20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
  • 9°C Adana
  • 3°C Adıyaman
  • 0°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • 0°C Amasya
  • 1°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 0°C Artvin
  • 7°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,894 -0.92
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Harcanmaya Aday Müslüman Gençlere

M. Şevket Eygi

Ak­lı ba­şın­da, te­miz vic­dan­lı, ol­duk­ça ah­lak­lı; it­lik, ser­se­ri­lik, adi­lik yap­ma­yan Müs­lü­man gen­ce ha­ya­tî bir so­ru yö­nel­ti­yo­rum:     Ken­di­ni ye­tiş­tir­mek ko­nu­sun­da iyi ve doğ­ru bir yol­da mı­sın, yok­sa plan­sız, prog­ram­sız, şaş­kın va­zi­yet­te mi­sin?

İnanç­lı, din­dar, te­miz bir genç ol­du­ğun için yu­ka­rı­da­ki pa­rag­raf­ta zik­ret­ti­ğim iki şık­ta da sa­na iyi de­rim, ke­sin­lik­le kö­tü­le­mem. La­kin iki şık ara­sın­da bü­yük bir uçu­rum ol­du­ğu­nu da ka­bul et­mek ge­re­kir. 

So­ru­la­rım de­vam ede­cek: 

1. Ya nor­mal li­se­de ya­hut İmam Ha­tip li­se­sin­de ve­ya bir mes­lek li­se­sin­de oku­yor­sun­dur. Aca­ba doğ­ru dü­rüst li­se tah­si­li ve kül­tü­rü el­de ede­bi­li­yor mu­sun? İn­gil­te­re­’nin, Ka­na­da­’nın, Fran­sa ve Al­man­ya­’nın, İs­viç­re­’nin, Avus­tur­ya­’nın, İs­ve­ç’­in, Ja­pon­ya­’nın, Tay­va­n’­ın li­se­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi güç­lü bir ana­dil, onun ya­nın­da iki ya­ban­cı dil, ede­bi­yat, ta­rih, fel­se­fe(psi­ko­lo­ji, man­tık, ah­lak, me­ta­fi­zik, es­te­tik), ik­ti­sa­di ve be­şe­ri coğ­raf­ya, sa­nat ta­ri­hi kül­tü­rü edi­ne­bi­li­yor mu­sun?

2. Li­se­ler bil­gi ve kül­tü­rün ya­nın­da ah­lak ve ka­rak­ter ka­zan­dı­ran ku­rum­lar­dır. Sen oku­du­ğun okul­da İs­la­m’­a, ül­ke­nin mil­li kim­lik ve kül­tü­rü­ne uy­gun güç­lü bir ah­lak ve ka­rak­ter ter­bi­ye­si ala­bi­li­yor mu­sun? 

3. Bir ta­kım de­rin güç­ler bu­luğ ça­ğı­nı geç­miş er­kek ve kız öğ­ren­ci­le­ri bir­lik­te kar­ma eği­tim­le okut­mak­ta bü­yük ıs­rar gös­te­ri­yor­lar. Bu ise eği­ti­me, okul­da­ki ah­la­ka za­rar ve­ri­yor. İs­lam di­ni ve ah­la­kı er­gen­lik ya­şı­na gel­miş kız ve er­kek ço­cuk­la­rın bir­lik­te oku­tul­ma­sı­nı ka­bul et­mi­yor, doğ­ru olan da bu­dur. Dün­ya­nın en güç­lü li­se­si, İn­gil­te­re­’nin Eton Ko­le­ji­’n­de(Ku­ru­lu­şu 1440) kız öğ­ren­ci yok. Biz­de bir ta­kım Ke­ma­list­ler, ate­ist­ler, Dön­me­ler bu ko­nu­da ni­çin ıs­rar edi­yor­lar? 

4. 1928’de Tür­ki­ye­’de bü­yük bir ko­puk­luk ol­du. Fa­şist re­jim al­fa­be ko­nu­sun­da bü­yük bir de­ği­şim, deh­şet­li bir dev­rim yap­tı, ağır bir ya­sak koy­du. Türk­çe 1000 yıl­dan uzun bir müd­det zar­fın­da İs­lam-Ku­r’­an al­fa­be­siy­le ya­zıl­mış­tı, bu­na ya­sak ge­ti­ril­di. La­tin-Frenk harf­le­ri mec­bur kı­lın­dı. O ta­rih­te oku­muş olan her­kes Os­man­lı­ca bi­li­yor­du. Ara­dan 82 se­ne geç­ti. O ne­sil­ler ve­fat et­ti­ler, ye­ni ne­sil­ler 1000 yıl­lık ya­zı­yı bil­mi­yor­lar. Sen, mil­li kim­lik ve kül­tü­re bağ­lı bir Müs­lü­man ola­rak bu du­ru­mu nor­mal gö­rü­yor mu­sun? Dev­let, kor­kunç ko­puk­lu­ğu te­la­fi et­mek için Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı va­sı­ta­sıy­la Os­man­lı­ca kurs­la­rı aç­tı. On­la­ra kay­do­lup mil­li ve İs­la­mi ya­zı­mı­zı öğ­ren­din mi, yok­sa ba­na ne mi di­yor­sun? 

Kı­sa­ca baş­ka so­ru­la­rım da var: Ken­di­ni ye­tiş­tir­mek, va­sıf­lı bir in­san ol­mak is­ti­yor mu­sun? Bu ko­nu­da bir plan ve prog­ra­mın var mı? Ken­di­ni ye­tiş­tir­mez­sen har­ca­na­ca­ğı­nın far­kın­da mı­sın? Dok­tor ve­ya mü­hen­dis ola­cak­sın di­ye­lim. Ke­mal=ol­gun­luk ve va­sıf ol­ma­dık­tan son­ra dok­tor­lu­ğun ve mü­hen­dis­li­ğin bir kıy­me­ti ol­ma­ya­ca­ğı­nın far­kın­da mı­sın?  

Müs­lü­man genç­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­le­ri ko­nu­sun­da şim­di­ye ka­dar hay­li ya­zı ka­le­me al­dım. Ar­zu eder­sen bun­la­rı in­ter­net­te bu­lur oku­ya­bi­lir­sin. Se­lam ve hür­met­le­rim­le­…

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.