21 Ocak 2018 Pazar4 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:21İkindi 15:51Akşam 18:14Yatsı 19:37
  • 11°C Adana
  • 5°C Adıyaman
  • 2°C Afyon
  • -9°C Ağrı
  • 6°C Amasya
  • 3°C Ankara
  • 12°C Antalya
  • 5°C Artvin
  • 14°C Aydın
  • 10°C Balıkesir
 • BIST: 115.147 -1.46
 • Altın: 163,118 1.34
 • Dolar: 3,8058 0.95
 • Euro: 4,6547 0.85

Yangında kurtarılacak on altı şey

M. Şevket Eygi

DÜNYA, in­san­lık, İs­lam âle­mi fit­ne fe­sat, ni­fak şi­kak,  şirk gü­nah fuh­şiy­yat az­gın­lık yan­gın­la­rı için­de­… Bu top­ye­kûn kü­re­vî yan­gın­da ilk kur­ta­rı­la­cak şey­ler ne­ler­dir?

Bi­rin­ci­si: Ken­di ima­nı­mız­dır. Yan­gın­da ima­nı­mız ya­nar ve yok olur­sa mah­vo­lu­ruz, ebe­dî bir fe­lâ­ke­te uğ­ra­rız. İman, Al­la­h’­ın bi­ze en bü­yük ni­me­ti­dir. İn­san iman­lı ol­du­ğu hal­de ca­nı­nı yi­ti­rir­se ebe­dî sa­ade­ti­ni kay­bet­mez. La­kin iman gi­der­se hiç­bir şe­yin kıy­me­ti kal­maz.

İkin­ci­si: Müs­lü­man hal­kın iman­la­rı­nı kur­tar­mak için, na­sıl ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor­sa öy­le ça­lış­ma­lı­yız.
Üçün­cü­sü: Ak­lı­mı­zı kur­tar­ma­lı­yız. Âhir za­ma­nın şey­ta­nî me­de­ni­ye­ti ve bu­nun ce­hen­ne­mî âlet­le­ri in­san ak­lı­nı kö­rel­ti­yor.  Biz İs­la­m’­ın is­te­di­ği akl-ı se­lim sa­hi­bi ol­ma­lı­yız. 

Dör­dün­cü­sü: Ken­di İs­la­mi kül­tü­rü­mü­zü, me­de­ni­ye­ti­mi­zi, ya­şam tar­zı­mı­zı, ya­ban­cı­laş­mak­tan de­je­ne­re ol­mak­tan kur­tar­ma­lı­yız.

Be­şin­ci­si: Ya­zı­lı, ede­bî, zen­gin Türk­çe­mi­zi;  arı du­ru ku­ru ol­mak­tan, yoz­laş­mak­tan, dil­kı­rım­cı ha­in­le­rin sa­bo­taj­la­rın­dan kur­tar­ma­lı­yız.

Al­tın­cı­sı: Ka­rı­la­rı­mı­zın, kız­la­rı­mı­zın, ba­cı­la­rı­mı­zın, bü­tün mu­had­de­rat-ı is­la­mi­ye­nin ırz­la­rı­nı, if­fet­le­ri­ni, na­mus­la­rı­nı, hay­si­yet ve şe­ref­le­ri­ni kur­tar­mak.

Ye­din­ci­si: Ku­r’­ana, Sün­ne­te, ila­hî hik­me­te da­ya­nan İs­lam ah­la­kı­nı kur­tar­mak. 

Se­ki­zin­ci­si: Ha­rîm-i is­me­ti­miz, ta­has­sun­gâ­hı­mız (sı­ğı­na­ğı­mız)  olan hâ­ne­le­ri­mi­zi, mim­siz me­de­ni­ye­tin pis­lik­le­rin­den ko­ru­mak.  Evi­mi­ze şey­ta­nî ci­haz­lar koy­ma­mak, bu me­kân­la­rı ge­ne­lev, mey­ha­ne, ku­mar­ha­ne, fu­huş­ha­ne, ba­tak­ha­ne ha­li­ne ge­tir­me­mek.

Do­ku­zun­cu­su: Ti­ca­re­ti­mi­zi, hiz­met­le­ri­mi­zi, işi­mi­zi ri­ba­dan, bâ­tıl alış ve­riş­ler­den ko­ru­mak. Rüş­vet­ten, ha­ram ge­lir­ler­den, ha­ram ko­mis­yon­lar­dan uzak dur­mak. Cu­ma eza­nı oku­nun­ca ti­ca­re­te ara ve­rip dük­kân­la­rı­mı­zı, iş­yer­le­ri­mi­zi ka­pat­mak.

Onun­cu­su: Di­nin di­re­ği olan beş va­kit na­ma­zı ko­ru­mak, onu yi­tir­me­mek. Şe­r’­î bir öz­rü­müz yok­sa farz na­maz­la­rı, ar­dın­da na­maz kı­lı­na­bi­le­cek sa­lih bir ima­mın ar­dın­da eda et­mek.
On bi­rin­ci­si: Üm­met bir­li­ği­ni, uhuv­ve­ti (İs­lam kar­deş­li­ği­ni), be­ra­ber­li­ği, kar­şı­lık­lı sev­gi ve say­gı­yı, mü’­min­ler ara­sın­da­ki it­ti­ha­dı te­sa­nüd ve vi­fa­kı ko­ru­mak.

On ikin­ci­si: Ca­hil ve ga­fil kar­deş­le­ri­mi­zin kalp­le­ri­ni; Ta­ğut­la­ra, Dec­cal­la­ra, kez­zab­la­ra,  Nem­rud­la­ra  Fi­r’­avun­la­ra, Ha­man­la­ra, Süf­ya­nî­le­re, şe­yâ­tî­ne kay­mak­tan  ko­ru­mak.

On üçün­cü­sü:   Ken­di­mi­zi ve Müs­lü­man hal­kı zi­na­dan, şed­da­dî yük­sek bi­na­lar­dan ve di­ğer âhir za­man alâ­met­le­rin­den ko­ru­mak.

On dör­dün­cü­sü: Ku­r’­anın, “Şey­ta­nın kar­de­şi ol­mak­la­” va­sıf­lan­dır­dı­ğı is­raf­tan, lüks­ten, gös­te­riş­ten, gu­rur­dan, ki­bir­den uzak dur­mak.

On be­şin­ci­si: Ah­kâm-ı Ku­r’­ani­ye­den en ufak bir bir tâ­viz=ödün ver­me­den Ki­ta­bul­la­hın hü­küm­le­ri­nin, emir­le­ri­nin, ya­sak­la­rı­nın bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­mak. Gü­nah­kâr ol­sak bi­le, gü­nah­la­rı he­lal­leş­tir­me­mek.
On al­tın­cı­sı: Re­su­lul­lah Efen­di­mi­zin (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Sün­ne­ti­ni, mü­te­vâ­tir ve sa­hih ha­dîs­le­ri­ni bü­tü­nüy­le ko­ru­mak. İs­la­m’­ı için­den yık­mak is­te­yen mü­na­fık­lar gi­bi Sün­ne­tin bir kıs­mı­nı ka­bul, bir kıs­mı­nı red­det­me­mek.

Yazarın Diğer Yazıları
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.