19 Ocak 2018 Cuma2 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:49Güneş 08:18Öğle 13:21İkindi 15:49Akşam 18:11Yatsı 19:35
  • 8°C Adana
  • 6°C Adıyaman
  • -2°C Afyon
  • -1°C Ağrı
  • 1°C Amasya
  • 0°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • 7°C Artvin
  • 5°C Aydın
  • -2°C Balıkesir
 • BIST: 116.856 0.23
 • Altın: 160,984 -1.23
 • Dolar: 3,7699 -0.96
 • Euro: 4,6154 -0.96

Haram Kazançlar

M. Şevket Eygi

BA­ZI ge­lir­ler, ka­zanç­lar, ti­ca­ret­ler ha­ram­dı­r… Ba­zı­la­rı kö­tü­dü­r… Uğur­suz­du­r…  Rüş­vet ge­li­ri­ne han­gi Müs­lü­man iyi, he­lal, tay­yib di­ye­bi­lir?

Ada­mın ba­ba­dan kal­ma bir da­ire­si var, onu ki­ra­ya ver­miş, ge­lir el­de edi­yor. Bu, he­lal bir rant­tır. La­kin ran­tın ha­ra­mı da var­dır ve za­ma­nı­mız­da çok­tur.

Lüks bir ote­lin sa­hi­bi­dir na­ma­zı­nı kı­lan din­dar bir kim­se­dir. İçin­de iç­ki sa­tı­lı­yor. Bu ote­lin ge­li­ri­ne İs­lam,         Ku­r’­an, Pey­gam­ber (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) ne der?

Ku­mar ge­lir­le­ri, ka­dın sa­tı­şın­dan el­de edi­len ge­lir­ler, uyuş­tu­ru­cu  üre­ti­mi ve ti­ca­re­ti ge­lir­le­ri,  hal­kı do­lan­dı­ra­rak el­de edi­len ge­lir­ler hep kö­tü, ka­ra ge­lir­ler­dir.

İçin­de ya­lan, al­dat­ma bu­lu­nan ge­lir­ler kö­tü­dür.

Ye­şil hol­ding kur­muş, halk­tan pa­ra top­la­mış, hol­ding kı­sa bir sü­re son­ra if­las et­miş. 

İçin­de ri­ba bu­lu­nan ge­lir­ler.

Cu­ma eza­nı okun­duk­tan son­ra ya­pı­lan ti­ca­ret­ten el­de edi­len ka­zanç.

Ze­kât al­ma­ya hak­kı yok. Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at, fı­kıh ze­kât al­ma­sı­na izin ver­mi­yor. Böy­le bir ki­şi ve­ya ku­ru­luş ze­kât top­lar­sa ne olur? Ha­ram mı, he­lal mi?

Lo­kan­ta­sın­da sı­ra­dan, or­ta se­vi­ye­de, için­de kıy­ma bu­lu­nan dö­ner sa­tı­yor. Vit­ri­ni­ne par­ça et­ten ne­fis dö­ner ya­zar­sa hal­kı al­dat­mış olur, ka­zan­cı ha­ram olur.

Mer­di­ven al­tın­da bir­ta­kım tıb­bî bit­ki­ler­den uy­du­ruk bir su yap­mış,  şu ve­ya bu has­ta­lı­ğın ke­sin şi­fa­sı­dır di­ye rek­lam edip yük­sek üc­ret­le­re sa­tı­yor. Ba­zı ca­hil­ler ve saf­lar da ina­nıp alı­yor. Bu­nun ka­zan­cı ha­ram­dır.

Bir ye­re mü­dür, şef, âmir, me­mur ol­muş.  Va­zi­fe­si­ni ak­sa­tı­yor, işe vak­tin­de gel­mi­yor, bu ada­mın al­dı­ğı pa­ra he­lal mi­dir, ha­ram mı?

Dev­let ve be­le­di­ye büt­çe­le­rin­den hor­tum­la­ma ile el­de edi­len ge­lir­ler     ha­ram­dır.

Ni­ce ka­ran­lık, kir­li ko­mis­yon­lar ha­ram­dır.

Va­kıf ara­zi­le­ri­ni, es­ki me­zar­lık­la­rı gayr-i meş­ru şe­kil­de ele ge­çi­re­rek el­de edi­len ge­lir­ler ha­ram­dır.

Bir ka­mu ku­ru­lu­şu­na söz­de me­mur olu­yor ama işe gel­di­ği yok,  her ay ma­aşı­nı cuk­ka alı­yor. Ha­ram­dır.

Pal­dır kül­dür ha­zır­lan­mış şi­şir­me, için­de yan­lış­lar bu­lu­nan söz­de din ki­tap­la­rı sa­ta­rak el­de edi­len pa­ra­la­r…

İs­la­m’­a hiz­met et­mek için top­lan­mış pa­ra­la­rı zim­me­ti­ne ge­çi­ri­yor. Ha­ram üs­tü ha­ram.

İşe baş­lar­ken ma­lı ve ser­ve­ti çok az­dı, bir­kaç se­ne için­de Ka­run gi­bi zen­gin olu­ver­di. Bu zen­gin­li­ğin kay­na­ğı bel­li de­ğil. Sa­kın bu ser­vet ha­ram ol­ma­sın?

İs­lam di­ni ri­ba­yı ya­sak, ti­ca­re­ti he­lal kı­lı­yor ama her ti­ca­re­ti de­ğil.

Seks ti­ca­re­ti­… İç­ki ti­ca­re­ti­… Uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­…  Hal­kı al­da­ta­rak ya­pı­lan ti­ca­re­t…  Sağ­lı­ğa za­rar­lı şey­le­ri bi­le bi­le sat­ma­k… Bun­lar he­lal de­ğil­dir.

Sa­tıl­ma­sı he­lal olan bir şe­yin rek­la­mı­nı genç,  gü­zel, şuh bir ka­rı­nın res­miy­le yap­mak, o ti­ca­re­te bü­yük göl­ge dü­şü­rür.

Ame­li­yat ge­rek­tir­me­yen bir has­ta­yı ame­li­yat ede­rek ka­za­nı­lan pa­ra he­lal ol­maz.

Al­la­h’­ın, Pey­gam­be­rin (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona), Ku­r’­an’­ın, Sün­ne­tin, Şe­ri­atın, fık­hın, İs­lam ah­la­kı­nın emir­le­ri­ni ve tav­si­ye­le­ri­ni din­le­ye­rek meş­ru ve te­miz ti­ca­ret ya­pan, he­lal ka­zanç el­de eden, bu ka­zan­cı­nı di­ne ve ah­la­ka uy­gun şe­kil­de har­ca­yan, ze­kâ­tı­nı dos­doğ­ru şe­kil­de öde­yen, ay­rı­ca ha­yır ha­se­nat ya­pan, Al­lah­’tan kor­kan va­sıf­lı Müs­lü­man­la­ra se­lam ol­sun, he­lal ol­sun!

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.