19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
  • 17°C Adana
  • 13°C Adıyaman
  • 6°C Afyon
  • 8°C Ağrı
  • 7°C Amasya
  • 1°C Ankara
  • 15°C Antalya
  • 4°C Artvin
  • 10°C Aydın
  • 7°C Balıkesir
 • BIST: 82.352 -0.52
 • Altın: 148,034 0.66
 • Dolar: 3,8356 1.74
 • Euro: 4,0738 1.15

Türkiye’nin Kalkınmasının On İki Ana Maddesi

M. Şevket Eygi

HİT­LER Al­man­ya­’ya bin yıl­lık  çok par­lak bir ge­le­cek va­at et­miş­ti. Va­adi­nin ba­lo­nu on yıl son­ra, 1945’te  fe­ci şe­kil­de pat­la­mış, ül­ke­si ve dev­le­ti ye­rin di­bi­ne geç­miş­ti.

Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ği­nin iyi ve par­lak ol­ma­sı için ne­ler ge­rek­mek­te­dir, ne­ler ya­pıl­ma­lı­dır? Bun­la­rı sa­ya­ca­ğım:

Bi­rin­ci­si: ADA­LE­T’­tir.  Mil­lî kim­li­ği­mi­ze, kül­tü­rü­mü­ze, ya­pı­mı­za uy­gun ada­let ol­maz­sa ge­le­cek ka­ran­lık­tır, fe­la­ket­tir. Bu­gün­kü hu­kuk sis­te­mi­miz­le ayak­ta dur­ma­mız çok zor­dur. Me­de­nî Ka­nu­nu­muz ai­le­yi, Ce­za Ka­nu­nu­muz top­lu­mu yık­mak­ta­dır.  Genç ne­sil­ler ada­let kül­tü­rü­ne, duy­gu­su­na sa­hip ola­rak ye­tiş­ti­ril­mi­yor. Ada­let ol­ma­dan dev­let sağ­lık­lı bir şe­kil­de ya­şa­ya­maz.. İl­le de ada­let il­le de ada­let.

İkin­ci­si:  Tür­ki­ye­’nin BİL­GE­Lİ­ĞE (hik­met) çok bü­yük ih­ti­ya­cı var­dır. Bir ül­ke­ye bil­ge­lik ha­kim de­ğil­se, zen­gin­lik ve mad­dî güç bir işe ya­ra­maz, ak­si­ne za­rar ve­rir. Bil­ge­lik ada­let­ten de, hür­ri­yet­ten de ön­ce ge­lir. 
 

Üçün­cü­sü: Yük­sel­me­miz, mil­lî kim­li­ğe, mil­lî kül­tü­re, ta­ri­hî de­vam­lı­lı­ğa uy­gun çok güç­lü  bir EĞİ­TİM sis­te­miy­le müm­kün­dür. Eği­tim sis­te­mi bo­zuk­sa, va­sıf­lı Tür­ki­ye­li­ler ye­tiş­ti­re­mi­yor­sa,  sa­de­ce mad­dî imar ve zen­gin­lik­le kur­tu­la­ma­yız. Hal­kın eği­ti­mi iyi de­ğil­se, mad­dî zen­gin­lik az­gın­lı­ğa, çıl­gın­lı­ğa, be­yin­siz­li­ğe yol açar. Bu­gün­kü va­sıf­sız, hat­tâ müf­lis res­mî ide­olo­ji eği­ti­miy­le yük­se­liş ol­maz, ba­tış olur.

Dör­dün­cü­sü:  Kal­kın­ma, kur­tu­luş, iler­le­me, yü­cel­me AH­LAK ve FA­Zİ­LE­T’­le  olur. Ah­lak ve fa­zi­let yok­sa,  yü­cel­me ve zen­gin­leş­me ba­lo­nu bir ye­re  ka­dar yük­se­lir ve son­ra pat­lar.  Sis­tem ve­ya dü­zen de­ni­len şey, ah­la­ka fa­zi­le­te uy­gun de­ğil­se, bun­la­ra ria­yet et­mi­yor­sa, onun ge­tir­di­ği kal­kın­ma ve zen­gin­lik al­da­tı­cı­dır.

