21 Ocak 2018 Pazar4 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:21İkindi 15:51Akşam 18:14Yatsı 19:37
  • 9°C Adana
  • 3°C Adıyaman
  • 0°C Afyon
  • -6°C Ağrı
  • 1°C Amasya
  • -1°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • 7°C Artvin
  • 13°C Aydın
  • 13°C Balıkesir
 • BIST: 115.147 -1.46
 • Altın: 163,118 1.34
 • Dolar: 3,8058 0.95
 • Euro: 4,6547 0.85

Imamlar, Parayla Namaz Kıldırma Memurları Değildir

M. Şevket Eygi

SO­RU: Sta­tü ve gös­te­riş ola­rak bir ki­şi­ye bir öğün ye­mek 300 li­ra, dört ki­şi gi­der­ler­se 1200 li­ra,         bu­nun hük­mü ne­dir? CE­VAP: İs­raf ve be­yin­siz­lik­tir.

SO­RU: 80 bin li­ra­lık bir oto­mo­bil ih­ti­ya­cı­nı gö­re­cek iken sta­tü ve gös­te­riş için 180 bin li­ra­lık lüks oto­mo­bil alan na­sıl bir kim­se­dir? CE­VAP: İs­raf et­mek­te­dir, be­yin­siz­lik yap­mak­ta­dır. 

SO­RU: Sta­tü ve gös­te­riş ol­sun di­ye çu­val­la pa­ra har­ca­yıp 7 yıl­dız­lı sü­per lüks bir otel­de kal­ma­nın hük­mü ne­dir? CE­VAP: İs­raf­tır, be­yin­siz­lik­tir.

SO­RU: De­vam­lı ola­rak doy­duk­tan son­ra ye­mek ye­me­nin hük­mü ne­dir? CE­VAP: İs­raf ve be­yin­siz­lik­tir. 

SO­RU: Had­di­za­tın­da kö­tü olan bir sis­te­me ve dü­ze­ne iyi­dir ya­hut es­ki­si­ne nis­pet­le da­ha iyi­dir de­me­nin hük­mü ne­dir? CE­VAP: Bu sis­tem ve dü­zen Ku­r’­an’­a, Sün­ne­t’­e, Şe­ri­at’­a ay­kı­rı bir kü­für dü­ze­ni ve sis­te­mi ise ona iyi­dir ve ya da­ha iyi­dir de­mek kü­für olur. 

SO­RU: Sa­bah na­ma­zı­na kalk­ma­ya­nın hük­mü ne­dir? CE­VAP: De­vam­lı ola­rak sa­bah na­ma­zı­nı kıl­ma­yan fâ­sık ve fâ­cir­dir. 

SO­RU: Sa­bah na­ma­zı­na kal­kı­yor ama şe­r’­î bir öz­rü ol­ma­dı­ğı hal­de ca­mi­ye git­mi­yor, evin­de mün­fe­ri­den kı­lı­yor. Bu­nun hük­mü ne­dir? CE­VAP: Şe­r’­î bir öz­rü yok­sa ce­ma­ate ka­tıl­ma­sı ge­re­kir. Özür­süz ola­rak ce­ma­ati terk eden gü­nah­kâr olur. 

SO­RU: Ke­sin bir ha­ra­ma he­lal­dir di­ye­ne ne la­zım ge­lir? CE­VAP: Mür­ted olur, tec­did-i iman ve ni­kâh ey­le­me­si la­zım ge­lir. 

SO­RU: An­ne ba­ba na­maz kı­lı­yor, bu­lu­ğa er­miş ço­cuk­la­rı­na kıl­dır­mı­yor, bu­nun hük­mü ne­dir? 
CE­VAP: On­lar ga­fil ve gü­nah­kâr­dır­lar. Ço­cuk­la­rı­na na­ma­zı em­ret­me­le­ri, na­ma­zı sev­dir­me­le­ri, on­la­ra na­maz kıl­dır­ma­la­rı as­li va­zi­fe­le­rin­den­dir. Bu va­zi­fe­yi ye­ri­ne ge­tir­mez­ler­se ga­fil ve gü­nah­kâr olur­lar.

SO­RU: İs­lam ve Ku­r’­an ya­zı­sıy­la Türk­çe oku­ma­yı öğ­ren­me­ye­nin hük­mü ne­dir? CE­VAP: Ca­hil kal­mak­ta di­re­nen bir Müs­lü­ma­n’­dır, Al­lah ken­di­si­ne akıl, fi­kir, iz’ an na­sip bu­yur­sun. İs­la­m’­da oku­ma yaz­ma çok önem­li­dir. Ec­da­dı­mız İs­lam ve Ku­r’­an al­fa­be­si­ni bin yıl­dan faz­la kul­lan­mış­tır. Bu ya­zıy­la Türk­çe oku­ma bil­me­yen ha­fı­za­sız ka­lır. 

SO­RU: Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­’nın bi­rin­ci te­mel ana va­zi­fe­si ne­dir? CE­VAP: Müs­lü­man hal­kı ay­dın­lat­mak, bil­gi­len­dir­mek, uyar­mak, ten­vir et­mek, şu­ur­lan­dır­mak, ıs­lah et­mek­tir. Ken­di­si­ne ve­ri­len mu­az­zam büt­çe ile bu hiz­met­le­ri yap­maz­sa bü­yük ve­bal al­tın­da ka­lır. Hal­kı uyan­dır­mak için ilk ya­pı­la­cak iş, için­de­ki bü­tün bil­gi­ler ehl-i sün­ne­te uy­gun, doğ­ru ve sa­hih ma­lu­mat ı hâ­vi olan te­mel bir İs­lam il­mi­ha­li, İs­lam ta­li­mat­na­me­si, İs­lam ah­la­kı ki­ta­bı ha­zır­la­mak bu­nu bir mil­yon adet ba­sıp, ta­ne­si bir li­ra­dan hal­ka da­ğıt­mak, ca­mi­ler­de bu ki­ta­bı ders ola­rak okut­mak­tır.

SO­RU: Ca­mi­i imam­lı­ğı ma­aş ve üc­ret­le na­maz kıl­dır­ma me­mur­lu­ğu mu­dur? CE­VAP: İmam­lık ke­sin­lik­le böy­le bir me­mur­luk de­ğil­dir. İmam­lı­ğı bu ha­le dü­şü­ren­ler Üm­met-i Mu­ham­me­d’­e çok bü­yük bir kö­tü­lük et­miş­ler­dir. İki ya­ka­la­rı bir ara­ya gel­me­sin. İmam, ca­mi çev­re­sin­de­ki Müs­lü­man­la­rı çe­kip çe­vi­ren, on­la­ra reh­ber­lik eden, halk eği­ti­mi ya­pan, ço­cuk­la­ra Ku­r’­anı ve İs­la­m’­ı öğ­re­ten, ih­las­lı, doğ­ru ve dü­rüst, ica­zet­li, yük­sek ah­lak ve ka­rak­ter­li ön­der de­mek­tir.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.