22 Ocak 2017 Pazar23 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:16Öğle 13:23İkindi 15:52Akşam 18:16Yatsı 19:40
  • 5°C Adana
  • 0°C Adıyaman
  • -3°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • -4°C Amasya
  • -7°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • -1°C Artvin
  • 5°C Aydın
  • 1°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,530 -1.16
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Terörün Bizden, Ondanı Yoktur!

Selçuk Özdağ

DHKP-C ör­gü­tü bir sav­cı­mı­zı şe­hit et­ti. Ken­di­si­ne Al­la­h’­tan rah­met di­li­yo­rum.  Te­rö­rün kut­sa­na­cak, ör­nek gös­te­ri­le­cek ya­nı yok­tur. He­le bu tip olay­lar üze­rin­den kamp­lar oluş­tur­mak son de­re­ce 

teh­li­ke­li­dir.

An­cak, her za­man ol­du­ğu gi­bi bu olay da bağ­la­mın­dan çı­ka­rı­la­rak fark­lı yön­le­re çe­kil­di. Ya­pı­lan yo­rum­lar­da 

ey­lem­ci­ler­den çok gü­ven­lik güç­le­ri ve hü­kü­met he­def alın­dı.

Eleş­ti­ri de­mok­ra­tik bir hak­tır. La­kin her hak gi­bi bu hak­kın da kö­tü­ye kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­re­kir. Te­rö­rist­le­ri ak­la­yan, yap­tık­la­rı ca­ni­li­ği per­de­le­yen, hat­ta on­la­rı bi­rer kah­ra­man ha­li­ne 

ge­ti­ren  yo­rum­lar ye­ni ci­na­yet­le­re da­ve­ti­ye çı­kar­mak­tan baş­ka işe ya­ra­maz­lar.

Bu ül­ke­de te­rö­re en bü­yük yar­dım her za­man med­ya­dan git­miş­tir. Ti­raj ve ha­ber­ci­lik şeh­ve­ti uğ­ru­na ül­ke ve mil­let men­fa­at­le­ri ço­ğu za­man ge­ri pla­na itil­miş­tir. Eli kan­lı ör­güt şef­le­riy­le ya­pı­lan gö­rüş­me­ler ga­ze­te­ci­lik ba­şa­rı­sı ola­rak tak­dim edil­miş­tir. Bir ül­ke­de te­rör şef­le­ri­nin man­şe­te 

ta­şın­ma­sı de­mek  o ül­ke­de te­rö­rün kut­san­ma­sı de­mek­tir.

Te­rör kan­lı bir pro­pa­gan­da bi­çi­mi­dir. Amaç top­lu­mun kor­ku­tul­ma­sı, sin­di­ril­me­si ül­ke­nin yö­ne­ti­le­mez ha­le ge­ti­ril­me­si­dir. Top­lum­la­rı en çok et­ki­le­yen, seç­men ter­cih­le­ri­ni en çok de­ğiş­ti­ren hu­sus­lar­dan bi­ri gü­ven­lik en­di­şe­si­dir. 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne bir­kaç ayın kal­dı­ğı dü­şü­nü­lür­se bu ey­le­min se­çim­le iliş­ki­li so­nuç­lar al­mak is­te­di­ği açık­tır.

Tür­ki­ye uzun yıl­lar­dır te­rör teh­di­di al­tın­da bir ül­ke.  Amaç, ül­ke­nin is­tik­rar­sız­laş­tı­rıl­ma­sı, kay­nak­la­rı­nın  tü­ke­til­me­si, ener­ji­si­nin yok edil­me­si­dir. Has­ta bir ül­ke dı­şın­da ce­re­yan eden olay­la­ra mü­da­hil ola­maz, ken­di içiy­le bo­ğu­şur­ken ta­ri­hi fır­sat­lar­dan is­ti­fa­de ede­mez.

Ey­lem­de ki­mi ek­sik­le­rin ol­ma­sı, gü­ven­lik ha­ta­la­rı­nın bu­lun­ma­sı el­bet­te tar­tı­şıl­ma­lı­dır. Zi­ra is­tih­ba­rat ve gü­ven­lik za­af­la­rı­nı ko­nu­şa­ma­yan bir ül­ke ay­nı ey­lem­le­rin tek­rar mu­ha­ta­bı olur. Em­ni­ye­tin, is­tih­ba­ra­tın gö­re­vi müm­kün­se bir ey­le­mi ol­ma­dan ön­le­mek­tir. Ön­le­yi­ci is­tih­ba­ra­ta izin ve­ril­me­si­nin ne­de­ni bu­dur. Me­se­la, her iki mi­li­ta­nın da kı­sa bir sü­re ön­ce ha­pis­ten çık­tık­la­rı bel­li­dir. Ör­güt­le­rin ön­de ge­len mi­li­tan­la­rı ha­pis­ten çık­tık­tan son­ra uzun sü­re ta­kip edi­le­rek göz hap­sin­de  tu­tu­lur­lar. Bu gü­ven­lik güç­le­ri­nin ru­tin bir uy­gu­la­ma­sı­dır. DHKP-C ey­lem­ci sa­yı­sı sı­nır­lı olan bir ör­güt. Do­la­yı­sıy­la ta­ki­bi bi­raz da­ha ko­lay olan bir ör­güt.An­cak bu iki mi­li­ta­nın iyi ta­kip edi­le­me­dik­le­ri, or­ta­da bir is­tih­ba­rat za­afı­nın bu­lun­du­ğu açık­tır. Bü­tün bun­lar ko­nu­şu­lur­ken dö­kü­len kan ve yi­ti­ri­len ha­yat­lar ikin­ci pla­na atıl­ma­ma­lı­dır. Ey­lem­den son­ra HDP eş baş­ka­nı De­mir­ta­ş’­ın sav­cı­mı­zın ka­til­le­ri­ni de onun­la  ay­nı ke­fe­ye ko­ya­rak baş sağ­lı­ğı di­le­ğin­de bu­lun­ma­sı -ey­lem­ci­le­rin na­sıl ve kim­ler ta­ra­fın­dan- yü­rek­len­di­ril­dik­le­ri­ni gös­ter­mek­te­dir. Te­rör ör­güt­le­ri­ne ya­pı­la­cak en bü­yük yar­dım, on­la­rı tak­bih et­mek­ten, eleş­tir­mek­ten  ka­çın­mak­tır. He­le ey­lem­ci­le­rin kim­lik­le­ri­ne ba­ka­rak ba­zı top­lum ke­sim­le­ri­ni on­lar­la öz­deş­leş­tir­mek ya­hut on­la­rın ya­nı­na it­mek  tam bir ay­maz­lık­tır. Ya­zık ki, 30 yıl­dır oluk oluk ka­nı­mız ak­ma­sı­na rağ­men ha­la te­rör ör­güt­le­ri­ne biz­den-on­dan  tas­ni­fi ile bak­mak­tan kur­tu­la­ma­dık. Hal­bu­ki biz­den ve on­dan te­rör ör­güt­le­ri yok­tur, bi­ze,ona,he­pi­mi­ze kast et­me­ye ça­lı­şan ör­güt­ler var­dır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.