27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
 • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 04:00Güneş 05:48Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:34Yatsı 22:14
  • 26°C Adana
  • 24°C Adıyaman
  • 17°C Afyon
  • 15°C Ağrı
  • 19°C Amasya
  • 18°C Ankara
  • 27°C Antalya
  • 19°C Artvin
  • 20°C Aydın
  • 20°C Balıkesir
 • BIST: 107.206 0.15
 • Altın: 143,369 -0.11
 • Dolar: 3,5533 -0.29
 • Euro: 4,1312 -0.52

Tek Milletiz...

Selçuk Özdağ

Ba­zı şey­le­ri sık sık tek­rar ede­rek bi­zi alış­tır­mak is­ti­yor­lar. Özerk­lik,kan­ton,fe­de­ras­yon bun­lar­dan ba­zı­la­rı. Bir şe­yin zi­hin­sel kar­şı­lı­ğı yok­sa top­lum­sal kar­şı­lı­ğı da ol­maz. Onun için usul usul top­lu­mu ba­zı kav­ram­la­ra aşi­na ha­le ge­ti­ri­yor­lar.

Alış­tır­ma fas­lı sa­de­ce kav­ram­lar­dan iba­ret de­ğil. Çö­züm sü­re­cin­den be­ri hep Gü­ney­do­ğu git­ti-gi­di­yor söz­le­ri ku­lak­la­ra fı­sıl­da­nı­yor. Ön­ce Gü­ney­do­ğu­’yu ka­fa­mız­dan sil­mek son­ra­da ko­par­mak is­ti­yor­lar. Bu pro­pa­gan­da­ya alet olan­lar ara­sın­da mil­li­yet­çi­yim di­yen in­san­lar da var. İn­san di­yor­sam sö­zün ge­li­şi  ay­dın­lar­dan,en­te­lek­tü­el­ler­den söz edi­yo­rum.

Oy­sa her­kes şu ba­sit pro­pa­gan­da ka­ide­si­ni bi­lir. Söz ço­ğu za­man si­lah­tan da­ha te­sir­li­dir. Bö­lün­me, par­ça­lan­ma lü­ga­ti­ni­ze gir­me­den ha­ya­tı­nı­za gir­mez. Her şey söz­le baş­lar ar­dın­dan ame­li­ye­si ge­lir. Onun için ba­zı kav­ram­lar lü­ga­ti­niz­de ol­ma­ya­cak. Si­zi alış­tır­mak is­te­dik­le­ri hiç­bir şe­yi ko­nuş­ma­ya­cak­sı­nız.

Ne de­mek va­ta­nın şu par­ça­sı gi­di­yor? Tür­ki­ye bir muz Cum­hu­ri­ye­ti mi? Hiç­bir mil­let bu va­tan  coğ­raf­ya­sın­da  top­ra­ğın­da otu­ran in­san­lar ka­dar  va­tan şu­uru­na sa­hip de­ğil­dir. Biz va­tan kay­bet­me­nin ne ol­du­ğu­nu Bal­kan­la­r’­da, Kaf­kas­ya­’da, Ara­bis­ta­n’­da, Af­ri­ka­’da  ver­di­ği­miz ka­yıp­lar­la öğ­ren­dik. Mil­yon­la­rı­mı­zı Os­man­lı­’yı çar çur eden haç­lı ar­tık­la­rı­na kap­tır­dık. Bos­na­’dan Ana­do­lu­’ya ka­dar bü­tün dağ­lar de­re­ler İs­lam­la­rın Türk­le­rin ka­nıy­la su­lan­dı. Şe­hit bir mil­let ol­duk. Aç­lı­ğı,se­fa­le­ti, yok­lu­ğu, va­tan­sız­lı­ğı ya­şar­ken an­la­dık. Onun için bu ül­ke­nin tek bir ta­şı bi­le pa­zar­lık ko­nu­su edi­le­mez. Bu­nu ko­nu­şa­bi­le­cek bir si­ya­set­çi de yok­tur. Çün­kü va­tan mil­le­tin­dir o ver­me­den kim­se bir şey ala­maz.
Da­ha ya­şa­na­bi­lir da­ha in­san­cıl da­ha eşit­lik­çi bir Tür­ki­ye için atı­lan adım­lar kim­se­yi ce­sa­ret­len­dir­me­me­li. Dü­zen­le­me­ler bi­ri­le­ri­ne bir va­tan sun­mak için de­ğil bu va­ta­nı her­kes için ya­şa­nı­lır kı­la­bil­mek için­dir. Si­ya­se­tin gö­re­vi ayır­mak,böl­mek,par­ça­la­mak de­ğil bü­tün­leş­tir­mek­tir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti her güç­lü­ğü ye­ne­cek, her küs­tah­lı­ğı ce­za­lan­dı­ra­cak gü­ce de ka­rar­lı­lı­ğa da sa­hip­tir.

Bu coğ­raf­ya­da şu ve­ya bu et­nik gu­ru­ba ait bir top­rak par­ça­sı yok­tur; her­ke­se he­pi­mi­ze ait olan bir va­tan var­dır. Bu ha­ki­ka­ti kim­se ak­lın­dan çı­kar­ma­ma­lı­dır. An­cak ül­ke­yi bü­tün­leş­tir­mek sa­de­ce si­ya­set­çi­le­rin gö­re­vi de­ğil­dir. Va­tan her­ke­sin na­mu­su ise her­ke­sin üze­rin­de tit­re­me­si  ge­re­kir. Ül­ke­yi böl­mek için akıl­la­rın­ca fır­sat kol­la­yan da­ha doğ­ru­su kon­jük­tör kol­la­yan­la­ra ge­re­ken der­si ver­me­yen bir mil­let ken­di var­lı­ğı­na,bir­li­ği­ne kö­tü­lük et­miş olur. Bö­le­ni,par­ça­la­ma­ya ça­lı­şa­nı ce­za­lan­dır­ma­yan bir top­lum ken­di ken­di­ni ce­za­lan­dır­mış olur.

Umut­suz­luk kor­kak­la­rın tem­bel­le­rin işi­dir. Bu va­tan üze­rin­de hiç kim­se kö­tü  emel­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bil­me im­ka­nı bu­la­ma­ya­cak­tır. Türk Kürt ve­ya baş­ka­la­rı bu coğ­raf­ya­da ya­şa­yan her­kes kar­deş ve bir mil­let­tir. Di­ni bir ola­nın mil­le­ti de bir­dir. Kıb­le­si bir ola­nın mil­le­ti de bir­dir. Ay­rı­yız di­ye­nin baş­ka bir he­sa­bı var de­mek­tir. Bu oyu­nu boz­mak he­pi­mi­zin öde­vi­dir. 7 Ha­zi­ran  bö­lü­cü,ay­rış­tı­rı­cı si­ya­se­te dur de­mek için bir fır­sat­tır. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.