18 Ocak 2017 Çarşamba20 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:19Öğle 13:21İkindi 15:48Akşam 18:11Yatsı 19:36
  • 18°C Adana
  • 11°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 10°C Ağrı
  • 5°C Amasya
  • 2°C Ankara
  • 16°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 15°C Aydın
  • 9°C Balıkesir
 • BIST: 82.796 0.53
 • Altın: 147,560 0.46
 • Dolar: 3,7818 0.14
 • Euro: 4,0344 -0.10

Pusulalar

M. Şevket Eygi

Bİ­Rİ­NE: Edeb, ter­bi­ye, gör­gü da­hi­lin­de, ipe sa­pa ge­lir ol­mak şar­tıy­la  fa­ki­ri  is­te­di­ği­niz ka­dar ten­kit ede­bi­lir­si­niz. Ten­kit­le­ri­niz sert de ola­bi­li­r… La­kin çok ri­ca ediyo­rum, sa­kın be­ni şirk ve kü­für­le suç­la­ma­yı­nız.  Bu ih­ta­rı si­zin iyi­li­ği­niz için ya­pı­yo­rum.  Ben el­ham­dü­lil­lah hak­ka mü­’mi­nim. Mü­’mi­ni tek­fir ede­nin ken­di­si ka­fir olur. Bu var­ta­ya düş­me­yi­niz.

M­LUM ki­şi­ye: Siz be­nim den­gim de­ğil­si­niz, zat-ı âli­ni­zi mu­ha­tap kabul ede­mem. Ben­de­niz  iki aya­ğı ye­re ba­san âciz ve nâ­çiz bir in­sa­nım. Siz ise Züm­rü­dü­an­ka gi­bi ha­va­lar­da, se­ma­lar­da  ka­nat çır­pan aca­yip ve ga­rip bir mah­luk­su­nuz. Ay­nı se­vi­ye ve rüt­be­de de­ği­liz. İşi­niz hayrola,  lüt­fen fa­kir­le po­le­mik yap­ma­ya yel­ten­me­yi­niz. Düş­sem en faz­la     aya­ğım bur­ku­lur, siz  bu­lut­la­rın         üze­rin­den bir düş­me­ye­gö­rün, pa­ram­par­ça olur­su­nuz.  Ze­min­de yü­rü­yen mûr­lar­la âsü­man­da uçan     ka­za­vat bir ol­maz.

UR­FA­LI dost­la­rı­ma: Mi­sa­fir­per­ver­li­ği­niz  için te­şek­kür ede­rim. Bu fa­zi­let si­ze, ata­mız İb­ra­him Ha­li­lul­lah aley­his­se­lam haz­ret­le­rin­den ge­li­yor. Ne mut­lu si­ze. 

HAS bir Nur­cu­ya: Muh­li­sen lil­lah  ga­raz­sız ivaz­sız  yap­tı­ğı­nız iman ve Ku­r’­an hiz­met­le­ri in­şal­lah rı­za-ı Ba­ri­yi ka­zan­ma­nı­za, afv edil­me­ni­ze ve ebe­dî sa­ade­te na­il ol­ma­nı­za ve­si­le olur. Lüt­fen ve mer­ha­me­ten fa­ki­re du­a bu­yu­ru­nuz. Si­ze, Nur­cu­la­rın han­gi şu­be­si­ne men­sup ol­du­ğu­nu­zu sor­ma­ya­ca­ğım. Çün­kü siz şu­be­den, fır­ka­dan, şu ve­ya bu grup­tan ol­mak­tan mem­nun ol­maz­sı­nız. 

