16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:21İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:34
  • 7°C Adana
  • 5°C Adıyaman
  • 4°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 4°C Amasya
  • 1°C Ankara
  • 13°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 9°C Aydın
  • 7°C Balıkesir
 • BIST: 81.712 0.23
 • Altın: 147,154 2.65
 • Dolar: 3,8050 1.37
 • Euro: 4,0356 1.21

Adam Olmak

M. Şevket Eygi

Öğ­re­nil­me­si çok zor mes­lek­ler uz­man­lık­lar var­dır. Nük­le­er san­tral mü­hen­dis­li­ği, be­yin cer­ra­hi­si, sa­vaş uça­ğı pi­lot­lu­ğu gi­bi; la­kin şu dün­ya­da en zor, en zah­met­li, en çe­tin iş adam ol­ma il­mi­ni ve sa­na­tı­nı öğ­ren­mek­tir.

Ba­şa­rı­lı bir dok­tor, sü­per bir mü­hen­dis, dün­ya ça­pın­da bir fi­zik­çi ola­bi­lir­si­niz; adam ol­mak bun­lar­dan bin kat da­ha zor­dur.

Çok iyi ni­yet­li an­ne ba­ba­lar oğ­lu­muz Me­tin mü­hen­dis, kı­zı­mız Sev­gi dok­tor ol­sun di­yor­lar; ço­cuk­la­rı ça­lış­kan­sa, Al­la­h’­ın iz­niy­le bu is­te­dik­le­ri ola­bi­lir. La­kin Me­tin ve Sev­gi na­sıl adam ola­cak­lar? Bu ko­nu­yu dü­şün­mü­yo­ruz bi­le.

Na­sıl adam olu­nur? Aca­ba bu ko­nu­da doğ­ru dü­rüst bir ki­tap var mı? Ül­ke­miz­de adam ye­tiş­tir­me eği­ti­mi ve okul­la­rı var mı?

Adam ol­mak ne de­mek­tir? Adam gi­bi adam kim­dir?  Bu, din­le­re, me­de­ni­yet­le­re, kül­tür­le­re, ide­olo­ji­le­re gö­re de­ği­şir. Ben­de­niz İs­lam di­ni­ne ve me­de­ni­ye­ti­ne gö­re adam ol­mak­tan bah­se­di­yo­rum.

Adam ol­mak için alet­ler, va­sı­ta­lar, ve­si­le­ler ge­re­kir.  Bun­la­rın ba­şın­da ya­zı­lı ve ede­bi ana dil ge­lir.  Güç­lü li­san kül­tü­rü­ne sa­hip ol­ma­dan halk ada­mı ola­bi­lir­si­niz ama yük­sek kül­tür­lü adam ola­maz­sı­nız.

Ta­ri­he geç­miş adam­la­rın ço­ğu­nun ki­tap­la­rı var­dır, o ki­tap­lar li­san kül­tü­rü ile ya­zıl­mış­tır, li­san ko­nu­sun­da ca­hil olan­la­rın yük­sek adam ol­ma­sı zor­dur.

Adam­lık sa­de­ce bil­gi ile kül­tür ile de ol­maz, onun ya­nın­da yük­sek ah­lak, yük­sek ka­rak­ter, çe­şit­li fa­zi­let­ler, me­zi­yet­ler, özel­lik­ler ge­re­kir.

Bu­gü­nün Tür­ki­ye­’sin­de adam ol­mak için, es­ki (ye­ni de­me­dim) İs­tan­bul kül­tü­rü­ne,  ah­la­kı­na, gör­gü­sü­ne sa­hip ol­mak la­zım­dır. Adam ol­mak nur­la­rı, ül­ke­nin dört bir ta­ra­fı­na İs­tan­bu­l’­dan sa­çı­lır.

Ah­la­kı ka­rak­te­ri bo­zuk gör­gü­süz kim­se­ler­den, yük­sel­miş ün ka­zan­mış nü­fuz ve pres­tij sa­hi­bi ol­muş kim­se­ler çı­ka­bi­lir ama on­lar­dan adam ol­maz, köy ol­maz ka­sa­ba ol­maz.

Bir Müs­lü­ma­nın adam ol­ma­sı için İmam Ga­za­li­’nin İh­ya­’sın­da an­lat­tı­ğı kül­tü­re ve bil­gi­ye sa­hip ol­ma­sı, mün­ciy­ya­tı ye­ri­ne ge­ti­rip müh­li­kat­tan ka­çın­ma­sı ge­re­kir.

Müs­lü­man bir ül­ke­de ye­ter­li sa­yı­da adam yok­sa iş­le­ri on­lar gör­mez­se ya­hut iş gö­ren­ler on­la­ra da­nış­maz­lar­sa iş­le­rin iyi yü­rü­me­si müm­kün ol­maz.

İs­la­mi ba­kış açı­sın­dan:

İti­ka­dı sa­hih ol­ma­yan kim­se adam de­ğil­dir.

Adam gi­bi Müs­lü­man, iman­dan son­ra İs­la­m’­ın ikin­ci te­mel şar­tı olan beş va­kit na­ma­zı kı­lar.

Ku­r’­an’­ın emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir ya­sak­la­rın­dan uzak du­rur.

Re­su­lul­lah efen­di­mi­zi (sa­lat ve se­lam ol­sun ona) en gü­zel ör­nek ve mo­del ola­rak ka­bul eder din ve dün­ya iş­le­rin­de ona uyar.

Adam gi­bi adam, öy­le bir kim­se­dir ki onun adam­lı­ğı­nı, fa­zi­let­le­ri­ni, (hep­si ol­ma­sa bi­le) bir kı­sım düş­man­la­rı da ka­bul eder.

Bir kim­se ken­di­si­nin ya­hut ya­kın ve dost­la­rı­nın de­me­siy­le adam olu­ver­mez.

Adam ken­di ken­di­ne ye­tiş­mez, bu iş için adam ye­tiş­tir­me üs­tad­la­rı, mek­tep­le­ri, tez­gâh­la­rı ol­ma­sı ge­re­kir.

Tür­ki­ye­’de Müs­lü­man nü­fus,  ço­ğun­lu­ğu oluş­tu­ru­yor. Müs­lü­man­lar iyi olur­sa Tür­ki­ye iyi olur, on­lar za­yıf ve güç­süz olur­sa Tür­ki­ye bo­zu­lur.

Ne bü­yük ek­sik­lik! Tür­ki­ye­’de İs­la­mi kri­ter­le­re gö­re adam gi­bi adam­lar ye­tiş­ti­re­cek med­re­se­ler, okul­lar, eği­tim sis­te­mi, ir­fan ku­rum­lar mev­cut de­ğil.

Kel­le ye­tiş­tir­mek baş­ka­dır, adam ye­tiş­tir­mek baş­ka.

Yet­miş ye­di mil­yon­luk bir ül­ke­ye az sa­yı­da bir­kaç adam ye­tiş­mez. Ye­ter­li sa­yı­da adam ol­ma­sı ge­re­kir.

İs­tis­na­lar ku­ra­lı boz­maz.

Bir gök­de­len bir adam et­mez, bir AVM bir adam et­mez. 

Eli­fi mer­tek zan­ne­de­ne adam den­mez.

Deh­ri ara­san bin­de bir âdem bu­la­maz­sı­n

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.