24 Ekim 2016 Pazartesi23 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:52Güneş 07:19Öğle 12:55İkindi 15:49Akşam 18:19Yatsı 19:39
  • 24°C Adana
  • 24°C Adıyaman
  • 14°C Afyon
  • 16°C Ağrı
  • 15°C Amasya
  • 14°C Ankara
  • 28°C Antalya
  • 15°C Artvin
  • 21°C Aydın
  • 19°C Balıkesir
 • BIST: 79.559 0.91
 • Altın: 125,096 -0.31
 • Dolar: 3,0747 -0.42
 • Euro: 3,3485 -0.27

Merhum Cennetmekân Sultan Abdülhamid

M. Şevket Eygi

1. SUL­TAN Ab­dül­ha­mi­d’­in taht­tan in­di­ril­me­si İs­lam düş­man­la­rı­nın, Ma­son­la­rın, mü­na­fık­la­rın, Si­yo­nist­le­rin, em­per­ya­list­le­rin, sö­mür­ge­ci­le­rin, mis­yo­ner­le­rin, küf­rün za­fe­ri­dir.

2. Sul­tan Ab­dül­ha­mid ile bir­lik­te ha­ki­kî Hi­la­fet so­na er­miş­tir. On­dan son­ra­ki Ha­li­fe­ler sû­rî ha­li­fe­dir.

3. İt­ti­had ve Te­rak­ki Fır­ka­sı (Par­ti­si) ke­sin­lik­le İs­la­m’­ı tem­sil et­mez.

4. Se­la­ni­k’­ten Sul­ta­nı taht­tan in­dir­me­ye ge­len Ha­re­ket Or­du­su ço­ğun­lu­ğu Ya­hu­di ve Ma­son olan gayr-i mil­lî bir or­duy­du. Ni­te­kim için­de bir de saf kan Se­la­nik Ya­hu­di Lej­yo­nu var­dı.

5. Se­la­ni­k’­te, Hür­ri­yet ilan edi­lin­ce sa­rık­lı bir ho­ca ile bir pa­pa­zın so­kak­ta öpüş­me­si, sa­rık­lı ki­şi için bü­yük bir gaf­let ve şaş­kın­lık­tır.

6. Sul­tan Ab­dül­ha­mid de­vam­lı­lı­ğı, İt­ti­had ve Te­rak­ki ko­puk­lu­ğu ve ârı­za­yı tem­sil eder.

7. Sul­tan Ab­dül­ha­mi­d’­ten son­ra İs­lam dün­ya­sı baş­sız kal­mış­tır.

8. Sul­tan Ab­dül­ha­mid ik­ti­dar­da kal­mış ol­say­dı, Os­man­lı dev­le­ti bi­rin­ci dün­ya sa­va­şı­na gir­mez ve ba­zı ka­yıp­la­ra uğ­ra­sa bi­le 1918-22’de ol­du­ğu gi­bi tas­fi­ye edil­mez­di.

9. Sul­tan Ab­dül­ha­mid ik­ti­dar­da kal­say­dı, Ru­me­li­’nin ya­rı­sı Tür­ki­ye­’de ka­lır­dı.

10. En kö­tü ih­ti­mal­le Mu­sul, Ha­lep, Su­ri­ye­’nin Türk­men böl­ge­le­ri sı­nır­la­rı­mız için­de ka­lır­dı.

11. Ege De­ni­zi­’n­de­ki ada­la­rın ya­rı­sı biz­de olur­du.

12. 1918’e ka­dar dev­le­tin ve ül­ke­nin bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­ya­cak tek da­hi li­der Sul­tan Ab­dül­ha­mid idi.

13. En­ver­ler Ta­lat­lar Ce­mal pa­şa­lar ve di­ğer İt­ti­had­çı şü­re­kâ; si­ya­set, ha­mi­yet ve ki­ya­set ba­ka­mın­dan Sul­tan Ab­dül­ha­mi­d’­in tır­na­ğı ola­maz­lar.

