21 Ocak 2017 Cumartesi22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
  • 7°C Adana
  • -2°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • -4°C Amasya
  • -2°C Ankara
  • 9°C Antalya
  • -2°C Artvin
  • 3°C Aydın
  • 3°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,627 -1.10
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Kafirler Fâtih’i ve Fethi Kötülerken

M. Şevket Eygi

1453’te Fa­tih Sul­tan Meh­med Ha­n’­ın İs­tan­bu­l’­u alıp Da­rü­’l-İs­lam yap­ma­sı bir Müs­lü­man için kut­lu bir fe­tih­tir, se­vi­ni­le­cek bir hâ­di­se­dir.

Ay­nı ha­di­se bir Haç­lı için bü­yük bir fe­la­ket­tir.

Os­man­lı­lar İs­tan­bu­l’­u al­dık­la­rın­da, Av­ru­pa Ka­to­lik Haç­lı­la­rı­nın  1204’te yap­tık­la­rı gi­bi zu­lüm yap­ma­mış­lar­dır.

Fa­tih, son İm­pa­ra­tor Kons­tan­ti­n’­e el­çi gön­der­miş, şeh­ri sul­hen ver­me­si­ni tek­lif et­miş, böy­le yap­tı­ğı tak­dir­de ken­di­si­ne Mo­ra Kral­lı­ğı­’nı ve­re­ce­ği­ni bil­dir­miş­ti. O bu tek­li­fi ka­bul et­me­miş, şe­hir sa­vaş­la alın­mış­tı. 

Mülk Al­la­h’­ın­dır, di­le­di­ği­ne ve­rir, di­le­di­ğin­den alır, di­le­di­ği­ni aziz, di­le­di­ği­ni ze­lil kı­lar.

1453 yı­lın­da İs­tan­bul mül­kü, Bi­zans­lı­lar­dan alın­mış, Müs­lü­man­la­ra ve­ril­miş­tir.

İs­tan­bul bir ila­hî ema­net­tir. Biz Müs­lü­man­lar bu ema­ne­te ria­yet edi­yor mu­yuz, hak­kı­nı ve­ri­yor mu­yuz, yok­sa hı­ya­net mi edi­yo­ruz?

Aya­sof­ya­’nın ca­mi ya­pıl­ma­sı bir fe­tih hak­kı­dır.

Aya­sof­ya­’nın ca­mi­lik­ten çı­kar­tı­lıp mü­ze ya­pıl­ma­sı ema­ne­te  hı­ya­net­tir, va­kıf hu­ku­ku­na, ada­le­te ay­kı­rı­dır.

Müs­lü­man­lar İs­tan­bu­l’­un alın­ma­sı­nı, Aya­sof­ya­’nın ca­mi ya­pıl­ma­sı­nı iyi gö­re­cek­ler; İs­lam düş­man­la­rı ise kö­tü gö­re­cek­ler­dir.

Aya­sof­ya­’nın mü­ze ya­pıl­ma­sı­nı iyi gö­ren bir Müs­lü­man dü­şü­nü­le­mez.

İs­tan­bu­l’­u alan, Aya­sof­ya­’yı ca­mi ya­pan Fa­tih Sul­tan Meh­med ve onu ta­kip eden Os­man­lı sul­tan­la­rı Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rı ko­ru­muş­lar ve Or­to­dok­s’­lu­ğun ayak­ta kal­ma­sı­nı sağ­la­mış­lar­dır.

La­tin Ka­to­lik­le­re kal­say­dı,  yer yü­zün­de Or­to­doks­luk  ve Or­to­doks bı­rak­maz­lar­dı.

Fa­tih zul­met­ti di­yen­ler, İs­lam düş­ma­nı Krip­to­lar­dır. 

Bi­zans za­ten bit­miş, şe­hir ve et­ra­fın­da­ki bir­kaç köy­den iba­ret kal­mış­tı. 

Bi­zan­s’­ın düz­gün bir or­du­su yok­tu. Pa­ra­lı as­ker kul­la­nı­yor­du. Bi­zans zen­gin­le­ri, as­ker ki­ra­la­ma­sı için İm­pa­ra­to­ra yar­dım et­me­miş­ler­di.

