21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
  • 13°C Adana
  • 7°C Adıyaman
  • 1°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • 1°C Amasya
  • -1°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 10°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,530 -1.16
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Yıldırım Telgraf Almanız Sizin İçin İntihar Olur

M. Şevket Eygi

Muh­te­rem Se­ma­hat­li Efen­di­m…  Se­lam ve ih­ti­ram­dan son­ra:  Had­dim  de­ğil ama si­ze ke­sin­lik­le al­ma­ma­nı­zı, ka­bul et­me­me­ni­zi tav­si­ye edi­yo­rum. Al­ma­nız, ka­bul et­me­niz si­zin için in­ti­har olur. Tem­sil et­ti­ği­niz ma­ka­mı ve  ken­di­ni­zi dü­şü­ne­rek bu işi yap­ma­yı­nız. Al­la­h’­ın il­mi, ira­de­si, ka­de­ri, kud­re­ti bü­tün alem­le­ri, si­zi bi­zi he­pi­mi­zi ku­şat­mış­tır. Al­lah müs­rif­le­ri sev­mez.  İs­raf ha­ram­dır, nehy edil­miş­tir.  İba­dul­la­hın hu­ku­ku­nu çiğ­ne­me­yi­niz.  Bey­tül­mal-i müs­li­mî­nin is­ra­fı­na yol açan her şey­den uzak dur­ma­nız­da  ya­rar var­dır.  Te­va­zu fa­zi­let­tir, is­raf ve teb­zir na­kî­se ve gü­nah­tır.  Ku­r’­anın, Sün­ne­tin, Şe­ri­atın, ah­lak-ı İs­la­mi­ye­nin, hik­me­tin, vic­da­nı­nı­zın se­si­ni din­le­yi­niz. Sil­le-i Ho­da sa­da ne­da­red / An­geh ki ze­ned de­va ne­da­re­d… Fa­ki­rin cü­r’­etin i ba­ğış­la­yı­nız efen­dim.

***

İH­LÂS bir SIR­DIR 

AMEL­LER ni­yet­le­re gö­re­dir.  Al­lah için  edil­me­yen, Al­la­h’­ın  rı­za­sı­nı ka­zan­ma­ya yö­ne­lik bu­lun­ma­yan iba­det­ler ka­bul edil­mez.  Ha­yır ha­se­nat, sa­da­ka­da da  ih­las ol­ma­lı­dır. İh­las­sız amel­ler sa­lih de­ğil­dir. Şu­nu unut­ma ki, ih­las  ke­sir  ve ka­tı­şık ka­bul et­mez, mut­la­ka yüz­de yüz, bin­de bin ola­cak­tır. Yüz­de 99 ih­las­lı­dır sö­zü man­tık­sız­lık­tır.  Yüz­de 99 ih­las­lı ki­şi ih­las­sız de­mek­tir.

Na­maz Al­lah için kı­lı­na­cak, oruç Al­lah için tu­tu­la­cak, ze­kat Al­lah için ve­ri­le­cek­tir.

Sa­da­ka ve­rir­ken, yar­dım eder­ken bu­nu giz­li yap­mak ge­re­kir. Sağ eli­nin ver­di­ği­ni sol elin bil­me­ye­cek­tir. Ak­si tak­dir­de ih­las ze­de­le­nir, sa­kat­la­nır. Ze­ka­tı açık­ta ve­re­bi­lir­sin, sa­da­ka­yı  baş­ka­la­rı­na gös­te­re­rek ve­re­mez­sin.

Ge­ce na­ma­zı­na kal­kan­la­rın ya­pa­ca­ğı ilk iş, ışık­la­rı yak­ma­dan ön­ce per­de­le­ri iyi­ce ka­pat­mak­tır.

Halk ken­di­si  için ne alim adam­mış de­sin­ler di­ye ilim öğ­re­nen ve öğ­re­ten, il­me hiz­met eder gö­rü­nen ki­şi ih­las­lı de­ğil­dir.

Mü­ca­hid­ler iki­ye ay­rı­lır: İh­las­lı mü­ca­hid, ih­las­sız  sah­te mü­ca­hid.

İman, İs­lam, Ku­r’­an hiz­met­kar­la­rı da iki­ye ay­rı­lır: İh­las­lı olan­lar, ih­la­sı ol­ma­yan, hiz­met­le­ri zen­gin­leş­mek için ya­pan sah­te­kar­lar.

Ben­lik ih­la­sa za­rar ve­rir.

İh­las­lı hiz­met­kar re­ka­bet yap­maz mü­sa­ba­ka ya­par, hiz­met­te ya­rı­şır.

Bir Müs­lü­man ta­ri­ka­ta gir­miş ama ih­las ne­dir bil­mi­yor, ih­las­lı de­ğil. 

Onun ta­ri­kat­lı ol­ma­sı ism­den ve resm­den iba­ret­tir.

İh­las eği­ti­mi ve ter­bi­ye­si na­sıl alı­nır, ve­ri­lir? Bu­nun için  eh­li­yet­li ve ica­zet­li  reh­ber ve mür­şid la­zım­dır. 

Seç­men­le­re ve­ya müş­te­ri­le­re şi­rin gö­rün­mek için ya­pı­lan iba­det­ler boş­tur, bir işe ya­ra­maz.

Kur­naz de­li­kan­lı din­dar bir zen­gi­nin kı­zı­nı al­mak is­ti­yor, müs­tak­bel ka­yın­pe­de­ri­nin ya­nın­da  ken­di­ni ona be­ğen­dir­mek  ni­ye­tiy­le  na­maz kı­lı­yor. Mü­na­fık­tır o.

Ra­ma­zan­da be­le­di­ye­nin if­tar ça­dı­rı­nın ka­pı­sın­da “Bu ak­şam­ki if­ta­rı Ha­cı Zen­gin Za­de Zen­gin bey ve­ri­yor” lev­ha­sı ih­la­sa ay­kı­rı­dır.

Nef­si,  em­mâ­re de­re­ke­sin­de olan ki­şi­nin ih­las­lı ol­ma­sı pek zor­dur.      

Haf­ta­da bir gün ta­ti­li var, o gün na­maz kıl­mı­yor, böy­le ada­mın ar­ka­sın­da na­maz kı­lın­maz.

İh­las bil­gi­si ve kül­tü­rü al­mak için eh­li­yet­li bir reh­ber ve mür­şid bu­la­cak. Bir se­ne on­dan ih­las ders­le­ri ala­cak, son­ra im­ti­han edi­le­cek, ih­las­lı ola­bil­diy­se ken­di­si­ne ica­zet ve­ri­le­ce­k…

İh­las­lı ki­şi ben ih­las­lı­yım di­ye söy­le­yip dur­maz. Ben ih­las­lı­yım de­mek ih­la­sa ay­kı­rı­dır.

Ki­şi ken­di ba­şı­na ih­las­lı ola­maz. Ha­dîs-i kud­sî­de, Hak Tea­la, Re­su­lü­nün (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) di­lin­den  şöy­le bu­yu­ru­yor: “İh­las Be­nim sır­la­rım­dan bir sır­dır, onu sev­di­ğim ku­lu­mun kal­bi­ne ko­ya­rı­m…”

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.