14. Sul­tan Ab­dül­ha­mid bi­’l-irs ve­’l-is­tih­kak Pa­di­şah ve Ha­li­fe idi.

15. 1945’te Ja­pon­ya­’yı Hi­ro Hi­to tem­sil et­ti­ği gi­bi, o da Tür­ki­ye­’yi tem­sil edi­yor­du.

16. Sul­tan Ab­dül­ha­mi­d’­in ha­ta­la­rı ola­bi­lir ama onun ha­ta­la­rı, İt­ti­haç­çı­la­rın ve Jön Türk­le­rin se­vap gi­bi gös­te­ri­len hı­ya­net ve ci­na­yet­le­rin­den üs­tün­dür.

17. Sul­tan Ab­dül­ha­mid Ehl-i Sün­net iti­ka­dı­na, na­ma­zın ika­me­si­ne, ka­dın ve kız­la­rın te­set­tü­rü­ne, mem­le­ke­tin te­rak­ki­si­ne ve ima­rı­na bü­yük önem ver­miş­tir. Me­di­ne­’ye şö­men­dö­fer-tren hat­tı yap­tırt­mış­tır.

18. Sul­tan Ab­dül­ha­mid za­ma­nın­da, baş­ta Ga­la­ta­sa­ray Sul­ta­ni­si  (li­se­si) ol­mak üze­re bü­tün okul­lar­da ve li­se­ler­de­ki Müs­lü­man öğ­ren­ci­le­rin beş va­kit na­ma­zı ce­ma­at­le kıl­ma­la­rı mec­bu­rî idi. Yi­ne bü­tün kış­la­lar­da, as­ke­rî bir­lik­ler­de ce­ma­at­le na­maz kı­lı­nır­dı.

19. Sul­tan Ab­dül­ha­mid za­ma­nın­da ga­ze­te­ler ah­lak­sız, müs­teh­cen, re­zil ya­yın­lar ya­pa­maz­dı.

20. Sul­tan, okul­lar­da kar­ma eği­ti­me izin ver­mez­di, bü­lu­ğa er­miş er­kek ve kız­lar için ay­rı mek­tep­ler var­dı.

21. Sul­tan Ab­dül­ha­mid beş va­kit na­maz kı­lan, üç ta­ri­ka­ta men­sup din­dar bir dev­let rei­siy­di.

22. Sul­tan Ab­dül­ha­mid re­ji­mi de­vam et­sey­di, Ana­do­lu Rum­la­rı­nın ve Er­me­ni­le­ri­nin var­lı­ğı de­vam eder­di. Teh­cir ve mü­ba­de­le fa­ci­ala­rı ya­şan­maz­dı.

23. Yir­min­ci as­rın ilk ya­rı­sın­da­ki bü­tün önem­li ki­şi­ler Sul­tan Ab­dül­ha­mid ma­ari­fi ta­ra­fın­dan ye­tiş­ti­ril­miş­tir.

24. Sul­tan Ab­dül­ha­mi­d’­in me­zi­yet­le­ri ve hiz­met­le­ri bir ke­fe­ye ko­nul­sa, öbür ke­fe­ye ha­ta­la­rı ko­nul­sa, bi­rin­ci ke­fe ağır ba­sar.

25. Gü­nü­müz­de, Tür­ki­ye­’nin şu hal-i pe­ri­şa­nı kar­şı­sın­da hiç­bir Müs­lü­ma­nın Sul­tan Ab­dül­ha­mid aleyh­ta­rı ol­ma­ya hak­kı yok­tur.

26. Sul­tan Ab­dül­ha­mid si­ya­se­ti de­vam et­sey­di, Fi­lis­ti­n’­de Si­yo­nist dev­let ku­ru­la­maz­dı.

27. Sul­tan Ab­dül­ha­mid si­ya­se­ti de­vam et­sey­di, Tür­ki­ye Or­ta­do­ğu­’nun Ja­pon­ya’sı olur­du.

Her in­san gi­bi onun da ha­ta­la­rı ol­muş­tur ama se­vap­la­rı ha­ta­la­rın­dan üs­tün­dür.

Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.