21 Ocak 2017 Cumartesi23 R.Ahir 1438
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
 • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:47Güneş 08:17Öğle 13:22İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:39
  • 6°C Adana
  • 3°C Adıyaman
  • -1°C Afyon
  • 4°C Ağrı
  • -2°C Amasya
  • -3°C Ankara
  • 7°C Antalya
  • -1°C Artvin
  • 3°C Aydın
  • 3°C Balıkesir
 • BIST: 83.067 0.93
 • Altın: 146,627 -1.10
 • Dolar: 3,7912 -1.01
 • Euro: 4,0490 -0.54

Eğitimde Mitolojik ve İdeolojik Hurafeler

M. Şevket Eygi

DAR­Vİ­NİZM  bir  te­ori­dir, bi­lim­sel bir ger­çek de­ğil­dir.  Okul­lar­da, bu te­ori­nin di­ne, Al­lah inan­cı­na,  İs­la­ma kar­şı bir si­lah ola­rak kul­la­nıl­ma­sı zu­lüm­dür, sa­pık­lık­tır. Kal­dı  ki, Dar­vi­nizm  if­las et­miş bir te­ori­dir,  onun ye­ri­ne ne­o-dar­vi­nizm çı­ka­rı­lış­tır, o da boş­tur, kof­tur,  bi­lim ve bil­ge­lik dı­şı­dır. Bu ko­nu­da ıs­rar et­mek ger­çek ilim ada­mı­na ya­kış­maz.

Okul­lar­da hem söz­de din der­si oku­tu­yor­lar, hem de Dar­vi­niz­mi  il­mî bir ger­çek gi­bi gös­te­ri­yor­lar. Bu  ne  ya­man bir çe­liş­ki­dir.

İn­sa­nın te­ka­mül=ev­rim yo­luy­la may­mun­dan tü­re­di­ği id­di­ası as­la is­bat edi­le­miş ve edi­le­me­ye­cek bir sa­pık­lık­tır.

Mil­lî eği­tim sis­te­mi­mi­zi ve­ya sis­tem­siz­li­ği­mi­zi bu gi­bi söz­de bi­lim­sel hu­ra­fe­ler­den, kü­für te­ori­le­rin­den te­miz­le­me­dik­çe;  te­miz inanç­lı, den­ge­li,  doğ­ru dü­şün­ce­li ye­ni ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­miz müm­kün ola­maz.

Ta­rih ders­le­ri ko­nu­sun­da da du­ru­mu­muz hiç iç açı­cı de­ğil­dir.  Ta­rih di­ye bir­ta­kım ide­olo­jik hu­ra­fe­ler, mi­to­lo­ji­ler oku­tu­lu­yor. 

İn­san­lık ta­ri­hi­nin gör­dü­ğü en par­lak ve üs­tün ci­han dev­le­ti (Pax) olan Os­man­lı dev­let-i  aliy­ye­si­ni  kö­tü­le­ye­rek,  tah­kir ede­rek ken­di te­mel­le­ri­mi­zi yık­tı­ğı­mı­zı ne za­man  an­la­ya­ca­ğız?

Bi­ri­le­ri 1923’te Ana­ya­sa­sın­da Dev­le­tin Di­ni İs­lam­dır ya­zan, İs­tan­bul­da Dol­ma­bah­çe sa­ra­yın­da Ha­li­fe­si bu­lu­nan bir İs­lam Cum­hu­ri­ye­ti ola­rak ku­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti da­ha son­ra İs­lam düş­ma­nı bir re­ji­me dö­nüş­tür­mek is­te­miş­tir. Bu dö­nü­şüm Giz­li Ya­hu­di­le­rin ho­şu­na gi­de­bi­lir ama Müs­lü­man ço­ğun­lu­ğun be­ğe­ne­ce­ği ve tas­vib ede­ce­ği bir şey de­ğil­dir. 

