19 Ocak 2017 Perşembe20 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
 • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
  • 6°C Adana
  • 3°C Adıyaman
  • 2°C Afyon
  • 9°C Ağrı
  • 3°C Amasya
  • -1°C Ankara
  • 8°C Antalya
  • 6°C Artvin
  • 7°C Aydın
  • 6°C Balıkesir
 • BIST: 82.779 0.51
 • Altın: 146,779 -0.07
 • Dolar: 3,7701 -0.17
 • Euro: 4,0274 -0.27

Çıplaklık ve Tesettür

M. Şevket Eygi

YAZ gel­di, çıp­lak­lık art­tı. Çıp­lak­lık me­de­ni­yet de­ğil­dir, te­set­tür me­de­ni­yet­siz­lik de­ğil­dir. Asıl me­de­ni­yet te­set­tür­dür. İs­la­m’­da hür ve hay­si­yet­li ka­dın­lar ör­tü­nür, kö­le ka­dın­la­rın on­lar gi­bi ör­tün­me­si şart de­ğil­dir. 

Ka­dın­la­ra ya­pı­la­cak en bü­yük ha­ka­ret on­la­rı seks ve şeh­vet ara­cı ola­rak gör­mek­tir.

İn­san­la­rın cin­sel­lik­le­ri var­dır ama bu­nu bi­rin­ci pla­na çı­kart­mak den­ge­siz­lik ve sa­pık­lık­tır.

İs­lam di­ni­nin ve me­de­ni­ye­ti­nin     Ba­tı­dan üs­tün olu­şu­nun se­bep­le­rin­den bi­ri on­da if­fet kav­ram ve de­ğe­ri­nin     bu­lun­ma­sı­dır. İs­lam me­de­ni­ye­ti if­fet­li­dir, bu­gün­kü Ba­tı me­de­ni­ye­ti if­fet­siz­leş­mek­te­dir.

Ka­dın ve kız­la­ra ya­pı­lan te­ca­vüz­le­rin se­bep­le­rin­den bi­ri, açık sa­çık gi­yi­ne­rek er­kek­le­ri tah­rik et­mek­tir.

Fe­mi­nist­le­rin en bü­yük açı­ğı, dev­le­tin iz­niy­le ya­pı­lan seks kö­le­li­ği­ne kar­şı çık­ma­ma­la­rı­dır. Kar­şı çık­ma­mak­ta Ke­ma­list Fe­mi­nist­ler­le İs­lam­cı Fe­mi­nist­ler ya­rış­mak­ta­dır.

Zi­na­yı suç ol­mak­tan çı­kart­mak, ai­le ku­ru­mu­nun te­mel­le­ri­ni di­na­mit­le­mek­tir. Ai­le top­lu­mun te­mel ta­şı­dır. O yı­kı­lır­sa top­lum da yı­kı­lır.

De­rin güç­ler, İs­la­m’­ı ve Üm­me­ti     yık­mak için ka­dın­la­rı kul­lan­mak is­ti­yor.  Bir yan­dan if­fe­ti dar­be­li­yor, şeh­ve­ti az­dı­rı­yor; öte yan­dan bir­ta­kım ka­dın­la­rı kul­la­na­rak İs­la­m’­ı için­den boz­durt­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Ka­dın­lar bo­zu­lur­sa, İs­lam yo­lun­dan çı­kar­sa Tür­ki­ye­’nin de bo­zul­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır. Çün­kü nü­fu­sun ya­rı­sı ka­dın­dır.

İs­lam ka­dın­la­rı bo­zul­ma­mak için küf­rün, ni­fa­kın, la­ik­çi­li­ğin, ate­iz­min     İs­la­m’­a ay­kı­rı bü­tün  tek­lif­le­ri­ni red­det­me­li­dir.

Te­set­tür bir te­fer­ru­at de­ğil­dir, za­ru­ri­yat-ı di­ni­ye­den­dir. Te­set­tür büs­bü­tün el­den gi­der­se din de el­den gi­der. 

