20 Ekim 2017 Cuma30 Muharrem 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:48Güneş 07:14Öğle 12:56İkindi 15:54Akşam 18:25Yatsı 19:44
  • 22°C Adana
  • 18°C Adıyaman
  • 10°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • 9°C Amasya
  • 5°C Ankara
  • 21°C Antalya
  • 11°C Artvin
  • 14°C Aydın
  • 10°C Balıkesir
 • BIST: 108.434 1.41
 • Altın: 151,200 -0.15
 • Dolar: 3,6612 -0.29
 • Euro: 4,3260 -0.06

Bilim İnsanları Ne Zaman Konuşacak?

Selçuk Özdağ

Za­ma­nın­da ya­pıl­ma­yan bir iş za­ma­nı geç­tik­ten son­ra ya­pıl­sa da ya­pıl­ma­mış sa­yı­lır. Er­me­ni teh­ci­ri­nin 100. Yı­lın­da baş­ta AB ol­mak üze­re Avus­tur­ya gi­bi ba­zı ül­ke­ler bu­nun soy­kı­rım ol­du­ğu yö­nün­de ka­rar al­dı­lar. Geç­ti­ği­miz haf­ta­yı soy­kı­rım­dır de­ğil­dir tar­tış­ma­la­rı için­de ge­çir­dik. Ge­çen haf­ta yaz­mış­tım ama soy­kı­rım ya­la­nı­na ye­ni ül­ke­le­rin ka­tıl­ma­sı bu ko­nu­yu bir de­fa da­ha ele al­ma­yı zo­run­lu­luk ha­li­ne ge­tir­di.

Dip­lo­ma­si ken­di ken­di­mi­ze ko­nuş­mak­la ol­mu­yor. Plan­lı,prog­ram­lı bel­ge­ye da­ya­nan bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de soy­kı­rı­mı ta­nı­yan ül­ke­le­re ye­ni­le­ri­nin de ka­tı­la­ca­ğın­dan şüp­he ol­ma­ma­lı. Her Ni­san ayın­da Türk top­lu­mu­na ko­nu­şa­rak kim­se gö­re­vi­ni yap­mış ol­maz. As­lo­lan bu me­se­le­nin ulus­la­ra­ra­sı top­lu­ma an­la­tıl­ma­sı­dır. Er­me­ni di­as­po­ra­sı­nın kıt im­kan­lar­la yü­rüt­tü­ğü kam­pan­ya­yı 80 mil­yon­luk Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti yü­rü­te­mi­yor­sa ora­da bir sa­kat­lık var de­mek­tir.

Er­me­ni­le­rin Do­ğu­’da yap­tı­ğı kat­li­am­lar­la il­gi­li kaç fi­lim yap­tık. Kaç ta­ne ki­tap ya­zıl­dı? Türk­çe ya­zı­lan ki­tap­la­rı kas­tet­mi­yo­rum, ba­tı dil­le­ri­ne çev­ri­len doğ­ru dü­rüst tez­le­ri­mi­zi sa­vu­nan eser yok. Şi­ka­yet­le, ha­ma­set­le dış po­li­ti­ka yap­ma­nın dev­ri geç­miş­tir. Son olay­la­rı bir uya­rı sin­ya­li ola­rak gö­rüp çok cid­di bir en­for­mas­yon ça­lış­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

AB’­ye avı­us­tur­ya­’ya Rus­ya­’ya kız­ma­dan ön­ce ken­di ken­di­mi­ze kız­ma­lı­yız. Bu­ıra­kın dı­şa­rı­yı da­ha ken­di va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir kıs­mı­nı bi­le ik­na ede­me­mi­şiz. Sağ­da sol­da soy­kı­rım var de­me­yi me­de­ni­leş­mek ola­rak gö­ren­ler var. Er­me­ni­le­ri kes­tik, biç­tik di­yin­ce sta­tü de­ğiş­ti­re­cek­le­ri­ni, sı­nıf at­la­ya­cak­la­rı­nı dü­şü­nen­ler var. Han­gi mil­le­tin ço­cuk­la­rı ec­da­dı­na küf­ret­me­yi, ha­ka­ret et­me­yi me­de­ni­leş­mek, ba­tı­lı­laş­mak ola­rak gö­rür. Ken­di­mi­ze an­la­ta­ma­dı­ğı­mız bir şe­yi baş­ka­la­rı­na na­sıl an­la­ta­ca­ğız?

