25 Ekim 2016 Salı24 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:54Güneş 07:20Öğle 12:55İkindi 15:48Akşam 18:18Yatsı 19:38
  • 26°C Adana
  • 21°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 12°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 25°C Antalya
  • 11°C Artvin
  • 19°C Aydın
  • 16°C Balıkesir
 • BIST: 79.913 -0.03
 • Altın: 125,716 0.40
 • Dolar: 3,0821 -0.06
 • Euro: 3,3553 0.02

Frak ve Istanbulin

M. Şevket Eygi

(Aşa­ğı­da­ki sa­tır­lar, ‘Ab­dül­ka­dir Gey­la­nî İs­lam Mek­te­bi­’ baş­lık­lı ya­zı­ma ya­pı­lan ba­zı iti­raz­la­ra ve ten­kit­le­re ce­vap ma­hi­ye­tin­de­dir.) 

İN­TER­NET­TE re­sim­le­ri­ni ara­yı­nız, Eton Ko­le­ji öğ­ren­ci­le­ri­nin okul­da frak­la gez­dik­le­ri­ni gö­re­cek­si­niz. On­lar me­ra­sim kı­ya­fe­tiy­le oku­ya­cak­lar da, bi­zim Hz. Gey­la­ni İs­lam mek­te­bi­miz­de­ki ta­le­be ni­çin, dün­ya­nın en bü­yük mo­da­evin­de gü­nü­mü­ze uyar­lan­mış is­tan­bu­lin kı­ya­fe­ti gi­ye­me­ye­cek? Ha­yal­le­ri­mi­zin ufuk­la­rı­nı ge­niş tu­ta­lı­m…

Bu­gün İs­lam dün­ya­sın­da böy­le bin­ler­ce mü­kem­mel İs­lam Mek­te­bi aça­bi­le­cek pa­ra var ama bi­ri­ni aça­bi­le­cek kül­tür yok.

Böy­le bir İs­lam Mek­te­bi­nin bir­çok özel­lik­le­ri ve üs­tün­lük­le­ri ol­ma­sı ge­re­kir:

Bi­rin­ci­si: Bi­na­sı bir mi­mar­lık ve sa­nat şa­he­se­ri ol­ma­lı­dır. Öy­le güm­rük an­tre­po­su, ha­pis­ha­ne, de­po, mah­ke­me du­va­rı mi­ma­ri­siy­le, la­ik ve Dön­me üs­lu­buy­la böy­le bir hiz­met yü­rü­mez, yü­rü­tü­le­mez.

İkin­ci­si: Ta­le­be­le­ri­nin çok üs­tün ve ka­li­te­li ol­ma­sı ge­re­kir. Ça­ba­la­ma kap­tan ben gi­de­mem zih­ni­yet­li ço­cuk­lar böy­le bir okul­da oku­ya­maz. Baş­lan­gıç­ta bu mek­te­be yüz ta­le­be bul­mak bi­le çok zor ola­cak­tır.

Üçün­cü­sü:  Öğ­ret­men kad­ro­su kur­mak da çok zor­dur. Da­ha ol­maz­sa yurt dı­şın­dan çok ka­li­te­li, çok gü­ven­li, çok va­sıf­lı öğ­ret­men­ler ge­ti­ri­le­cek­tir. Tür­ko­lo­ji bran­şın­da dün­ya­da bü­yük uz­man­lar bu­lun­mak­ta­dır. On­lar, ço­cuk­la­rı­mı­za ni­çin Os­man­lı ede­bi­ya­tı oku­ta­ma­sın?

Dör­dün­cü­sü: Oku­lun en az bir mil­yon, ka­li­te­li ki­tap, fo­toğ­raf, ha­ri­ta, bel­ge ih­ti­va eden (içe­ren) çok zen­gin bir kü­tüp­ha­ne­si ola­cak­tır.

Eto­n’­un yıl­lık üc­re­ti­nin 140 bin li­ra ol­ma­sı­na ge­lin­ce. Bu pa­ra az­dır. İs­lam dün­ya­sın­da akıl ol­sa, pet­rol­den ka­za­nı­lan yüz mil­yar­ca do­lar ile yıl­da 250 bin li­ra har­ca­ya­rak ço­cuk oku­tu­la­bi­lir.

Ben­de­niz za­man za­man böy­le ha­ya­lî se­nar­yo­lar üre­ti­yo­rum.  Mak­sa­dım fi­kir ver­mek­tir.

