23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:53Akşam 18:17Yatsı 19:41
  • 16°C Adana
  • 10°C Adıyaman
  • -1°C Afyon
  • 8°C Ağrı
  • 4°C Amasya
  • -1°C Ankara
  • 14°C Antalya
  • -2°C Artvin
  • 11°C Aydın
  • 7°C Balıkesir
 • BIST: 83.124 0.07
 • Altın: 147,600 0.73
 • Dolar: 3,7839 -0.19
 • Euro: 4,0578 0.22

Yangında kurtarılacak on altı şey

M. Şevket Eygi

DÜNYA, in­san­lık, İs­lam âle­mi fit­ne fe­sat, ni­fak şi­kak,  şirk gü­nah fuh­şiy­yat az­gın­lık yan­gın­la­rı için­de­… Bu top­ye­kûn kü­re­vî yan­gın­da ilk kur­ta­rı­la­cak şey­ler ne­ler­dir?

Bi­rin­ci­si: Ken­di ima­nı­mız­dır. Yan­gın­da ima­nı­mız ya­nar ve yok olur­sa mah­vo­lu­ruz, ebe­dî bir fe­lâ­ke­te uğ­ra­rız. İman, Al­la­h’­ın bi­ze en bü­yük ni­me­ti­dir. İn­san iman­lı ol­du­ğu hal­de ca­nı­nı yi­ti­rir­se ebe­dî sa­ade­ti­ni kay­bet­mez. La­kin iman gi­der­se hiç­bir şe­yin kıy­me­ti kal­maz.

İkin­ci­si: Müs­lü­man hal­kın iman­la­rı­nı kur­tar­mak için, na­sıl ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor­sa öy­le ça­lış­ma­lı­yız.
Üçün­cü­sü: Ak­lı­mı­zı kur­tar­ma­lı­yız. Âhir za­ma­nın şey­ta­nî me­de­ni­ye­ti ve bu­nun ce­hen­ne­mî âlet­le­ri in­san ak­lı­nı kö­rel­ti­yor.  Biz İs­la­m’­ın is­te­di­ği akl-ı se­lim sa­hi­bi ol­ma­lı­yız. 

Dör­dün­cü­sü: Ken­di İs­la­mi kül­tü­rü­mü­zü, me­de­ni­ye­ti­mi­zi, ya­şam tar­zı­mı­zı, ya­ban­cı­laş­mak­tan de­je­ne­re ol­mak­tan kur­tar­ma­lı­yız.

Be­şin­ci­si: Ya­zı­lı, ede­bî, zen­gin Türk­çe­mi­zi;  arı du­ru ku­ru ol­mak­tan, yoz­laş­mak­tan, dil­kı­rım­cı ha­in­le­rin sa­bo­taj­la­rın­dan kur­tar­ma­lı­yız.

Al­tın­cı­sı: Ka­rı­la­rı­mı­zın, kız­la­rı­mı­zın, ba­cı­la­rı­mı­zın, bü­tün mu­had­de­rat-ı is­la­mi­ye­nin ırz­la­rı­nı, if­fet­le­ri­ni, na­mus­la­rı­nı, hay­si­yet ve şe­ref­le­ri­ni kur­tar­mak.

Ye­din­ci­si: Ku­r’­ana, Sün­ne­te, ila­hî hik­me­te da­ya­nan İs­lam ah­la­kı­nı kur­tar­mak. 

Se­ki­zin­ci­si: Ha­rîm-i is­me­ti­miz, ta­has­sun­gâ­hı­mız (sı­ğı­na­ğı­mız)  olan hâ­ne­le­ri­mi­zi, mim­siz me­de­ni­ye­tin pis­lik­le­rin­den ko­ru­mak.  Evi­mi­ze şey­ta­nî ci­haz­lar koy­ma­mak, bu me­kân­la­rı ge­ne­lev, mey­ha­ne, ku­mar­ha­ne, fu­huş­ha­ne, ba­tak­ha­ne ha­li­ne ge­tir­me­mek.

Do­ku­zun­cu­su: Ti­ca­re­ti­mi­zi, hiz­met­le­ri­mi­zi, işi­mi­zi ri­ba­dan, bâ­tıl alış ve­riş­ler­den ko­ru­mak. Rüş­vet­ten, ha­ram ge­lir­ler­den, ha­ram ko­mis­yon­lar­dan uzak dur­mak. Cu­ma eza­nı oku­nun­ca ti­ca­re­te ara ve­rip dük­kân­la­rı­mı­zı, iş­yer­le­ri­mi­zi ka­pat­mak.

Onun­cu­su: Di­nin di­re­ği olan beş va­kit na­ma­zı ko­ru­mak, onu yi­tir­me­mek. Şe­r’­î bir öz­rü­müz yok­sa farz na­maz­la­rı, ar­dın­da na­maz kı­lı­na­bi­le­cek sa­lih bir ima­mın ar­dın­da eda et­mek.
On bi­rin­ci­si: Üm­met bir­li­ği­ni, uhuv­ve­ti (İs­lam kar­deş­li­ği­ni), be­ra­ber­li­ği, kar­şı­lık­lı sev­gi ve say­gı­yı, mü’­min­ler ara­sın­da­ki it­ti­ha­dı te­sa­nüd ve vi­fa­kı ko­ru­mak.

On ikin­ci­si: Ca­hil ve ga­fil kar­deş­le­ri­mi­zin kalp­le­ri­ni; Ta­ğut­la­ra, Dec­cal­la­ra, kez­zab­la­ra,  Nem­rud­la­ra  Fi­r’­avun­la­ra, Ha­man­la­ra, Süf­ya­nî­le­re, şe­yâ­tî­ne kay­mak­tan  ko­ru­mak.

On üçün­cü­sü:   Ken­di­mi­zi ve Müs­lü­man hal­kı zi­na­dan, şed­da­dî yük­sek bi­na­lar­dan ve di­ğer âhir za­man alâ­met­le­rin­den ko­ru­mak.

On dör­dün­cü­sü: Ku­r’­anın, “Şey­ta­nın kar­de­şi ol­mak­la­” va­sıf­lan­dır­dı­ğı is­raf­tan, lüks­ten, gös­te­riş­ten, gu­rur­dan, ki­bir­den uzak dur­mak.

On be­şin­ci­si: Ah­kâm-ı Ku­r’­ani­ye­den en ufak bir bir tâ­viz=ödün ver­me­den Ki­ta­bul­la­hın hü­küm­le­ri­nin, emir­le­ri­nin, ya­sak­la­rı­nın bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­mak. Gü­nah­kâr ol­sak bi­le, gü­nah­la­rı he­lal­leş­tir­me­mek.
On al­tın­cı­sı: Re­su­lul­lah Efen­di­mi­zin (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Sün­ne­ti­ni, mü­te­vâ­tir ve sa­hih ha­dîs­le­ri­ni bü­tü­nüy­le ko­ru­mak. İs­la­m’­ı için­den yık­mak is­te­yen mü­na­fık­lar gi­bi Sün­ne­tin bir kıs­mı­nı ka­bul, bir kıs­mı­nı red­det­me­mek.

Yazarın Diğer Yazıları
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.