Bir de dü­şün­ce ve fi­kir öz­gür­lü­ğün­den dem vu­ru­lu­yor. İn­sa­nın ken­di ken­di­si­ne ha­ka­ret et­me­si­ni öz­gür­lük ola­rak gör­me­si ne acı? Oy­sa öz­gür­lü­ğün kıb­le­si gi­bi gö­rü­len ül­ke­le­rin ço­ğu soy­kı­rı­mı ka­bul et­me­me­yi mü­ey­yi­de­ye bağ­la­mış ül­ke­ler. Böy­le dü­şün­mez­sen se­ni içe­ri tı­ka­rım an­la­yı­şı­nın ne­re­si öz­gür­lük? Bir ko­nu­da fark­lı dü­şün­me­ni­ze izin ve­ril­mi­yor­sa ora­da öz­gür­lük de yok­tur. Ken­di ken­di­mi­zi pa­ra­la­ma­yı öz­gür­lük sa­nı­yo­ruz. Ba­tı­’nın bur­nu­mu­za ge­çir­di­ği zin­cir­ler­den bir tür­lü kur­tu­la­mı­yo­ruz.

HDP’­nin der­di­ni an­la­mak müm­kün. Bu ül­ke­yi ne ka­dar iti­bar­sız­laş­tı­rır­lar­sa o ka­dar iş­le­ri­nin ko­lay ola­ca­ğı­nı sa­nı­yor­lar. Ha­la yem­len­di­ği top­ra­ğa iha­net eden bu par­ti­nin Tür­ki­ye­li­le­şe­ce­ği­ne ina­nan­lar var. HDP di­ya­ne­ti ka­pa­ta­cak, soy­kı­rı­mı ka­bul ede­cek, te­rö­rü hiç la­net­le­me­ye­cek, Kan­dil­den,İm­ra­lı­dan emir al­ma­ya de­vam ede­cek ama Tür­ki­ye­li­le­şe­cek. Böy­le Tür­ki­ye­li­leş­me ola­bi­lir mi? Ba­zı­la­rı AK par­ti­ye hınç­la­rı yü­zün­den HDP’­nin ka­fa­sı­nın ar­ka­sın­da­ki­le­ri gör­me­ye­cek ka­dar ken­di­ni kör­leş­tir­miş. Her par­ti eleş­ti­ri­le­bi­lir ama as­la ül­ke­yi böl­mek için yo­la çık­mış bir par­ti­ye fe­da edi­le­mez.

Baş­ba­ka­n’ da Cum­hur­baş­ka­nı da Ba­tı­’nın bir bas­kı ara­cı ola­rak kul­lan­dı­ğı  soy­kı­rım id­di­ala­rı­na ge­re­ken ce­va­bı ver­miş­tir. Ama asıl ce­va­bı bi­lim adam­la­rı­nın ver­me­si ge­re­kir. Tür­ki­ye 2 mil­yon­luk Er­me­nis­ta­n’­ın pa­tır­tı­sı kar­şı­sın­da ac­ze düş­me­me­li­dir. Ba­şın­da, Ho­ca­lı kat­li­amı­nın ka­nı bu­lu­nan bi­ri­nin  bu­lun­du­ğu bir ül­ke­nin Tür­ki­ye­’yi je­no­sit­le suç­la­ma­sı­na fır­sat ve­ril­me­me­li­dir. Bu işin esas so­rum­lu­lu­ğu bi­lim in­san­la­rı­na düş­mek­te­dir. Her so­ru­nun ce­va­bı­nı si­ya­set­çi­ler­den bek­le­mek ay­maz­lık­tır. Bu­gün ko­nuş­ma­ya­cak, yaz­ma­ya­cak­sabi­lim in­san­la­rı­mız ne za­man ko­nu­şup ya­za­cak?

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.