26 Ekim 2016 Çarşamba25 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:55Güneş 07:21Öğle 12:55İkindi 15:47Akşam 18:16Yatsı 19:36
  • 27°C Adana
  • 21°C Adıyaman
  • 11°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 12°C Amasya
  • 12°C Ankara
  • 27°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 22°C Aydın
  • 18°C Balıkesir
 • BIST: 79.181 -0.32
 • Altın: 126,227 0.38
 • Dolar: 3,0820 0.33
 • Euro: 3,3658 0.62

Sünnî Şiî Savaşları

M. Şevket Eygi

EHL-İ SÜN­NET ile Şi­a’­nın ne di­nen ne si­ya­se­ten, an­la­şıp bir­le­şe­me­ye­ce­ği ta­rih­ten de bel­li­dir, gü­nü­müz­de­ki ha­di­se­ler­den de...     Sün­ni­lik ve Şiî­lik kül­tü­rü­ne va­kıf,     rea­list kim­se­ler bu acı ger­çe­ği gö­rür ve ka­bul eder.

Şi­î İra­n’­ın Su­ri­ye­’de, Ye­me­n’­de, Ira­k’­ta yap­tık­la­rı­na ba­kar­sa­nız de­di­ği­mi an­lar­sı­nız.

Ehl-i Sün­net di­nî ağır­lık­lı­dır, Şi­a si­ya­sî­…  İki­si­nin di­nî ko­nu­lar­da bir­leş­me­si, an­laş­ma­sı, ih­ti­laf­la­rı gi­der­me­si müm­kün ola­mı­yor.

Ya­pı­la­cak şey, di­nî ve si­ya­sî an­laş­ma de­ğil, ateş kes ve mü­ta­re­ke im­za­la­mak­tır. Bu da ya­pı­la­mı­yor.

Halk yı­ğın­la­rı, ke­lam il­mi­ni, mez­hep­ler ta­ri­hi­ni bil­me­di­ği için on­la­ra  ne Ehl-i Sün­ne­ti, ne de Şia­yı doğ­ru dü­rüst an­lat­mak müm­kün de­ğil­dir.

Ehl-i Sün­net ilk üç râ­şid Ha­li­fe­yi se­ver sa­yar, isim­le­ri­ni ca­mi­le­re asar.  Bu râ­şid Ha­li­fe­le­ri tek­fir eden­le­rin, on­la­ra mü­na­fık di­yen­le­rin, on­la­rın Re­su­lul­lah Efen­di­mi­ze  (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) hı­ya­net it­ti­ği­ni id­di­a eden­le­rin kâ­fir ola­ca­ğı­nı söy­ler.         Şii­ler on­la­rı hiç mi hiç sev­mez.  Bir Şi­î Ebu­be­kir, Ömer, Os­man ha­ze­ra­tı­nı se­ver ve be­ğe­nir­se Şiî­lik­ten çık­mış olur. İran­lı Şi­î hat­tat­la­ra Hil­ye yaz­dır­mak is­te­yen­ler bi­lir;  on­lar Hil­ye-i şe­rif lev­ha­la­rı­na Ebu­be­kir, Ömer,     Os­man isim­le­ri­ni yaz­maz­lar, pa­ra­sıy­la de­ğil mi, ya­zı­ve­rin de­se­niz de yaz­dı­ra­maz­sı­nız.

Ta­rih­te Sün­ni­ler­le Şi­ile­ri di­nî açı­dan ba­rış­tır­ma ha­re­ket­le­ri hep ba­şa­rı­sız­lık­la so­nuç­lan­mış­tır.

La­kin bir­bir­le­riy­le sa­vaş­ma­ma­la­rı, mü­ta­re­ke ateş kes im­za­la­ma­la­rı müm­kün­dür. Bir ara Os­man­lı Sün­nî dev­let ile Şi­î İran dev­le­ti si­ya­se­ten ba­rış­mış­lar­dı. Bu de­vir­de de müm­kün­dür. Ma­ale­sef bu da ya­pı­la­mı­yor.

