25 Ekim 2016 Salı23 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:54Güneş 07:20Öğle 12:55İkindi 15:48Akşam 18:18Yatsı 19:38
  • 16°C Adana
  • 13°C Adıyaman
  • 5°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 10°C Amasya
  • 4°C Ankara
  • 20°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 13°C Balıkesir
 • BIST: 79.933 1.38
 • Altın: 125,211 -0.22
 • Dolar: 3,0841 -0.11
 • Euro: 3,3545 -0.09

Sapık Fetvalar ve Görüşler

M. Şevket Eygi

Bir­ta­kım din öğ­ret­men­le­ri­nin, ho­ca­la­rın,  ila­hi­yat pro­fe­sör­le­ri­nin Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, Ehl-i Sün­net iti­ka­dı­na ve mez­he­bi­ne ay­kı­rı fet­va­lar ver­dik­le­ri­ni, ay­kı­rı ve şazz gö­rüş­ler be­yan et­tik­le­ri­ni esef ve üzün­tü ile gö­rü­yo­ruz.

Bu gi­bi fet­va ve gö­rüş­ler ke­en­lem ye­kûn­dur, Sün­nî Müs­lü­man­lar on­la­ra de­ğer ver­me­me­li­dir.

Gö­zün­de­ki has­ta­lı­ğı te­da­vi et­tir­mek için bay­ta­ra gi­den ve onun mer­he­mi­ni kul­la­nan kör ola­bi­lir. So­rum­lu­su da ken­di­si­dir.

İs­lam di­ni ica­zet­siz­ler­den öğ­re­nil­mez, ica­zet­li ve düz­gün Sün­nî ule­ma­dan ve fu­ka­ha­dan öğ­re­ni­lir.

Bir kim­se, İs­lam­da te­ra­vih na­ma­zı yok­tur mu di­yor, onun öte­ki laf­la­rı         din­len­mez.

Ka­der ima­nın al­tı te­mel şar­tın­dan bi­ri­dir. İs­lam­da ka­der yok­tur di­yen ki­şi dâll ve mu­dil­dir, onun öte­ki söz­le­ri­ne ku­lak asıl­maz.

Mu­te­zi­le fır­ka­sı Al­la­hın sı­fat­la­rı­nı in­kâr eder. Di­ni­ni on­lar­dan öğ­re­nen     sa­pı­tır.

Ta­qiy­ye­ci ve kit­man­cı Faz­lur­rah­man­cı­lar, İs­lam dı­şı bir aşı­rı fır­ka­dır. On­lar­dan ve­ba­dan ka­çar gi­bi kaç­mak ge­re­kir.

Fe­mi­nizm sa­pık bir ide­olo­ji­dir, Fe­mi­nist­ten din öğ­re­nen yan­mış­tır. On­la­rın şer­le­rin­den bu­cak bu­cak ka­ça­lım.

Tev­hid ile Tes­lis bir­dir di­yen­ler var ya, on­lar din­den çık­mış­tır.

Üç hak ib­ra­hi­mî din yok­tur. Tek hak din İs­la­m’­dır. 

As­hab-ı Ki­ram ra­di­yal­la­hü an­hüm ec­mâ­în ha­ze­ra­tı­na say­gı­sız­lık eden­ler sa­pık­tır.

Pet­ro­do­lar alıp mü­ces­si­me­lik ve mü­şeb­bi­he­lik ya­pan­lar da­la­let­te­dir.

Ku­r’­an hü­küm­le­ri tar­tı­şı­la­bi­lir di­yen­ler var ya, iş­te on­lar sa­pık­tır ve de­dik­le­ri­ni tas­dik eden­ler de sa­pı­tır.

Aziz Sün­nî kar­deş­le­ri­m… Sa­pık­la­rı din­le­me­yi­niz. On­la­rın fet­va­la­rı­na ku­lak as­ma­yı­nız.  On­la­ra de­ğer ver­me­yi­niz.  Ehl-i Sün­ne­tin ana cad­de­sin­den ay­rıl­ma­yı­nız, çık­maz so­kak­la­ra, dar pa­ti­ka­la­ra sap­ma­yı­nız.

Öğ­ren­ci ise­niz ve ses çı­kar­ta­mı­yor­sa­nız,  on­la­rın bo­zuk fet­va ve gö­rüş­le­ri­ni içi­niz­den red­de­di­niz, mu­ha­lif olu­nuz.

Bo­zuk­la­rın ba­zı­sı BOP şey­tan­la­rı ta­ra­fın­dan, ılım­lı ve light bir İs­lam tü­ret­mek­le va­zi­fe­len­di­ril­miş­tir. On­la­rın tu­zak­la­rı­na düş­me­ye­lim. 

Din ko­nu­sun­da Se­vâd-ı  Âzam da­ire­si için­de bu­lu­na­lım.

Cum­hur-i ule­ma ne di­yor­sa ona tâ­bi ola­lım.

Din ko­nu­sun­da tar­tış­ma­ya­lım, çe­ki­şip te­piş­me­ye­li­m…   Ku­r’­an ve Sün­ne­te uy­gun Üm­met bir­li­ği için­de ola­lı­m… İs­lam Pro­tes­tan­lı­ğı ka­os ve anar­şi­si­ne düş­me­ye­li­m…

Sa­rık­lı far­ma­son­la­rın pe­şi­ne düş­me­ye­lim.

Rah­ma­nın Ki­ta­bı­na, Re­su­lü­nün (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Sün­ne­ti­ne ya­pı­şa­lım.

Din ko­nu­sun­da sa­kın ola ki, ken­di re­’y  ve he­va­mız­la ko­nuş­ma­ya­lım, ben­ce şu di­nî me­se­le  şöy­le­dir böy­le­dir gi­bi uka­la­lık­lar yap­ma­ya­lım, bi­len râ­sih ule­ma­ya ta­bi ola­lım.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.