23 Ekim 2016 Pazar22 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:51Güneş 07:18Öğle 12:55İkindi 15:50Akşam 18:21Yatsı 19:40
  • 25°C Adana
  • 21°C Adıyaman
  • 13°C Afyon
  • 18°C Ağrı
  • 13°C Amasya
  • 10°C Ankara
  • 25°C Antalya
  • 15°C Artvin
  • 19°C Aydın
  • 15°C Balıkesir
 • BIST: 78.844 -0.51
 • Altın: 125,483 0.78
 • Dolar: 3,0876 0.94
 • Euro: 3,3575 0.40

Müslümanlar Akıllı Mıdır?

M. Şevket Eygi

MÜS­LÜ­MAN­LAR ve Müs­lü­man top­lum akıl­lı mı­dır? Akıl­lı ol­say­dı­lar, bu­gün­kü par­ça­lan­mış­lık, tef­ri­ka, fit­ne fe­sat, ka­os ol­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dı­lar,  Üm­met bir­li­ği, teş­ki­la­tı, üni­ter hi­ye­rar­şi­si olur­du.

Akıl­lı ol­sa­lar, Üm­me­tin ba­şın­da, ken­di­si­ne bi­at ve ita­at edi­len râ­şid, âdil, mut­ta­ki bir Ha­li­fe olur­du.

Akıl­lı ol­say­dı­lar, İn­gil­te­re­’de­ki Eton Ko­le­ji se­vi­ye­sin­de İs­lam Mek­tep­le­ri olur­du. Bu mek­tep­ler­de, bü­tün öğ­ren­ci­le­rin beş va­kit na­ma­zı ce­ma­at­le kıl­ma­sı mec­bu­rî olur­du. Müs­lü­man ço­ğun­luk akıl­lı ol­say­dı, Tür­ki­ye ya­kın ta­ri­hin­de­ki re­za­let­le­ri, hı­ya­net­le­ri, ke­pa­ze­lik­le­ri, zu­lüm­le­ri ya­şa­maz­dı.

Biz­de ye­ter­li akıl ol­say­dı,  me­de­nî İs­lam kül­tür ve zih­ni­ye­ti­ne sa­hip olur­duk.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, son otuz yıl için­de­ki ye­şil hol­ding soy­gun­la­rı ol­maz­dı. Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar bu­gün­kü din sö­mü­rü­sü, mu­kad­de­sat be­zir­gân­lı­ğı ol­maz­dı.

Biz akıl­lı ol­say­dık, ca­mi­ler sa­bah na­maz­la­rın­da, cu­ma­lar­da­ki gi­bi do­lar­dı.

Akıl­lı ol­say­dık, il­mi­ha­li­mi­zi öğ­re­nir, için­de­ki bil­gi­le­ri ha­ya­ta tat­bik eder­dik.

Akıl­lı ol­say­dık, zır de­li­ler gi­bi ce­ma­at ta­ri­kat hi­zip fır­ka ho­li­gan­lık­la­rı, mi­li­tan­lık­la­rı  ya­pıl­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dık, Aya­sof­ya vak­tiy­le mü­ze ya­pı­la­maz­dı,  ya­pıl­mış ol­sa bi­le bu­gün hâ­lâ mü­ze ola­rak kal­maz­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, bü­yük med­ya on­la­rın­ki olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Os­man­lı­ca kurs­la­rı açın­ca en az beş mil­yon va­tan­daş bun­la­ra ya­zı­lır, mil­lî al­fa­be­miz­le Türk­çe öğ­re­nir, Os­man­lı­ca ga­ze­te­ler, der­gi­ler, ki­tap­lar ya­yın­la­nır­dı.

Müs­lü­man ço­ğun­luk akıl­lı ol­say­dı, dev­le­tin yar­dı­mı ve des­te­ğiy­le yüz­de yüz mil­lî ve yer­li mü­kem­mel oto­mo­bi­li­mi­zi üre­tir­dik ve dün­ya­nın en az yüz ül­ke­sin­de sa­tar­dık. 

Yi­ne Ko­re­’nin Sam­sun­g’­u gi­bi dün­ya ça­pın­da elek­tro­nik sa­na­y­imiz olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar, vak­tiy­le ka­pa­tıl­mış olan İs­lam Med­re­se­le­ri ve ta­sav­vuf tek­ke­le­ri çok­tan açıl­mış olur­du.

Akıl­lı ol­say­dık,  bu­gün­kü is­raf=sa­vur­gan­lık, teb­zir, aşı­rı tü­ke­tim, lüks, kon­for çıl­gın­lık­la­rı ya­şan­maz­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar,  din sö­mü­rü­cü­sü şar­la­tan­lar, soy­ta­rı­lar, sah­te­kâr­lar, üç­kâ­ğıt­çı­lar, do­lan­dı­rı­cı­lar, to­kat­çı­lar mey­da­na boş bu­lup bun­ca tah­ri­ba­tı ya­pa­maz­dı.

Akıl­lı ol­say­dık,  Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata zıt şey­ta­nî te­set­tür mo­da­sı bu ka­dar yay­gın ol­maz­dı. Akıl­lı ol­say­dık, ho­par­lör­ler 110 de­si­bel şid­de­tin­de ba­ğır­tıl(a)maz­dı. Akıl­lı ol­say­dık, Tür­ki­ye Or­ta­do­ğu­’nun Ja­pon­ya­’sı ola­bi­lir­di.

Akıl­lı ol­say­dık, cu­ma eza­nı okun­duk­tan son­ra dük­kân­la­rı­mı­zı iş­yer­le­ri­miz bü­ro­la­rı­mı­zı ka­pa­tır, ti­ca­re­te ara ve­rir 
ca­mi­le­re gi­der­dik.

Akıl­lı ol­say­dık, Tür­ki­ye ulus­la­ra­ra­sı şef­faf­lık ve te­miz­lik an­ke­tin­de dün­ya bi­rin­ci­si olur­du.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı­lar, Ce­za Ka­nu­nu­muz­da zi­na su­çu ve ce­za­sı yer alır­dı.

Müs­lü­man­lar akıl­lı ol­say­dı, bir de­lik­ten çı­kan ta­ra­fın­dan bin ke­re so­ku­lup ze­hir­len­mez­di.

Ya­hu, akıl­lı ol­say­dık, du­rum bu­gün­kü gi­bi ol­maz­dı!

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.