18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:36
  • 15°C Adana
  • 10°C Adıyaman
  • 6°C Afyon
  • 10°C Ağrı
  • 5°C Amasya
  • 2°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 13°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 82.779 0.51
 • Altın: 147,577 0.47
 • Dolar: 3,7780 0.04
 • Euro: 4,0388 0.01

Açık mektuplar

M. Şevket Eygi

BİR GEN­CE:

Sİ­ZE yar­dım­cı ol­mak için baş­lan­gıç­ta üç şart koş­muş­tum: Bi­rin­ci­si Os­man­lı­ca oku­mak­tı. İkin­ci­si, na­maz­da ba­şı­nı­za tak­ke ge­çir­mek­ti. Üçün­cü­sü: Ta­ha­vî aka­idi oku­mak­tı.

Bu üçü­nü de ye­ri­ne ge­tir­me­di­niz. Öğüt­le­ri­mi­zi tut­ma­dı­nız.  

Si­ze çok se­lam ede­rim, bir da­ha gel­me­yi­niz.

Bu üç ba­sit şe­yi ya­pa­ma­yan kim­se­nin Ehl-i Sün­net ve Ce­ma­at da­ire­si için­de adam ol­ma­sı çok zor­dur. Be­nim gü­cü­mü aşar.  

Ben­de­niz kâ­mil mür­şid de­ği­lim. Mür­şid­lik tas­la­mak­tan ha­yâ ede­rim. Bu­la­bi­lir­se­niz ken­di­ni­ze kâ­mil bir mür­şid bu­lu­nuz, si­zi ye­tiş­tir­me­si için ona in­ti­sab edi­niz.

BİR HA­NI­MA:

Önü­nüz­de iki yol var: Ya Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata uy­gun ger­çek te­set­tür kı­ya­fe­ti­ne bü­rü­nür­sü­nüz. Ya­hut dar, ren­gâ­renk ala­ca bu­la­ca, dik­kat­le­ri çok çe­ken şey­ta­nî te­set­tü­re. Se­çim si­ze ait­tir. Bu­nun mâ­ne­vî fa­tu­ra­sı­nı da öder­si­niz ta­bi­î. Bu be­ya­nı­mı siv­ri dil­li­lik ola­rak va­sıf­lan­dı­ra­bi­lir­si­niz. Lüt­fen ke­rem ve mü­rüv­vet gös­te­re­rek fa­ki­ri ba­ğış­la­yı­nız.

UM­RE­YE Gİ­DEN BİR ZEN­Gİ­NE:

Lüks, pa­ha­lı, is­raf­lı bir um­re ya­pa­cak­mış­sı­nız. Zam Zam To­we­rin üst ka­tın­da bir sü­it ki­ra­la­mış­sı­nız, Kâ­be-i Mu­az­za­ma­ya te­pe­den ba­ka­cak­mış­sı­nız. Mü­sa­ade bu­yu­run da si­zi uya­ra­yım. Lüks is­raf­lı ih­ti­şam­lı um­re ol­maz.  Her­ke­se ben um­re ben um­re de­yip du­ru­yor­muş­su­nuz, um­re na­fi­le bir iba­det­tir rek­la­mı ya­pıl­maz. Kâ­be­’ye yu­ka­rı­dan ba­kıl­maz.  Mek­ke­’de Me­di­ne­’de mü­te­va­zı ya­şa­yı­nız, az yi­yi­niz, çok ağ­la­yı­nı­z… Bir de şu­nu unut­ma­yı­nız: Üze­ri­niz­de kul hak­kı var­sa, um­re ile bun­la­rın si­li­ne­ce­ği­ni, pîr ü pak dö­ne­ce­ği­ni­zi san­ma­yı­nız.  Yi­ne de bi­ze du­a edi­niz. Se­lam­lar.

PER­HİZ YAP­MAK İS­TE­YE­NE:

Mer­di­ve­nal­tı fab­ri­ka­sı­nın ima­la­tın­dan hay­li pa­ha­lı gö­bek gi­der­me şu­ru­bu­nu ak­şam içe­cek­miş­si­niz, sa­ba­ha tığ gi­bi gö­bek­siz kal­ka­cak­mış­sı­nız. Bu­na ina­nı­yor­sa­nız saf­lı­ğı­nı­za şaş­mak, sağ­lı­ğı­nı­za acı­mak ge­re­kir. Ki­lo ver­me­nin, gö­bek erit­me­nin tek yo­lu az ye­mek, per­hiz yap­mak­tır. Her şe­yi yi­ye­bi­lir­si­niz ama az… Ge­ri­si fa­sa fi­so­fi­so­dur. Bu mem­le­ket­te dev­let ol­sa, bir­ta­kım kur­naz­la­rın ak­şam iç, sa­bah gö­bek­siz kalk rek­lam­la­rı yap­ma­la­rı müm­kün ol­maz­dı. Si­ze tav­si­ye­le­rim: Acık­ma­dan sof­ra­ya otur­ma­yı­nı­z… Sof­ra­dan doy­ma­dan ön­ce kal­kı­nı­z… Az yi­yi­ni­z… Ye­mek ara­la­rın­da fın­dık fıs­tık çi­ko­la­ta kek mek ıvır zı­vır ye­me­yi­ni­z… Her gün yüz gram za­yıf­la­sanız ay­da üç ki­lo eder,  böy­le­ce bir­kaç ay­da nor­mal ki­lo­nu­zu bu­lur­su­nuz. Lüt­fen ah­mak­lı­ğı bı­ra­kı­nız. Bu­la­bi­lir­se­niz bit­ki­sel akıl art­tır­ma şu­ru­bu içi­niz. Ak­şam içer­si­niz, sa­ba­ha âqil ü dâ­nâ kal­kar, za­ma­nın Fe­lâ­tu­n’­u olur­su­nuz.

Rİ­BA­LI KRE­Dİ ALAN SÖZ­DE DİN­DA­RA:

Ri­ba, Ki­tab Sün­net ic­ma ile ha­ram­dır. Ku­r’­an ri­ba­cı­lar Al­la­ha ve Re­su­lü­ne sa­vaş ilan et­miş­tir di­yor. Ha­ram olan ri­ba­ya fet­va ve­ren o re­form­cu ila­hi­yat­çı ve ona uyan siz, ile­ri­de na­sıl he­sap ve­re­cek­si­niz?

 

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.