Doğ­ru­su bu­gün­kü ide­olo­jik düz­me­ce ta­rih Tür­ki­ye­’ye hiç mi hiç ya­kış­mı­yor.

Ar­tık eği­tim sis­te­mi­mi­zin üze­rin­de­ki ide­olo­jik ve­sa­ye­te, bas­kı­la­ra, hat­tâ te­rö­re son ve­ril­me­li; ço­cuk­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin be­yin­le­ri­ni yı­ka­ma fa­ali­yet­le­ri dur­du­rul­ma­lı­dır.

Tür­ki­ye­de Tür­ki­ye ta­ri­hi oku­tul­ma­lı ve öğ­re­til­me­li­dir. 

Tür­ki­ye­yi,  ya­kın ta­ri­hi­mi­zi, İs­tik­lal sa­va­şı­mı­zı bir şa­hıs­la öz­deş­leş­tir­me dik­ta­tör­lü­ğün­den vaz ge­çil­me­li­dir.

Sa­kar­ya sa­va­şı şe­hit­le­ri ve ga­zi­le­ri, ile­ri­de Aya­sof­ya­nın mü­ze ya­pıl­ma­sı için sa­vaş­ma­mış­lar­dı.

Er­me­ni teh­ci­ri ko­nu­sun­da “Ta­ri­hi­miz­le yüz­le­şe­li­m” di­yen­le­re, sa­de­ce Er­me­ni me­se­le­sin­de de­ğil İs­lam me­se­le­sin­de de ta­ri­hi­miz­le yüz­le­şe­lim de­rim.

Ta­rih süb­jek­tif bir ilim­dir.  Ve­ni­le­zos Yu­na­nis­tan­da kah­ra­man­dır, bi­zim gö­zü­müz­de hay­dut ve şa­ki­dir.

Sta­lin ni­ce Mark­sist -Le­ni­nis­tin gö­zün­de halk­la­rın sev­gi­li ba­ba­sı­dır, Müs­lü­man­la­rın gö­zün­de kan dö­kü­cü ka­fir ve za­lim bir ca­na­var­dır.

Res­mî ta­rih ders­le­rin­de Müs­lü­man ço­cuk­la­rı­na ba­zı din düş­man­la­rı­nı kah­ra­man ola­rak gös­ter­mek din hür­ri­ye­ti­ne, in­san hak­la­rı­na ay­kı­rı­dır.

Bun­dan ön­ce­ki pa­pa­lar­dan bi­ri­nin Haç­lı se­fer­le­ri do­la­yı­sıy­la İs­lam ale­min­den özür di­le­di­ği bir de­vir­de ya­şı­yo­ruz.  Tür­ki­ye­de hâ­lâ Ku­zey Ko­re­vâ­ri ta­rih okut­mak bü­yük ge­ri­lik­tir.

Se­la­nik Dön­me­si zih­ni­yet ve kül­tü­rü­nün, Müs­lü­man ço­cuk­la­ra  ide­olo­jik ve mi­to­lo­jik ta­rih  okut­ma­sı  hem ger­çek­le­re ay­kı­rı­dır, hem de zu­lüm­dür.

Tür­ki­ye­de ço­ğun­lu­ğu oluş­tu­ran Müs­lü­man­lar, ken­di İs­lam mek­tep­le­ri­ni açıp,  genç ne­sil­le­re, İs­la­ma ve mil­lî kim­li­ği­mi­ze uy­gun bir eği­tim ver­me­dik­çe hür, aziz ve üs­tün ola­ma­ya­cak­lar;  ken­di va­tan­la­rın­da ikin­ci sı­nıf va­tan­daş, sö­mür­ge yer­li­si sta­tü­sün­de sü­rün­me­ye mah­kum va­zi­yet­te ya­şa­ya­cak­lar­dır.

On bin­ler­ce ca­mi bi­na­sı ya­pan ama bir tek İs­lam mek­te­bi aç­ma­yı dü­şün­me­yen, aça­ma­yan bir kav­min acık­lı hi­ka­ye­si­…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.