­sa­tı âlet ede­rek ha­ram rant­lar yi­yen, ga­ni­met top­la­yan mü­na­fık­la­rı, ya­rı müh­te­di­le­ri, dün­kü sah­te mü­ca­hid­le­ri, bu­gün­kü yi­yi­ci mü­te­ah­hit­le­ri, din sö­mü­rüc­le­ri­ni, mu­kad­de­sat be­zir­gân­la­rı­nı içi­miz­den kus­maz­sak on­lar­la bir­lik­te ya­na­ca­ğız.

Ya uya­na­ca­ğız, der­le­nip to­par­la­na­ca­ğız, Ku­r’­ana Sün­ne­te Şe­ri­ata uya­ca­ğız, tek bir Üm­met olup, iş­le­ri ehil olan­lar­la da­nı­şa­rak gö­ren râ­şid bir İma­ma bi­at ve ede­ce­ğiz ya­hut mah­vo­la­ca­ğız. Se­çim bi­ze ait­tir.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.