29 Mart 2017 Çarşamba1 Recep 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Biz, insanlara belli zaman aralıklarıyla okuyasın diye Kur’an’ı parçalara ayırdık ve onu bölümler halinde indirdik.” (İsra, 17/106)
 • “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, "Fezâilü’l–Kur’ân", 21)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:18Güneş 06:46Öğle 13:16İkindi 16:45Akşam 19:33Yatsı 20:54
  • 11°C Adana
  • 8°C Adıyaman
  • 5°C Afyon
  • -2°C Ağrı
  • 1°C Amasya
  • 0°C Ankara
  • 11°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 12°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 90.182 0.54
 • Altın: 147,216 0.93
 • Dolar: 3,6478 0.95
 • Euro: 3,9515 0.65

Bu Bir Uyarı Sinyalidir

Selçuk Özdağ

De­mok­ra­si­ler­de esas ak­tör halk­tır. Se­çim­ler hal­kın sah­ne al­dı­ğı dö­nem­ler­dir. Halk sö­zü­nü söy­le­di. AK Par­ti­’yi bi­rin­ci par­ti yap­tı ama tek ba­şı­na  ik­ti­dar yap­ma­dı.

Bu­nun par­ti yö­ne­ti­min­ce eni­ne bo­yu­na ir­de­le­ne­ce­ği­ni sa­nı­yo­rum. Yüz­de 47-49 alı­nan dö­nem­le bu­gün ara­sın­da ne­yin de­ğiş­ti­ği iyi sor­gu­lan­ma­lı­dır. Ay­na­ya bak­mak­tan ka­çı­nan­lar ek­sik­le­ri­ni, ge­dik­le­ri­ni gör­mez­ler.

Bu dü­şü­şü bir çö­zül­me­ye çe­vir­mek is­te­yen­ler ola­cak­tır. Bu­na fır­sat ver­me­mek için AK Par­ti içi is­ti­şa­re me­ka­niz­ma­la­rı­nı iş­le­te­cek­tir.

Si­ya­set ma­sa ba­şın­da de­ğil sa­ha­da ya­pı­lan bir iş­tir. Top­lum­la ora­da yüz yü­ze ge­li­nir. Hal­kın ne is­te­di­ği ne­den şi­ka­yet­çi ol­du­ğu mey­dan­lar­da, cad­de­ler­de, so­kak­lar­da göz­le­nir. Bu göz­lem ka­bi­li­ye­ti­nin hiç kay­be­dil­me­me­si ge­re­kir.

Par­ti­le­ri çü­rü­ten, iti­bar­sız­laş­tı­ran evet efen­dim­ci­ler ve dal­ka­vuk­lar­dır. Doğ­ru­ya da yan­lı­şa da al­kış ça­lan bu tip­ler yü­zün­den et­raf  gö­rün­mez ha­le ge­lir. Sa­nal ger­çek ha­ki­ka­tin ye­ri­ni alır. Dün­ya baş­ka ye­re gi­der­ken siz baş­ka ye­re ba­kar­sı­nız.

Hep ik­ti­dar­da ka­lan bir par­ti he­nüz sa­mi­mi­yet sı­na­vın­dan geç­me­miş sa­yı­lır. AK Par­ti ye­nil­me­di ama bu oy ora­nıy­la tek ba­şı­na ik­ti­dar ol­ma im­ka­nı­nı da kay­bet­ti. Ge­rek­li ders­ler çı­ka­rı­la­bi­lir­se top­lum­la ye­ni­den ve da­ha sağ­lık­lı bir iliş­ki ku­ru­la­bi­lir.

Üze­rin­de en çok du­rul­ma­sı ge­re­ken ko­nu­la­rın ba­şın­da çö­züm sü­re­ci ge­li­yor. Or­ta­ya çı­kan tab­lo bu sü­re­cin AK Par­ti aley­hi­ne, HDP le­hi­ne iş­le­di­ği­ni, ya­pı­lan on­ca dü­zen­le­me­nin HDP’­ye mal edil­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Da­ha ön­ce­ki ya­zı­la­rım­da da ıs­rar­la al­tı­nı çiz­miş bu gi­di­şin AK Par­ti aley­hi­ne ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tim. Se­çim so­nuç­la­rı ön gö­rü­le­ri­mi te­yit et­miş­tir. Ya­pı­lan her dü­zen­le­me ve de­mok­ra­tik­leş­me ham­le­si si­lah zo­ruy­la ka­za­nıl­mış gi­bi tak­dim edi­le­rek HDP ve PKK’­nın kar ha­ne­si­ne ya­zıl­mış­tır. Ay­rı­ca böl­ge­de ka­mu dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­ma­sı, akıl­lı gü­cün kul­la­nıl­ma­ma­sı da­ha ön­ce AK Par­ti­’ye oy ve­ren kit­le­le­ri sa­hip­siz­lik duy­gu­su­na it­miş, AK Par­ti ile bağ­la­rı­nı ko­par­ma­la­rı­na ne­den ol­muş­tur.

HDP dı­şın­da­ki par­ti­ler için bir se­çim ba­şa­rı­sın­dan söz et­mek müm­kün gö­rün­mü­yor. CHP  oy­la­rı­nı ko­ru­du, MHP ise an­cak HDP ka­dar mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­li­yor.

Bu se­çim her­ke­se ay­rı ay­rı ders­ler ver­di. Si­ya­set bi­raz da böy­le bir şey. Top­lum­la iliş­ki­le­ri hep can­lı tut­mak ge­re­ki­yor. AK Par­ti­’den di­ğer par­ti­le­re ka­yan seç­men­le­rin han­gi mo­ti­vas­yon­lar­la ha­re­ket et­tik­le­ri­nin bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Si­ya­set­te ger­çek­ten ko­puş baş­la­dı­ğı an ba­şa­rı­sız­lık da baş­la­mış olur. Si­ya­set ger­çek­ler üze­ri­ne ya­pı­lan bir iş. Aday tes­pit bi­çi­min­den, ki­mi po­li­ti­ka­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­si­ne ka­dar cid­di bir mu­ha­se­be­nin ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­raf­gir­lik, dal­ka­vuk­luk, yağ­cı­lık adı­na Ak Par­ti­’yi hiç is­te­me­di­ği nok­ta­la­ra sü­rük­le­mek is­te­yen in­san­lar ol­du. Si­ya­set hal­ka hiz­met ala­nı­dır. Top­lu­ma efen­di­lik ya­pıl­maz, hiz­met­çi­lik ya­pı­lır. Üst per­de­den ko­nuş­ma­lar, abar­tı­lı ifa­de­ler bel­li re­ak­si­yon­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den ol­du. Or­ta­ya çı­kan so­nuç bir mağ­lu­bi­yet de­ğil ama cid­di bir uya­rı­dır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.