29 Mart 2017 Çarşamba1 Recep 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!” (Tevbe, 119)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk’a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:18Güneş 06:46Öğle 13:16İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
  • 20°C Adana
  • 16°C Adıyaman
  • 11°C Afyon
  • 3°C Ağrı
  • 10°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 10°C Artvin
  • 15°C Aydın
  • 11°C Balıkesir
 • BIST: 89.109 -1.19
 • Altın: 146,701 -0.37
 • Dolar: 3,6410 -0.19
 • Euro: 3,9269 -0.62

Çanakkale Ruhu

Selçuk Özdağ

Ça­nak­ka­le za­fe­ri­nin 100. Yı­lı­nı kut­lu­yo­ruz. Ça­nak­ka­le el­bet­te ta­ri­hi­miz­de­ki tek za­fer de­ğil, ama bu­gü­ne te­sir­le­ri olan en bü­yük za­fer­ler­den bi­ri.

Bal­kan­lar­da kü­çük dev­let­le­re mağ­lup olan, kı­sa za­man­da Av­ru­pa­’da­ki top­rak­la­rı­nı kay­be­den Os­man­lı Ça­nak­ka­le ile ade­ta ye­ni­den di­ril­di. İti­laf güç­le­ri­nin üs­tün si­lah gü­cü­ne kar­şı ima­nı­nı, inan­cı­nı, va­tan sev­gi­si­ni ko­ya­rak sa­vaş­tan za­fer­le çık­tı. Ken­di­ne bi­çi­len ke­fe­ni par­ça­la­ya­rak ile­le­bet ya­şa­ya­ca­ğı­nı ve gü­cün sa­de­ce si­lah­ta ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di.

Ça­nak­ka­le va­tan top­ra­ğı­nı can­dan aziz bil­me­nin dün­ya ale­me ila­nı­dır. Churc­hill, da­ha sa­vaş baş­la­ma­dan “bir eli­mi­zi ar­ka­mı­za bağ­lar, bir eli­miz­le ezer ge­çe­ri­z” di­yor­du. Hiç­bir di­ren­me ile kar­şı­laş­ma­dan İs­tan­bu­l’­a gi­re­cek­le­ri­ni ha­yal edi­yor­du. Türk mil­le­ti Churc­hill ve müt­te­fik­le­ri­nin ha­yal­le­ri­ni Ça­nak­ka­le­’nin se­rin su­la­rı­na göm­dü.

Ça­nak­ka­le, bu mil­le­tin iş ba­şa dü­şün­ce ölü­me vus­lat he­ye­ca­nıy­la na­sıl koş­tu­ğu­nu gös­ter­miş, va­tan top­ra­ğı üze­rin­de he­sa­bı olan­la­rın bü­tün he­ves­le­ri­ni kur­sa­ğın­da bı­rak­mış­tır. Ölü­me ko­şan Meh­met­çi­ğin kor­ku­suz tav­rı ,bu ira­de kar­şı­sın­da iti­laf dev­let­le­ri­ni ba­zı he­sap­la­rın­dan vaz geç­mek zo­run­da bı­rak­mış­tı. Bir za­fer sa­de­ce sa­vaş mey­da­nın­da kal­mı­yor, asır­la­ra et­ki eden iz­ler bı­ra­ka­bi­li­yor. Cum­hu­ri­yet ku­ru­lur­ken İn­gi­liz­ler ve müt­te­fik­le­ri­nin Ça­nak­ka­le tec­rü­be­si yü­zün­den çok şe­yi yut­tuk­la­rı­nı, emel­le­ri­ni an­cak ma­şa kul­la­na­rak ger­çek­leş­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz.