Be­şin­ci­si:  En ge­niş şek­liy­le DİN HÜR­Rİ­YE­Tİ­’dir. Tür­ki­ye Müs­lü­man bir ül­ke­dir, hal­kı­nın ezi­ci ço­ğun­lu­ğu  (şöy­le ve­ya böy­le) Müs­lü­man­dır. Bu mem­le­ket­te İs­la­m’­a kar­şı ka­nun­lar­la, sis­tem­ler­le, dü­zen­ler­le ka­lı­cı kal­kın­ma ol­maz. Dev­le­tin mut­la­ka en  ge­niş şek­liy­le din, inanç, iba­det, di­ne uy­gun bir ha­yat  tar­zı hür­ri­ye­ti ver­me­si ge­re­kir. Din dev­let uyuş­maz­lı­ğı de­vam et­ti­ği müd­det­çe Tür­ki­ye  sağ­lık­lı ve den­ge­li şe­kil­de kal­kı­na­maz. Din ile dev­let ba­rı­şık ol­ma­lı­dır. Din dev­le­te de­ğil, dev­let di­ne hiz­met et­me­li­dir. Din sö­mü­rü­sü ön­len­me­li­dir. 

Al­tın­cı­sı: İÇ BA­RIŞ ve sos­yal mu­ta­ba­kat­tır. Ül­ke­de­ki bü­tün meş­ru çe­şit­li­lik­ler ara­sın­da, bir­lik­te ba­rış için­de ya­şa­ma mu­ka­ve­le­si im­za­lan­ma­lı­dır. Bu ol­maz­sa ge­mi  gü­nün bi­rin­de ba­tar.

Ye­din­ci­si: Hiç­bir ül­ke is­raf eko­no­mi­siy­le  ila­ni­ha­ye kal­kı­na­maz, yük­se­le­mez. İs­raf, tem­bel­lik, ra­hat, aşı­rı tü­ke­tim, aşı­rı kon­for, lüks eko­no­mi­si mut­la­ka fren­len­me­li­dir. İs­raf ve ra­hat­lık ta­rih­te ni­ce im­pa­ra­tor­luk­la­rı yık­mış­tır, bi­zi de böy­le gi­der­se yı­ka­cak­tır.

Se­ki­zin­ci­si: Sİ­YA­SE­T’­in TE­MİZ ol­ma­sı. Si­ya­se­tin ala­bil­di­ği­ne kir­len­di­ği, ari­vist­le­rin yük­sel­di­ği, mak­ya­ve­list pren­sip­le­rin  ge­çer­li ol­du­ğu bir sis­tem ül­ke­yi ayak­ta tu­ta­maz.  Si­ya­se­te, ida­re­ye te­miz­lik, ada­let, hak­ka­ni­yet, eh­li­yet, doğ­ru­luk ve dü­rüst­lük, ruh soy­lu­lu­ğu ha­kim ol­ma­lı­dır.

Do­ku­zun­cu­su: Tür­ki­ye­’nin bi­rin­ci gü­cü olan MED­YA  ıs­lah edil­me­den, ah­lak­lı va­tan­se­ver âdil hik­met­li va­sıf­lı ha­le ge­ti­ril­me­den ül­ke­nin, dev­le­tin, hal­kın ge­le­ce­ği par­lak ol­maz.

Onun­cu­su: İm­pa­ra­tor­lu­ğun mi­ra­sı ola­rak Tür­ki­ye­’de yet­miş kü­sur et­nik kö­ken, alt-kim­lik bu­lun­mak­ta­dır. Bir de, bir mil­yon ka­dar KRİP­TO YA­HU­Dİ  ve bir mil­yon da Krip­to Hı­ris­ti­yan bu­lun­mak­ta­dır. Bu son iki giz­li azın­lık­la an­laş­ma­dan, uz­laş­ma­dan de­vam­lı, sağ­lık­lı, den­ge­li kal­kın­ma ola­maz. Bu an­laş­ma, uz­laş­ma, ba­rış na­sıl sağ­la­na­cak­tır? Tür­ki­ye­’nin böy­le bir işi ba­şa­ra­cak bir Le­e Ku­an  Ye­w’­i  (Sin­ga­pur) var mı­dır?

On bi­rin­ci­si: DİN SÖ­MÜ­RÜ­SÜ ke­sin ve ra­di­kal şe­kil­de ön­len­me­den Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ği par­lak ol­maz. Bir ül­ke ki, onun va­ro­lu­şu, te­mel kim­li­ği İs­lam­dır ve ora­da İs­lam mın­cık­lan­mak­ta­dır, sağ­lık­lı bir kal­kın­ma­dan bah­se­di­le­bi­lir mi?

On İkin­ci­si:  Tür­ki­ye be­de­vi­lik kül­tü­rüy­le uzun müd­det ayak­ta du­ra­maz.  Ken­di ME­DE­Nİ­YE­Tİ­MİZ­LE me­de­nî ol­mak ve­ya ol­ma­mak bi­zim için bir ölüm ka­lım me­se­le­si­dir.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.