Yük­sek­lik dev­rin­de En­dü­lü­s’­ün med­re­se­le­ri mek­tep­le­ri Av­ru­pa­’nın en üs­tün okul­la­rıy­dı. Şu an­da is­mi­ni ha­tır­la­ya­ma­dım, Or­ta­çağ pa­pa­la­rın­dan bi­ri En­dü­lü­s’­te­ki med­re­se­ler­den bi­rin­de tah­sil gör­müş­tür. O ta­rih­ler­de ba­zı Av­ru­pa za­de­gâ­nı, oğul­la­rı­nı En­dü­lüs mek­tep­le­rin­de okut­mak için çır­pı­nı­yor­du.

Şah­sî gö­rü­şü­mü be­yan et­me­mi­ze izin ve­ri­niz: Bu­gün­kü res­mî ve özel li­se­le­ri­miz­le kur­tul­ma­mız müm­kün de­ğil­dir. 
İle­ri­de böy­le okul­lar açı­la­ca­ğı ümi­diy­le mü­te­sel­li ol­mak­ta­yım.

***

ZEN­GİN MÜS­LÜ­MAN­LA­RA: İs­ti­dat­lı, ze­ki, ge­le­ce­ği par­lak, ile­ri­de hiz­met ede­bi­le­cek ya­pı­da­ki ço­cuk­la­rı­nı­za al­ter­na­tif li­se eği­ti­mi ver­dirt­mek için ça­lı­şı­nız, plan­lı ve prog­ram­lı ol­mak şar­tıy­la pa­ra har­ca­yı­nız. Har­ca­ya­ca­ğı­nız pa­ra­lar, uz­man­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış dört ba­şı mâ­mur plan ve prog­ram­la­ra gö­re sarf edil­mez­se bo­şa gi­de­cek, he­ba ola­cak­tır.

On­la­ra özel Os­man­lı­ca ders­le­ri al­dır­tı­nı­z… On­lar mü­kem­mel İn­gi­liz­ce ve Arap­ça öğ­ren­sin­ler, bu dil­ler­le ile­ri­de     il­mî ma­ka­le­ler, kül­tür ki­tap­la­rı ya­za­bil­sin­ler.

Ço­cuk­la­rı­nı­za Me­cel­le­’nin ilk yüz mad­de­si­ni (Ka­va­id-i kül­li­ye) öğ­re­te­cek eh­li­yet­li bir ho­ca bu­lu­nuz. Ev­la­dı­nız, bu mad­de­le­ri ez­ber­le­sin. Bu yüz mad­de tek ba­şı­na bir hik­met ha­zi­ne­si­dir.

Ço­cuk­la­rı­nı­za mut­la­ka bir İs­lam sa­na­tı­nı öğ­ret­ti­ri­niz. Hat, tez­hib, eb­ru, ağaç oy­ma, tes­bih ve ta­kı, se­def­kâr­lık, yaz­ma (ku­maş üze­ri­ne tah­ta ka­lıp­lar­la de­sen­ler ba­sıp, on­la­rı bo­ya­ma)  sa­na­tı, ara­ki­ye­ci­lik vs.

On­la­ra yük­sek İs­lam ah­lak ve ka­rak­te­ri­ni ka­zan­dır­mak için kâ­mil üs­tad­lar bu­lu­nuz ve yan­la­rı­na ve­ri­niz.  (Ben­de­niz böy­le bi­ri de­ği­li­m…)

Bu­gün­kü dev­let li­se­le­riy­le, İmam-Ha­tip okul­la­rıy­la, özel okul­lar­la, ce­ma­at mek­tep­le­riy­le bu an­lat­tık­la­rım ol­maz. Ger­çek­çi ol­ma­lı­yız ve ken­di­mi­zi eleş­ti­re­bil­me­li­yiz.

