20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:50Akşam 18:14Yatsı 19:38
  • 9°C Adana
  • 5°C Adıyaman
  • 1°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • 3°C Amasya
  • 1°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 2°C Artvin
  • 6°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 82.132 -0.20
 • Altın: 148,060 -0.13
 • Dolar: 3,8153 -0.38
 • Euro: 4,0743 0.08

Bu Bir Uyarı Sinyalidir

Selçuk Özdağ

De­mok­ra­si­ler­de esas ak­tör halk­tır. Se­çim­ler hal­kın sah­ne al­dı­ğı dö­nem­ler­dir. Halk sö­zü­nü söy­le­di. AK Par­ti­’yi bi­rin­ci par­ti yap­tı ama tek ba­şı­na  ik­ti­dar yap­ma­dı.

Bu­nun par­ti yö­ne­ti­min­ce eni­ne bo­yu­na ir­de­le­ne­ce­ği­ni sa­nı­yo­rum. Yüz­de 47-49 alı­nan dö­nem­le bu­gün ara­sın­da ne­yin de­ğiş­ti­ği iyi sor­gu­lan­ma­lı­dır. Ay­na­ya bak­mak­tan ka­çı­nan­lar ek­sik­le­ri­ni, ge­dik­le­ri­ni gör­mez­ler.

Bu dü­şü­şü bir çö­zül­me­ye çe­vir­mek is­te­yen­ler ola­cak­tır. Bu­na fır­sat ver­me­mek için AK Par­ti içi is­ti­şa­re me­ka­niz­ma­la­rı­nı iş­le­te­cek­tir.

Si­ya­set ma­sa ba­şın­da de­ğil sa­ha­da ya­pı­lan bir iş­tir. Top­lum­la ora­da yüz yü­ze ge­li­nir. Hal­kın ne is­te­di­ği ne­den şi­ka­yet­çi ol­du­ğu mey­dan­lar­da, cad­de­ler­de, so­kak­lar­da göz­le­nir. Bu göz­lem ka­bi­li­ye­ti­nin hiç kay­be­dil­me­me­si ge­re­kir.

Par­ti­le­ri çü­rü­ten, iti­bar­sız­laş­tı­ran evet efen­dim­ci­ler ve dal­ka­vuk­lar­dır. Doğ­ru­ya da yan­lı­şa da al­kış ça­lan bu tip­ler yü­zün­den et­raf  gö­rün­mez ha­le ge­lir. Sa­nal ger­çek ha­ki­ka­tin ye­ri­ni alır. Dün­ya baş­ka ye­re gi­der­ken siz baş­ka ye­re ba­kar­sı­nız.

Hep ik­ti­dar­da ka­lan bir par­ti he­nüz sa­mi­mi­yet sı­na­vın­dan geç­me­miş sa­yı­lır. AK Par­ti ye­nil­me­di ama bu oy ora­nıy­la tek ba­şı­na ik­ti­dar ol­ma im­ka­nı­nı da kay­bet­ti. Ge­rek­li ders­ler çı­ka­rı­la­bi­lir­se top­lum­la ye­ni­den ve da­ha sağ­lık­lı bir iliş­ki ku­ru­la­bi­lir.

Üze­rin­de en çok du­rul­ma­sı ge­re­ken ko­nu­la­rın ba­şın­da çö­züm sü­re­ci ge­li­yor. Or­ta­ya çı­kan tab­lo bu sü­re­cin AK Par­ti aley­hi­ne, HDP le­hi­ne iş­le­di­ği­ni, ya­pı­lan on­ca dü­zen­le­me­nin HDP’­ye mal edil­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Da­ha ön­ce­ki ya­zı­la­rım­da da ıs­rar­la al­tı­nı çiz­miş bu gi­di­şin AK Par­ti aley­hi­ne ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tim. Se­çim so­nuç­la­rı ön gö­rü­le­ri­mi te­yit et­miş­tir. Ya­pı­lan her dü­zen­le­me ve de­mok­ra­tik­leş­me ham­le­si si­lah zo­ruy­la ka­za­nıl­mış gi­bi tak­dim edi­le­rek HDP ve PKK’­nın kar ha­ne­si­ne ya­zıl­mış­tır. Ay­rı­ca böl­ge­de ka­mu dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­ma­sı, akıl­lı gü­cün kul­la­nıl­ma­ma­sı da­ha ön­ce AK Par­ti­’ye oy ve­ren kit­le­le­ri sa­hip­siz­lik duy­gu­su­na it­miş, AK Par­ti ile bağ­la­rı­nı ko­par­ma­la­rı­na ne­den ol­muş­tur.

HDP dı­şın­da­ki par­ti­ler için bir se­çim ba­şa­rı­sın­dan söz et­mek müm­kün gö­rün­mü­yor. CHP  oy­la­rı­nı ko­ru­du, MHP ise an­cak HDP ka­dar mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­li­yor.

Bu se­çim her­ke­se ay­rı ay­rı ders­ler ver­di. Si­ya­set bi­raz da böy­le bir şey. Top­lum­la iliş­ki­le­ri hep can­lı tut­mak ge­re­ki­yor. AK Par­ti­’den di­ğer par­ti­le­re ka­yan seç­men­le­rin han­gi mo­ti­vas­yon­lar­la ha­re­ket et­tik­le­ri­nin bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Si­ya­set­te ger­çek­ten ko­puş baş­la­dı­ğı an ba­şa­rı­sız­lık da baş­la­mış olur. Si­ya­set ger­çek­ler üze­ri­ne ya­pı­lan bir iş. Aday tes­pit bi­çi­min­den, ki­mi po­li­ti­ka­la­rın göz­den ge­çi­ril­me­si­ne ka­dar cid­di bir mu­ha­se­be­nin ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­raf­gir­lik, dal­ka­vuk­luk, yağ­cı­lık adı­na Ak Par­ti­’yi hiç is­te­me­di­ği nok­ta­la­ra sü­rük­le­mek is­te­yen in­san­lar ol­du. Si­ya­set hal­ka hiz­met ala­nı­dır. Top­lu­ma efen­di­lik ya­pıl­maz, hiz­met­çi­lik ya­pı­lır. Üst per­de­den ko­nuş­ma­lar, abar­tı­lı ifa­de­ler bel­li re­ak­si­yon­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den ol­du. Or­ta­ya çı­kan so­nuç bir mağ­lu­bi­yet de­ğil ama cid­di bir uya­rı­dır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.