Fa­ti­hi, fet­hi ala­bil­di­ği­ne ten­kit eden­ler, mül­kün Al­la­h’­a ait ol­du­ğu, di­le­di­ği­ne ve­re­ce­ği, di­le­di­ğin­den ala­ca­ğı ger­çe­ği­ni an­la­ma­yan ka­lın ka­fa­lı­lar­dır.

Ben­de­niz Müs­lü­man­la­rı da te­dir­gin ede­cek laf­lar edi­yo­rum. Biz bu ema­ne­te hı­ya­net eder­sek, eli­miz­den alı­nır di­yo­rum.

Gır­na­ta, İş­bi­li­ye gi­bi.

İs­tan­bu­l’­a ya­pı­lan hı­ya­net­ler ne­ler­dir?

Bel­de-i Tay­yi­be­’de,  İs­la­m’­a Ku­r’­ana Sün­ne­te Şe­ri­ata İs­lam ah­lak ve hik­me­ti­ne ay­kı­rı çir­kin gü­nah­lar son de­re­ce art­mış­tır.

Şe­hir fısk fü­cur az­gın­lık meş­he­ri ol­muş­tur.

Şeh­rin, dün­ya­nın sa­yı­lı ri­ba mer­kez­le­rin­den bi­ri ha­li­ne gel­me­si için ha­rıl ha­rıl ça­lı­şıl­mak­ta­dır.

Şe­hir­de ka­dın­la­rın ve kız­la­rın if­fe­ti­ne ay­kı­rı pis­lik­ler sel ha­li­ni al­mış­tır.

Şe­hir­de, bı­ra­kın İs­la­m’­a, Mu­se­vi­li­ğe ve İse­vi­li­ğe de ay­kı­rı gü­nah­lar; ar­sız­ca, ha­yâ­sız­ca, utan­maz­ca, küs­tah­ça, az­gın­ca açık­ta ve açık­ça iş­len­mek­te­dir.

Şe­hir Müs­lü­man­la­rı­nın bü­yük bir kıs­mı di­ne ima­na şe­ri­ata ah­la­ka ay­kı­rı iş­ler yap­mak­ta­dır.

Bi­zans­lı­lar bir ara me­lek­ler er­kek mi di­şi mi tar­tış­ma­la­rı ya­pı­yor­lar­dı; za­ma­ne Müs­lü­man­la­rı­nın bir kıs­mı bu­na ben­zer ho­li­gan­lık­lar mi­li­tan­lık­lar, fa­na­tizm­ler ser­gi­le­mek­te­dir.

İs­tan­bu­l’­un ila­hî bir ema­net ol­du­ğu­nu unu­tup, şeh­rin ebe­diy­yen eli­miz­de ka­la­ca­ğı­nı zan­ne­den­le­re uyan­ma­la­rı­nı tav­si­ye ede­rim.

Ge­niş bir dü­şün­ce ve med­ya hür­ri­ye­ti ol­du­ğu hal­de, Fa­tih ve fe­tih düş­ma­nı Dön­me­le­re, Krip­to­la­ra, in­kar­cı­la­ra ge­rek­li ce­vap­lar ni­çin ve­ri­le­mi­yor?

Müs­lü­man­la­rın ağır­lı­ğı, Aya­sof­ya­’yı tek­rar ca­mi yap­tırt­ma­ya ni­çin yet­mi­yor?

İs­tan­bu­l’­da vak­tiy­le Şe­ri­at var­dı. Ne­re­ye git­ti o?

İs­tan­bu­l’­da Ha­li­fe var­dı. Ne­re­de­dir şim­di o.

İs­tan­bu­l’­un Müs­lü­man ha­nım­la­rı ve on­la­rı tak­lid eden Hı­ris­ti­yan ve Mu­se­vî ha­nım­lar te­set­tür kı­ya­fe­tiy­le ge­zer­ler­di. Ne­re­de on­lar?

İs­tan­bu­l’­un o es­ki meş­hur İs­lam med­re­se­le­ri­ne ne ol­du?

Zik­rul­lah ya­pı­lan tek­ke­ler za­vi­ye­ler der­gah­lar han­gi ik­li­me göç et­ti­ler.

Eli­miz­de­ki İs­tan­bul ema­ne­ti­nin du­ru­mu ne­dir?

Re­su­lul­lah Efen­di­miz, âhir za­man­da Kons­tan­ta­ni­ye­’nin (tek­rar) feth olu­na­ca­ğı­nı bil­di­ri­yor. Bu­nun ma­nâ­sı ne­dir?

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.