22 Ocak 2018 Pazartesi4 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:22İkindi 15:52Akşam 18:15Yatsı 19:38
  • 11°C Adana
  • 5°C Adıyaman
  • -2°C Afyon
  • -11°C Ağrı
  • 3°C Amasya
  • 5°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 6°C Artvin
  • 10°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 115.147 -1.46
 • Altın: 164,243 0.69
 • Dolar: 3,8058 0.95
 • Euro: 4,6547 0.85

Bilim İnsanları Ne Zaman Konuşacak?

Selçuk Özdağ

Za­ma­nın­da ya­pıl­ma­yan bir iş za­ma­nı geç­tik­ten son­ra ya­pıl­sa da ya­pıl­ma­mış sa­yı­lır. Er­me­ni teh­ci­ri­nin 100. Yı­lın­da baş­ta AB ol­mak üze­re Avus­tur­ya gi­bi ba­zı ül­ke­ler bu­nun soy­kı­rım ol­du­ğu yö­nün­de ka­rar al­dı­lar. Geç­ti­ği­miz haf­ta­yı soy­kı­rım­dır de­ğil­dir tar­tış­ma­la­rı için­de ge­çir­dik. Ge­çen haf­ta yaz­mış­tım ama soy­kı­rım ya­la­nı­na ye­ni ül­ke­le­rin ka­tıl­ma­sı bu ko­nu­yu bir de­fa da­ha ele al­ma­yı zo­run­lu­luk ha­li­ne ge­tir­di.

Dip­lo­ma­si ken­di ken­di­mi­ze ko­nuş­mak­la ol­mu­yor. Plan­lı,prog­ram­lı bel­ge­ye da­ya­nan bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de soy­kı­rı­mı ta­nı­yan ül­ke­le­re ye­ni­le­ri­nin de ka­tı­la­ca­ğın­dan şüp­he ol­ma­ma­lı. Her Ni­san ayın­da Türk top­lu­mu­na ko­nu­şa­rak kim­se gö­re­vi­ni yap­mış ol­maz. As­lo­lan bu me­se­le­nin ulus­la­ra­ra­sı top­lu­ma an­la­tıl­ma­sı­dır. Er­me­ni di­as­po­ra­sı­nın kıt im­kan­lar­la yü­rüt­tü­ğü kam­pan­ya­yı 80 mil­yon­luk Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti yü­rü­te­mi­yor­sa ora­da bir sa­kat­lık var de­mek­tir.

Er­me­ni­le­rin Do­ğu­’da yap­tı­ğı kat­li­am­lar­la il­gi­li kaç fi­lim yap­tık. Kaç ta­ne ki­tap ya­zıl­dı? Türk­çe ya­zı­lan ki­tap­la­rı kas­tet­mi­yo­rum, ba­tı dil­le­ri­ne çev­ri­len doğ­ru dü­rüst tez­le­ri­mi­zi sa­vu­nan eser yok. Şi­ka­yet­le, ha­ma­set­le dış po­li­ti­ka yap­ma­nın dev­ri geç­miş­tir. Son olay­la­rı bir uya­rı sin­ya­li ola­rak gö­rüp çok cid­di bir en­for­mas­yon ça­lış­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

AB’­ye avı­us­tur­ya­’ya Rus­ya­’ya kız­ma­dan ön­ce ken­di ken­di­mi­ze kız­ma­lı­yız. Bu­ıra­kın dı­şa­rı­yı da­ha ken­di va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir kıs­mı­nı bi­le ik­na ede­me­mi­şiz. Sağ­da sol­da soy­kı­rım var de­me­yi me­de­ni­leş­mek ola­rak gö­ren­ler var. Er­me­ni­le­ri kes­tik, biç­tik di­yin­ce sta­tü de­ğiş­ti­re­cek­le­ri­ni, sı­nıf at­la­ya­cak­la­rı­nı dü­şü­nen­ler var. Han­gi mil­le­tin ço­cuk­la­rı ec­da­dı­na küf­ret­me­yi, ha­ka­ret et­me­yi me­de­ni­leş­mek, ba­tı­lı­laş­mak ola­rak gö­rür. Ken­di­mi­ze an­la­ta­ma­dı­ğı­mız bir şe­yi baş­ka­la­rı­na na­sıl an­la­ta­ca­ğız?

