29 Mart 2017 Çarşamba1 Recep 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Ey îmân edenler! Allâh’tan ittikâ edin ve sâdıklarla berâber olun!” (Tevbe, 119)
 • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk’a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:18Güneş 06:46Öğle 13:16İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
  • 21°C Adana
  • 15°C Adıyaman
  • 12°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • 18°C Amasya
  • 15°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 19°C Aydın
  • 18°C Balıkesir
 • BIST: 89.270 -1.01
 • Altın: 147,050 -0.13
 • Dolar: 3,6543 0.18
 • Euro: 3,9297 -0.55

Kurtuluş ve Islah Kapısı Şeriata Uygun Tasavvuftur

M. Şevket Eygi

Tür­ki­ye­’nin İs­la­mi ba­kım­dan kur­tu­lu­şu ko­nu­sun­da bir­çok ka­pı­lar ya ka­pan­mış­tır ya­hut şu an­da eri­şil­mez ve ula­şıl­maz du­rum­da­dır. Hal­kın ıs­la­hı ko­nu­sun­da ben­de­niz tek ça­re­yi şe­ri­ata uy­gun ta­sav­vuf­ta ve ta­ri­kat­lar­da gör­mek­te­yim. Açık ve se­çik ol­ma­sı için mad­de­ler ha­lin­de ya­zı­yo­rum: 

1. Ha­len ka­nu­nen ka­pa­lı ve ya­sak olan ta­ri­kat­la­ra, bir ta­kım şart­lar al­tın­da tam bir hür­ri­yet ve­ri­le­cek­tir. 

2. Ta­ri­kat­la­rın hep­si Şe­ri­at’­a ve ehl-i sün­net İs­lam­lı­ğı­na uy­gun ve bağ­lı ola­cak­tır. 

3. Her ta­ri­ka­tın ba­şın­da eh­li­yet­li, li­ya­kat­li, ica­zet­li, mut­ta­ki, fa­kih ger­çek bir şeyh bu­lu­na­cak­tır. 

4. Ta­ri­kat şey­hi­nin şe­r’­î ilim­ler­de ica­ze­ti ola­cak, ta­ba­kât-ı fu­ka­ha­nın en az fet­va ma­ka­mın­da bu­lu­na­cak­tır. 

5. Tek­ke, der­gâh ve za­vi­ye­ler­de ezan oku­nup na­maz kı­lı­na­cak­tır.

6. Bü­tün ta­ri­kat­lar ve ta­sav­vu­fi fa­ali­yet­ler Mec­lis-i Me­şa­yih de­ni­len ku­ru­mu ta­ra­fın­dan sı­kı şe­kil­de de­net­le­ne­cek­tir. 

7. Bu Mec­lis-i Me­şa­yi­hin, Ke­ma­list dev­le­te bağ­lı Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğıy­la hiç­bir il­gi­si ve or­ga­nik ba­ğı ol­ma­ya­cak­tır.

8. Bir ör­nek ver­mek ge­re­kir­se Mec­lisi Me­şa­yih ve ta­ri­kat­lar mer­hum bü­yük Şeyh Gü­müş­ha­ne­vî Ah­med Zi­ya­üd­din haz­ret­le­ri­nin ah­la­kıy­la ah­lak­lı, Şe­ri­ata sım­sı­kı bağ­lı, son de­re­ce mut­ta­ki, fa­zi­let­li, abid, za­hid ola­cak­tır. 

9. Şe­ri­at­sız, na­maz­sız, ehl-i sün­net­siz, ka­dın er­kek ka­rı­şık dö­nen söz­de Mev­le­vi­le­re izin ve­ril­me­ye­cek­tir. Şe­ri­ata uyan, Hz. Mev­la­na­’nın yo­lun­dan gi­den, onun ah­la­kıy­la ah­lak­lı bu­lu­nan ger­çek Mev­le­vi­le­re izin ve­ri­le­cek­tir. 

10. Hiç bir ta­ri­kat ti­ca­ret ya­pa­ma­ya­cak, hol­ding­le­şe­me­ye­cek, mak­buz­la top­la­nan kü­çük ai­dat­lar dı­şın­da men­sup­la­rı­nı yo­la­ma­ya­cak­tır. 

11. Bü­tün ta­ri­kat­ler bil­gi­li, uya­nık, şu­ur­lu, ah­lak­lı, fa­zi­let­li, doğ­ru ve dü­rüst, kâ­mil ve sa­lih Müs­lü­man­lar ye­tiş­tir­mek için bi­rer mek­teb-i ilm ü ir­fan u edeb ola­rak fa­ali­yet gös­te­re­cek­tir. 

