24 Ekim 2016 Pazartesi23 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:52Güneş 07:19Öğle 12:55İkindi 15:49Akşam 18:19Yatsı 19:39
  • 20°C Adana
  • 16°C Adıyaman
  • 10°C Afyon
  • 16°C Ağrı
  • 13°C Amasya
  • 10°C Ankara
  • 22°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 12°C Aydın
  • 13°C Balıkesir
 • BIST: 79.296 0.06
 • Altın: 125,312 -0.14
 • Dolar: 3,0779 0.62
 • Euro: 3,3500 0.18

Siyasal Öğrencilerine

M. Şevket Eygi

İleride ida­re­ci ola­cak, Si­ya­sa­l’­da ve ben­ze­ri fa­kül­te­ler­de oku­yan ço­ğun­luk men­su­bu Müs­lü­man genç­le­re: Ba­şa­rı­lı ol­mak is­ti­yor­sa­nız inanç, bil­gi ve kül­tür ba­kı­mın­dan kar­şıt­la­rı­nız­dan üs­tün ve güç­lü ol­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu­zu ak­lı­nız­dan hiç çı­kart­ma­yı­nız.  

(Kar­şıt­la­rı­mı­za ke­sin­lik­le düş­man gö­züy­le bak­ma­ma­lı­yız. Karşı­t… Ora­ya ka­da­r… Düş­man de­ği­l…)

Her in­san­da bu­lu­nan bi­rin­ci bo­yut yu­ka­rı­da zikr et­ti­ğim inanç, bil­gi, kül­tür bo­yu­tu­dur. İkin­ci­si ak­si­yon bo­yu­tu­dur. Bu ikin­ci bo­yut­ta da güç­lü ve üs­tün ol­ma­lı­sı­nız. Ya­ni ah­la­kı­nız, ka­rak­te­ri­niz, doğ­ru­lu­ğu­nuz dü­rüst­lü­ğü­nüz, Os­man­lı­ca ta­bir­le sa­la­hı­nız üs­tün ol­ma­lı, ey­lem ta­vır ha­re­kât siz­de eğ­ri­lik ve ah­la­ki za­af­lar bu­lun­ma­ma­lı­dır.

Üçün­cü bo­yut gü­zel­lik, sa­nat es­te­tik bo­yu­tu­dur. Bun­da da üs­tün ve güç­lü ol­mak zo­run­da­sı­nız. Ofi­si­niz çok gü­zel ol­ma­lı­… Kı­lık kı­ya­fe­ti­niz çok gü­zel ol­ma­lı­…  Bu de­dik­le­rim, ön­ce­lik­le pa­ra­ya bağ­lı de­ğil­dir. Ucu­za da gü­zel­lik el­de edi­le­bi­li­r… Farz ede­lim bir il­çe­ye kay­ma­kam ola­rak ta­yin edil­di­niz.  Ma­sa­nı­zın ya­nın­da bir vit­rin var. Bu­nun içi­ne hiç­bir sa­nat kıy­me­ti ol­ma­yan saç­ma sa­pan pla­ket­ler ve eş­ya­lar ko­yar­sa­nız,  kay­be­der­si­niz. Vit­ri­ni­niz­de Yıl­dız por­se­len­le­ri, Top­ha­ne işi ob­je­ler, baş­ka mil­lî sa­nat ürün­le­ri ol­ma­lı ve si­zi zi­ya­re­te ge­len ki­bar ve kül­tür­lü in­san­la­rı bü­yü­le­me­li­dir.

Şeyh Sa­di-i Şi­ra­zî şöy­le di­yor: “Bu dün­ya­nın dir­lik ve dü­ze­ni iki ke­li­me üze­ri­ne­dir: Dost­la­ra mü­rüv­vet­li ol­mak, düş­man­la­ra mü­da­ra et­mek­tir.” Bu­nu düs­tur edin­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim. 

Ah­la­kı­nı­zın ve ka­rak­te­ri­ni­zin üs­tün­lü­ğü­nü, fa­zi­let ve me­zi­yet­le­ri­ni­zi, hiz­met­le­ri­ni­zi düş­man­la­rı­nı­za ka­bul et­tir­mek için ça­lış­ma­lı­sı­nız. 

Ede­bi­yat, ta­rih, kül­tür, sa­nat, doğ­ru eği­tim fa­ali­yet­le­ri­ne bü­yük önem ver­me­li­si­niz.