Ça­nak­ka­le za­fe­ri­nin bu­gü­ne uza­nan ve bü­tün bir Türk mil­le­ti­ne on bin­ler­ce şe­hit üze­rin­den ver­di­ği me­sa­jı iyi an­la­mak ge­re­kir. İn­te­pe­’de,Conk ba­yı­rın­da,Ge­li­bo­lu­’da ko­yun ko­yu­na ya­tan şe­hit­ler Ada­na­’dan,An­tep­ten,İs­tan­bu­l’­dan Edir­ne­’den Di­yar­ba­kı­r’­dan,Ba­kü­’den hü­la­sa bü­tün bir va­tan top­ra­ğın­dan ko­şup ge­len in­san­lar­dı. On­lar ora­da bir ara­ya ge­le­rek bi­ze bir ruh ar­ma­ğan et­ti­ler,Ça­nak­ka­le ru­hu. Bu ruh, bi­zi ay­nı ül­kü­de, ay­nı iman mih­ve­rin­de,ay­nı­ir­fan­da bir­leş­me­ye ça­ğı­rı­yor. Bir­lik olun­ca han­gi des­tan­la­rın ya­zı­la­bi­le­ce­ği­ni bü­tün bir dün­ya­yı di­ze ge­ti­ren bir za­fer­le bi­ze gös­te­ri­yor. Ça­nak­ka­le ru­hu bir­lik ru­hu­dur.

1915 ta­ri­hi­mi­zin en şan­lı say­fa­la­rın­dan bi­ri­dir. İnan­mış­lı­ğın, adan­mış­lı­ğın ne ve ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­miş­tir. O yıl okul­lar bo­şal­mış, yü­re­ği­ni alan va­tan mü­da­fa­ası­na koş­muş­tur. Bu aziz bel­de de ya­tan 200 bi­nin üze­rin­de şe­hit ha­la ora­da nö­bet tut­ma­ya de­vam edi­yor. Biz şe­hit­le­rin öl­me­di­ği­ne ina­nan bir me­de­ni­ye­tin ço­cuk­la­rı­yız. On­lar ma­hi­ye­ti­ni bil­me­di­ği­miz bir ha­yat­la di­ri­dir­ler. Şa­ha­det şer­be­ti­ni iç­me­ye ko­şa­rak bi­ze mu­kad­des bir va­tan he­di­ye et­miş­ler­dir. Bu ema­ne­ti ko­ru­mak, her ta­şı­nı Ça­nak­ka­le bil­mek gö­re­vi­miz­dir. Ça­nak­ka­le de Os­man­lı or­du­la­rı Baş­ko­mu­tan ve­ki­li En­ver Pa­şa, Ce­vat Pa­şa, bin­ler­ce ko­mu­tan yüz bin­ler­ce Meh­met­çik e ve de bu­gün şe­ref­ler­le, saa­det­ler­le ku­cak­la­dı­ğı­mız Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin li­de­ri ola­rak Ça­nak­ka­le de te­ma­yüz eden Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal’e, Ga­la­ta­sa­ray, İs­tan­bul, Ve­fa, Ça­pa Er­kek, Ba­lı­ke­sir, Edir­ne, Kas­ta­mo­nu Ab­dur­rah­man Pa­şa, Trab­zon, Er­zu­rum, Kon­ya Ga­zi Li­se­le­ri­nin okul­la­rı­nı terk edip cep­he­ye ko­şan ve bir da­ha ge­ri dön­me­yen öğ­ren­ci şe­hit­le­ri­mi­ze Al­lah­tan rah­met di­li­yo­rum. Ge­ri­de­ki­le­re ce­sa­ret aşı­la­yan mü­ca­de­le­le­ri hem Ça­nak­ka­le­’den za­fer­le dö­nen­le­rin hem de son­ra­ki ku­şak­la­rın va­ta­nı mü­da­fa­a azim­le­ri­ni ar­tır­dı.

Çük­reş­li Meh­met oğ­lu Sab­ri, Ela­ziz­li Mu­har­rem oğ­lu Be­kir, Sa­ray Bos­na­lı Ve­li oğ­lu İs­ma­il, Er­zu­rum­lu Os­man oğ­lu Bed­ret­tin, Mu­sul­lu Ab­dul­lah oğ­lu Hu­lu­si, bi­ze ema­net et­ti­ği­niz va­tan her ta­şıy­la ko­ru­na­cak­tır. Si­zin çiğ­net­me­di­ği­niz va­tan top­ra­ğı kı­ya­me­te ka­dar hiç­bir gü­ce çiğ­ne­til­me­ye­cek­tir. Ça­nak­ka­le­’de ma­ya­la­dı­ğı­nız mil­li ruh kı­la­vu­zu­muz­dur. Ruh­la­rı­nız şad ol­sun.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.