16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:46Akşam 18:08Yatsı 19:32
  • 10°C Adana
  • 7°C Adıyaman
  • 5°C Afyon
  • -7°C Ağrı
  • 5°C Amasya
  • 2°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 4°C Artvin
  • 7°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 114.418 2.01
 • Altın: 163,008 -0.43
 • Dolar: 3,8030 0.17
 • Euro: 4,6507 -0.18

1864 Büyük Çerkez Sürgünü

M. Şevket Eygi

1864 bü­yük Çer­kez sür­gü­nüy­le il­gi­li ta­ri­hî fo­toğ­raf­la­ra (Tİ­ME­TÜRK si­te­sin­de) bak­tım. Bu fa­ci­a sa­de­ce Çer­kez­le­ri il­gi­len­dir­mez, bü­tün Müs­lü­man­la­rı il­gi­len­di­rir. Keş­ke,  kü­çük fa­kat çok çar­pı­cı ve et­ki­le­yi­ci bir bro­şür çı­kar­tıl­sa ve bu bü­yük sür­gün fa­ci­ası bü­yük kit­le­le­re an­la­tı­la­bil­se. Gü­nün bi­rin­de,  Bir­le­şik Kaf­kas­ya Fe­de­ral İs­lam Cum­hu­ri­ye­ti ku­ru­la­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Çer­kez­le­rin bir kıs­mı­nın ken­di ana­yurt­la­rı­na dö­nüp ora­da hür ve hay­si­yet­li bir ha­yat sü­re­cek­le­ri­ni ümid edi­yo­rum.

Bir­le­şik Kaf­kas­ya Fe­de­ral İs­lam Cum­hu­ri­ye­ti, Müs­lü­man Tür­ki­ye ile çok sı­kı bağ­lar ve iş­bir­li­ği ya­pa­cak­tır. Vi­ze­siz gi­di­lip ge­li­ne­cek­tir. Da­ha son­ra, bir­ta­kım ka­yıt­la­ra ve şart­la­ra ria­yet edil­mek şar­tıy­la kim­lik kar­tıy­la­…

Kaf­kas­ya Müs­lü­man­la­rı­nın, kur­tul­mak ve yü­cel­mek için mut­la­ka bir­leş­me­le­ri şart­tır. Bu bir­leş­me an­cak İs­lam bay­ra­ğı al­tın­da olur.

Kaf­kas­ya­’nın kur­tu­lu­şu İmam Şa­mil haz­ret­le­ri­nin zih­ni­ye­ti, ah­la­kı,  ci­ha­dı ve me­to­du ile olur. O, bü­tün Müs­lü­man­lar için gü­zel bir ör­nek ol­muş­tur. İki ka­nat­la uçar­dı. Bi­ri Şe­ri­at, bi­ri ta­ri­kat. Nak­şî ve Ka­di­rî ta­ri­kat­la­rı­nı  or­du ha­li­ne ge­tir­miş, mü­ri­dizm ha­re­ke­ti­ni baş­lat­mış­tır. 19’un­cu mi­la­dî as­rın Hz. Öme­r’­idir. As­rın gav­sı Ha­lid-i Bağ­da­dî haz­ret­le­rin­den hi­la­fet ve ica­zet al­mış­tır. İh­la­sın ve is­la­mî fa­zi­let ve me­zi­yet­le­rin tim­sa­li­dir. Tas­hih-i iti­ka­da ve beş va­kit na­ma­zın ika­me­si­ne çok dik­kat eder­di. Bir ke­re­sin­de ya­ra­lan­mış,  uzun müd­det ko­ma­da kal­mış­tı, şuu­ru ye­ri­ne ge­lin­ce ilk sö­zü, “Na­maz vak­ti geç­ti mi?” ol­muş­tu. Onun bü­yük­lü­ğü kar­şı­sın­da düş­man­la­rı bi­le say­gıy­la eğil­miş­tir.

Kaf­kas­ya­lı Müs­lü­man­la­rın ara­sı­na, Şâ­mil ru­hu­nu kö­relt­mek is­te­yen bir­ta­kım giz­li Ya­hu­di­ler  sız­mış­tır. Bun­lar dış­tan Müs­lü­man gö­rü­nü­yor ama iç­le­ri, asıl kim­lik­le­ri Ya­hu­di­lik­tir. Bun­la­ra çok dik­kat edil­me­li, tu­zak­la­rı­na dü­şül­me­me­li­dir.
Baş­ta Çer­kez­ler ol­mak üze­re     bü­tün Müs­lü­man Kaf­kas­ya­lı­la­rı bu sü­tun­dan hür­met­le se­lamlı­yo­rum. İs­lam Bir­li­ği­’nin ku­rul­ma­sın­da, Hi­la­fe­t’­in ih­ya­sın­da, Müs­lü­man­la­rın Üm­met ça­tı­sı al­tın­da teş­ki­lat­lan­ma­sın­da on­la­ra bü­yük va­zi­fe­ler dü­şü­yor.

Çer­kez­ler için en bü­yük teh­li­ke, İs­la­m’­dan ko­pup dün­ye­vi­leş­mek, se­kü­ler­leş­mek­tir.

Ya­kın ta­ri­hi­miz­de Çer­kez asıl­lı bü­yük ule­ma, me­şa­yih, ri­cal-ı dev­let ye­tiş­miş­tir. Bun­lar­dan bi­ri Düz­ce­li Mu­ham­med Zâ­hid el-Kev­se­rî­’dir.  Şey­hü­lis­lam Mus­ta­fa Sab­ri Efen­di­’nin  Ders Ve­kil­li­ği­ni yap­mış­tır. 1922’de Tür­ki­ye­’den hic­ret et­miş, Mı­sı­r’­da ölün­ce­ye ka­dar Ehl-i Sün­net  İs­lam­lı­ğı­nı sa­vu­nan  kıy­met­li eser­ler ya­yın­lan­mış­tır. Ona yir­min­ci mi­la­dî as­rın İmam Ga­za­lî­’si di­yen­ler ol­muş­tur.

İman­lı, âlim, ârif, Hak­ka hiz­met­kar, ah­lak­lı, fa­zi­let­li Çer­kez­le­re mu­hab­be­tim çok­tur. Ve­fat et­miş olan­la­rı­nı rah­met­le anı­yor, ha­yat­ta bu­lu­nan­la­ra tev­fi­kat-ı ila­hiy­ye, ha­yır­lı ba­şa­rı­lar ve hiz­met­ler di­li­yo­rum.

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.