21 Ocak 2017 Cumartesi22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
  • 8°C Adana
  • 2°C Adıyaman
  • 0°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • -1°C Amasya
  • 1°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 0°C Artvin
  • 5°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,627 -1.10
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Gözleri Dönmüşler

M. Şevket Eygi

HE­LA­LİN­DEN ti­ca­ret ya­pı­yor, ha­ra­ma bu­laş­mı­yor, ze­ka­tı­nı dos­doğ­ru ve­ri­yor, ay­rı­ca sa­da­ka ve­ri­yor, ha­yır ha­se­nat ya­pı­yor, zen­gin­li­ği ken­di­si­ni az­dır­mı­yor,  di­nî va­zi­fe­le­ri­ni, baş­ta beş va­kit na­maz ol­mak üze­re ti­tiz­lik­le ve dik­kat­le ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­r…  Ta­bi­î ki, göz­le­ri dön­müş de­di­ğim adam­lar için­de de­ğil­dir yu­ka­rı­da an­lat­tı­ğım ki­şi.
Ben­de­niz, di­ni ima­nı pa­ra olan men­de­bur, mu­si­bet ve al­çak kim­se­ler­den bah­se­di­yo­rum. 

Bun­la­rın göz­le­ri­ne ya­kın­dan ba­kı­nız, göz­be­bek­le­rin­de al­tın ren­gi şey­ta­nî şe­ra­re­ler uçuş­tu­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Kalp­le­ri­ni din­le­yi­niz pa­ra pa­ra li­ra li­ra do­lar eu­ro di­ye atar.

Bir mil­yar ka­zan­sa­lar göz­le­ri yi­ne doy­maz, ikin­ci mil­ya­rı is­ter­ler.

Pa­ra, mad­de, zen­gin­lik için her hal­tı yer­ler, her gü­na­hı iş­ler­ler. Ku­dur­muş gi­bi­dir on­lar.

Bun­la­rın Müs­lü­man ge­çi­nen­le­ri var­dır. Gırt­lak­la­rı­na ka­dar ri­ba­ya bat­mış­lar­dır.

Şe­ri­atın bâ­tıl de­di­ği alım­la­ra sa­tım­la­ra bu­la­şır­lar.        

Bun­la­rın, es­ki ka­dim me­zar­lık­lar üze­ri­ne ce­hen­ne­mî bi­na­lar di­ken­le­ri gö­rül­müş­tür.

Evet bun­lar gö­zü dön­müş­ler­dir. On­la­rın pa­ra­ya, ma­la, zen­gin­li­ğe olan şeh­vet­le­ri cin­sel şeh­vet­ten yüz kat faz­la­dır.

Si­ya­set sa­ha­sın­da, si­ya­set yo­luy­la din ü dev­le­te, Üm­me­te hiz­met et­mek is­te­yen­ler var­dır. On­lar ya­lan söy­le­mez­ler, if­ti­ra et­mez­ler, ah­la­ka ya­kış­ma­yan iş­le­ri yok­tur. Ha­ram ye­mez­ler. Na­mus­la­rıy­la, şe­ref­le­riy­le, hay­si­yet­le­riy­le po­li­ti­ka ya­par­lar. On­la­ra bir şey de­di­ğim yok­tur. Ben­de­niz si­ya­set ko­nu­sun­da gö­zü dön­müş­le­ri kasd edi­yo­rum.

Si­ya­set ko­nu­sun­da gö­zü dön­müş­le­rin hep­si ari­vist­tir, ik­bal av­cı­sı­dır. 

Bun­lar  ben­lik­le­ri­ne ta­par. Şey­tan bi­le on­lar ka­dar do­lap çe­vi­re­mez. Yap­tık­la­rı hep fit­ne fe­sat­tır. Mus­lih (ıs­lah edi­ci) de­ğil, müf­sit­tir­ler (fit­ne ve fe­sat çı­ka­rı­cı­lar­dır).

1908’den bu ya­na bu gö­zü dön­müş­le­rin bu dev­le­te, bu mem­le­ke­te, bu hal­ka et­tik­le­ri­ni dış düş­man­lar et­me­miş­tir.

Bü­yük­ler­den bi­ri söy­le­miş, el­hak doğ­ru söy­le­miş: Hubb-i ri­ya­set cin­sel şeh­vet­ten 360 de­re­ce şid­det­li­di­r…

Ben­de­niz Mol­la Ka­sı­m’­ım, ba­sit ya­zı­yo­rum ama de­dik­le­rim ko­lay an­la­şıl­maz.

Bu dev­let, bu ül­ke, bu halk gö­zü dön­müş pa­ra çıl­gın­la­rı­nın, po­li­ti­ka ca­na­var­la­rı­nın elin­den kur­ta­rıl­ma­dık­ça if­lah ol­maz, se­la­met sa­hi­li­ne çık­maz.

Nor­ve­ç’­te böy­le gö­zü dön­müş­ler var mı­dır? Yok­tur yok­tur!.. Ora­da böy­le­le­ri ol­say­dı, Nor­veç dün­ya şef­faf­lık ve te­miz­lik an­ke­ti­nin ilk sı­ra­la­rın­da yer ala­maz­dı.

Müs­lü­man­la­rın, böy­le­le­ri­ni kus­ma­la­rı, dış­la­ma­la­rı ge­rek­mez mi? Bu işi ni­çin yap­mı­yor­lar?

Ni­çin be­nim ül­kem de, iş ve si­ya­set sa­ha­la­rın­da Ye­ni Ze­lan­da ve­ya Da­ni­mar­ka gi­bi  te­miz de­ğil?

Bu ya­zım bi­ri­le­ri­nin ho­şu­na git­me­ye­cek. Git­mez­se git­me­sin. Umu­rum­da bi­le de­ğil. Doğ­ru ve hak­lı bir şey­ler ya­za­bi­li­yor­sam ne mut­lu ba­na.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.