24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:45Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:54Akşam 18:18Yatsı 19:42
  • 3°C Adana
  • -6°C Adıyaman
  • -6°C Afyon
  • 0°C Ağrı
  • -7°C Amasya
  • -11°C Ankara
  • 4°C Antalya
  • -7°C Artvin
  • 7°C Aydın
  • -2°C Balıkesir
 • BIST: 83.048 -0.02
 • Altın: 146,881 0.24
 • Dolar: 3,7605 -0.81
 • Euro: 4,0391 -0.24

Haram Kazançlar

M. Şevket Eygi

BA­ZI ge­lir­ler, ka­zanç­lar, ti­ca­ret­ler ha­ram­dı­r… Ba­zı­la­rı kö­tü­dü­r… Uğur­suz­du­r…  Rüş­vet ge­li­ri­ne han­gi Müs­lü­man iyi, he­lal, tay­yib di­ye­bi­lir?

Ada­mın ba­ba­dan kal­ma bir da­ire­si var, onu ki­ra­ya ver­miş, ge­lir el­de edi­yor. Bu, he­lal bir rant­tır. La­kin ran­tın ha­ra­mı da var­dır ve za­ma­nı­mız­da çok­tur.

Lüks bir ote­lin sa­hi­bi­dir na­ma­zı­nı kı­lan din­dar bir kim­se­dir. İçin­de iç­ki sa­tı­lı­yor. Bu ote­lin ge­li­ri­ne İs­lam,         Ku­r’­an, Pey­gam­ber (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) ne der?

Ku­mar ge­lir­le­ri, ka­dın sa­tı­şın­dan el­de edi­len ge­lir­ler, uyuş­tu­ru­cu  üre­ti­mi ve ti­ca­re­ti ge­lir­le­ri,  hal­kı do­lan­dı­ra­rak el­de edi­len ge­lir­ler hep kö­tü, ka­ra ge­lir­ler­dir.

İçin­de ya­lan, al­dat­ma bu­lu­nan ge­lir­ler kö­tü­dür.

Ye­şil hol­ding kur­muş, halk­tan pa­ra top­la­mış, hol­ding kı­sa bir sü­re son­ra if­las et­miş. 

İçin­de ri­ba bu­lu­nan ge­lir­ler.

Cu­ma eza­nı okun­duk­tan son­ra ya­pı­lan ti­ca­ret­ten el­de edi­len ka­zanç.

Ze­kât al­ma­ya hak­kı yok. Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at, fı­kıh ze­kât al­ma­sı­na izin ver­mi­yor. Böy­le bir ki­şi ve­ya ku­ru­luş ze­kât top­lar­sa ne olur? Ha­ram mı, he­lal mi?

Lo­kan­ta­sın­da sı­ra­dan, or­ta se­vi­ye­de, için­de kıy­ma bu­lu­nan dö­ner sa­tı­yor. Vit­ri­ni­ne par­ça et­ten ne­fis dö­ner ya­zar­sa hal­kı al­dat­mış olur, ka­zan­cı ha­ram olur.

Mer­di­ven al­tın­da bir­ta­kım tıb­bî bit­ki­ler­den uy­du­ruk bir su yap­mış,  şu ve­ya bu has­ta­lı­ğın ke­sin şi­fa­sı­dır di­ye rek­lam edip yük­sek üc­ret­le­re sa­tı­yor. Ba­zı ca­hil­ler ve saf­lar da ina­nıp alı­yor. Bu­nun ka­zan­cı ha­ram­dır.

Bir ye­re mü­dür, şef, âmir, me­mur ol­muş.  Va­zi­fe­si­ni ak­sa­tı­yor, işe vak­tin­de gel­mi­yor, bu ada­mın al­dı­ğı pa­ra he­lal mi­dir, ha­ram mı?

Dev­let ve be­le­di­ye büt­çe­le­rin­den hor­tum­la­ma ile el­de edi­len ge­lir­ler     ha­ram­dır.

Ni­ce ka­ran­lık, kir­li ko­mis­yon­lar ha­ram­dır.

Va­kıf ara­zi­le­ri­ni, es­ki me­zar­lık­la­rı gayr-i meş­ru şe­kil­de ele ge­çi­re­rek el­de edi­len ge­lir­ler ha­ram­dır.

Bir ka­mu ku­ru­lu­şu­na söz­de me­mur olu­yor ama işe gel­di­ği yok,  her ay ma­aşı­nı cuk­ka alı­yor. Ha­ram­dır.

Pal­dır kül­dür ha­zır­lan­mış şi­şir­me, için­de yan­lış­lar bu­lu­nan söz­de din ki­tap­la­rı sa­ta­rak el­de edi­len pa­ra­la­r…

İs­la­m’­a hiz­met et­mek için top­lan­mış pa­ra­la­rı zim­me­ti­ne ge­çi­ri­yor. Ha­ram üs­tü ha­ram.

İşe baş­lar­ken ma­lı ve ser­ve­ti çok az­dı, bir­kaç se­ne için­de Ka­run gi­bi zen­gin olu­ver­di. Bu zen­gin­li­ğin kay­na­ğı bel­li de­ğil. Sa­kın bu ser­vet ha­ram ol­ma­sın?

İs­lam di­ni ri­ba­yı ya­sak, ti­ca­re­ti he­lal kı­lı­yor ama her ti­ca­re­ti de­ğil.

Seks ti­ca­re­ti­… İç­ki ti­ca­re­ti­… Uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­…  Hal­kı al­da­ta­rak ya­pı­lan ti­ca­re­t…  Sağ­lı­ğa za­rar­lı şey­le­ri bi­le bi­le sat­ma­k… Bun­lar he­lal de­ğil­dir.

Sa­tıl­ma­sı he­lal olan bir şe­yin rek­la­mı­nı genç,  gü­zel, şuh bir ka­rı­nın res­miy­le yap­mak, o ti­ca­re­te bü­yük göl­ge dü­şü­rür.

Ame­li­yat ge­rek­tir­me­yen bir has­ta­yı ame­li­yat ede­rek ka­za­nı­lan pa­ra he­lal ol­maz.

Al­la­h’­ın, Pey­gam­be­rin (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona), Ku­r’­an’­ın, Sün­ne­tin, Şe­ri­atın, fık­hın, İs­lam ah­la­kı­nın emir­le­ri­ni ve tav­si­ye­le­ri­ni din­le­ye­rek meş­ru ve te­miz ti­ca­ret ya­pan, he­lal ka­zanç el­de eden, bu ka­zan­cı­nı di­ne ve ah­la­ka uy­gun şe­kil­de har­ca­yan, ze­kâ­tı­nı dos­doğ­ru şe­kil­de öde­yen, ay­rı­ca ha­yır ha­se­nat ya­pan, Al­lah­’tan kor­kan va­sıf­lı Müs­lü­man­la­ra se­lam ol­sun, he­lal ol­sun!

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.