22 Ekim 2016 Cumartesi21 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:50Güneş 07:16Öğle 12:56İkindi 15:51Akşam 18:22Yatsı 19:42
  • 29°C Adana
  • 25°C Adıyaman
  • 19°C Afyon
  • 19°C Ağrı
  • 19°C Amasya
  • 21°C Ankara
  • 25°C Antalya
  • 19°C Artvin
  • 26°C Aydın
  • 25°C Balıkesir
 • BIST: 78.844 -0.51
 • Altın: 125,483 0.78
 • Dolar: 3,0876 0.94
 • Euro: 3,3575 0.40

Dinlemezseniz Çok Pişman Olacaksınız

M. Şevket Eygi

(Dostlarımdan bir zata)

AŞA­ĞI­DA­Kİ on beş ko­nu­ya-hu­su­sa önem ver­mez­se­niz ile­ri­de çok piş­man ola­ca­ğı­nı­zı, af­fı­nı­za sı­ğı­na­rak si­ze ha­tır­la­tı­yo­rum:

Bi­rin­ci­si: Tas­hih-i iti­kad ya­ni     doğ­ru inanç­la­ra sa­hip ol­mak me­se­le­si­dir. İnanç bil­gi­le­ri­ni­zi dü­zelt­me­niz si­zin için çok önem­li­dir. İti­kad ko­nu­sun­da ya İmam Eş’­arî­ye, ya İmam Mâ­tu­ri­dî­ye ta­bi olu­nuz. İmam Ta­ha­vî haz­ret­le­ri­nin aka­idi­ni oku­yup öğ­re­ni­niz. 

İkin­ci­si:  Bir Müs­lü­man ola­rak beş va­kit na­ma­zı kıl­mak­la yü­küm­lü­sü­nüz. Sa­de­ce Cu­ma na­ma­zı kıl­mak­la ken­di­ni­zi kur­ta­ra­maz­sı­nız.     En kı­sa za­man­da gün­lük na­maz­la­rı kıl­ma­ya baş­la­ma­lı­sı­nız. Ze­kâ­tı da     ih­mal et­me­yi­niz. Ze­kâ­tı­nı­zı Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata ve fık­ha uy­gun ola­rak ver­mez­se­niz, bor­cu­nu­zu öde­miş ol­maz­sı­nız. Bu­nu da sa­kın unut­ma­yın.

Üçün­cü­sü: Ku­r’­an, Sün­net ve Şe­ri­at ah­la­kı­nı be­nim­se­mek, onun ku­ral­la­rı­nı ha­ya­ta uy­gu­la­mak zo­run­da­sı­nız.  Sa­kın bu ko­nu­da gev­şek­lik gös­ter­me­yi­niz.

Dör­dün­cü­sü: Müs­lü­man gıy­bet et­mez, ya­lan söy­le­mez, if­ti­ra et­mez, fit­ne ve fe­sa­da yol aça­cak ko­nuş­ma­lar yap­maz, ya­zı­lar yaz­maz. Di­li­ni­zi bu gü­nah ve kö­tü­lük­ler­den te­miz­le­yi­niz.

Be­şin­ci­si: İs­lam, Ku­r’­an, Sün­net te­ces­sü­sü ya­sak ve ha­ram kıl­mış­tır. Baş­ka­la­rı­nın giz­li gü­nah, ayıp ve ku­sur­la­rı­nı araş­tır­ma­yı­nız, öğ­re­ne­cek olur­sa­nız giz­le­yi­niz. Siz ken­di gü­nah­la­rı­nı­za, ayıp­la­rı­nı­za, ku­sur­la­rı­nı­za ba­kıp on­lar için ağ­la­yı­nız.

Al­tın­cı­sı: İs­raf­tan, lüks­ten, aşı­rı tü­ke­tim­den, şa­ta­fat­tan, şa­şa­adan, deb­de­be­den, ih­ti­şam­dan, iç­ki­li ve fu­huş­lu beş yıl­dız­lı­lar­dan uzak du­ru­nuz. 