Su­ri­ye me­se­le­si­ni ele ala­lım:

Su­ri­ye­’nin yüz­de sek­se­ni­ne ya­kın kıs­mı Sün­nî Müs­lü­man­dır. Ora­da Şi­î çok az­dır. Nu­sey­rî­ler Şi­î de­ğil­dir. Bu mem­le­ket­te çok kan dö­kü­lü­yor, beş mil­yon­dan faz­la halk göç et­miş­tir. Şe­hir­ler ya­kı­lıp yı­kıl­mış­tır. Si­vil halk çok ezi­li­yor. Or­ta­da çok bü­yük bir     fa­ci­a var­dır. Bu fa­ci­ayı bi­tir­mek için Sün­nî­ler­le Şiî­ler bir ara­ya ge­lip âdil ve in­saf­lı ka­rar­lar al­ma­lı­dır. Bu         ya­pı­la­mı­yor.

Ira­k’­ta Sün­nî­le­re bü­yük zu­lüm ya­pıl­mak­ta­dır. Öy­le kor­kunç zu­lüm­ler ki, Sün­nî halk Sad­dam dev­ri­ni mum­la ara­mak­ta­dır.

Ye­men Müs­lü­man bir ül­ke­dir. Ora­da da Şiî­lik Sün­nî­lik ko­nu­sun­da bü­yük bir fit­ne baş­la­mış­tır.

Bir­bir­le­ri­ni yok et­mek için sa­va­şan en gad­dar or­du­lar bi­le ica­bın­da ateş kes im­za­lı­yor ama Sün­nî­ler­le Şiî­ler bu­nu ya­pa­mı­yor.

Han­gi ta­raf hak­lı­dır? Şim­di bu     tar­tış­ma­yı bı­ra­ka­lım da kan dö­kül­me­si­ni, can kay­bı­nı,  Müs­lü­man­la­rın pe­ri­şan, ül­ke­le­rin ha­rap ol­ma­sı­nı     ön­le­ye­lim.

Tür­ki­ye sos­yo­lo­jik ve kül­tü­rel açı­dan bir İs­lam ül­ke­si­dir ama re­ji­mi İs­la­mi de­ğil­dir. İran, adı üs­tün­de bir İs­lam cum­hu­ri­ye­ti­dir.  Ateş kes, mü­ta­re­ke ko­nu­sun­da ilk adı­nı İran at­ma­lı­dır.

Ben­de­niz Tür­ki­ye­’nin hâ­kim res­mî ide­olo­ji­si­ne kar­şı olan bir     Sün­ni­’yim. Ke­ma­list re­ji­min yan­lış­la­rın­dan so­rum­lu de­ği­lim. La­kin elim­de im­kân yok.  Şi­île­rin du­ru­mu be­nim­ki­ne ben­ze­mi­yor. On­la­rın Şi­î dev­le­ti, ken­di İs­lam Cum­hu­ri­yet­le­ri va­r…

An­ka­ra­’nın Su­ri­ye ko­nu­sun­da­ki si­ya­se­ti­ni be­ğen­mi­yo­rum. Keş­ke bu­gün­kü iç sa­vaş çık­ma­say­dı da halk pe­ri­şan ve mah­vol­ma­say­dı di­yo­rum. Esed re­ji­mi­ne sem­pa­tim yok ama be­te­rin be­te­ri var­mış,  gö­rü­yo­rum.

Şi­î İra­n’­ın Su­ri­ye, Irak, Ye­men si­ya­se­ti İs­la­m’­a, Ku­r’­an’­a uy­gun mu­dur? Ada­le­te, in­sa­fa uy­gun mu­dur?

Şi­î mi­lis­ler Sün­ni­le­re kar­şı kâ­fir­ler­den da­ha acı­ma­sız. 

Ya­hu şu bit­mez tü­ken­mez, kim hak­lı kim hak­sız tar­tış­ma­la­rı­nı bı­ra­ka­lım da kan dö­kül­me­si­ni ön­le­ye­lim.

Ma­ale­sef bu ya­pıl­ma­ya­cak ve bel­ki de üçün­cü dün­ya sa­va­şı Sün­nî Şi­î an­laş­maz­lı­ğın­dan çı­ka­cak­tır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.