17 Ocak 2017 Salı18 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:47Akşam 18:10Yatsı 19:35
  • 8°C Adana
  • -1°C Adıyaman
  • 3°C Afyon
  • 3°C Ağrı
  • 3°C Amasya
  • 0°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 0°C Artvin
  • 9°C Aydın
  • 7°C Balıkesir
 • BIST: 81.712 0.23
 • Altın: 147,398 2.82
 • Dolar: 3,8050 1.37
 • Euro: 4,0356 1.21

Sapık Fetvalar ve Görüşler

M. Şevket Eygi

Bir­ta­kım din öğ­ret­men­le­ri­nin, ho­ca­la­rın,  ila­hi­yat pro­fe­sör­le­ri­nin Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, Ehl-i Sün­net iti­ka­dı­na ve mez­he­bi­ne ay­kı­rı fet­va­lar ver­dik­le­ri­ni, ay­kı­rı ve şazz gö­rüş­ler be­yan et­tik­le­ri­ni esef ve üzün­tü ile gö­rü­yo­ruz.

Bu gi­bi fet­va ve gö­rüş­ler ke­en­lem ye­kûn­dur, Sün­nî Müs­lü­man­lar on­la­ra de­ğer ver­me­me­li­dir.

Gö­zün­de­ki has­ta­lı­ğı te­da­vi et­tir­mek için bay­ta­ra gi­den ve onun mer­he­mi­ni kul­la­nan kör ola­bi­lir. So­rum­lu­su da ken­di­si­dir.

İs­lam di­ni ica­zet­siz­ler­den öğ­re­nil­mez, ica­zet­li ve düz­gün Sün­nî ule­ma­dan ve fu­ka­ha­dan öğ­re­ni­lir.

Bir kim­se, İs­lam­da te­ra­vih na­ma­zı yok­tur mu di­yor, onun öte­ki laf­la­rı         din­len­mez.

Ka­der ima­nın al­tı te­mel şar­tın­dan bi­ri­dir. İs­lam­da ka­der yok­tur di­yen ki­şi dâll ve mu­dil­dir, onun öte­ki söz­le­ri­ne ku­lak asıl­maz.

Mu­te­zi­le fır­ka­sı Al­la­hın sı­fat­la­rı­nı in­kâr eder. Di­ni­ni on­lar­dan öğ­re­nen     sa­pı­tır.

Ta­qiy­ye­ci ve kit­man­cı Faz­lur­rah­man­cı­lar, İs­lam dı­şı bir aşı­rı fır­ka­dır. On­lar­dan ve­ba­dan ka­çar gi­bi kaç­mak ge­re­kir.

Fe­mi­nizm sa­pık bir ide­olo­ji­dir, Fe­mi­nist­ten din öğ­re­nen yan­mış­tır. On­la­rın şer­le­rin­den bu­cak bu­cak ka­ça­lım.

Tev­hid ile Tes­lis bir­dir di­yen­ler var ya, on­lar din­den çık­mış­tır.

Üç hak ib­ra­hi­mî din yok­tur. Tek hak din İs­la­m’­dır. 

As­hab-ı Ki­ram ra­di­yal­la­hü an­hüm ec­mâ­în ha­ze­ra­tı­na say­gı­sız­lık eden­ler sa­pık­tır.

Pet­ro­do­lar alıp mü­ces­si­me­lik ve mü­şeb­bi­he­lik ya­pan­lar da­la­let­te­dir.

Ku­r’­an hü­küm­le­ri tar­tı­şı­la­bi­lir di­yen­ler var ya, iş­te on­lar sa­pık­tır ve de­dik­le­ri­ni tas­dik eden­ler de sa­pı­tır.

Aziz Sün­nî kar­deş­le­ri­m… Sa­pık­la­rı din­le­me­yi­niz. On­la­rın fet­va­la­rı­na ku­lak as­ma­yı­nız.  On­la­ra de­ğer ver­me­yi­niz.  Ehl-i Sün­ne­tin ana cad­de­sin­den ay­rıl­ma­yı­nız, çık­maz so­kak­la­ra, dar pa­ti­ka­la­ra sap­ma­yı­nız.

Öğ­ren­ci ise­niz ve ses çı­kar­ta­mı­yor­sa­nız,  on­la­rın bo­zuk fet­va ve gö­rüş­le­ri­ni içi­niz­den red­de­di­niz, mu­ha­lif olu­nuz.

Bo­zuk­la­rın ba­zı­sı BOP şey­tan­la­rı ta­ra­fın­dan, ılım­lı ve light bir İs­lam tü­ret­mek­le va­zi­fe­len­di­ril­miş­tir. On­la­rın tu­zak­la­rı­na düş­me­ye­lim. 

Din ko­nu­sun­da Se­vâd-ı  Âzam da­ire­si için­de bu­lu­na­lım.

Cum­hur-i ule­ma ne di­yor­sa ona tâ­bi ola­lım.

Din ko­nu­sun­da tar­tış­ma­ya­lım, çe­ki­şip te­piş­me­ye­li­m…   Ku­r’­an ve Sün­ne­te uy­gun Üm­met bir­li­ği için­de ola­lı­m… İs­lam Pro­tes­tan­lı­ğı ka­os ve anar­şi­si­ne düş­me­ye­li­m…

Sa­rık­lı far­ma­son­la­rın pe­şi­ne düş­me­ye­lim.

Rah­ma­nın Ki­ta­bı­na, Re­su­lü­nün (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Sün­ne­ti­ne ya­pı­şa­lım.

Din ko­nu­sun­da sa­kın ola ki, ken­di re­’y  ve he­va­mız­la ko­nuş­ma­ya­lım, ben­ce şu di­nî me­se­le  şöy­le­dir böy­le­dir gi­bi uka­la­lık­lar yap­ma­ya­lım, bi­len râ­sih ule­ma­ya ta­bi ola­lım.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.