17 Ekim 2017 Salı27 Muharrem 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:45Güneş 07:11Öğle 12:57İkindi 15:57Akşam 18:29Yatsı 19:49
  • 25°C Adana
  • 19°C Adıyaman
  • 12°C Afyon
  • 7°C Ağrı
  • 11°C Amasya
  • 10°C Ankara
  • 25°C Antalya
  • 8°C Artvin
  • 21°C Aydın
  • 17°C Balıkesir
 • BIST: 106.745 0.25
 • Altın: 151,752 -0.06
 • Dolar: 3,6582 0.39
 • Euro: 4,3060 0.06

Din Düşmanlarını Destekleyen Müslümanlar

M. Şevket Eygi

DÜN­YA ter­si­ne dön­dü. Bu es­na­da ba­zı Müs­lü­man­lar da yön­le­ri­ni şa­şır­dı­lar. Öy­le Müs­lü­man­lar gö­rü­yo­ruz ki, en azı­lı İs­lam düş­man­la­rı­nı fü­tur­suz­ca des­tek­li­yor.

Yıl­lar bo­yun­ca Ezan-ı Mu­ham­me­dî oku­ma­yı ya­sak eden­ler, mi­na­re­ler­den Tan­rı Ulu­dur di­ye ba­ğır­tan­lar, bir Müs­lü­man, Al­la­hü Ek­ber eza­nı­nı oku­yun­ca ona ağır zu­lüm­ler eden­ler des­tek­le­nir mi?  

İs­lam med­re­se­le­ri­ni, ta­sav­vuf ta­ri­kat­la­rı­nı ka­pa­tan­lar des­tek­le­nir mi?

İlim ve Ku­r’­an oku­tan ho­ca­la­rı, zik­rul­lah ya­pan şeyh­le­ri ve der­viş­le­ri zin­cir­le­re vu­rup zin­dan­la­ra atan­lar des­tek­le­nir mi?

Ule­ma­dan İs­ki­lip­li Atıf Efen­di­yi, Ba­ba­es­ki müf­tü­sü­nü, da­ha ni­ce din âli­mi­ni ta­ri­kat şey­hi­ni idam eden­ler des­tek­le­nir mi?

Müs­lü­man hal­kın en te­mel din, inanç, iba­det, inan­dı­ğı gi­bi ya­şa­mak hak ve hür­ri­ye­ti­ni ayak­lar al­tı­na alan­lar des­tek­le­nir mi?

Be­di­üz­za­ma­n’­a ve Nur Ta­le­be­le­ri­ne en ağır zu­lüm­le­ri ve hak­sız­lık­la­rı ya­pan­lar des­tek­le­nir mi?

On bin ca­mi­yi, mes­ci­di, tek­ke­yi, med­re­se ve mek­tep bi­na­sı­nı, di­ğer va­kıf eser­le­ri­ni ta­lan eden­ler, ki­mi­si­ni sa­tan ki­mi­si­ni ki­ra­ya ve­ren ve­ya yı­kan­lar des­tek­le­nir mi?

Ta­ri­hî İs­lam kab­ris­tan­la­rı­nı düz­le­yip yok eden­ler des­tek­le­nir mi?

Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, İs­lam hu­ku­ku­na, İs­la­mi eği­ti­me sa­vaş açan­la­rı Müs­lü­man na­sıl des­tek­le­ye­bi­lir?

La­ik­li­ği din düş­man­lı­ğı ola­rak an­la­yan ve uy­gu­la­yan­lar na­sıl des­tek­le­nir?

Böy­le bir des­te­ğe, ya­kın ta­rih­te çok acı­lar çek­miş, çok ağır zu­lüm­le­re uğ­ra­mış, ki­mi­si idam edil­miş ki­mi­si zin­dan­lar­da in­le­miş, sür­gün­ler­de çi­le çek­miş âlim­le­rin, şeyh­le­rin, şe­hit­le­rin, sa­lih Müs­lü­man­la­rın ru­ha­ni­yet­le­ri ra­zı olur mu?

Al­lah bi­ze ne bu­yu­ru­yor:

Sa­kın kâ­fir­le­ri dost ve ve­lî edin­me­yi­ni­z…

Hiç­bir Müs­lü­ma­nın, İs­lam düş­man­la­rı­nı des­tek­le­me hak­kı yok­tur.

Ben­de­niz Müs­lü­man bir ya­zar ola­rak, şu­nu ve­ya bu­nu des­tek­le­yin de­mi­yo­rum. İs­lam ve Müs­lü­man düş­man­la­rı­nı des­tek­le­me­yin di­yo­rum.

Bir Müs­lü­ma­nın İs­lam düş­man­la­rı­nı des­tek­le­me­si in­ti­har­dı­r… 

İs­lam düş­man­la­rı el­le­ri­ne ye­ni­den fır­sat, im­kân ve güç ge­çi­rir­se es­ki zu­lüm­le­ri­ne de­vam ede­cek­tir. Din ve iman hür­ri­ye­ti­ni kı­sıt­la­ya­cak­lar­dı­r…  Ba­şör­tü­lü İs­lam ka­dın ve kız­la­rı­na zul­me­de­cek­ler­di­r… Ül­ke­de azın­lık ik­ti­da­rı, ve­sa­yet dü­ze­ni, res­mî ide­olo­ji dik­ta­tör­lü­ğü ku­ra­cak­lar­dı­r… Din­le­ri ve inanç­la­rı yü­zün­den Müs­lü­man ço­ğun­lu­ğa bas­kı ya­pa­cak­lar, zul­me­de­cek­ler­di­r… Üm­me­te kan kus­tu­ra­cak­lar­dır.

Mem­le­ket­te ba­zı kö­tü­lük­ler, yol­suz­luk­lar, fe­na­lık­lar var­mış, bu yüz­den din­siz­le­ri des­tek­li­yor­lar­mı­ş… Böy­le bir ge­rek­çe ve ba­ha­ne ge­çer­li bir ma­ze­ret de­ğil­dir.  Sıt­ma­dan kur­tul­mak için ölü­me ra­zı ol­mak gi­bi­dir.  Kö­tü­lük­le­ri, yol­suz­luk­la­rı, ko­kuş­ma­yı ön­le­mek için baş­ka ça­re­ler bul­mak ge­re­kir.

Ku­ral şu­dur:

Al­la­h’­a, Mu­ham­med aley­his­sa­la­tü ves­se­la­ma, Ku­r’­an’­a, İs­la­m’­a, Ahi­re­t’­e ina­nan hiç­bir mü’­min; bun­la­ra kar­şı olan­la­rı, bun­lar­la sa­va­şan­la­rı des­tek­le­ye­mez. 

Hiç­bir İs­la­mi ku­ru­lu­şun, ta­ri­ka­tin, ce­ma­atin, hiz­bin;  Al­lah, Pey­gam­ber, Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at düş­man­la­rıy­la iş­bir­li­ği yap­ma hak­kı ve şan­sı yok­tur.

Ce­nab-ı Hak cüm­le­mi­ze akıl, fi­kir, vic­dan, man­tık, is­ti­ka­met, ba­si­ret, fi­ra­set na­sip et­sin.

Ben­de­niz yol­suz­lu­ğa ra­zı olun de­mi­yo­rum, küf­rü des­tek­le­me­yin di­yo­rum.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.