18 Ekim 2017 Çarşamba28 Muharrem 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
 • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 05:46Güneş 07:12Öğle 12:56İkindi 15:56Akşam 18:28Yatsı 19:47
  • 32°C Adana
  • 25°C Adıyaman
  • 20°C Afyon
  • 16°C Ağrı
  • 21°C Amasya
  • 21°C Ankara
  • 28°C Antalya
  • 18°C Artvin
  • 29°C Aydın
  • 26°C Balıkesir
 • BIST: 107.196 0.19
 • Altın: 151,513 0.03
 • Dolar: 3,6807 0.12
 • Euro: 4,3300 0.24

Eğitimde Mitolojik ve İdeolojik Hurafeler

M. Şevket Eygi

DAR­Vİ­NİZM  bir  te­ori­dir, bi­lim­sel bir ger­çek de­ğil­dir.  Okul­lar­da, bu te­ori­nin di­ne, Al­lah inan­cı­na,  İs­la­ma kar­şı bir si­lah ola­rak kul­la­nıl­ma­sı zu­lüm­dür, sa­pık­lık­tır. Kal­dı  ki, Dar­vi­nizm  if­las et­miş bir te­ori­dir,  onun ye­ri­ne ne­o-dar­vi­nizm çı­ka­rı­lış­tır, o da boş­tur, kof­tur,  bi­lim ve bil­ge­lik dı­şı­dır. Bu ko­nu­da ıs­rar et­mek ger­çek ilim ada­mı­na ya­kış­maz.

Okul­lar­da hem söz­de din der­si oku­tu­yor­lar, hem de Dar­vi­niz­mi  il­mî bir ger­çek gi­bi gös­te­ri­yor­lar. Bu  ne  ya­man bir çe­liş­ki­dir.

İn­sa­nın te­ka­mül=ev­rim yo­luy­la may­mun­dan tü­re­di­ği id­di­ası as­la is­bat edi­le­miş ve edi­le­me­ye­cek bir sa­pık­lık­tır.

Mil­lî eği­tim sis­te­mi­mi­zi ve­ya sis­tem­siz­li­ği­mi­zi bu gi­bi söz­de bi­lim­sel hu­ra­fe­ler­den, kü­für te­ori­le­rin­den te­miz­le­me­dik­çe;  te­miz inanç­lı, den­ge­li,  doğ­ru dü­şün­ce­li ye­ni ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­miz müm­kün ola­maz.

Ta­rih ders­le­ri ko­nu­sun­da da du­ru­mu­muz hiç iç açı­cı de­ğil­dir.  Ta­rih di­ye bir­ta­kım ide­olo­jik hu­ra­fe­ler, mi­to­lo­ji­ler oku­tu­lu­yor. 

İn­san­lık ta­ri­hi­nin gör­dü­ğü en par­lak ve üs­tün ci­han dev­le­ti (Pax) olan Os­man­lı dev­let-i  aliy­ye­si­ni  kö­tü­le­ye­rek,  tah­kir ede­rek ken­di te­mel­le­ri­mi­zi yık­tı­ğı­mı­zı ne za­man  an­la­ya­ca­ğız?

Bi­ri­le­ri 1923’te Ana­ya­sa­sın­da Dev­le­tin Di­ni İs­lam­dır ya­zan, İs­tan­bul­da Dol­ma­bah­çe sa­ra­yın­da Ha­li­fe­si bu­lu­nan bir İs­lam Cum­hu­ri­ye­ti ola­rak ku­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti da­ha son­ra İs­lam düş­ma­nı bir re­ji­me dö­nüş­tür­mek is­te­miş­tir. Bu dö­nü­şüm Giz­li Ya­hu­di­le­rin ho­şu­na gi­de­bi­lir ama Müs­lü­man ço­ğun­lu­ğun be­ğe­ne­ce­ği ve tas­vib ede­ce­ği bir şey de­ğil­dir. 

