27 Ekim 2016 Perşembe26 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
 • "Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır ve herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır." ( Buhârî, " Bed'ül-Vahy", 1)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:56Güneş 07:22Öğle 12:55İkindi 15:46Akşam 18:15Yatsı 19:35
  • 26°C Adana
  • 18°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 14°C Ağrı
  • 9°C Amasya
  • 9°C Ankara
  • 23°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 16°C Aydın
  • 15°C Balıkesir
 • BIST: 79.431 0.04
 • Altın: 126,432 0.73
 • Dolar: 3,0980 0.37
 • Euro: 3,3824 0.44

Öyle Bir Türkiye Yok

Saliha Sultan

in­san ya­şa­dık­ça ne­ler gö­rü­yor. Za­man Al­la­h’­ın yer­yü­zün­de ku­ru­lu mah­ke­me­si. Da­ha dün Ah­met Ka­ya için “şe­ref­si­z” man­şe­ti atan­lar, bu­gün ay­nı say­fa­lar­da Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­a cil­ve ya­pı­yor. “Düş­ma­nı­mın düş­ma­nı dos­tum­du­r”; bu­gün­ler­de sık­lık­la gör­dü­ğü­müz man­za­ra bu. Ha gay­ret!

Şim­di bun­dan on yıl ev­vel Kürt­çe bir şar­kı okun­ma­sı ih­ti­ma­li­ne ta­ham­mül ede­me­yen zih­ni­ye­tin bu­gün so­kak­lar­da Kürt­çe şar­kı­la­rı öz­gür­ce söy­le­yen Kürt­le­ri ar­tık in­san ye­ri­ne koy­du­ğu­na ina­na­cak mı­yız? Yok­sa Kürt­le­ri “he­nüz yüz­de do­kuz fa­lan­lar, na­sıl­sa vak­ti ge­lin­ce te­pe­le­ri­ne ko­lay­ca bi­ne­ri­z” di­ye mi gö­rü­yor ol­ma­sın­lar? Öy­le ya; Mı­sı­r’­da idam ka­ra­rı ve­ri­len dev­rik li­der Mur­si için at­tık­la­rı “Yüz­de 52 oy al­dı, idam ka­ra­rı ver­di­le­r” man­şe­tin­de­ki sub­li­mi­nal me­sa­jı ço­cuk­lar bi­le an­la­dı. Düş­ma­nı­mın düş­ma­nı­nı bi­raz yağ­la­rım, son­ra işi­me ba­ka­rım. Şark kur­naz­la­rı.

2003 se­çim­le­rin­de man­şet­le­ri kap­la­yan ve mil­yon­la­rın ka­tıl­dı­ğı­nı id­di­a et­tik­le­ri Cum­hu­ri­yet Mi­ting­le­ri sı­ra­sın­da, la­ik ma­gan­da­la­rın an­la­ya­ca­ğı dil­den “vız ge­lir, tı­rıs gi­de­r” baş­lık­lı bir ya­zı yaz­mış­tım. Ge­zi ve 17 Ara­lı­k’­ta da ay­nı cüm­le­yi sık­lık­la kul­lan­dım. Bu­gün çö­züm sü­re­ci­nin ka­tet­ti­ği me­sa­fe­yi hi­çe sa­yıp, Kürt mil­li­yet­çi­li­ği­ni te­tik­le­me­ye ça­lı­şan­lar için tek­rar edi­yo­rum: Vız ge­lir, tı­rıs gi­der. Ak­lı olan; son bir­kaç yıl­dır Di­yar­ba­kı­r’­da Mı­sır, Su­ri­ye, Fi­lis­tin ve Pey­gam­ber Efen­di­miz için top­la­nan muh­te­şem ka­la­ba­lık­la­ra ba­kıp esas mev­zu­yu an­lar. Ken­di akıl­la­rı var­sa ta­bi­i…

Kim­se bu ül­ke­de ar­tık kan ak­ma­sı­nı is­te­mi­yor. “Be­nim gi­bi dü­şün­me­ye­ne zu­lü­m” fet­va­sı ve­ren la­ik ma­gan­da­la­rın mia­dı dol­du. On­la­rı Ev­re­n’­le bir­lik­te top­ra­ğa göm­dük. Unut­ma­ya­lım: ce­na­ze­si­ne üç beş ki­şi ka­tıl­dı. Otur­duk­la­rı kol­tuk­lar­da “bu­gün ne man­şet at­sam da, mü­ze­lik üç beş la­ik ma­gan­da­mı­zı mem­nun et­se­m” di­ye dü­şü­nen­ler bi­raz da hal­kın se­si­ne ku­lak ver­se ya. İş­le­ri­ne gel­mez.

Ol­sun. Tür­ki­ye Müs­lü­man ül­ke­si ol­du­ğu ka­dar, ha­yal­pe­rest­ler ül­ke­si­dir de. Ha­yal­pe­rest­ler “kur­tar­ma­yı­” ha­yal eder, Müs­lü­man­lar kur­ta­rır. Ha­yal­pe­rest­ler ge­ce gün­düz ek­ran­lar­da ko­nu­şur, Müs­lü­man­lar bis­mil­lah çe­kip, ya­par. Böy­le de­ğil mi? Son 92 yı­la ba­ka­lım. Kim ne yap­mış? Ha­yal­pe­rest­le­rin ic­ra­at­la­rı or­ta­da. Ne za­man ki otur­duk­la­rı kol­tuk­lar­dan kalk­mış­lar; bü­tün fi­dan­la­rı­mı­zı ke­sip da­ra­ğa­cı kur­muş­lar. Bu­gün fır­sa­tı­nı bul­sa­lar, da­ha ge­çen­ler­de     di­bin­de otu­rup “öz­gür­lü­k” na­ra­la­rı at­tık­la­rı Ge­zi Par­kı­’n­da­ki ağaç­la­rı ke­sip da­ra­ğa­cı ya­pa­cak­la­rı­na hiç şüp­he­miz yok. “Tak­si­m’­de sal­lan­dır­ma­k” de­yi­mi­ni en çok kul­la­nan­la­ra bir ba­ka­lım.

Bir de ola­na ba­ka­lım. Sek­sen yıl bo­yun­ca man­şet man­şet “düş­ma­n” ilan edi­len “ir­ti­ca­cı­la­r” 12 yıl­lık ik­ti­dar­lı­ğı dö­ne­min­de bir ta­ne da­ra­ğa­cı kur­ma­dı. 80 yıl­dır so­kak­lar­da kan ak­tı­ğın­da ay­nı man­şet­ler­de se­vinç na­ra­la­rı atıl­dı­ğı­nı gö­ren Kürt­ler­den şim­di ne bek­li­yor­lar aca­ba? Ah, si­zi gi­di ha­yal­pe­rest­ler. Az kal­dı. Da­ra­ğa­cı ha­yal­le­ri­ni­zi kur­ma­ya, kan­lı me­saj­lar ver­me­ye de­vam edin. Ha­yal­le­ri­niz bü­tü­nüy­le öl­dü­ğü gün or­ta­da ka­lan ce­na­ze­nin me­ra­si­mi­ni yap­mak aca­ba ki­me dü­şe­cek? Ney­se. Dert de­ği­l… Onu da biz ya­pa­rız. Gök­ten ne yağ­dı da yer ka­bul et­me­di san­ki­…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.