BİR Mev­la­na mu­hib­bi­ne: Ze­hi ba­re­kal­lah!.. Hayr­lar feth ola, şer­ler de­f’ ola, mü’­min­ler şâd ola, mü­na­fık­lar nâ­şad ola. Se­ma­zen­ler aşk ile dö­ne. Hû di­ye­lim hû­…

Lİ­SE­Lİ bir gen­ce: Li­se ikin­ci sı­nı­fa gel­miş­sin hâ­lâ İs­lam Ku­r’­an ya­zı­sıy­la oku­ma bil­mi­yor­sun. He­men baş­la, kı­sa za­man­da öğ­ren, son­ra bir hat­ta­ta git, hüs­nü­hat ders­le­ri al. Eli­f’­ler  be’­ler ci­m’­ler nu­n’­lar yâ’­lar be­re­kâ­tıy­la zih­ni­ne kü­şa­yiş gel­sin, uf­kun açıl­sın.

SAH­TE bir mü­ca­hi­de:  Mü­te­ah­hit ola­lı­dan be­ri iş­ler na­sıl gi­di­yor? Epey dün­ya­lık edi­ne­bil­din mi? Âhi­ret­te ha­ram ser­ve­ti­nin he­sa­bı­nı na­sıl ve­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­sun? Dü­şün­mü­yor­san, te­zel­den dü­şün­sen iyi     eder­sin.

SÜS­LÜ­MAN ka­rı­ya: Ka­lem gi­bi in­ce ve uzun to­puk­lu ayak­ka­bı­la­rın­la çal­ka­la­na çal­ka­la­na yü­rü­me­ye ça­lı­şır­ken dü­şüp bir ye­ri­ni in­ci­te­cek­sin. Der­li­top­lu düz bir ayak­ka­bı giy­sen in­ci­le­rin mi dö­kü­lür?

CE­MA­ATİ­Nİ, hi­zip ve fır­ka­sı­nı di­niy­le öz­deş­leş­ti­ren, hat­tâ da­ha yu­ka­rı­da gö­ren den­ge­si­ze: Sa­na bir şey söy­le­me­ye­ce­ğim. Se­nin re­ha­bi­li­tasyon te­da­vin iki se­ne sü­rer.

Zİ­YA­FE­TE ça­ğı­ra­na: İç­ki­li ve  fu­huş­lu lüks otel­de­ki ye­me­ği­ni­ze ka­tı­la­ma­ya­ca­ğı­mı te­es­süf­le­rim­le bil­di­ri­rim.

S­LİH ve kâ­mil bir za­ta: El­le­ri­niz­den ke­mâl-i ih­ti­ram­la öpe­rim efen­dim.

CEN­NET-ME­KÂN Fir­devs-âşi­yan Fa­tin Sul­tan Me­hem­med Han haz­ret­le­ri­ne: Si­ze la­yık to­run ola­ma­dı­ğım için çok mah­cup ve mü­te­es­si­rim. Mâ­ne­vî hu­zu­ru­nu­za çı­ka­cak yü­züm yok, ba­ğış­la­yı­nız Hün­ka­rım efen­dim.

EV­Lİ­YA­UL­LA­HIN bü­yük­le­rin­den To­ka­dî Emin haz­ret­le­ri­ne: Kabr-i şe­ri­fi­ni­zi en kı­za za­man­da zi­ya­ret ede­ce­ğim efen­dim.

1970’te bu fa­ki­re ye­mek ik­ram eden muh­te­re­me: Bir kah­ve­nin  kırk yıl ha­tı­rı olur­muş. Si­zin zi­ya­fe­ti­ni­zi hiç unu­ta­mam. Te­şek­kür­ler, min­net­ler, ber­hor­dar olu­nuz efen­dim.

GIY­BE­Tİ­Mİ ya­pa­na: Ad­re­si­ni­zi bil­di­rir­se­niz si­ze tat­lı gön­de­ri­rim. Gıy­bet ede­rek  iyi­lik­le­ri­ni­zi fa­ki­re ver­di­niz, kö­tü­lük­le­ri­mi yük­len­di­niz. Az da ol­sa, kar­şı­lı­ğın­da si­ze bir he­di­ye ver­mek is­te­rim.

M­HUT za­ta: Be­nim için is­te­dik­le­ri­ni­zin Al­lah si­ze on ka­tı­nı ver­sin.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.