Doğ­ru­su bu­gün­kü ide­olo­jik düz­me­ce ta­rih Tür­ki­ye­’ye hiç mi hiç ya­kış­mı­yor.

Ar­tık eği­tim sis­te­mi­mi­zin üze­rin­de­ki ide­olo­jik ve­sa­ye­te, bas­kı­la­ra, hat­tâ te­rö­re son ve­ril­me­li; ço­cuk­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin be­yin­le­ri­ni yı­ka­ma fa­ali­yet­le­ri dur­du­rul­ma­lı­dır.

Tür­ki­ye­de Tür­ki­ye ta­ri­hi oku­tul­ma­lı ve öğ­re­til­me­li­dir. 

Tür­ki­ye­yi,  ya­kın ta­ri­hi­mi­zi, İs­tik­lal sa­va­şı­mı­zı bir şa­hıs­la öz­deş­leş­tir­me dik­ta­tör­lü­ğün­den vaz ge­çil­me­li­dir.

Sa­kar­ya sa­va­şı şe­hit­le­ri ve ga­zi­le­ri, ile­ri­de Aya­sof­ya­nın mü­ze ya­pıl­ma­sı için sa­vaş­ma­mış­lar­dı.

Er­me­ni teh­ci­ri ko­nu­sun­da “Ta­ri­hi­miz­le yüz­le­şe­li­m” di­yen­le­re, sa­de­ce Er­me­ni me­se­le­sin­de de­ğil İs­lam me­se­le­sin­de de ta­ri­hi­miz­le yüz­le­şe­lim de­rim.

Ta­rih süb­jek­tif bir ilim­dir.  Ve­ni­le­zos Yu­na­nis­tan­da kah­ra­man­dır, bi­zim gö­zü­müz­de hay­dut ve şa­ki­dir.

Sta­lin ni­ce Mark­sist -Le­ni­nis­tin gö­zün­de halk­la­rın sev­gi­li ba­ba­sı­dır, Müs­lü­man­la­rın gö­zün­de kan dö­kü­cü ka­fir ve za­lim bir ca­na­var­dır.

Res­mî ta­rih ders­le­rin­de Müs­lü­man ço­cuk­la­rı­na ba­zı din düş­man­la­rı­nı kah­ra­man ola­rak gös­ter­mek din hür­ri­ye­ti­ne, in­san hak­la­rı­na ay­kı­rı­dır.

Bun­dan ön­ce­ki pa­pa­lar­dan bi­ri­nin Haç­lı se­fer­le­ri do­la­yı­sıy­la İs­lam ale­min­den özür di­le­di­ği bir de­vir­de ya­şı­yo­ruz.  Tür­ki­ye­de hâ­lâ Ku­zey Ko­re­vâ­ri ta­rih okut­mak bü­yük ge­ri­lik­tir.

Se­la­nik Dön­me­si zih­ni­yet ve kül­tü­rü­nün, Müs­lü­man ço­cuk­la­ra  ide­olo­jik ve mi­to­lo­jik ta­rih  okut­ma­sı  hem ger­çek­le­re ay­kı­rı­dır, hem de zu­lüm­dür.

Tür­ki­ye­de ço­ğun­lu­ğu oluş­tu­ran Müs­lü­man­lar, ken­di İs­lam mek­tep­le­ri­ni açıp,  genç ne­sil­le­re, İs­la­ma ve mil­lî kim­li­ği­mi­ze uy­gun bir eği­tim ver­me­dik­çe hür, aziz ve üs­tün ola­ma­ya­cak­lar;  ken­di va­tan­la­rın­da ikin­ci sı­nıf va­tan­daş, sö­mür­ge yer­li­si sta­tü­sün­de sü­rün­me­ye mah­kum va­zi­yet­te ya­şa­ya­cak­lar­dır.

On bin­ler­ce ca­mi bi­na­sı ya­pan ama bir tek İs­lam mek­te­bi aç­ma­yı dü­şün­me­yen, aça­ma­yan bir kav­min acık­lı hi­ka­ye­si­…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.