19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
  • 9°C Adana
  • 9°C Adıyaman
  • 1°C Afyon
  • 8°C Ağrı
  • 4°C Amasya
  • -1°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 3°C Artvin
  • 7°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 83.154 0.45
 • Altın: 146,708 -0.24
 • Dolar: 3,7984 0.75
 • Euro: 4,0449 0.43

Abdülkadir Geylani islam Mektebi Talimatnamesi

M. Şevket Eygi

Ab­dül­ka­dir Gey­la­ni İs­lam Mek­te­bi İç Ta­li­mat­na­me­si­dir: 

1. Öğ­ren­ci­ler okul­da cep te­le­fo­nu kul­la­na­maz­lar, yan­la­rın­da bu­lun­du­ra­maz­lar. Gü­nün bel­li bir saa­tin­de ai­le­le­riy­le te­le­fon gö­rüş­me­si ya­pa­bi­lir­ler. Oku­la te­le­fon so­kan atı­lır. 

2. Öğ­ren­ci­ler tü­ken­mez ka­lem­ler­le, baş­ka ucuz ve hay­si­yet­siz ka­lem­ler­le ya­za­maz­lar. Mü­rek­kep­li dol­ma ka­lem­le yaz­mak zo­run­da­dır­lar. 

3. Öğ­ren­ci­le­re al­tı ay bo­yun­ca her gün yo­ğun La­tin­ce ve Os­man­lı­ca ka­lig­ra­fi ders­le­ri ve­ri­lir. Ya­zı­la­rı­nı dü­zel­tip es­te­tik ha­le ge­ti­re­me­yen öğ­ren­ci­ler tard olu­nur. 

4. İda­re­ci­le­rin ve öğ­ret­men­le­rin öğ­ren­ci­le­re, öğ­ren­ci­le­rin bir­bir­le­ri­ne hi­tap­la­rı sen şek­lin­de de­ğil siz şek­lin­de­dir. 

5. Ede­bi­yat, ta­rih, fel­se­fe, sos­yo­lo­ji, be­şe­rî coğ­raf­ya öğ­ret­men­le­ri­nin yük­sek li­sans ve dok­to­ra yap­mış ol­ma­la­rı şart­tır. 

6. Öğ­ret­men­le­rin ken­di branş­la­rın­da il­mi eser ya­yın­la­mış ol­ma­la­rı şart­tır. 

7. Okul­da ke­sin­lik­le test im­ti­ha­nı ya­pıl­maz kom­po­zis­yon im­ti­ha­nı ya­pı­lır. 

8. Her öğ­ren­ci ge­le­nek­sel Türk ve İs­lam sa­nat­la­rın­dan bi­ri­ni öğ­re­ne­cek, eser ve ürün ve­re­cek­tir. 

9. Okul­da ke­sin­lik­le kar­ma eği­tim ya­pıl­ma­ya­cak­tır.

10. Okul­da ka­dın öğ­ret­men hiz­met gör­me­ye­cek­tir.

11. Okul mü­dü­rü­nün ulus­la­ra­ra­sı il­mî ki­şi­li­ği ola­cak­tır. 

12. Okul­da ce­bir, geo­met­ri, fi­zik, kim­ya gi­bi ilim­le­re faz­la ağır­lık ve­ril­me­ye­cek; ede­bi, ta­ri­hi, fel­se­fi, sa­nat­la il­gi­li sos­yal kül­tü­re ağır­lık ve­ri­le­cek­tir.

13. Oku­lun bü­tün öğ­ren­ci­le­ri içi­ne ala­cak bü­yük­lük­te ca­mi­i bu­lu­na­cak, va­kit na­maz­la­rı ce­ma­at­le eda olu­na­cak­tır. 

14. İda­re­ci­le­rin, öğ­ren­ci­le­rin hiç bi­ri baş açık na­maz kıl­ma­ya­cak­tır. 

15. Okul ca­mi­in­de, ho­par­lör te­si­sa­tı bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor­sa ci­haz­lar alt­mış beş de­si­be­lin üze­rin­de açıl­ma­ya­cak­tır.

16. Okul­da ce­ma­at, ta­ri­kat, par­ti, fır­ka, hi­zip, meş­reb pro­pa­gan­da­sı ya­pı­la­maz. Ya­pan öğ­ret­men­le­rin işi­ne son ve­ri­lir, öğ­ren­ci ise okul­dan atı­lır. 

17. Okul­da, 19’un­cu asır­da Şeyh Şa­mi­l’­in Kaf­kas­ya­’da yap­tı­ğı gi­bi mü­ca­hid der­viş­ler mü­ri­dizm eği­ti­mi ve­ri­le­cek­tir. 

18. Öğ­ren­ci­ler za­ru­ret ol­ma­dık­ça ben ke­li­me­si­ni kul­lan­ma­ya­cak­lar­dır. 

19. Haf­ta ta­ti­li Per­şem­be gü­nü sa­at 13’te baş­lar, Cu­mar­te­si sa­ba­hı­na ka­dar sü­rer. 

20. Ra­ma­zan ve Kur­ban bay­ram­la­rı,  bir de yıl or­ta­sı ta­ti­lin­den baş­ka ta­til ya­pıl­maz. 

21. Öğ­ren­ci­ler okul için­de is­tan­bu­lin gi­yer­ler.

22. Öğ­ren­ci­le­rin li­se tah­si­li es­na­sın­da kü­çük de ol­sa, ken­di çap­la­rın­da da ol­sa ri­sa­le­ler, ki­tap­çık­lar, al­büm­ler ha­zır­la­ma­la­rı teş­vik edi­lir, bun­lar ya­yın­la­nır.

23. Okul ya­tı­lı­dır, haf­ta içi ders gün­le­rin­de hiç­bir öğ­ren­ci oku­lu terk ede­mez. 

24. İn­gi­liz­ce, Arap­ça, Os­man­lı­ca dı­şın­da, iyi öğ­re­ne­ce­ği her ya­ban­cı dil için öğ­ren­ci­le­re yük­lü ödül­ler ve­ri­lir. 

25. Açı­lı­şın­dan beş se­ne son­ra bu mek­tep dün­ya­nın en va­sıf­lı on ko­le­ji lis­te­sin­de yer alır. 

26. Okul­da kah­ka­ha ile gül­mek, hay­kır­mak, şa­ma­ta yap­mak, bir ta­kım ha­fif­lik­ler ser­gi­le­mek ya­sak­tır. Ya­pan­la­ra ön­ce ih­tar ve­ri­lir, ıs­lah ol­maz­lar­sa okul­dan uzak­laş­tı­rı­lır. 

27. Kâ­fir­le­rin, mü­na­fık­la­rın, Krip­to­la­rın, ya­rı müh­te­di­le­rin, ari­vist­le­rin; oku­lu ve öğ­ren­ci­le­ri boz­ma­la­rı ih­ti­ma­li­ne kar­şı sı­kı ted­bir alı­nır. 

28. Okul­da her sa­bah bir sa­at sa­rık­lı ve cüp­pe­li, ica­zet­li ve eh­li­yet­li ho­ca­lar ta­ra­fın­dan Ku­r’­an din ah­lak ders­le­ri ve­ri­lir.

29. Oku­la, yüz bin­de bir çı­kan sü­per, ze­ki, tah­ta­sı sağ­lam, ah­lak ve ka­rak­te­ri düz­gün genç­ler alı­nır.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.