Bir Müs­lü­man ola­rak beş va­kit na­maz kıl­ma­nız ge­re­kir. Her za­man ol­ma­sa bi­le (gös­te­riş yap­ma­mak şar­tıy­la) ara­da bir ca­mi­le­re gi­dip ce­ma­at­le ka­tı­lı­nız. Öğ­ren­ci­li­ği­niz­de mil­lî ge­le­nek­sel sa­nat­la­rı­mız­dan bi­ri­ni, ürün ve­re­bi­le­cek şe­kil­de çok iyi de­re­ce­de öğ­re­ni­niz ve bir şeh­re va­li ve­ya kay­ma­kam ol­du­ğu­nuz­da ora­da, hem şah­sen meş­gul ol­du­ğu­nuz sa­na­tı, hem de di­ğer sa­nat­la­rı­mı­zı yay­mak, öğ­ret­mek,  yay­gın ha­le ge­tir­mek, şeh­ri­ni­zi Kü­tah­ya gi­bi bir sa­nat şeh­ri ha­li­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lı­şı­nız.

Ale­vî kar­deş ve va­tan­daş­la­rı­mı­za sa­kın üvey ev­lat mu­ame­le­si yap­ma­yı­nız. Al­la­h’­a Pey­gam­be­re (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Ku­r’­an’­a ahi­re­te ina­nan De­de­le­re Ba­ba­la­ra can­la­ra hür­met edi­niz, on­la­rı zi­ya­ret edi­niz, bir­lik­te ye­mek yi­yip çay içi­niz, meş­ru is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­niz.  

Par­ti­li ve­ya par­ti­ci ol­ma­yı­nız. Baş­ta va­li­lik ve kay­ma­kam­lık ol­mak üze­re ida­re­ci­lik bü­yük bir so­rum­lu­luk­tur, ve­ba­li çok ağır­dır. Bu­nun şu­uru­na sa­hip olu­nuz.

İk­ti­dar par­ti­si­nin il ve il­çe baş­kan­la­rı ge­nel­lik­le ida­re üze­ri­ne bas­kı yap­mak is­te­ye­bi­lir. 

Bu­na ha­zır olu­nuz ve bas­kı­la­ra ye­nil­me­mek için ça­re ve çö­züm bu­lu­nuz.

As­la ne­po­tizm yap­ma­yı­nız.  Eh­li­ye­ti, li­ya­ka­ti ol­ma­yan­la­ra me­mu­ri­yet, ma­kam, mev­ki ver­me­yi­niz.

En ge­niş ma­na­sıy­la âdil ve in­saf­lı 

olu­nuz. Va­li­lik­ten, kay­ma­kam­lık­tan ay­rıl­dık­tan son­ra,   gı­ya­bı­nız­da iyi ko­nu­şul­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak iyi ve gü­zel iş­ler ya­pı­nız,  iyi ve fay­da­lı eser­ler bı­ra­kı­nız. 

Ar­ka­nız­dan te­ne­ke çal­dır­ma­yı­nız, ken­di­ni­zi rah­met ve si­ta­yiş­le an­dı­rı­nız.

Dev­le­ti­mi­zin, hal­kı­mı­zın, ül­ke­mi­zin bin yıl­dan faz­la müd­det­le kul­lan­mış ol­du­ğu mil­lî ya­zı­mız­la zen­gin ede­bî Türk­çe­yi bi­li­niz, bu­nun­la oku­yup ya­zı­nız. Ta ki,  li­san ve ede­bi­yat ba­kı­mın­dan ca­hil bir ida­re­ci ol­ma­ya­sı­nız. İn­gil­te­re­’de yük­sek ida­re­ci­ler Sha­kes­pe­are­’i na­sıl ko­lay­ca oku­yup an­la­ya­bi­li­yor­sa, si­zin için de Fu­zu­lî, Ba­ki,  Zi­ya Pa­şa öy­le ol­sun. Maf­ya­la­ra, çe­te­le­re, yi­yi­ci­le­re, soy­gun­cu­la­ra eli­niz­den gel­di­ği ka­dar di­re­ni­niz.

Aha­li Al­la­h’­ın kul­la­rı­dır. Üze­ri­niz­de kul hak­kı kal­ma­sın.

Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.