22 Ocak 2018 Pazartesi4 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:22İkindi 15:52Akşam 18:15Yatsı 19:38
  • 11°C Adana
  • 5°C Adıyaman
  • -2°C Afyon
  • -11°C Ağrı
  • 3°C Amasya
  • 5°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 6°C Artvin
  • 10°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 115.147 -1.46
 • Altın: 164,243 0.69
 • Dolar: 3,8058 0.95
 • Euro: 4,6547 0.85

Nevruzun Söyledikleri

Selçuk Özdağ

Nev­ruz Or­ta As­ya halk­la­rı­nın uzun sü­re­den be­ri kut­la­dı­ğı bir bay­ram. An­cak Müs­lü­man­lı­ğın, ate­şe ta­pan­la­rı ha­tır­la­tan ri­tü­el­le­ri yü­zün­den sı­cak bak­ma­dı­ğı bu bay­ram Ana­do­lu­’da da çok faz­la rağ­bet gör­me­miş­tir. Son yıl­lar­da yay­gın bir şe­kil­de kut­lan­ma­sı­nın ne­de­ni, ta­ma­men bö­lü­cü amaç­lar­la kul­la­nı­mı­nı en­gel­le­mek, PKK’­nın ona yük­le­di­ği an­la­mın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­mak için­dir.

Ger­çek­te Nev­ru­z’­un Kürt­lük­le bir ala­ka­sı yok­tur. An­cak bü­tün ulus in­şa sü­reç­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi Nev­ru­z’­da PKK ta­ra­fın­dan ye­ni­den yo­rum­la­na­rak et­nik bir sem­bol ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir. İde­olo­jik ta­rih­çi­lik ulus in­şa  sü­reç­le­rin­de ye­ni bir ta­rih ya­zı­mı  yo­lu­na gi­der. Ta­ri­hi olay­lar ye­ni­den  yo­rum­la­nır.Ye­ni sem­bol­ler,de­ğer­ler oluş­tu­ru­lur. Amaç, bu sem­bol­ler üze­rin­den stan­dart bir kül­tür ve onun mil­le­ti­ni imal et­mek­tir. Nev­ru­z’­un bir göv­de gös­te­ri­si­ne dö­nüş­tü­rül­me­si­nin ne­de­ni bu­dur.

Bu gi­bi du­rum­lar­da iki yol var­dır, ya böy­le bir kut­la­ma bi­çi­mi­ni ta­ma­men ret eder, di­ni ge­rek­çe­le­ri­ni or­ta­ya ko­yar­sı­nız ya da işin doğ­ru­su­nu söy­le­ye­rek kut­la­ma­la­rı kül­tür ve me­de­ni­ye­ti­mi­zin süz­ge­cin­den ge­çi­re­rek ıs­lah eder­si­niz. Tür­ki­ye ret­çi bir si­ya­set iz­le­mek ye­ri­ne Türk­lü­ğün de or­tak bir de­ğe­ri olan Nev­ru­z’­u ken­di kül­tü­rel kod­la­rı ara­sı­na al­ma­yı ter­cih et­miş­tir. Bu­nu ya­par­ken ala­bil­di­ği­ne olum­lu,po­zi­tif bir yol iz­le­me­yi, bir bay­ram çe­kiş­me­si ve­ya re­ka­be­ti ya­rat­ma­ma­ya dik­kat et­miş­tir. Ay­nı has­sa­si­ye­tin Nev­ru­z’­u is­tis­mar eden ay­rı­lık­çı çev­re­ler­ce gös­te­ril­di­ği­ni söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir.

PKK ve uzan­tı­la­rı ne ka­dar ak­si­ni söy­le­se­ler de Nev­ruz Kürt­lü­ğün rem­zi olan, sa­de­ce onu sem­bo­li­ze eden kül­tü­rel bir mi­ras de­ğil­dir. İran,Azer­bay­can, Ka­za­kis­tan,Türk­me­nis­tan ve di­ğer Türk Cum­hu­ri­yet­le­rin­de ka­dim­den be­ri kut­la­nı­yor ol­ma­sı bu id­di­ala­rı çü­rüt­mek­te­dir. Da­ha PKK yok­ken Nev­ruz bu ül­ke­ler­de coş­kuy­la kut­lan­mış, ba­ha­rı müj­de­le­yen bir bay­ram ola­rak te­lak­ki edil­miş­tir.

Bu ger­çek bi­zi üze­rin­de cid­di cid­di ka­fa yor­ma­yı ge­rek­ti­ren bir nok­ta­ya gö­tür­mek­te­dir. Kürt­lü­ğün ala­me­ti fa­ri­ka­sı di­ye or­ta­ya çı­ka­rı­lan her kül­tü­rel  de­ğer ay­nı za­man­da Türk­lü­ğün bir de­ğe­ri ola­rak or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Kürt­le­re ait ne var­sa, ay­nı za­man da Türk­le­re  de ait ol­du­ğu  or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Geç­miş de­şil­dik­çe için­den ay­rı­lık ve fark­lı­lık ye­ri­ne or­tak­lık,bir­lik,müş­te­rek de­ğer yar­gı­la­rı çık­mak­ta­dır. Bu ay­rış­tır­ma gay­ret­le­ri­nin ne ka­dar su­ni, ne ka­dar te­mel­siz ol­du­ğu­nu da gös­te­ren bir du­rum­dur. Ay­nı tes­pi­ti öte­ki kül­tü­rel kod­lar için de yap­mak müm­kün­dür. Fın­dık­lı­oğ­lu,Ögel,Bay­ka­ra, Çay  gi­bi araş­tır­ma­cı­lar  bu­gün ya­ban­cı­laş­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lan her iki top­lum ara­sın­da sa­yı­sız müş­te­rek nok­ta tes­pit et­miş­ler­dir. Ni­te­kim, bu­gün kül­tü­rel hak­lar­dan dem vu­ra­rak gü­ya fark­lı bir kül­tür­den söz eden­ler, iş so­mut­laş­tır­ma­ya ge­lin­ce tek bir fark­lı kül­tür  öge­si gös­te­re­me­mek­tir­ler. PKK’­nın ara­ya ara­ya bul­du­ğu­nu san­dı­ğı Nev­ru­z’­da kürt­lü­ğün de­ğil,Or­ta As­ya halk­la­rı­nın  baş­ta Türk­ler ol­mak üze­re ne­re­dey­se ço­ğu­nun kut­la­dı­ğı bir bay­ram­dır. Bu ka­dar or­tak de­ğer var­ken da­ha ha­la otu­rup zor­la fark­lı­lık­lar ih­das et­me­ye ça­lış­mak Kürt­lü­ğe hiz­met de­ğil iha­net­tir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.