22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:16Öğle 13:23İkindi 15:52Akşam 18:16Yatsı 19:40
  • 11°C Adana
  • 7°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 7°C Ağrı
  • -2°C Amasya
  • -4°C Ankara
  • 12°C Antalya
  • 0°C Artvin
  • 9°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,530 -1.16
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Dinlemezseniz Çok Pişman Olacaksınız

M. Şevket Eygi

(Dostlarımdan bir zata)

AŞA­ĞI­DA­Kİ on beş ko­nu­ya-hu­su­sa önem ver­mez­se­niz ile­ri­de çok piş­man ola­ca­ğı­nı­zı, af­fı­nı­za sı­ğı­na­rak si­ze ha­tır­la­tı­yo­rum:

Bi­rin­ci­si: Tas­hih-i iti­kad ya­ni     doğ­ru inanç­la­ra sa­hip ol­mak me­se­le­si­dir. İnanç bil­gi­le­ri­ni­zi dü­zelt­me­niz si­zin için çok önem­li­dir. İti­kad ko­nu­sun­da ya İmam Eş’­arî­ye, ya İmam Mâ­tu­ri­dî­ye ta­bi olu­nuz. İmam Ta­ha­vî haz­ret­le­ri­nin aka­idi­ni oku­yup öğ­re­ni­niz. 

İkin­ci­si:  Bir Müs­lü­man ola­rak beş va­kit na­ma­zı kıl­mak­la yü­küm­lü­sü­nüz. Sa­de­ce Cu­ma na­ma­zı kıl­mak­la ken­di­ni­zi kur­ta­ra­maz­sı­nız.     En kı­sa za­man­da gün­lük na­maz­la­rı kıl­ma­ya baş­la­ma­lı­sı­nız. Ze­kâ­tı da     ih­mal et­me­yi­niz. Ze­kâ­tı­nı­zı Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata ve fık­ha uy­gun ola­rak ver­mez­se­niz, bor­cu­nu­zu öde­miş ol­maz­sı­nız. Bu­nu da sa­kın unut­ma­yın.

Üçün­cü­sü: Ku­r’­an, Sün­net ve Şe­ri­at ah­la­kı­nı be­nim­se­mek, onun ku­ral­la­rı­nı ha­ya­ta uy­gu­la­mak zo­run­da­sı­nız.  Sa­kın bu ko­nu­da gev­şek­lik gös­ter­me­yi­niz.

Dör­dün­cü­sü: Müs­lü­man gıy­bet et­mez, ya­lan söy­le­mez, if­ti­ra et­mez, fit­ne ve fe­sa­da yol aça­cak ko­nuş­ma­lar yap­maz, ya­zı­lar yaz­maz. Di­li­ni­zi bu gü­nah ve kö­tü­lük­ler­den te­miz­le­yi­niz.

Be­şin­ci­si: İs­lam, Ku­r’­an, Sün­net te­ces­sü­sü ya­sak ve ha­ram kıl­mış­tır. Baş­ka­la­rı­nın giz­li gü­nah, ayıp ve ku­sur­la­rı­nı araş­tır­ma­yı­nız, öğ­re­ne­cek olur­sa­nız giz­le­yi­niz. Siz ken­di gü­nah­la­rı­nı­za, ayıp­la­rı­nı­za, ku­sur­la­rı­nı­za ba­kıp on­lar için ağ­la­yı­nız.

Al­tın­cı­sı: İs­raf­tan, lüks­ten, aşı­rı tü­ke­tim­den, şa­ta­fat­tan, şa­şa­adan, deb­de­be­den, ih­ti­şam­dan, iç­ki­li ve fu­huş­lu beş yıl­dız­lı­lar­dan uzak du­ru­nuz. 

Ye­din­ci­si: Al­lah, mü’­min­le­rin     din düş­ma­nı kâ­fir­le­ri ve mü­na­fık­la­rı dost ve ve­lî edin­me­le­ri­ni ya­sak kıl­mış­tır. On­la­rı dost ve ve­lî=ida­re­ci edin­me­yi­niz. 

