22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:16Öğle 13:23İkindi 15:52Akşam 18:16Yatsı 19:40
  • 7°C Adana
  • 2°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • -4°C Amasya
  • -6°C Ankara
  • 7°C Antalya
  • -1°C Artvin
  • 3°C Aydın
  • -3°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,530 -1.16
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Müslümanlar Akıllı Mıdır?

M. Şevket Eygi

MÜS­LÜ­MAN­LAR ve Müs­lü­man top­lum akıl­lı mı­dır? Akıl­lı ol­say­dı­lar, bu­gün­kü par­ça­lan­mış­lık, tef­ri­ka, fit­ne fe­sat, ka­os ol­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dı­lar,  Üm­met bir­li­ği, teş­ki­la­tı, üni­ter hi­ye­rar­şi­si olur­du.

Akıl­lı ol­sa­lar, Üm­me­tin ba­şın­da, ken­di­si­ne bi­at ve ita­at edi­len râ­şid, âdil, mut­ta­ki bir Ha­li­fe olur­du.

Akıl­lı ol­say­dı­lar, İn­gil­te­re­’de­ki Eton Ko­le­ji se­vi­ye­sin­de İs­lam Mek­tep­le­ri olur­du. Bu mek­tep­ler­de, bü­tün öğ­ren­ci­le­rin beş va­kit na­ma­zı ce­ma­at­le kıl­ma­sı mec­bu­rî olur­du. Müs­lü­man ço­ğun­luk akıl­lı ol­say­dı, Tür­ki­ye ya­kın ta­ri­hin­de­ki re­za­let­le­ri, hı­ya­net­le­ri, ke­pa­ze­lik­le­ri, zu­lüm­le­ri ya­şa­maz­dı.

Biz­de ye­ter­li akıl ol­say­dı,  me­de­nî İs­lam kül­tür ve zih­ni­ye­ti­ne sa­hip olur­duk.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, son otuz yıl için­de­ki ye­şil hol­ding soy­gun­la­rı ol­maz­dı. Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar bu­gün­kü din sö­mü­rü­sü, mu­kad­de­sat be­zir­gân­lı­ğı ol­maz­dı.

Biz akıl­lı ol­say­dık, ca­mi­ler sa­bah na­maz­la­rın­da, cu­ma­lar­da­ki gi­bi do­lar­dı.

Akıl­lı ol­say­dık, il­mi­ha­li­mi­zi öğ­re­nir, için­de­ki bil­gi­le­ri ha­ya­ta tat­bik eder­dik.

Akıl­lı ol­say­dık, zır de­li­ler gi­bi ce­ma­at ta­ri­kat hi­zip fır­ka ho­li­gan­lık­la­rı, mi­li­tan­lık­la­rı  ya­pıl­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dık, Aya­sof­ya vak­tiy­le mü­ze ya­pı­la­maz­dı,  ya­pıl­mış ol­sa bi­le bu­gün hâ­lâ mü­ze ola­rak kal­maz­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, bü­yük med­ya on­la­rın­ki olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Os­man­lı­ca kurs­la­rı açın­ca en az beş mil­yon va­tan­daş bun­la­ra ya­zı­lır, mil­lî al­fa­be­miz­le Türk­çe öğ­re­nir, Os­man­lı­ca ga­ze­te­ler, der­gi­ler, ki­tap­lar ya­yın­la­nır­dı.

Müs­lü­man ço­ğun­luk akıl­lı ol­say­dı, dev­le­tin yar­dı­mı ve des­te­ğiy­le yüz­de yüz mil­lî ve yer­li mü­kem­mel oto­mo­bi­li­mi­zi üre­tir­dik ve dün­ya­nın en az yüz ül­ke­sin­de sa­tar­dık. 

Yi­ne Ko­re­’nin Sam­sun­g’­u gi­bi dün­ya ça­pın­da elek­tro­nik sa­na­y­imiz olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar, vak­tiy­le ka­pa­tıl­mış olan İs­lam Med­re­se­le­ri ve ta­sav­vuf tek­ke­le­ri çok­tan açıl­mış olur­du.

Akıl­lı ol­say­dık,  bu­gün­kü is­raf=sa­vur­gan­lık, teb­zir, aşı­rı tü­ke­tim, lüks, kon­for çıl­gın­lık­la­rı ya­şan­maz­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar,  din sö­mü­rü­cü­sü şar­la­tan­lar, soy­ta­rı­lar, sah­te­kâr­lar, üç­kâ­ğıt­çı­lar, do­lan­dı­rı­cı­lar, to­kat­çı­lar mey­da­na boş bu­lup bun­ca tah­ri­ba­tı ya­pa­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dık,  Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata zıt şey­ta­nî te­set­tür mo­da­sı bu ka­dar yay­gın ol­maz­dı. Akıl­lı ol­say­dık, ho­par­lör­ler 110 de­si­bel şid­de­tin­de ba­ğır­tıl(a)maz­dı. Akıl­lı ol­say­dık, Tür­ki­ye Or­ta­do­ğu­’nun Ja­pon­ya­’sı ola­bi­lir­di.

Akıl­lı ol­say­dık, cu­ma eza­nı okun­duk­tan son­ra dük­kân­la­rı­mı­zı iş­yer­le­ri­miz bü­ro­la­rı­mı­zı ka­pa­tır, ti­ca­re­te ara ve­rir 
ca­mi­le­re gi­der­dik.

Akıl­lı ol­say­dık, Tür­ki­ye ulus­la­ra­ra­sı şef­faf­lık ve te­miz­lik an­ke­tin­de dün­ya bi­rin­ci­si olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar, Ce­za Ka­nu­nu­muz­da zi­na su­çu ve ce­za­sı yer alır­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, bir de­lik­ten çı­kan ta­ra­fın­dan bin ke­re so­ku­lup ze­hir­len­mez­di.

Ya­hu, akıl­lı ol­say­dık, du­rum bu­gün­kü gi­bi ol­maz­dı!

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.