Bir de dü­şün­ce ve fi­kir öz­gür­lü­ğün­den dem vu­ru­lu­yor. İn­sa­nın ken­di ken­di­si­ne ha­ka­ret et­me­si­ni öz­gür­lük ola­rak gör­me­si ne acı? Oy­sa öz­gür­lü­ğün kıb­le­si gi­bi gö­rü­len ül­ke­le­rin ço­ğu soy­kı­rı­mı ka­bul et­me­me­yi mü­ey­yi­de­ye bağ­la­mış ül­ke­ler. Böy­le dü­şün­mez­sen se­ni içe­ri tı­ka­rım an­la­yı­şı­nın ne­re­si öz­gür­lük? Bir ko­nu­da fark­lı dü­şün­me­ni­ze izin ve­ril­mi­yor­sa ora­da öz­gür­lük de yok­tur. Ken­di ken­di­mi­zi pa­ra­la­ma­yı öz­gür­lük sa­nı­yo­ruz. Ba­tı­’nın bur­nu­mu­za ge­çir­di­ği zin­cir­ler­den bir tür­lü kur­tu­la­mı­yo­ruz.

HDP’­nin der­di­ni an­la­mak müm­kün. Bu ül­ke­yi ne ka­dar iti­bar­sız­laş­tı­rır­lar­sa o ka­dar iş­le­ri­nin ko­lay ola­ca­ğı­nı sa­nı­yor­lar. Ha­la yem­len­di­ği top­ra­ğa iha­net eden bu par­ti­nin Tür­ki­ye­li­le­şe­ce­ği­ne ina­nan­lar var. HDP di­ya­ne­ti ka­pa­ta­cak, soy­kı­rı­mı ka­bul ede­cek, te­rö­rü hiç la­net­le­me­ye­cek, Kan­dil­den,İm­ra­lı­dan emir al­ma­ya de­vam ede­cek ama Tür­ki­ye­li­le­şe­cek. Böy­le Tür­ki­ye­li­leş­me ola­bi­lir mi? Ba­zı­la­rı AK par­ti­ye hınç­la­rı yü­zün­den HDP’­nin ka­fa­sı­nın ar­ka­sın­da­ki­le­ri gör­me­ye­cek ka­dar ken­di­ni kör­leş­tir­miş. Her par­ti eleş­ti­ri­le­bi­lir ama as­la ül­ke­yi böl­mek için yo­la çık­mış bir par­ti­ye fe­da edi­le­mez.

Baş­ba­ka­n’ da Cum­hur­baş­ka­nı da Ba­tı­’nın bir bas­kı ara­cı ola­rak kul­lan­dı­ğı  soy­kı­rım id­di­ala­rı­na ge­re­ken ce­va­bı ver­miş­tir. Ama asıl ce­va­bı bi­lim adam­la­rı­nın ver­me­si ge­re­kir. Tür­ki­ye 2 mil­yon­luk Er­me­nis­ta­n’­ın pa­tır­tı­sı kar­şı­sın­da ac­ze düş­me­me­li­dir. Ba­şın­da, Ho­ca­lı kat­li­amı­nın ka­nı bu­lu­nan bi­ri­nin  bu­lun­du­ğu bir ül­ke­nin Tür­ki­ye­’yi je­no­sit­le suç­la­ma­sı­na fır­sat ve­ril­me­me­li­dir. Bu işin esas so­rum­lu­lu­ğu bi­lim in­san­la­rı­na düş­mek­te­dir. Her so­ru­nun ce­va­bı­nı si­ya­set­çi­ler­den bek­le­mek ay­maz­lık­tır. Bu­gün ko­nuş­ma­ya­cak, yaz­ma­ya­cak­sabi­lim in­san­la­rı­mız ne za­man ko­nu­şup ya­za­cak?

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.