19 Ocak 2018 Cuma3 C.Evvel 1439
 • Bir Ayet
 • Bir Hadis
 • Namaz Vakitleri
 • Hava Durumu
 • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
 • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
 • için namaz vakitleri
  İmsak 06:49Güneş 08:18Öğle 13:21İkindi 15:49Akşam 18:11Yatsı 19:35
  • 6°C Adana
  • 7°C Adıyaman
  • -3°C Afyon
  • -1°C Ağrı
  • 1°C Amasya
  • -3°C Ankara
  • 10°C Antalya
  • 3°C Artvin
  • 6°C Aydın
  • 1°C Balıkesir
 • BIST: 115.147 -1.46
 • Altın: 163,216 1.40
 • Dolar: 3,8058 0.95
 • Euro: 4,6547 0.85

Eğitimde Mitolojik ve İdeolojik Hurafeler

M. Şevket Eygi

DAR­Vİ­NİZM  bir  te­ori­dir, bi­lim­sel bir ger­çek de­ğil­dir.  Okul­lar­da, bu te­ori­nin di­ne, Al­lah inan­cı­na,  İs­la­ma kar­şı bir si­lah ola­rak kul­la­nıl­ma­sı zu­lüm­dür, sa­pık­lık­tır. Kal­dı  ki, Dar­vi­nizm  if­las et­miş bir te­ori­dir,  onun ye­ri­ne ne­o-dar­vi­nizm çı­ka­rı­lış­tır, o da boş­tur, kof­tur,  bi­lim ve bil­ge­lik dı­şı­dır. Bu ko­nu­da ıs­rar et­mek ger­çek ilim ada­mı­na ya­kış­maz.

Okul­lar­da hem söz­de din der­si oku­tu­yor­lar, hem de Dar­vi­niz­mi  il­mî bir ger­çek gi­bi gös­te­ri­yor­lar. Bu  ne  ya­man bir çe­liş­ki­dir.

İn­sa­nın te­ka­mül=ev­rim yo­luy­la may­mun­dan tü­re­di­ği id­di­ası as­la is­bat edi­le­miş ve edi­le­me­ye­cek bir sa­pık­lık­tır.

Mil­lî eği­tim sis­te­mi­mi­zi ve­ya sis­tem­siz­li­ği­mi­zi bu gi­bi söz­de bi­lim­sel hu­ra­fe­ler­den, kü­für te­ori­le­rin­den te­miz­le­me­dik­çe;  te­miz inanç­lı, den­ge­li,  doğ­ru dü­şün­ce­li ye­ni ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­miz müm­kün ola­maz.

Ta­rih ders­le­ri ko­nu­sun­da da du­ru­mu­muz hiç iç açı­cı de­ğil­dir.  Ta­rih di­ye bir­ta­kım ide­olo­jik hu­ra­fe­ler, mi­to­lo­ji­ler oku­tu­lu­yor. 

İn­san­lık ta­ri­hi­nin gör­dü­ğü en par­lak ve üs­tün ci­han dev­le­ti (Pax) olan Os­man­lı dev­let-i  aliy­ye­si­ni  kö­tü­le­ye­rek,  tah­kir ede­rek ken­di te­mel­le­ri­mi­zi yık­tı­ğı­mı­zı ne za­man  an­la­ya­ca­ğız?

Bi­ri­le­ri 1923’te Ana­ya­sa­sın­da Dev­le­tin Di­ni İs­lam­dır ya­zan, İs­tan­bul­da Dol­ma­bah­çe sa­ra­yın­da Ha­li­fe­si bu­lu­nan bir İs­lam Cum­hu­ri­ye­ti ola­rak ku­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti da­ha son­ra İs­lam düş­ma­nı bir re­ji­me dö­nüş­tür­mek is­te­miş­tir. Bu dö­nü­şüm Giz­li Ya­hu­di­le­rin ho­şu­na gi­de­bi­lir ama Müs­lü­man ço­ğun­lu­ğun be­ğe­ne­ce­ği ve tas­vib ede­ce­ği bir şey de­ğil­dir. 

