16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:49Güneş 08:20Öğle 13:21İkindi 15:46Akşam 18:09Yatsı 19:34
  • 14°C Adana
  • 8°C Adıyaman
  • 9°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 9°C Amasya
  • 2°C Ankara
  • 15°C Antalya
  • 6°C Artvin
  • 10°C Aydın
  • 8°C Balıkesir
 • BIST: 81.901 0.46
 • Altın: 146,149 1.95
 • Dolar: 3,7772 0.63
 • Euro: 4,0057 0.46

HDP Dalkavukluğu…

Selçuk Özdağ

Se­çim­ler­de son düz­lü­ğe gi­ril­di. Önü­müz­de­ki haf­ta her­ke­sin sa­çı önü­ne dö­kü­le­cek. Ak ko­yun ka­ra ko­yun bel­li ola­cak.

Hiç­bir si­ya­si par­ti her­ke­si mem­nun ede­mez. Mu­ha­le­fet de­mok­ra­si­nin icap­la­rın­dan bi­ri­dir. Eleş­ti­ri­ler, ten­kit­ler yol gös­te­ri­ci olur­sa ik­ti­dar da mu­ha­le­fet de bun­dan is­ti­fa­de eder. İk­ti­dar ek­sik­le­ri­ni gö­rür, mu­ha­le­fet iyi bir işe ve­si­le ol­du­ğu için top­lum­dan des­tek gö­rür.

Biz­de mu­ha­le­fet,- yap­mak- üze­ri­ne de­ğil yık­mak üze­ri­ne bi­na edil­miş­tir. Böy­le olun­ca da za­man­la si­ya­set ken­di­ni bir kör dö­vü­şü­nün için­de bu­lu­yor.

Önü­müz­de­ki se­çim­ler bir­çok ba­kım­lar­dan  önem ta­şı­yor. Ön­ce­lik­le top­lum hü­kü­me­tin ic­ra­at­la­rı­nı ve ye­ni baş­ba­ka­nın si­ya­set bi­çi­mi­ni oy­la­ya­cak. Di­ğer ta­raf­tan her­ke­si il­gi­len­di­ren bir so­ru­na na­sıl ce­vap ara­na­ca­ğı nok­ta­sın­da eği­lim­ler yok­la­na­cak. Çö­züm sü­re­ci­ne top­lu­mun na­sıl bak­tı­ğı­nı, bu sü­re­cin ba­rı­şa ne ka­dar kat­kı­da bu­lun­du­ğu­nu gö­re­ce­ğiz.

Kav­ga iki ta­raf­lı bir olay. Tıp­kı tra­fik ka­za­la­rı gi­bi. Bir ta­ra­fın ku­ral­la­ra uy­ma­sı ka­za­la­rın ol­ma­ma­sı için ye­ter­li de­ğil. Kürt me­se­le­si de öy­le. Bu­gü­ne ka­dar çok şey ya­pıl­dı, bir­çok tor­ba ya­sa­da bir­çok dü­zen­le­me ya­pıl­dı, ha­la hiç­bir şey ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen çev­re­ler var. Hiç­bir şey ya­pıl­ma­dı di­yen­le­rin ka­hir ek­se­ri­ye­ti ay­rı­lık ve­ya özerk­lik dı­şın­da ya­pı­lan hiç­bir şe­yi tat­min edi­ci bul­ma­yan­lar­dan olu­şu­yor. Ya­ni Özerk­lik­çi ve­ya ay­rı­lık­çı ta­kı­mı.

Sü­reç bo­yun­ca HDP/PKK iki­li­si hep bu­nu bir za­man ka­zan­ma, dev­le­ti oya­la­ma ve­si­le­si ola­rak gör­dü. İçe­ri­de baş­ka dı­şa­rı­da baş­ka dav­ran­dı. Bu mü­na­se­bet­le ne PKK’­yı ne de HDP’­yi ger­çek bir ba­rı­şa ulaş­ma­da sa­mi­mi bul­mu­yo­rum. HDP ba­rış de­ğil özerk­lik is­ti­yor, top­rak is­ti­yor, as­lın­da top­rak is­te­yen sa­vaş ve kan is­ti­yor de­mek­tir. Ma­ale­sef bu top­lu­ma doğ­ru bir şe­kil­de an­la­tı­la­ma­dı. HDP Tür­ki­ye­li­le­şe­cek di­ye top­lum yo­ğun bir med­ya bas­kı­sı­na ma­ruz bı­ra­kıl­dı. Or­ta­da Tür­ki­ye­li­le­şen bir par­ti yok, bu­nu an­la­mak için HDP’­nin mi­ting­le­ri­ne bak­mak ka­fi. Mi­ting­le­rin­de tek bir Türk bay­ra­ğı bu­lun­dur­ma­yan bir par­ti­nin Tür­ki­ye­li­leş­me­sin­den söz edi­le­bi­lir mi? HDP’­nin ba­ra­jı aş­ma­sı de­mek ay­rı­lık­çı­lı­ğın ba­raj aş­ma­sı ye­ni mev­zi­ler ka­zan­ma­sı de­mek. Oy ve­rir­ken her­ke­sin bu­nu dü­şün­me­si ge­re­kir.

Bu ger­çe­ğe rağ­men ba­zı çev­re­le­rin HDP aş­kı­nı an­la­mak müm­kün de­ğil. Naz­lı Ilı­cak, Hay­ko Bağ­dat, İ.Yıl­maz, S.S.Genç gi­bi  ba­zı ce­ma­at med­ya­sı ya­zar ve­ya prog­ram­cı­la­rı  HDP’­ye oy ve­re­cek­le­ri­ni açık­la­dı­lar. Ha­di AK Par­ti­’yi bir ta­ra­fa bı­ra­ka­lım ce­ma­at med­ya­sın­dan bir ki­şi­nin MHP ve­ya İt­ti­fa­ka oy ve­re­ce­ğim di­ye yaz­dı­ğı­nı du­yan işi­ten  ol­du mu? Öca­lan gi­bi bir inanç­sı­zın ger­çek li­de­ri ol­du­ğu bir par­ti­ye oy ver­me­yi di­ni se­bep­ler­le izah ede­bi­le­ne he­lal ol­sun.

Bu se­çim­de top­lu­mun HDP’­nin ger­çek yü­zü­nü gö­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ak­lı se­li­mi­ni kay­be­den bir top­lu­luk ba­şı­nı du­var­la­ra çarp­mak­tan kur­tu­la­maz. Bu top­lum da­ha ak­lı se­li­mi­ni kay­bet­me­di­…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.