25 Ekim 2016 Salı24 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:54Güneş 07:20Öğle 12:55İkindi 15:48Akşam 18:18Yatsı 19:38
  • 30°C Adana
  • 24°C Adıyaman
  • 16°C Afyon
  • 16°C Ağrı
  • 13°C Amasya
  • 16°C Ankara
  • 29°C Antalya
  • 9°C Artvin
  • 25°C Aydın
  • 18°C Balıkesir
 • BIST: 79.780 -0.19
 • Altın: 125,578 0.29
 • Dolar: 3,0811 -0.10
 • Euro: 3,3456 -0.27

Ne Oy Ekersen Onu Biçersin

M. Şevket Eygi

Mev­la­sı­nı ara­yan Mev­la­sı­nı, be­la­sı­nı ara­yan be­la­sı­nı bu­lur­muş.

Mev­la­yı ara­mak fay­da­lı ve kur­ta­rı­cı ilim­le olur. 

Müs­lü­man­la­rın oy­la­rı, siz ne hal­de ise­niz öy­le ida­re edi­lir­si­niz ha­dî­si­nin te­cel­li­si­ne yol açar.

Bir Müs­lü­man ag­re­sif din düş­ma­nı in­kar­cı­la­ra oy ve­rir­se, be­la­sı­nı ara­mış ve bul­muş olur.

Se­çim­ler bit­tik­ten son­ra, ah el­le­rim kı­rıl­say­dı da de­me­nin bir fay­da­sı ol­maz, oyu­nu ver­me­den ön­ce iyi­ce dü­şü­ne­cek­sin, es­ki ta­bir­le te­em­mül ve te­zek­kür ede­cek­sin, ehil  gü­ven­li ve sa­lih kim­se­ler­le is­ti­şa­re ede­cek­sin.

Ho­li­gan mi­li­tan fa­na­tik seç­me­nin  ken­di­si­nin de oyu­nun da hay­rı yok­tur.

Kö­tü dü­ze­ni iyi sa­yan ve sa­nan Müs­lü­man be­yin­siz­dir.

Bir dü­zen ve­ya  sis­tem es­ki­den kö­tüy­se, o kö­tü­lü­ğün ha­fif­le­miş azal­mış ol­ma­sı, onu “Es­ki­ye gö­re  da­ha iyi­” yap­maz, es­ki­si­ne gö­re da­ha az kö­tü ya­pa­bi­lir.

İti­ka­dı bo­zul­muş, na­ma­zı yi­tir­miş, bin tür­lü az­gın­lık ya­pan bir top­lu­mun oy­la­rı sa­lâ­ha gö­tür­mez.

Efen­di, yol­suz­luk olu­yor di­ye ağ­lı­yor­sun da, söy­le ba­na, ger­çek­ten yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı­na mı ağ­lı­yor­sun, yok­sa, ben ni­çin yol­suz­luk pas­ta­sın­dan pa­yı­mı alıp yi­ye­mi­-    yo­rum di­ye mi?

Hep­si el­bet­te böy­le de­ğil­dir ama si­ze Müs­lü­man bir ai­le­yi an­la­ta­ca­ğım. Ba­ba bir ta­ra­fı, an­ne bir ta­ra­fı tu­tu­yor, ço­cuk­la­rın her bi­ri­nin ba­şın­da si­ya­set yel­le­ri esi­yor. Bir tar­tış­ma, çe­kiş­me, an­laş­maz­lık ki, sor­ma­yın. 

Bir ge­ri ze­ka­lı gör­düm, Tür­ki­ye­’de İn­gil­te­re­’de, İs­viç­re­’de, Nor­ve­ç’­te, Ye­ni Ze­lan­da­’da ol­du­ğu gi­bi de­mok­ra­si ola­ca­ğı­na ina­nı­yor­du.

Son İn­gil­te­re se­çim­le­ri­nin so­nuç­la­rı açık­lan­dık­tan bir­kaç sa­at  son­ra  se­çi­mi kay­be­den üç bü­yük par­ti­nin li­der­le­ri is­ti­fa et­miş­ler­di. De­mek ki, ora­da li­der­lik ve baş­kan­lık kol­tu­ğu­na Ja­pon zam­kıy­la ya­pı­şık ol­ma ge­le­ne­ği yok­muş.

Kı­la­vu­zu kar­ga ola­nın bur­nu ne­ca­set­ten kur­tul­maz.

Ce­za Ka­nu­nu­’n­da ya­lan söy­le­me­yi, söz ve­rip de sö­zü­nü tut­ma­ma­yı suç ka­bul eden ve fa­il­le­ri­ne ha­pis ce­za­sı ve­ren bir mad­de bu­lun­say­dı ve bu mad­de uy­gu­lan­say­dı or­ta­lık ten­ha­la­şır mıy­dı?

O adam se­çi­le­bil­mek için bir­kaç mil­yon do­lar har­ca­mış. Ala­ca­ğı ma­aş­la­rı, yol­luk­la­rı he­sap­la­dım, mas­ra­fı­nı çı­kart­mı­yor.  Bun­ca har­ca­ma­yı han­gi he­sa­ba gö­re yap­mış?

O di­ni­bü­tün al­nı sec­de­den kal­maz zat, mil­let­ve­ki­li ola­bil­mek için o ye­mi­ni na­sıl ya­pa­cak?

Şu kos­ko­ca Tür­ki­ye bir­kaç li­de­re dar gel­miş, kırk der­viş bir ki­li­me sığ­mış.

Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.