22 Ocak 2017 Pazar23 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:16Öğle 13:23İkindi 15:52Akşam 18:16Yatsı 19:40
  • 4°C Adana
  • -2°C Adıyaman
  • -4°C Afyon
  • 5°C Ağrı
  • -6°C Amasya
  • -7°C Ankara
  • 3°C Antalya
  • -6°C Artvin
  • 3°C Aydın
  • 0°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,530 -1.16
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Ramazan geldi Hoş Geldi

Cemal Nar

Ramazan geldi hoş geldi. Al­lah Teâlâ şöy­le bu­yu­rur :

“Ey iman eden­ler  ! Tak­va üze­re ola­sı­nız di­ye, siz­den ön­ce­ki­le­re farz kı­lın­dı­ğı gi­bi, si­ze de oruç tut­mak farz kı­lın­mış­tır.” (Bakara 183.)

Hz. Pey­gam­be­r (s.a.v. şöy­le bu­yu­rur :

“İs­lam beş esas üze­rine ku­rul­muş­tur : Al­lah'tan baş­ka bir ilâh bu­lun­ma­dı­ğı­na ve Mu­ham­med'in Al­lah'ın ku­lu ve el­çi­si bu­lun­du­ğu­na şa­hit­lik et­mek, na­ma­zı kıl­mak, ze­kat ver­mek, Ra­ma­zan oru­cu tut­mak, gü­cü ye­ten­ler için Beytullâh'ı ziyâret et­mek.”

Bu iki delile bakarak Ra­ma­zan­da oruç tut­ma­nın farz olu­şu üze­rin­de müs­lü­man­lar gö­rüş bir­li­ği için­de­dir. Allah tutmayı nasip ve müyesser eylesin, kabul buyursun.

Oruç, oruç bel­li bir sü­rey­le ye­me, iç­me, ilaç kul­lan­ma ve­ya cin­sel ilişkiden uzak dur­mak­tır. Daha geniş bir tarifle oruç, tut­ma­ya ehil olan kim­se­le­rin ni­yet ede­rek ikin­ci fe­cir­den gü­ne­şin batışı­na ka­dar oru­cu bo­zan şey­ler­den kendilerini tutmalarıdır.  

Norveç gibi kutup bölgelerine yakın olan ve gün­düz ile ge­ce­nin te­şek­kül et­me­di­ği böl­ge­ler­de, oruç za­ma­nı, bu­ra­la­ra en ya­kın olan ve ge­ce ile gün­dü­zün te­şek­kül etti­ği böl­ge­ler esas alı­na­rak be­lir­le­nir.

Oru­cun dînî, ruhî, sos­yal, sağ­lık, eko­no­mik ve pe­da­go­jik ba­kım­lar­dan pek çok fay­da­la­rı var­dır. Oruç Al­lah'a ta­at ve iba­det­tir. Ki­şi­ye sı­nır­sız se­vap ka­zan­dı­rır. Çün­kü oruç yal­nız Al­lah için­dir. Al­lah'ın ke­re­mi ise sı­nır­sız­dır. Bu­nun­la, “ Reyyân ” de­ni­len ve yal­nız oruç­lu­la­ra ay­rıl­mış bu­lu­nan özel ka­pı­dan cen­ne­te gir­me hak­kı el­de edil­miş olur. 3 Oruç bir yıl­dan öbür yı­la ka­dar iş­le­nen kü­çük gü­nah­la­ra keffârettir. Oruç Al­lah'ın emir­le­ri­ne uy­mak ve ya­sak­la­rın­dan sa­kın­mak­tan iba­ret bu­lu­nan tak­va­ya se­beb olur.

Oruç ne­fis­le ci­had, şeh­vet ve nefsâni ar­zu­la­rı kır­ma­da bir kal­kan­dır. Rasulûllah ( s.a.s ) özel­lik­le ev­len­me imkânı bu­la­ma­yan genç­le­re oru­cu tav­si­ye ede­rek şöy­le bu­yur­muş­tur : “Ey genç­ler top­lu­lu­ğu ! Siz­den ev­len­me­ye gü­cü ye­ten­ler ev­len­sin. Çün­kü ev­len­mek, gö­zü da­ha çok mu­ha­fa­za eder, if­fe­ti da­ha faz­la ko­rur. Ev­len­me­ye gü­cü yet­me­yen­ler oruç tut­sun. Çün­kü oruç bir kal­kan­dır.”

Farz Oruç, Ra­ma­zan oru­cu, ka­za­ya ka­lan ra­ma­zan oru­cu ile bazı suçlardan bir ceza olarak tutulan kef­fa­ret oruç­larıdır.   Ancak oruç; sadece ramazanda tuttuğumuz farz oruçlar değildir. Daha başka vâcip, nâfile ve mek­ruh oruçlar da vardır.

Onları da öteki yazıda hatırlatalım inşallah.

 

 

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.