25 Ekim 2016 Salı24 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:54Güneş 07:20Öğle 12:55İkindi 15:48Akşam 18:18Yatsı 19:38
  • 24°C Adana
  • 21°C Adıyaman
  • 15°C Afyon
  • 13°C Ağrı
  • 12°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 26°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 24°C Aydın
  • 15°C Balıkesir
 • BIST: 79.433 -0.63
 • Altın: 125,714 0.40
 • Dolar: 3,0724 -0.38
 • Euro: 3,3451 -0.28

Gözleri Dönmüşler

M. Şevket Eygi

HE­LA­LİN­DEN ti­ca­ret ya­pı­yor, ha­ra­ma bu­laş­mı­yor, ze­ka­tı­nı dos­doğ­ru ve­ri­yor, ay­rı­ca sa­da­ka ve­ri­yor, ha­yır ha­se­nat ya­pı­yor, zen­gin­li­ği ken­di­si­ni az­dır­mı­yor,  di­nî va­zi­fe­le­ri­ni, baş­ta beş va­kit na­maz ol­mak üze­re ti­tiz­lik­le ve dik­kat­le ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­r…  Ta­bi­î ki, göz­le­ri dön­müş de­di­ğim adam­lar için­de de­ğil­dir yu­ka­rı­da an­lat­tı­ğım ki­şi.
Ben­de­niz, di­ni ima­nı pa­ra olan men­de­bur, mu­si­bet ve al­çak kim­se­ler­den bah­se­di­yo­rum. 

Bun­la­rın göz­le­ri­ne ya­kın­dan ba­kı­nız, göz­be­bek­le­rin­de al­tın ren­gi şey­ta­nî şe­ra­re­ler uçuş­tu­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. Kalp­le­ri­ni din­le­yi­niz pa­ra pa­ra li­ra li­ra do­lar eu­ro di­ye atar.

Bir mil­yar ka­zan­sa­lar göz­le­ri yi­ne doy­maz, ikin­ci mil­ya­rı is­ter­ler.

Pa­ra, mad­de, zen­gin­lik için her hal­tı yer­ler, her gü­na­hı iş­ler­ler. Ku­dur­muş gi­bi­dir on­lar.

Bun­la­rın Müs­lü­man ge­çi­nen­le­ri var­dır. Gırt­lak­la­rı­na ka­dar ri­ba­ya bat­mış­lar­dır.

Şe­ri­atın bâ­tıl de­di­ği alım­la­ra sa­tım­la­ra bu­la­şır­lar.        

Bun­la­rın, es­ki ka­dim me­zar­lık­lar üze­ri­ne ce­hen­ne­mî bi­na­lar di­ken­le­ri gö­rül­müş­tür.

Evet bun­lar gö­zü dön­müş­ler­dir. On­la­rın pa­ra­ya, ma­la, zen­gin­li­ğe olan şeh­vet­le­ri cin­sel şeh­vet­ten yüz kat faz­la­dır.

Si­ya­set sa­ha­sın­da, si­ya­set yo­luy­la din ü dev­le­te, Üm­me­te hiz­met et­mek is­te­yen­ler var­dır. On­lar ya­lan söy­le­mez­ler, if­ti­ra et­mez­ler, ah­la­ka ya­kış­ma­yan iş­le­ri yok­tur. Ha­ram ye­mez­ler. Na­mus­la­rıy­la, şe­ref­le­riy­le, hay­si­yet­le­riy­le po­li­ti­ka ya­par­lar. On­la­ra bir şey de­di­ğim yok­tur. Ben­de­niz si­ya­set ko­nu­sun­da gö­zü dön­müş­le­ri kasd edi­yo­rum.

Si­ya­set ko­nu­sun­da gö­zü dön­müş­le­rin hep­si ari­vist­tir, ik­bal av­cı­sı­dır. 

Bun­lar  ben­lik­le­ri­ne ta­par. Şey­tan bi­le on­lar ka­dar do­lap çe­vi­re­mez. Yap­tık­la­rı hep fit­ne fe­sat­tır. Mus­lih (ıs­lah edi­ci) de­ğil, müf­sit­tir­ler (fit­ne ve fe­sat çı­ka­rı­cı­lar­dır).

1908’den bu ya­na bu gö­zü dön­müş­le­rin bu dev­le­te, bu mem­le­ke­te, bu hal­ka et­tik­le­ri­ni dış düş­man­lar et­me­miş­tir.

Bü­yük­ler­den bi­ri söy­le­miş, el­hak doğ­ru söy­le­miş: Hubb-i ri­ya­set cin­sel şeh­vet­ten 360 de­re­ce şid­det­li­di­r…

Ben­de­niz Mol­la Ka­sı­m’­ım, ba­sit ya­zı­yo­rum ama de­dik­le­rim ko­lay an­la­şıl­maz.

Bu dev­let, bu ül­ke, bu halk gö­zü dön­müş pa­ra çıl­gın­la­rı­nın, po­li­ti­ka ca­na­var­la­rı­nın elin­den kur­ta­rıl­ma­dık­ça if­lah ol­maz, se­la­met sa­hi­li­ne çık­maz.

Nor­ve­ç’­te böy­le gö­zü dön­müş­ler var mı­dır? Yok­tur yok­tur!.. Ora­da böy­le­le­ri ol­say­dı, Nor­veç dün­ya şef­faf­lık ve te­miz­lik an­ke­ti­nin ilk sı­ra­la­rın­da yer ala­maz­dı.

Müs­lü­man­la­rın, böy­le­le­ri­ni kus­ma­la­rı, dış­la­ma­la­rı ge­rek­mez mi? Bu işi ni­çin yap­mı­yor­lar?

Ni­çin be­nim ül­kem de, iş ve si­ya­set sa­ha­la­rın­da Ye­ni Ze­lan­da ve­ya Da­ni­mar­ka gi­bi  te­miz de­ğil?

Bu ya­zım bi­ri­le­ri­nin ho­şu­na git­me­ye­cek. Git­mez­se git­me­sin. Umu­rum­da bi­le de­ğil. Doğ­ru ve hak­lı bir şey­ler ya­za­bi­li­yor­sam ne mut­lu ba­na.

Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.