Eği­tim ko­nu­sun­da­ki  (ba­zı­la­rı­na uçuk ge­len) ya­zı­la­rım, tek­lif­le­rim, ça­re ve çö­züm­le­rim do­la­yı­sıy­la ben­de­ni­zi el­bet­te ten­kit ede­bi­lir­si­niz. La­kin ten­kit­le­ri­niz ya­pı­cı ol­sun, ge­rek­çe­li ol­sun, ger­çek­çi ol­sun. Bir de sa­kın kı­rı­cı ol­ma­yı­nız. Ya­şı genç olan­lar­dan tek üs­tün ta­ra­fım, yaş­ça on­lar­dan bü­yük ol­mam­dır. “Yaş­lı­la­rı­mı­za hür­met et­me­yen, genç­le­ri­mi­ze şef­kat bes­le­me­yen biz­den de­ğil­di­r” ha­dîs-i şe­ri­fi­ni göz önün­de tu­ta­rak, ten­kit­ler şid­det­li ol­sa da, hür­met­kâr ve ki­bar bir üs­lup ile ya­zı­nız ve sa­kın ha­ka­ret ve is­tih­za et­me­yi­niz, ala­ya al­ma­yı­nız. Ha­ka­ret ve alay ede­nin ten­kit­le­ri doğ­ru da ol­sa, baş­tan kay­bet­miş olur. İs­lam ki­bar­lık, ne­za­ket, mü­rüv­vet, efen­di­lik, âli­ce­nab­lık di­ni­dir. 

***

BİR HA­TIR­LAT­MA:

Fran­sa Müs­lü­man­la­rı ora­da kırk kü­sur İs­lam mek­te­bi aç­tı­lar ve bun­lar­dan “İbn Si­na-Avi­cen­na Mek­te­bi” kı­sa bir za­man di­li­mi için­de ül­ke­nin bi­rin­ci li­se­si ol­du­… De­mek ki, kül­tür ve gay­ret bir ara­ya ge­lin­ce böy­le hiz­met­ler ya­pı­la­bi­li­yor­mu­ş… Yaz­ma­ya lü­zum yok, böy­le hiz­met­ler sa­nat kıy­me­ti ol­ma­yan ca­mi bi­na­la­rı yap­ma­ya, ho­par­lör­le­ri avaz avaz ba­ğırt­ma­ya, ca­mi av­lu­la­rın­da­ki pa­ra­lı WC WC Men Wo­men hiz­met­le­ri gi­bi ko­lay ve ba­sit de­ğil­dir. Yük­sek ilim, ir­fan, me­de­ni­yet, kül­tür, ge­niş ufuk is­te­r…

İs­lam ilim, ir­fan, edeb, hik­met, ah­lak, fa­zi­let, fü­tüv­vet di­ni­dir. Bun­lar İs­lam mek­tep­le­rin­de öğ­re­ti­le­bi­lir. Bun­lar ol­ma­dan hiç­bir İs­lam top­lu­mu ayak­ta du­ra­maz, yük­se­le­mez, kur­tu­la­maz.

Her câ­mi bir İs­lam mek­te­bi ol­ma­lı­dır.

Her ca­mi­nin ya­nın­da bir İs­lam mek­te­bi bu­lun­ma­lı­dır.

İs­lam mek­tep­le­rin­de Ku­r’­an’­a, Sün­ne­t’­e, Şe­ri­at’­a, İs­lam ah­la­kı­na uy­gun         et­ki­li eği­tim ve­ril­me­li­dir.

Eği­tim et­ki­li ol­maz­sa ama­ca ula­şı­la­maz. Eği­tim mad­de­si­ni, ko­nu­su­nu, me­se­le­si­ni ilk pla­na al­maz ve İs­lam okul­la­rı ve med­re­se­le­ri aç­maz­sak kur­tu­lu­şu­muz çık­maz ayın son çar­şam­ba­sı­na ka­lır.

Şim­di bir­ta­kım adam­lar çı­ka­cak ve Asr-ı Sa­ade­t’­te mek­tep mi var­dı di­ye iti­raz ede­cek­ler­dir. Var­dı var­dı var­dı! Re­su­lul­lah Efen­di­mi­zin (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Mes­cid-i ne­be­vî­le­ri dün­ya­nın en yük­sek, en mü­nev­ver, en fe­yiz­li mek­te­bi idi.  Onun suf­fe­si dün­ya­nın en güç­lü üni­ver­si­te­si idi. Onun ta­le­be­le­ri, As­hab-ı ki­ram (ra­di­yal­la­hu an­hüm ec­ma­in) efen­di­le­ri­miz, o mek­teb-i pür-nûr­dan al­dık­la­rı feyz ile  ka­ra­da yü­rü­ye­rek ve­ya hay­van­la, de­niz­de kü­çük ge­mi­ler­le ni­ce fü­tu­hat yap­mış, âle­me Tev­hid inan­cı­nı yay­mış­tı.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.