21 Ekim 2017 Cumartesi1 Safer 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:49Güneş 07:15Öğle 12:56İkindi 15:53Akşam 18:23Yatsı 19:43
  • 29°C Adana
  • 17°C Adıyaman
  • 12°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • 10°C Amasya
  • 11°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 19°C Aydın
  • 14°C Balıkesir
 • BIST: 108.489 0.05
 • Altın: 151,139 -0.05
 • Dolar: 3,6704 0.34
 • Euro: 4,3242 -0.08

Kürtlerin Ülü’l-emri Kimlerdir?

M. Şevket Eygi

MÜS­LÜ­MAN bir ka­vim İs­la­m’­a Ku­r’­ana Sün­ne­te Şe­ri­ata  ay­kı­rı  bir ide­olo­ji­yi be­nim­ser­se ken­di ku­yu­su­nu ken­di­si kaz­mış, bir tür in­ti­har et­miş olur. Bu kai­de Türk­ler için de Kürt­ler için de di­ğer bü­tün Müs­lü­man ka­vim­ler için de ge­çer­li­dir.

Ül­ke­miz­de­ki hiç­bir Müs­lü­man Kür­dün ate­ist­le­ri, zer­düş­ti­le­ri, İs­lam ve Müs­lü­man düş­ma­nı Krip­to­la­rı des­tek­le­me­ye hak­kı yok­tur. Hep­si de­ğil, bir kıs­mı des­tek­ler­se ile­ri­de bu­nun ce­za­sı­nı sa­de­ce des­tek­le­yen­ler de­ğil, hep­si çe­ker.

Müs­lü­man, ezel­de Al­lah ile ahd ü mi­sak yap­mış ve bu­nu dün­ya­da ha­tır­la­mış kim­se­dir. Bu ahd ü mi­sa­kı­nı bo­zar­sa ba­şı­na çok be­la­lar ve mu­si­bet­ler ge­lir.

Bu­gün ül­ke­miz­de dış­tan Kürt gö­rü­nen, ger­çek kim­lik­le­ri ise baş­ka olan çok sa­yı­da  (bir mil­yon ile iki mil­yon ara­sın­da ol­du­ğu söy­le­ni­yor) Krip­to var­dır. Müs­lü­man Kürt­ler, bu Krip­to­lar­la ara­la­rı­na me­sa­fe koy­maz­lar­sa ile­ri­de te­la­fi­si im­kan­sız bü­yük za­rar­la­ra uğ­ra­ya­cak­tır.

Krip­to­lar el­bet­te bir re­ali­te­dir, at­san ata­maz­sın, sat­san sa­ta­maz­sın.  La­kin bu re­ali­te­yi bil­mek, bu ko­nu­da âdil ted­bir­ler al­mak farz­dır, el­zem­dir.

Üm­met bir­li­ği­nin ve Hi­la­fet mü­es­se­se­si­nin ol­ma­dı­ğı bu fet­ret dev­rin­de Kürt­le­rin ülü­’l-em­ri şun­lar­dır:

Bi­rin­ci­si: İca­zet­li Sün­nî ule­ma ve fu­qa­ha­… İkin­ci­si: Yi­ne ica­zet­li ve Şe­ri­ata sım­sı­kı bağ­lı Sün­nî ta­ri­kat şeyh­le­ri­… Üçün­cü­sü: İti­kat­la­rı sa­hih, beş va­kit na­ma­zı kı­lan, Şe­ri­ata bağ­lı zi­ya­lı, alim, fa­zıl, ah­lak­lı, fa­zi­let­li, mü­rüv­vet­li  kim­se­ler.

Kürt­ler bun­la­rı bı­ra­kıp  Krip­to­la­rın, fâ­sık ve fâ­cir­le­rin, ari­vist­le­rin, te­rö­rist­le­rin, ma­ce­ra­pe­rest­le­rin, zer­düs­ti­le­rin  pe­şi­ne dü­şer­ler­se, te­la­fi­si müm­kün ol­ma­ya­cak za­rar­la­ra uğ­ra­ya­cak­lar­dır.