12. Mec­lis-i Me­şa­yih ve ta­ri­kat­lar ehli sün­net aka­idi­ni yay­ma­ya ça­lı­şa­cak­tır. 

13. Hem men­sup­la­rı­na hem Müs­lü­man­la­ra na­ma­zı em­re­de­cek­ler­dir. 

14. Üm­met bir­li­ği­ni ku­ra­cak­lar­dır. 

15. Bu üm­me­tin ba­şı­na ra­şid, adil, kâ­mil, muk­te­dir, iş­le­ri is­ti­şa­re ile gö­ren yük­sek bir za­tı İmam ve­ya Ha­li­fe ola­rak se­çe­cek­ler­dir. 

16. Ta­ri­kat­la­ra men­sup mu­hib ve der­viş­ler, ta­ri­kat di­sip­li­ni ile şeyh­le­rin gü­zel emir­le­ri­ne, ko­ru­yu­cu uya­rı ve ya­sak­la­rı­na ria­yet ede­cek­ler­dir. Ta­ri­kat men­su­bu ol­ma­yan ak­lı ba­şın­da Müs­lü­man­lar da, akıl­la­rı­nın ve vic­dan­la­rı­nın se­si­ni din­le­ye­rek bun­la­ra uya­cak­lar­dır. 

Top­lum çok bo­zul­du­… Müs­lü­man­lar ba­şı­boş kal­dı­… Müs­lü­man hal­kı uya­ran he­men he­men kal­ma­dı­… So­mut bir ör­nek ve­re­yim: Mü­ba­rek Ra­ma­zan yak­la­şı­yor ve hiç­bir cid­di ha­zır­lık yo­k… İçin­de bin ay­dan da­ha ha­yır­lı Ka­dir ge­ce­si olan mü­ba­rek bir aya Müs­lü­man­la­rın ha­rıl ha­rıl ça­lı­şa­rak, çok kap­sam­lı bir plan ve prog­ram ile cid­dî şe­kil­de ha­zır­lan­ma­la­rı ge­rek­mez mi? İs­la­mi ke­sim­de öy­le bir ka­os, anar­şi, fet­ret, har­cü­merc var ki, bin­de bir in­sa­na bi­le laf an­lat­mak müm­kün de­ğil. Her­kes bil­di­ği­ni oku­yor. Di­ni ko­nu­lar ti­ca­ri­leş­ti­ril­miş, her şey pa­ra­ya en­deks­li ha­le ge­ti­ril­mi­ş… En kut­sal ve ul­vi ke­li­me­ler, kav­ram­lar, de­ğer­ler, ku­rum­lar ma­ga­zin­leş­ti­ril­mi­ş… Hal­kın bü­yük kıs­mı, bi­lin­me­si farz-ı  ‘ayn olan il­mi­hal bil­gi­le­ri­ni doğ­ru dü­rüst bil­mi­yo­r… Cid­di­ye­tin ye­ri­ni ge­ve­ze­lik, zev­zek­lik, ve­rim­siz çe­kiş­me­ler, te­piş­me­ler al­mı­ş… Ce­ma­at-İk­ti­dar sa­va­şı ül­ke­nin te­mel­le­ri­ni sar­sa­cak, dev­le­ti yı­ka­cak ha­le gel­mi­ş… Sa­bah na­maz­la­rın­da (bir­kaç is­tis­na dı­şın­da) ca­mi­ler boş, din­dar ge­çi­nen genç­le­ri ca­mi­ler­de gö­re­mi­yor­su­nu­z… Fit­ne fe­sat, ni­fak şi­kak, ca­hi­la­ne mü­ba­re­ze­ler, ve­rim­siz tar­tış­ma­lar al­mış yü­rü­müş. Bi­len­ler bil­me­yen­le­ri uyar­mı­yor, bil­me­yen­ler ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şır­mış.

Ya­zı­mın ba­şın­da­ki tek­lif ha­ya­ta ge­çi­ri­lir mi ge­çi­ril­mez mi bir şey söy­le­mem, la­kin Müs­lü­man­la­ra bir ça­re ve çö­züm sun­dum. Oku­mak zah­me­tin­de bu­lu­nup dü­şü­nen­ler olur­sa mem­nun olu­rum.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.