26 Ekim 2016 Çarşamba25 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:55Güneş 07:21Öğle 12:55İkindi 15:47Akşam 18:16Yatsı 19:36
  • 28°C Adana
  • 23°C Adıyaman
  • 15°C Afyon
  • 17°C Ağrı
  • 13°C Amasya
  • 15°C Ankara
  • 26°C Antalya
  • 11°C Artvin
  • 25°C Aydın
  • 20°C Balıkesir
 • BIST: 79.366 -0.08
 • Altın: 126,236 0.39
 • Dolar: 3,0883 0.53
 • Euro: 3,3729 0.84

Bu Bir Uyarı Sinyalidir

Selçuk Özdağ

De­mok­ra­si­ler­de esas ak­tör halk­tır. Se­çim­ler hal­kın sah­ne al­dı­ğı dö­nem­ler­dir. Halk sö­zü­nü söy­le­di. AK Par­ti­’yi bi­rin­ci par­ti yap­tı ama tek ba­şı­na  ik­ti­dar yap­ma­dı.

Bu­nun par­ti yö­ne­ti­min­ce eni­ne bo­yu­na ir­de­le­ne­ce­ği­ni sa­nı­yo­rum. Yüz­de 47-49 alı­nan dö­nem­le bu­gün ara­sın­da ne­yin de­ğiş­ti­ği iyi sor­gu­lan­ma­lı­dır. Ay­na­ya bak­mak­tan ka­çı­nan­lar ek­sik­le­ri­ni, ge­dik­le­ri­ni gör­mez­ler.

Bu dü­şü­şü bir çö­zül­me­ye çe­vir­mek is­te­yen­ler ola­cak­tır. Bu­na fır­sat ver­me­mek için AK Par­ti içi is­ti­şa­re me­ka­niz­ma­la­rı­nı iş­le­te­cek­tir.

Si­ya­set ma­sa ba­şın­da de­ğil sa­ha­da ya­pı­lan bir iş­tir. Top­lum­la ora­da yüz yü­ze ge­li­nir. Hal­kın ne is­te­di­ği ne­den şi­ka­yet­çi ol­du­ğu mey­dan­lar­da, cad­de­ler­de, so­kak­lar­da göz­le­nir. Bu göz­lem ka­bi­li­ye­ti­nin hiç kay­be­dil­me­me­si ge­re­kir.

Par­ti­le­ri çü­rü­ten, iti­bar­sız­laş­tı­ran evet efen­dim­ci­ler ve dal­ka­vuk­lar­dır. Doğ­ru­ya da yan­lı­şa da al­kış ça­lan bu tip­ler yü­zün­den et­raf  gö­rün­mez ha­le ge­lir. Sa­nal ger­çek ha­ki­ka­tin ye­ri­ni alır. Dün­ya baş­ka ye­re gi­der­ken siz baş­ka ye­re ba­kar­sı­nız.

Hep ik­ti­dar­da ka­lan bir par­ti he­nüz sa­mi­mi­yet sı­na­vın­dan geç­me­miş sa­yı­lır. AK Par­ti ye­nil­me­di ama bu oy ora­nıy­la tek ba­şı­na ik­ti­dar ol­ma im­ka­nı­nı da kay­bet­ti. Ge­rek­li ders­ler çı­ka­rı­la­bi­lir­se top­lum­la ye­ni­den ve da­ha sağ­lık­lı bir iliş­ki ku­ru­la­bi­lir.

Üze­rin­de en çok du­rul­ma­sı ge­re­ken ko­nu­la­rın ba­şın­da çö­züm sü­re­ci ge­li­yor. Or­ta­ya çı­kan tab­lo bu sü­re­cin AK Par­ti aley­hi­ne, HDP le­hi­ne iş­le­di­ği­ni, ya­pı­lan on­ca dü­zen­le­me­nin HDP’­ye mal edil­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Da­ha ön­ce­ki ya­zı­la­rım­da da ıs­rar­la al­tı­nı çiz­miş bu gi­di­şin AK Par­ti aley­hi­ne ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tim. Se­çim so­nuç­la­rı ön gö­rü­le­ri­mi te­yit et­miş­tir. Ya­pı­lan her dü­zen­le­me ve de­mok­ra­tik­leş­me ham­le­si si­lah zo­ruy­la ka­za­nıl­mış gi­bi tak­dim edi­le­rek HDP ve PKK’­nın kar ha­ne­si­ne ya­zıl­mış­tır. Ay­rı­ca böl­ge­de ka­mu dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­ma­sı, akıl­lı gü­cün kul­la­nıl­ma­ma­sı da­ha ön­ce AK Par­ti­’ye oy ve­ren kit­le­le­ri sa­hip­siz­lik duy­gu­su­na it­miş, AK Par­ti ile bağ­la­rı­nı ko­par­ma­la­rı­na ne­den ol­muş­tur.

HDP dı­şın­da­ki par­ti­ler için bir se­çim ba­şa­rı­sın­dan söz et­mek müm­kün gö­rün­mü­yor. CHP  oy­la­rı­nı ko­ru­du, MHP ise an­cak HDP ka­dar mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­li­yor.

Bu se­çim her­ke­se ay­rı ay­rı ders­ler ver­di. Si­ya­set bi­raz da böy­le bir şey. Top­lum­la iliş­ki­le­ri hep can­lı tut­mak ge­re­ki­yor. AK Par­ti­’den di­ğer par­ti­le­re ka­yan seç­men­le­rin han­gi mo­ti­vas­yon­lar­la ha­re­ket et­tik­le­ri­nin bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Si­ya­set­te ger­çek­ten ko­puş baş­la­dı­ğı an ba­şa­rı­sız­lık da baş­la­mış olur. Si­ya­set ger­çek­ler üze­ri­ne ya­pı­lan bir iş. Aday tes­pit bi­çi­min­den, ki­mi po­li­ti­ka­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­si­ne ka­dar cid­di bir mu­ha­se­be­nin ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­raf­gir­lik, dal­ka­vuk­luk, yağ­cı­lık adı­na Ak Par­ti­’yi hiç is­te­me­di­ği nok­ta­la­ra sü­rük­le­mek is­te­yen in­san­lar ol­du. Si­ya­set hal­ka hiz­met ala­nı­dır. Top­lu­ma efen­di­lik ya­pıl­maz, hiz­met­çi­lik ya­pı­lır. Üst per­de­den ko­nuş­ma­lar, abar­tı­lı ifa­de­ler bel­li re­ak­si­yon­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den ol­du. Or­ta­ya çı­kan so­nuç bir mağ­lu­bi­yet de­ğil ama cid­di bir uya­rı­dır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.