Ben­de­niz Tür­küm ama Türk­çü de­ği­lim, Kürt kar­deş­le­rim­den Kürt­çü ol­ma­ma­la­rı­nı, Kürt­çü­lük yap­ma­ma­la­rı­nı is­te­rim. Sa­lih bir Kür­dü, fâ­sık bir Tür­k’­e ter­cih eden bir Müs­lü­ma­nım, uhuv­vet-i is­la­mi­ye ta­raf­ta­rı­yım.

Uzak ve ya­kın ta­rih­te İs­la­m’­dan uzak­la­şan ka­vim­ler be­la­la­rı­nı bul­muş­lar, bü­yük mu­si­bet­le­re mâ­ruz kal­mış­lar­dır. Bu­nun hiç is­tis­na­sı yok­tur.

Tür­ki­ye par­ça­la­nır­sa bun­dan Müs­lü­man Kürt­ler de bü­yük za­rar gö­re­cek­tir. Bel­ki de en bü­yük za­ra­rı on­lar gö­re­cek­tir.

Do­ğu ve gü­ney­do­ğu­da ba­zı böl­geler­den ko­vu­lan­la­rın, göç et­ti­ri­len­le­rin ye­ri­ni baş­ka Müs­lü­man­lar al­ma­ya­cak, ile­ri­de dı­şa­rı­dan  gayr-i müs­lim nü­fus ge­ti­ri­le­cek­tir.

Da­ha şim­di­den Sün­nî Kürt­le­ri öl­dür­me­ye baş­la­dı­lar bi­le.

İs­tik­bal­de Kürt­le­rin ço­ğun­luk­ta ol­du­ğu yer­ler­de (Tür­ki­ye par­ça­lan­ma­dan) özerk bir İs­lam re­ji­mi, Da­rül İs­lam ku­rul­sa ora­ya hic­ret et­mek is­te­yen ilk Türk ben­de­niz olu­rum. 

Edir­ne­’den Kar­s’­a, Si­no­p’­tan İs­-    ken­de­ru­n’­a ka­dar bü­tün Tür­ki­ye Kürt­le­rin de müş­te­rek va­ta­nı­dır.

Al­lah biz­den, Ku­r’­an’­da, gayr-i Müs­lim­le­ri dost ve ve­lî (ida­re­ci) edin­me­me­mi­zi emr et­mek­te­dir. Bu em­re ay­kı­rı ha­re­ket eden­le­rin işi zor­la­şır, on­lar esa­ret ve zil­let­ten kur­tu­la­maz.

Bun­dan yüz kü­sur se­ne ön­ce bir kı­sım Ar­na­vut­lar (hep­si de­ğil) Os­man­lı bir­li­ğin­den ay­rı­lıp ba­ğım­sız bir dev­let ol­mak is­te­miş­ler­di. Os­man­lı yı­kıl­dı, Ar­na­vut­luk bir ara İtal­ya­’nın is­ti­la­sı­na uğ­ra­dı, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’n­dan son­ra ora­da akıl­la­ra zi­yan ko­mü­nist ve ate­ist bir re­jim ku­rul­du, En­ver Ho­ca isim­li çıl­gın dik­ta­tör 1966’da di­ni, ima­nı, iba­det et­me­yi, ezan oku­ma­yı, ço­cuk­la­rı sün­net et­tir­me­yi, ce­na­ze­le­ri yı­ka­yıp ke­fen­le­yip na­maz kı­lın­ma­sı­nı, oruç tu­tul­ma­sı­nı  ya­sak­la­dı.  Bir­kaç ta­ri­hî bi­na dı­şın­da­ki bü­tün ca­mi­le­ri ka­pat­tır­dı. Di­nin D’­sin­den bi­le bahsedil­me­si­ni ağır bir suç say­dı. Uzun yıl­lar bo­yun­ca Müs­lü­man Ar­na­vut­lar kan kus­tu­lar. 

Krip­to­la­rın, Zer­düş­ti­le­rin, Pak­ra­du­ni­le­rin tu­zak­la­rı­na düş­me­me­le­ri için Kürt kar­deş­le­ri­mi uya­rı­yo­rum. Müs­lü­man­la­rın dost­la­rı sa­de­ce Müs­lü­man­lar­dır. Se­lam ede­rim.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.