20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
  • 6°C Adana
  • 0°C Adıyaman
  • 1°C Afyon
  • 7°C Ağrı
  • 2°C Amasya
  • 0°C Ankara
  • 8°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 8°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 82.300 -0.58
 • Altın: 148,344 0.87
 • Dolar: 3,8298 1.58
 • Euro: 4,0711 1.09

PKK Hiç Barıştan Yana Olmadı

Selçuk Özdağ

Bir  sü­reç bu ka­dar is­tis­mar edi­lir mi? Elin­de ağır si­lah­lar­la 50 ki­şi­lik PKK’­lı grup se­çim ça­lış­ma­sı yap­mak için Ağ­rı Di­ya­di­n’­e ini­yor.

San­ki bu ül­ke­nin ya­sa­la­rı yok, mah­ke­me­le­ri yok, as­ke­ri yok el­le­ri­ni kol­la­rı­nı sal­la­ya­rak her şe­yi ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni sa­nı­yor­lar.

Bu, sü­re­cin PKK ta­ra­fın­dan na­sıl okun­du­ğu­nu da gös­te­ri­yor. Hü­kü­me­t’­in Ba­rış Sü­re­ci ola­rak gör­dü­ğü şey, PKK ve uzan­tı­la­rı ta­ra­fın­dan ör­güt­sel fa­ali­yet­le­ri ar­tır­ma, alan ha­ki­mi­ye­ti­ni de­rin­leş­tir­me ola­rak oku­nu­yor. Bir­bi­ri­ne zıt bu iki fark­lı oku­ma­dan ba­rış çı­kar mı?

As­lın­da Hü­kü­met sü­reç bo­yun­ca yap­tık­la­rı­nı bir tür­lü an­la­ta­ma­dı. Bun­da med­ya­da kö­şe tut­muş bö­lü­cü lo­bi­nin de bü­yük et­ki­si var. Hiç­bir dü­zen­le­me on­la­rı tat­min et­me­di, hep da­ha çok da­ha çok di­ye­rek te­rör ör­gü­tü­nü kış­kırt­tı­lar. Böl­ge­de ina­nıl­maz bir aç­lık ya­rat­tı­lar. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni iş­gal­ci bir güç, PKK’­yı hak­lı bir da­va­nın sa­vu­nu­cu­la­rı  ola­rak gös­ter­di­ler. Ya­pı­lan ka­ra­kol­la­ra bi­le kar­şı çık­tı­lar. Bir ör­güt ve onun hem­pa­la­rı ka­ra­kol­dan ni­ye ra­hat­sız olur? Bu  so­ru­nun ce­va­bı sü­reç­le il­gi­li ger­çek ni­yet­le­ri ele ve­re­cek ka­dar açık. Böl­ge­de PKK’­nın gü­cü­nü sı­nır­la­ya­cak bir as­ke­ri güç is­te­mi­yor­lar. Bir ül­ke­nin,as­ke­ri­ni, bay­ra­ğı­nı ret ede­rek na­sıl ba­rış in­şa edi­le­cek?

Ağ­rı sal­dı­rı­sı­nı sa­de­ce PKK’­nın se­çim ça­lış­ma­sı­na gel­me­si ola­rak gör­mek ya­nıl­tı­cı­dır. Öca­la­n’­ın uzun za­man­dır De­mir­ta­ş’­tan ra­hat­sız ol­du­ğu, ken­di­si­ne ra­kip ola­rak gör­dü­ğü bi­li­ni­yor. Se­çim ba­ra­jı­nı aş­mış bir De­mir­taş Öca­lan ta­ra­fın­dan haz­me­di­lir mi  bi­lin­mez. Ama De­mir­ta­ş’­ın geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da bir sü­re or­ta­dan kay­bol­ma­sı­nı, hak­kın­da çe­şit­li spe­kü­las­yon­lar ya­pıl­ma­sı­nı bir ta­ra­fa not et­mek la­zım. Kim bi­lir bel­ki de KCK’­ya öze­leş­ti­ri ver­mek zo­run­da bı­ra­kıl­dı. İşin bir bo­yu­tu da bu­dur. Öca­la­n’­ın ih­ti­ras­la­rı için dün­ya­yı ya­ka­cak bir zih­ni­ye­te sa­hip ol­du­ğu­nu unut­ma­mak ge­re­kir.

Son olay PKK’­nın as­la ba­rış dü­şün­me­di­ği­ni, müm­kün ol­du­ğun­ca sü­re­ci uza­ta­rak bun­dan ne­ma­lan­mak is­te­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Ör­güt sü­reç bo­yun­ca hiç­bir sö­zün­de dur­ma­dı,si­lah bı­rak­ma­dı,ör­güt­sel fa­ali­yet­le­re son ver­me­di, ül­ke dı­şı­na çık­ma­dı. Öca­la­n’­ın yıl­da bir yap­tı­ğı -şar­ta bağ­lı- si­lah bı­rak­ma çağ­rı­la­rıy­la ye­tin­me­mi­zi is­te­di.         Ça­tış­ma­sız­lık or­ta­mı­nın bi­le Tür­ki­ye­’ye ve­ril­miş bir ta­viz ol­du­ğu­nu  pro­pa­gan­da et­ti. Aciz,ken­di­ni sa­vun­mak­tan mah­rum bir Tür­ki­ye pro­fi­li çiz­di.  

Da­ha ön­ce de yaz­mış­tım Tür­ki­ye bu sü­re­ce mah­kum de­ğil­dir. PKK’­nın mer­ha­me­ti­ne sı­ğı­na­rak ba­rış ol­maz. Üç yıl­dır her ve­si­le ile top­lu­mun sab­rı zor­lan­dı. Ko­ba­ni ey­lem­le­rin­de De­mir­ta­ş’­ın ta­li­ma­tıy­la or­ta­lık kan gö­lü­ne dön­dü. Ha­la de­mok­ra­si ek­sik­li­ğin­den şi­ka­yet edi­yor­lar. Han­gi de­mok­ra­si­de De­mir­taş gi­bi­le­re si­ya­set yap­tı­rı­lır? Mec­li­sin iti­ba­rı­nı ze­de­le­mek için aday ya­pı­lıp mec­li­se so­ku­lan KCK mi­li­tan­la­rı­nı ise  say­mı­yo­rum.

Tür­ki­ye ba­rış is­ti­yor­sa edil­gen ko­num­da kal­ma­ma­lı­dır. Hu­ku­ku, ya­sa­la­rı uy­gu­la­ma­mak ba­rı­şa de­ğil, ör­gü­tün per­va­sız­laş­ma­sı­na  hiz­met eder. Ay­rı­lık­çı si­ya­set­le ara­sı­na me­sa­fe ko­yan bü­yük kit­le­le­rin de kay­bol­ma­sı­na, yi­tip git­me­si­ne ne­den olur. Za­ra­rın ne­re­sin­den dö­nü­lür­se kar­dır. He­pi­mi­zin te­men­ni­si ba­rış ve kar­deş­lik­tir. Ama bu­nun yo­lu PKK’­nın önü­nü aç­mak, ya­sa­la­rı as­kı­ya al­mak de­ğil­dir.  PKK en kü­çük ey­lem­de mis­liy­le kar­şı­lık bu­la­ca­ğı­na ina­nır­sa  ba­rı­şa ya­na­şır, böy­le poh­poh­la­na­rak,gör­mez­den ge­li­ne­rek de­ğil.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.