Doğ­ru­su bu­gün­kü ide­olo­jik düz­me­ce ta­rih Tür­ki­ye­’ye hiç mi hiç ya­kış­mı­yor.

Ar­tık eği­tim sis­te­mi­mi­zin üze­rin­de­ki ide­olo­jik ve­sa­ye­te, bas­kı­la­ra, hat­tâ te­rö­re son ve­ril­me­li; ço­cuk­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin be­yin­le­ri­ni yı­ka­ma fa­ali­yet­le­ri dur­du­rul­ma­lı­dır.

Tür­ki­ye­de Tür­ki­ye ta­ri­hi oku­tul­ma­lı ve öğ­re­til­me­li­dir. 

Tür­ki­ye­yi,  ya­kın ta­ri­hi­mi­zi, İs­tik­lal sa­va­şı­mı­zı bir şa­hıs­la öz­deş­leş­tir­me dik­ta­tör­lü­ğün­den vaz ge­çil­me­li­dir.

Sa­kar­ya sa­va­şı şe­hit­le­ri ve ga­zi­le­ri, ile­ri­de Aya­sof­ya­nın mü­ze ya­pıl­ma­sı için sa­vaş­ma­mış­lar­dı.

Er­me­ni teh­ci­ri ko­nu­sun­da “Ta­ri­hi­miz­le yüz­le­şe­li­m” di­yen­le­re, sa­de­ce Er­me­ni me­se­le­sin­de de­ğil İs­lam me­se­le­sin­de de ta­ri­hi­miz­le yüz­le­şe­lim de­rim.

Ta­rih süb­jek­tif bir ilim­dir.  Ve­ni­le­zos Yu­na­nis­tan­da kah­ra­man­dır, bi­zim gö­zü­müz­de hay­dut ve şa­ki­dir.

Sta­lin ni­ce Mark­sist -Le­ni­nis­tin gö­zün­de halk­la­rın sev­gi­li ba­ba­sı­dır, Müs­lü­man­la­rın gö­zün­de kan dö­kü­cü ka­fir ve za­lim bir ca­na­var­dır.

Res­mî ta­rih ders­le­rin­de Müs­lü­man ço­cuk­la­rı­na ba­zı din düş­man­la­rı­nı kah­ra­man ola­rak gös­ter­mek din hür­ri­ye­ti­ne, in­san hak­la­rı­na ay­kı­rı­dır.

Bun­dan ön­ce­ki pa­pa­lar­dan bi­ri­nin Haç­lı se­fer­le­ri do­la­yı­sıy­la İs­lam ale­min­den özür di­le­di­ği bir de­vir­de ya­şı­yo­ruz.  Tür­ki­ye­de hâ­lâ Ku­zey Ko­re­vâ­ri ta­rih okut­mak bü­yük ge­ri­lik­tir.

Se­la­nik Dön­me­si zih­ni­yet ve kül­tü­rü­nün, Müs­lü­man ço­cuk­la­ra  ide­olo­jik ve mi­to­lo­jik ta­rih  okut­ma­sı  hem ger­çek­le­re ay­kı­rı­dır, hem de zu­lüm­dür.

Tür­ki­ye­de ço­ğun­lu­ğu oluş­tu­ran Müs­lü­man­lar, ken­di İs­lam mek­tep­le­ri­ni açıp,  genç ne­sil­le­re, İs­la­ma ve mil­lî kim­li­ği­mi­ze uy­gun bir eği­tim ver­me­dik­çe hür, aziz ve üs­tün ola­ma­ya­cak­lar;  ken­di va­tan­la­rın­da ikin­ci sı­nıf va­tan­daş, sö­mür­ge yer­li­si sta­tü­sün­de sü­rün­me­ye mah­kum va­zi­yet­te ya­şa­ya­cak­lar­dır.

On bin­ler­ce ca­mi bi­na­sı ya­pan ama bir tek İs­lam mek­te­bi aç­ma­yı dü­şün­me­yen, aça­ma­yan bir kav­min acık­lı hi­ka­ye­si­…

Yorumlar
  Yazarın Diğer Yazıları
  ÜYE İŞLEMLERİ
  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
  Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.