23 Ekim 2016 Pazar21 Muharrem 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." "Doğru terazi ile tartın." "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." Şu'arâ, 26/181-183
 • Resulullah (s.a.v)’a bir adam gelerek şöyle dedi: - Ey Allah'in elçisi! Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: - “Sağlığın yerinde olup malına düşkün oldugun, fakirlikten korkup zenginliğe tamah ettigin halde verdiğin sadakanın sevabı daha buyüktür. (Bu işi) can boğaza gelip de “falana şu kadar”, “filana bu kadar” demeye bırakma. Zaten o mal vârislerden şunun veya bunun olmuştur.” (Buharî, "Zekât", 11; Müslim, "Zekât", 92)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:51Güneş 07:18Öğle 12:55İkindi 15:50Akşam 18:21Yatsı 19:40
  • 18°C Adana
  • 14°C Adıyaman
  • 15°C Afyon
  • 14°C Ağrı
  • 7°C Amasya
  • 8°C Ankara
  • 18°C Antalya
  • 12°C Artvin
  • 18°C Aydın
  • 17°C Balıkesir
 • BIST: 78.844 -0.51
 • Altın: 125,483 0.78
 • Dolar: 3,0876 0.94
 • Euro: 3,3575 0.40

Ramazan geldi Hoş Geldi

Cemal Nar

Ramazan geldi hoş geldi. Al­lah Teâlâ şöy­le bu­yu­rur :

“Ey iman eden­ler  ! Tak­va üze­re ola­sı­nız di­ye, siz­den ön­ce­ki­le­re farz kı­lın­dı­ğı gi­bi, si­ze de oruç tut­mak farz kı­lın­mış­tır.” (Bakara 183.)

Hz. Pey­gam­be­r (s.a.v. şöy­le bu­yu­rur :

“İs­lam beş esas üze­rine ku­rul­muş­tur : Al­lah'tan baş­ka bir ilâh bu­lun­ma­dı­ğı­na ve Mu­ham­med'in Al­lah'ın ku­lu ve el­çi­si bu­lun­du­ğu­na şa­hit­lik et­mek, na­ma­zı kıl­mak, ze­kat ver­mek, Ra­ma­zan oru­cu tut­mak, gü­cü ye­ten­ler için Beytullâh'ı ziyâret et­mek.”

Bu iki delile bakarak Ra­ma­zan­da oruç tut­ma­nın farz olu­şu üze­rin­de müs­lü­man­lar gö­rüş bir­li­ği için­de­dir. Allah tutmayı nasip ve müyesser eylesin, kabul buyursun.

Oruç, oruç bel­li bir sü­rey­le ye­me, iç­me, ilaç kul­lan­ma ve­ya cin­sel ilişkiden uzak dur­mak­tır. Daha geniş bir tarifle oruç, tut­ma­ya ehil olan kim­se­le­rin ni­yet ede­rek ikin­ci fe­cir­den gü­ne­şin batışı­na ka­dar oru­cu bo­zan şey­ler­den kendilerini tutmalarıdır.  

Norveç gibi kutup bölgelerine yakın olan ve gün­düz ile ge­ce­nin te­şek­kül et­me­di­ği böl­ge­ler­de, oruç za­ma­nı, bu­ra­la­ra en ya­kın olan ve ge­ce ile gün­dü­zün te­şek­kül etti­ği böl­ge­ler esas alı­na­rak be­lir­le­nir.

Oru­cun dînî, ruhî, sos­yal, sağ­lık, eko­no­mik ve pe­da­go­jik ba­kım­lar­dan pek çok fay­da­la­rı var­dır. Oruç Al­lah'a ta­at ve iba­det­tir. Ki­şi­ye sı­nır­sız se­vap ka­zan­dı­rır. Çün­kü oruç yal­nız Al­lah için­dir. Al­lah'ın ke­re­mi ise sı­nır­sız­dır. Bu­nun­la, “ Reyyân ” de­ni­len ve yal­nız oruç­lu­la­ra ay­rıl­mış bu­lu­nan özel ka­pı­dan cen­ne­te gir­me hak­kı el­de edil­miş olur. 3 Oruç bir yıl­dan öbür yı­la ka­dar iş­le­nen kü­çük gü­nah­la­ra keffârettir. Oruç Al­lah'ın emir­le­ri­ne uy­mak ve ya­sak­la­rın­dan sa­kın­mak­tan iba­ret bu­lu­nan tak­va­ya se­beb olur.

Oruç ne­fis­le ci­had, şeh­vet ve nefsâni ar­zu­la­rı kır­ma­da bir kal­kan­dır. Rasulûllah ( s.a.s ) özel­lik­le ev­len­me imkânı bu­la­ma­yan genç­le­re oru­cu tav­si­ye ede­rek şöy­le bu­yur­muş­tur : “Ey genç­ler top­lu­lu­ğu ! Siz­den ev­len­me­ye gü­cü ye­ten­ler ev­len­sin. Çün­kü ev­len­mek, gö­zü da­ha çok mu­ha­fa­za eder, if­fe­ti da­ha faz­la ko­rur. Ev­len­me­ye gü­cü yet­me­yen­ler oruç tut­sun. Çün­kü oruç bir kal­kan­dır.”

Farz Oruç, Ra­ma­zan oru­cu, ka­za­ya ka­lan ra­ma­zan oru­cu ile bazı suçlardan bir ceza olarak tutulan kef­fa­ret oruç­larıdır.   Ancak oruç; sadece ramazanda tuttuğumuz farz oruçlar değildir. Daha başka vâcip, nâfile ve mek­ruh oruçlar da vardır.

Onları da öteki yazıda hatırlatalım inşallah.

 

 

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.