Te­set­tü­ür iki­ye ay­rı­lır: Ku­r’­ana, Sün­ne­te, Şe­ri­ata uy­gun ger­çek te­set­tü­r… Te­set­tür gi­bi gö­rü­nen ama ger­çek­te te­set­tür ol­ma­yan şey­ta­nî sah­te te­set­tür. Müs­lü­man alim­ler, fa­kih­ler, zi­ya­lı­lar, li­der­ler, reh­ber­ler, mür­şid­ler bir ara­ya gel­me­li ve te­set­tür ko­nu­sun­da bü­tün Tür­ki­ye ha­nım­la­rı­na hi­ta­ben uya­rı­cı ve ay­dın­la­tı­cı bir be­yan­na­me  met­ni  ha­zır­la­ma­lı­dır.

Müs­lü­man­lar ya­sal=meş­ru sı­nır­lar için­de ah­lak­sız­lı­ğa, ha­ya­sız­lı­ğa, şe­he­vî  az­gın­lık­la­ra kar­şı se­fer­ber­lik ilan et­me­li­dir.

Te­set­tü­rü emr et­mek, çıp­lak­lık ve ah­lak­sız­lık­la mü­ca­de­le et­mek farz­dır. Bu far­zı, kül­tür açı­sın­dan me­de­nî olan Müs­lü­man­lar ba­şa­rı ile ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir.

İs­lam te­set­tü­rü te­set­tür  be­zir­gan­la­rı­nın elin­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır.

Pa­ra ka­zan­mak, zen­gin ol­mak için hiç­bir kim­se­nin te­set­tü­rü mın­cık­la­ma­sı­na, İs­lam ka­dın ve kız­la­rı­nı şey­ta­nî kı­ya­fet­le­re sok­ma­ya hak­kı yok­tur.

Ba­şı­na eşarp ört­mek­le ka­dın te­set­tü­rü gir­miş ol­maz.            

Er­kek­le­rin şeh­vet­li na­zar ve dik­kat­le­ri­ni, çıp­lak ka­rı­lar­dan da­ha faz­la celb eden bir kı­ya­fet te­set­tür de­ğil­dir.

Te­set­tür­lü bir ka­dın ala­ca bu­la­cak gök­ku­şa­ğı ren­gin­de el­bi­se­ler gi­ye­mez, ba­şör­tü­sü ör­te­mez.

Ku­r’­ana, Sün­ne­te, Şe­ri­ata uy­gun ger­çek te­set­tür için en faz­la, can­la baş­la ça­lış­ma­sı ge­re­ken ku­rum Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­dır. Bün­ye­sin­de yir­mi bi­ne ya­kın ka­dın me­mur (müf­tü yar­dım­cı­sı, vai­ze, Ku­r’­an kur­su öğ­ret­me­ni vs)  ba­rın­dı­ran  bu ku­rum te­set­tür ve ka­dın ko­nu­sun­da üze­ri­ne dü­şen va­zi­fe­le­ri ya­pı­yor mu?

Müs­lü­man­lar  Müs­lü­man­lar!..         

Ka­dın ve te­set­tür me­se­le­si­ni İs­la­ma Ku­r’­an’a Sün­ne­te Şe­ri­ata uy­gun şe­kil­de çö­ze­mez­se­niz si­zi is­tik­bal­de çok ka­ran­lık gün­ler bek­le­mek­te­dir.

(Önem­li not: Te­set­tür pa­ra­lel ola­rak  hi­cab ve hür­met-i mu­sa­ha­re me­se­le­le­ri de var­dır. Muh­te­rem kar­deş­le­ri­min bun­la­rı, ula­şa­bi­le­cek­le­ri mut­ta­qi alim ve fa­kih­le­re so­ra­rak öğ­ren­me­le­ri­ni is­tir­ham ede­rim. Sa­kın bir­ta­kım dall ve mu­dil (sa­pıt­mış ve sap­tı­rı­cı) re­form­cu ila­hi­yat­çı­la­ra sor­ma­yı­nız. Fet­va ala­yım der­ken  din­den çı­ka­bi­lir­si­niz.)

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.