Se­ki­zin­ci­si:  Fii­len ve­ya göz ile zi­na yap­ma­yı­nız. İle­ri­de Mah­ke­me-i Küb­ra­’da la­ik ve çağ­daş ka­nun­la­ra gö­re de­ğil, ila­hî ka­nun­la­ra, hü­küm­le­re gö­re mu­ha­ke­me edi­le­cek­si­niz. İs­lam zi­na­yı bü­yük gü­nah, ağır suç ola­rak ka­bul et­miş, ev­li ve­ya ba­şın­dan ev­li­lik geç­miş za­ni­le­rin ve za­ni­ye­le­rin ida­mı­na hü­küm ver­miş­tir.

Do­ku­zun­cu­su: Ri­ba­dan uzak du­ru­nuz. Fa­iz­li mes­ken kre­di­si alı­na­bi­lir di­yen­le­rin ge­çer­siz fet­va­la­rı­nı ka­bul et­me­yi­niz. Ku­r’­an, ri­ba­cı­lar Al­la­ha ve Re­su­lü­ne (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) sa­vaş ilan et­miş­ler­dir bu­yu­ru­yor. Ken­di­ni­zi ate­şe at­ma­yı­nız.

Onun­cu­su: İl­mi­ha­li­ni­zi,  si­ze ye­te­cek ve si­zi kur­ta­ra­cak mik­tar­da doğ­ru ola­rak öğ­re­ni­niz ve öğ­ren­di­ği­niz bil­gi­le­ri ha­ya­tı­nı­za uy­gu­la­yı­nız.

On bi­rin­ci­si: Al­lah ile olan bü­tün iş­le­ri­niz­de ih­las­lı, ya­ra­tık­lar­la olan mu­ame­le­le­ri­niz­de âdil olu­nuz.

On ikin­ci­si: Si­zin en bü­yük, en azı­lı, en kor­kunç düş­ma­nı­nız olan nefs-i em­mâ­re­ni­zin kö­le­si ol­ma­yı­nız. Onu zabt u rabt al­tı­na alı­nız, zin­cir­le­yi­niz ve nefs de­re­ce­ni­zi en az lev­vâ­me­ye yük­selt­mek için ne la­zım­sa on­la­rı ye­ri­ne ge­ti­ri­niz.

On üçün­cü­sü: Ku­r’­an-ı Ke­ri­mi ken­di he­va­nı­za, re­’yi­ni­ze, ka­fa­nı­za gö­re yo­rum­la­ma­yı­nız ve eh­li­ye­ti­niz ol­ma­dı­ğı hal­de şe­r’­î ve fık­hî hü­küm çı­kart­ma­yı­nız. Küf­re dü­şe­bi­lir­si­niz. 

On dör­dün­cü­sü: Din ruh­ban­la­rı­nı ve ba­ron­la­rı­nı er­bab (rab­ler) ha­li­ne ge­ti­rip put­laş­tır­ma­yı­nız, giz­li şir­ke düş­me­yi­niz.

On be­şin­ci­si:  Ve­li­si bu­lun­du­ğu­nuz ka­dın ve kız­la­rı Ku­r’­anın, Sün­ne­tin,  Şe­ri­atin, fık­hın emr et­ti­ği, ön gör­dü­ğü şe­kil­de şe­r’­î te­set­tü­re bü­rün­dü­rü­nüz, sa­kın on­la­rı Av­ru­pa­î şey­ta­nî te­set­tür kı­lı­ğı­na sok­ma­yı­nız.

Bu uya­rı­la­rı dik­ka­te al­maz ve ken­di­ni­zi ıs­lah et­mez­se­niz ile­ri­de çok piş­man ola­cak, çok üzü­le­cek­si­niz. 

(Not: Kı­zım sa­na söy­lü­yo­rum ge­li­nim sen din­le­…)

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.