23 Ocak 2018 Salı7 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:22İkindi 15:53Akşam 18:16Yatsı 19:39
  • 9°C Adana
  • 6°C Adıyaman
  • 0°C Afyon
  • 27°C Ağrı
  • 6°C Amasya
  • 3°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 27°C Artvin
  • 4°C Aydın
  • 4°C Balıkesir
 • BIST: 117.235 1.81
 • Altın: 161,959 -0.71
 • Dolar: 3,7784 -0.72
 • Euro: 4,6204 -0.74

Lüks ve Pahalı Otomobil İsraf mıdır?

M. Şevket Eygi

AŞI­RI lüks, çok pa­ha­lı, çok mas­raf­lı bir oto­mo­bil al­mak is­raf mı­dır, gü­nah mı­dır?

1. Oto­mo­bil bir ih­ti­yaç ise, alı­na­cak ara­ba­nın ih­ti­ya­ca uy­gun,  ih­ti­yaç ile oran­tı­lı ol­ma­sı ge­re­kir.

2. İh­ti­yaç sı­nır­la­rı aşı­lır, sta­tü olur­sa is­raf­tır, gü­nah­tır.

3. Ah­lak­lı, fa­zi­let­li, akıl­lı, man­tık­lı, den­ge­li, bil­ge in­san­lar;  mes­ken, oto­mo­bil, cep te­le­fo­nu, gi­yim ku­şam, mo­bil­ya gi­bi şey­le­ri sta­tü ola­rak gör­mez.

4. Oto­mo­bil ih­ti­yaç mad­de­si ol­mak­tan çı­kıp sta­tü olur­sa gu­ru­ra, kib­re, bö­bür­len­me­ye, ken­di­ni dev ay­na­sın­da gör­me­ye yol açar ki, bun­lar bü­yük gü­nah­tır ve ha­ram­dır.

5. Va­tan­daş emek­li ol­muş, ya­şı iler­le­miş, ona ikin­ci el ba­sit ve ucuz bir oto­mo­bil ye­ter. Böy­le bir kim­se­nin im­kâ­nı ve ser­ve­ti ol­sa bi­le, ih­ti­ya­cı­nı aşan lüks, gös­te­riş­li, pa­ha­lı, şa­şa­alı, is­raf­lı ara­ba edin­me­si doğ­ru de­ğil­dir.

6. Pa­ha­lı, lüks oto­mo­bil­le­re ya­tı­rı­lan pa­ra ye­kû­nu yüz mil­yar­lar­ca li­ra­dır. Bu pa­ra­nın ya­rı­sı ta­sar­ruf edil­se, bu ser­ma­ye ile fab­ri­ka­lar, iş yer­le­ri açıl­sa, üre­tim ya­pıl­sa, is­tih­dam sağ­lan­sa da­ha iyi ol­maz mı?

7. Tür­ki­ye­’de, Al­man­ya­’da ol­du­ğun­dan faz­la lüks, ye­ni, pa­ha­lı, is­raf­lı, gös­te­riş­li Mer­ce­des ol­ma­sı, bir anor­mal­lik ve den­ge­siz­lik de­ğil mi­dir? On­lar üre­ti­yor ama bi­zim ka­dar düş­kün de­ğil­ler. Biz üret­mi­yo­ruz, ca­ka sat­mak, sta­tü yap­mak için had­din­den faz­la sa­tın alı­yo­ru­z…

8. Ben ze­kâ­tı­mı ver­dik­ten son­ra is­te­di­ğim mas­ra­fı ya­par, lüks oto­mo­bil alır, her hal­tı ye­rim de­mek İs­lam di­ni­nin ru­hu­na ay­kı­rı­dır. Hem ze­kâ­tı­nı ve­re­cek­sin, hem de is­raf et­me­ye­cek­sin.

9. Biz bir hol­ding sa­hi­bi­ne, ikin­ci el oto pa­za­rın­dan 15 bin li­ra­lık ucuz bir ara­ba ala­cak­sın de­mi­yo­ruz ama onun sta­tü ol­sun di­ye, ca­ka sat­mak, gu­rur­la­nıp ki­bir­len­mek için 500 bin li­ra­lık, hat­tâ bir mil­yon li­ra­lık lüks oto­mo­bil al­ma­sı­nı da hoş gör­me­yiz.

10. Bil­ge, uya­nık, mut­ta­qi, şu­ur­lu bir Müs­lü­man, çok zen­gin ol­sa da sta­tü ol­sun di­ye lüks ve is­raf­lı oto­mo­bil al­maz.

11. He­nüz yüz­de yüz yer­li ve mil­lî bir oto­mo­tiv sa­na­yi­ine sa­hip ol­ma­yan Tür­ki­ye­’de­ki lüks, pa­ha­lı, is­raf­lı oto­mo­bil me­ra­kı de­rin de­rin dü­şü­nül­me­si ge­re­ken bir has­ta­lık­tır.

12. Biz son 50 se­ne­de lüks oto­mo­bi­le ver­di­ği­miz pa­ra­la­rı bir ara­ya ge­tir­miş ol­say­dık, bu ser­ma­ye ile İs­ve­ç’­in Vol­vo­’su ve Sa­ab’­ı, Çek cum­hu­ri­ye­ti­ni Sko­da­’sı gi­bi ka­li­te­li oto­mo­bil­ler üre­tip bü­tün dün­ya­ya ih­raç ede­bi­lir­dik.

13. Oto­mo­bil ko­nu­sun­da, nü­fu­su bi­zim­kin­den az, yü­zöl­çü­mü bi­zim­kin­den kü­çük olan Gü­ney Ko­re­’ye ba­kıp utan­ma­mız ge­re­kir. On­la­rın dev­let bü­yük­le­ri Ko­re oto­mo­bil­le­ri­ne bi­ni­yor, bi­zim­ki­ler en lüks, en pa­ha­lı, en caf­caf­lı Al­man oto­mo­bil­le­ri­ne bi­ni­yor.

14. Ol­gun, mut­ta­qi, şu­ur­lu, vic­dan­lı, ah­lak­lı, fa­zi­let­li, me­zi­yet­li Müs­lü­man­la­ra hiç­bir ko­nu­da is­raf ya­kış­maz, lüks ya­kış­maz, ih­ti­yaç mad­de­le­ri­ni sta­tü ola­rak gör­mek ya­kış­maz.

15. Bir Müs­lü­ma­nın, fa­iz­li kre­diy­le lüks oto­mo­bil al­ma­sı­nı hav­sa­lam al­mı­yor. Kat­mer­li ha­ram­dır bu.

(Not: Akıl, vic­dan, sağ­du­yu sa­hi­bi bir Müs­lü­man, lüks oto­mo­bil ile fa­zi­let, üs­tün­lük, ke­mal ara­sın­da bir bağ kur­maz. İn­sa­nı yü­cel­ten de­ğer­ler şun­lar­dır: İma­n… Tah­ki­kî ima­n… Fay­da­lı ve rah­ma­nî ilim­le­r…  Ger­çek kül­tü­r… Sa­lih amel­le­r… İh­la­s… Yük­sek ah­la­k… Mü­rüv­ve­t… Ci­had fi se­bi­lil­la­h… Ta­bi­î ki, Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­de bu­yu­rul­du­ğu üze­re taq­va­…  Lüks, is­raf­lı ve pa­ha­lı oto­mo­bil me­rak­lı­la­rı, fe­ti­şist­le­ri ke­mal­den uzak, nâ­kıs kim­se­ler­dir.)

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.