24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:45Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:54Akşam 18:18Yatsı 19:42
  • 14°C Adana
  • 5°C Adıyaman
  • -3°C Afyon
  • 6°C Ağrı
  • 2°C Amasya
  • -6°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 7°C Aydın
  • 1°C Balıkesir
 • BIST: 83.059 0.01
 • Altın: 146,576 -0.17
 • Dolar: 3,7547 -0.15
 • Euro: 4,0354 -0.09

Dinin Matematiği

M. Şevket Eygi

İKİ ke­re iki eder dör­t…  Üçe beş ek­ler­sen se­kiz olu­r…  Otuz iki­nin ya­rı­sı on al­tı­dı­r…  Kırk do­kuz­dan üç çı­kar­tır­san kırk al­tı ka­lı­r… Son­ra:

Mü’­min­le­rin oluş­tur­du­ğu top­lu­lu­ğun adı Üm­met­tir.

Mü’­min­ler tek bir Üm­met oluş­tur­mak­la va­zi­fe­li­dir.

Tek bir Üm­met ol­maz­lar­sa or­ta­da va­him bir ek­sik­lik var de­mek­tir.

Üm­me­tin ba­şın­da râ­şid ve âdil ve muk­te­dir bir İmam bu­lun­ma­sı ge­re­kir.

Mü’­min­le­rin bu za­ta bi­at ve ita­at et­me­si şart­tır.

Re­su­lul­lah Efen­di­miz (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) bu­yu­ru­yor: Boy­nun­da bi­at ba­ğı ol­ma­dan ölen ki­şi san­ki ca­hi­li­yet ölü­mü ile öl­müş olur.

Ba­şın­da İmam ol­ma­yan top­lum Üm­met ol­maz, sü­rü olur, gü­dü­lür.

İmam, Üm­me­tin iş­le­ri­ni ehil kim­se­ler­le is­ti­şa­re ede­rek gö­rür.     

Bir de­vir­de ay­nı an­da iki İmam ol­maz. Çı­kar­sa ikin­ci­si idam edi­lir. 

Mü’­min sa­hih bir ima­na sa­hip olan kim­se­dir.

İman­dan son­ra İs­la­m’­ın ikin­ci şar­tı beş va­kit na­maz kıl­mak­tır.

Na­ma­zın dos­doğ­ru kı­lın­ma­sı ge­re­kir.

Şe­ri­at, İs­la­m’­ın hü­küm­le­ri­nin  ta­ma­mı­na ve­ri­len isim­dir. Şe­ri­at­sız     İs­lam ol­maz.

İs­lam Şe­ri­atı­nın kay­nak­la­rı dört­tür: Al­la­h’­ın Ki­ta­bı, Re­su­lul­la­h’­ın Sün­ne­ti, ic­mâ, kı­yas.

Sün­net ol­ma­dan Ki­ta­bul­lah doğ­ru yo­rum­la­na­maz,  fı­kıh hü­küm­le­ri çı­kar­tı­la­maz.

Mü­te­va­tir ha­dis­le­ri in­kâr eden kâ­fir olur.

Sün­ne­ti  bil­kü­liy­ye in­kar ve tek­zib eden de­…

Za­ru­ri­yat-ı di­ni­ye­yi in­kâr, tek­zib, red­de­den küf­re dü­şer.

İs­la­m’­ın müt­te­fa­kun aleyh hü­küm­le­ri­ni ve me­se­le­le­ri­ni in­kâr eden din­den çı­kar.

Muh­te­le­fün fih me­se­le­ler­de cum­hur-i ule­ma­ya ta­bi ol­mak ge­re­kir.

Dört hak fı­kıh mez­he­bi var­dır. Bun­la­rın te­fer­ru­ata ait hü­küm­le­ri rah­me­te ve­si­le­dir.

Ehl-i Sün­net Müs­lü­man­la­rı­nın iti­kat­ta iki İma­mı var­dır: İma­mı Eş’­arî ve İma­mı Mâ­tu­ri­dî­… Bu iki­si ara­sın­da esa­sa, te­me­le, usu­le ait ih­ti­laf yok­tur.