Ye­din­ci­si: Al­lah, mü’­min­le­rin     din düş­ma­nı kâ­fir­le­ri ve mü­na­fık­la­rı dost ve ve­lî edin­me­le­ri­ni ya­sak kıl­mış­tır. On­la­rı dost ve ve­lî=ida­re­ci edin­me­yi­niz. 

Se­ki­zin­ci­si:  Fii­len ve­ya göz ile zi­na yap­ma­yı­nız. İle­ri­de Mah­ke­me-i Küb­ra­’da la­ik ve çağ­daş ka­nun­la­ra gö­re de­ğil, ila­hî ka­nun­la­ra, hü­küm­le­re gö­re mu­ha­ke­me edi­le­cek­si­niz. İs­lam zi­na­yı bü­yük gü­nah, ağır suç ola­rak ka­bul et­miş, ev­li ve­ya ba­şın­dan ev­li­lik geç­miş za­ni­le­rin ve za­ni­ye­le­rin ida­mı­na hü­küm ver­miş­tir.

Do­ku­zun­cu­su: Ri­ba­dan uzak du­ru­nuz. Fa­iz­li mes­ken kre­di­si alı­na­bi­lir di­yen­le­rin ge­çer­siz fet­va­la­rı­nı ka­bul et­me­yi­niz. Ku­r’­an, ri­ba­cı­lar Al­la­ha ve Re­su­lü­ne (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) sa­vaş ilan et­miş­ler­dir bu­yu­ru­yor. Ken­di­ni­zi ate­şe at­ma­yı­nız.

Onun­cu­su: İl­mi­ha­li­ni­zi,  si­ze ye­te­cek ve si­zi kur­ta­ra­cak mik­tar­da doğ­ru ola­rak öğ­re­ni­niz ve öğ­ren­di­ği­niz bil­gi­le­ri ha­ya­tı­nı­za uy­gu­la­yı­nız.

On bi­rin­ci­si: Al­lah ile olan bü­tün iş­le­ri­niz­de ih­las­lı, ya­ra­tık­lar­la olan mu­ame­le­le­ri­niz­de âdil olu­nuz.

On ikin­ci­si: Si­zin en bü­yük, en azı­lı, en kor­kunç düş­ma­nı­nız olan nefs-i em­mâ­re­ni­zin kö­le­si ol­ma­yı­nız. Onu zabt u rabt al­tı­na alı­nız, zin­cir­le­yi­niz ve nefs de­re­ce­ni­zi en az lev­vâ­me­ye yük­selt­mek için ne la­zım­sa on­la­rı ye­ri­ne ge­ti­ri­niz.

On üçün­cü­sü: Ku­r’­an-ı Ke­ri­mi ken­di he­va­nı­za, re­’yi­ni­ze, ka­fa­nı­za gö­re yo­rum­la­ma­yı­nız ve eh­li­ye­ti­niz ol­ma­dı­ğı hal­de şe­r’­î ve fık­hî hü­küm çı­kart­ma­yı­nız. Küf­re dü­şe­bi­lir­si­niz. 

On dör­dün­cü­sü: Din ruh­ban­la­rı­nı ve ba­ron­la­rı­nı er­bab (rab­ler) ha­li­ne ge­ti­rip put­laş­tır­ma­yı­nız, giz­li şir­ke düş­me­yi­niz.

On be­şin­ci­si:  Ve­li­si bu­lun­du­ğu­nuz ka­dın ve kız­la­rı Ku­r’­anın, Sün­ne­tin,  Şe­ri­atin, fık­hın emr et­ti­ği, ön gör­dü­ğü şe­kil­de şe­r’­î te­set­tü­re bü­rün­dü­rü­nüz, sa­kın on­la­rı Av­ru­pa­î şey­ta­nî te­set­tür kı­lı­ğı­na sok­ma­yı­nız.

Bu uya­rı­la­rı dik­ka­te al­maz ve ken­di­ni­zi ıs­lah et­mez­se­niz ile­ri­de çok piş­man ola­cak, çok üzü­le­cek­si­niz. 

(Not: Kı­zım sa­na söy­lü­yo­rum ge­li­nim sen din­le­…)

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.