23 Ekim 2017 Pazartesi3 Safer 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:51Güneş 07:17Öğle 12:56İkindi 15:50Akşam 18:21Yatsı 19:40
  • 28°C Adana
  • 25°C Adıyaman
  • 18°C Afyon
  • 17°C Ağrı
  • 19°C Amasya
  • 20°C Ankara
  • 24°C Antalya
  • 20°C Artvin
  • 26°C Aydın
  • 22°C Balıkesir
 • BIST: 107.901 -0.54
 • Altın: 151,680 0.36
 • Dolar: 3,6982 0.76
 • Euro: 4,3411 0.39

Ne Oy Ekersen Onu Biçersin

M. Şevket Eygi

Mev­la­sı­nı ara­yan Mev­la­sı­nı, be­la­sı­nı ara­yan be­la­sı­nı bu­lur­muş.

Mev­la­yı ara­mak fay­da­lı ve kur­ta­rı­cı ilim­le olur. 

Müs­lü­man­la­rın oy­la­rı, siz ne hal­de ise­niz öy­le ida­re edi­lir­si­niz ha­dî­si­nin te­cel­li­si­ne yol açar.

Bir Müs­lü­man ag­re­sif din düş­ma­nı in­kar­cı­la­ra oy ve­rir­se, be­la­sı­nı ara­mış ve bul­muş olur.

Se­çim­ler bit­tik­ten son­ra, ah el­le­rim kı­rıl­say­dı da de­me­nin bir fay­da­sı ol­maz, oyu­nu ver­me­den ön­ce iyi­ce dü­şü­ne­cek­sin, es­ki ta­bir­le te­em­mül ve te­zek­kür ede­cek­sin, ehil  gü­ven­li ve sa­lih kim­se­ler­le is­ti­şa­re ede­cek­sin.

Ho­li­gan mi­li­tan fa­na­tik seç­me­nin  ken­di­si­nin de oyu­nun da hay­rı yok­tur.

Kö­tü dü­ze­ni iyi sa­yan ve sa­nan Müs­lü­man be­yin­siz­dir.

Bir dü­zen ve­ya  sis­tem es­ki­den kö­tüy­se, o kö­tü­lü­ğün ha­fif­le­miş azal­mış ol­ma­sı, onu “Es­ki­ye gö­re  da­ha iyi­” yap­maz, es­ki­si­ne gö­re da­ha az kö­tü ya­pa­bi­lir.

İti­ka­dı bo­zul­muş, na­ma­zı yi­tir­miş, bin tür­lü az­gın­lık ya­pan bir top­lu­mun oy­la­rı sa­lâ­ha gö­tür­mez.

Efen­di, yol­suz­luk olu­yor di­ye ağ­lı­yor­sun da, söy­le ba­na, ger­çek­ten yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı­na mı ağ­lı­yor­sun, yok­sa, ben ni­çin yol­suz­luk pas­ta­sın­dan pa­yı­mı alıp yi­ye­mi­-    yo­rum di­ye mi?

Hep­si el­bet­te böy­le de­ğil­dir ama si­ze Müs­lü­man bir ai­le­yi an­la­ta­ca­ğım. Ba­ba bir ta­ra­fı, an­ne bir ta­ra­fı tu­tu­yor, ço­cuk­la­rın her bi­ri­nin ba­şın­da si­ya­set yel­le­ri esi­yor. Bir tar­tış­ma, çe­kiş­me, an­laş­maz­lık ki, sor­ma­yın. 

Bir ge­ri ze­ka­lı gör­düm, Tür­ki­ye­’de İn­gil­te­re­’de, İs­viç­re­’de, Nor­ve­ç’­te, Ye­ni Ze­lan­da­’da ol­du­ğu gi­bi de­mok­ra­si ola­ca­ğı­na ina­nı­yor­du.

Son İn­gil­te­re se­çim­le­ri­nin so­nuç­la­rı açık­lan­dık­tan bir­kaç sa­at  son­ra  se­çi­mi kay­be­den üç bü­yük par­ti­nin li­der­le­ri is­ti­fa et­miş­ler­di. De­mek ki, ora­da li­der­lik ve baş­kan­lık kol­tu­ğu­na Ja­pon zam­kıy­la ya­pı­şık ol­ma ge­le­ne­ği yok­muş.

Kı­la­vu­zu kar­ga ola­nın bur­nu ne­ca­set­ten kur­tul­maz.

Ce­za Ka­nu­nu­’n­da ya­lan söy­le­me­yi, söz ve­rip de sö­zü­nü tut­ma­ma­yı suç ka­bul eden ve fa­il­le­ri­ne ha­pis ce­za­sı ve­ren bir mad­de bu­lun­say­dı ve bu mad­de uy­gu­lan­say­dı or­ta­lık ten­ha­la­şır mıy­dı?

O adam se­çi­le­bil­mek için bir­kaç mil­yon do­lar har­ca­mış. Ala­ca­ğı ma­aş­la­rı, yol­luk­la­rı he­sap­la­dım, mas­ra­fı­nı çı­kart­mı­yor.  Bun­ca har­ca­ma­yı han­gi he­sa­ba gö­re yap­mış?

O di­ni­bü­tün al­nı sec­de­den kal­maz zat, mil­let­ve­ki­li ola­bil­mek için o ye­mi­ni na­sıl ya­pa­cak?

Şu kos­ko­ca Tür­ki­ye bir­kaç li­de­re dar gel­miş, kırk der­viş bir ki­li­me sığ­mış.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.