Al­la­h’­ın ka­dim ke­la­mı olan Ku­r’­an’­ın hü­küm­le­ri, had­le­ri Kı­ya­me­te ka­dar yü­rür­lük­te­dir. Üç yüz kü­sur muh­kem ayet ta­rih­sel olup bu­gün hü­küm­le­ri ge­çer­li de­ğil­dir di­yen sa­pık ve kâ­fir olur.

İs­la­mın te­mel inanç­la­rın­dan bi­ri ahi­re­te iman et­mek­tir. İn­sa­nın var­lı­ğı ölüm­le bit­mez, ölüm fa­ni âlem­den ba­ki âle­me göç ediş­tir. Ka­bir hal­le­ri var­dı­r… Kı­ya­met ko­pa­cak­tı­r… Mah­ke­me-i Küb­ra ku­ru­la­cak, in­san­lar he­sa­ba çe­ki­le­cek, iyi­ler Cen­ne­te, kâ­fir ve mü­na­fık­lar Ce­hen­ne­me­… Gü­nah­kâr Müs­lü­man­la­rı Hak Teâ­lâ di­ler­se af­fe­der Cen­ne­te ko­yar ya­hut ada­le­ti ile bir mik­tar ce­za­lan­dır­dık­tan son­ra Cen­ne­te ko­yar.

Akıl di­nin kay­na­ğı de­ğil­dir, di­ni an­la­ma­ya alet ve va­sı­ta­dır.

Bü­tün iyi­lik­le­rin, gü­zel­lik­le­rin, doğ­ru inanç, bil­gi ve iş­le­rin kay­na­ğı Ku­r’­an’­dır, Sün­net­tir.

Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata ay­kı­rı olan, on­lar­la uyuş­ma­yan her şey ba­tıl­dır, he­der­dir.

Ka­dın­la­rın te­set­tü­rü doğ­ru­dur, hak­tır iyi­dir;  açık­lık sa­çık­lık fu­huş zi­na az­gın­lık yan­lış­tır, kö­tü­dür.

İs­lam if­fet ve ha­yâ di­ni­dir.

İs­la­m’­ın bir ah­lak sis­te­mi var­dır, doğ­ru olan ah­lak odur. İs­lam ah­la­kı­na uy­ma­yan ah­lak sis­tem­le­ri ba­tıl­dır.

Dün­ya­da şu an­da,  on ka­dar bir­bi­rin­den ay­rı me­de­ni­yet var­dır.  Hak olan me­de­ni­yet İs­lam me­de­ni­ye­ti­dir.

İs­lam di­ni ila­hî din ol­du­ğun­dan, bu di­ni ko­yan Al­lah ol­du­ğun­dan, Al­lah ya­nıl­ma­ya­ca­ğın­dan; din­de de­ği­şik­lik, ye­ni­lik, re­form ol­maz. Din ay­nen bü­tün ola­rak ka­bul edi­lir.

İs­lam hak­kın­da her­kes ken­di ak­lıy­la ve re’­yi ile ko­nu­şa­maz, yo­rum ya­pa­maz. Di­ni en iyi, râ­sih ve ih­las­lı âlim­ler ve fa­kih­ler bi­lir. Din on­lar­dan öğ­re­ni­lir.

Bü­tün ra­sih âlim­le­rin, ucu Re­sul­le­rin Sey­yi­di­ne ula­şan ica­zet­na­me­le­ri var­dır. İca­zet­siz din âli­mi ol­maz.

Dos­doğ­ru iman eden, ih­las­la iba­det eden, Şe­ri­atın emir­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rip ya­sak­la­rın­dan uzak du­ran, Pey­gam­ber ah­la­kı ile ah­lak­lı olan Müs­lü­man,         Al­la­h’­ın lü­tuf ve ke­re­mi ile kur­tu­lur.

Ye­ter­li mik­tar­da il­mi­hal ve ah­lak bil­gi­si­ne sa­hip ol­ma­yan ve bun­la­rı ha­-    ya­ta uy­gu­la­ma­yan kim­se­ler kâ­mil Müs­lü­man ola­maz.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.